forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

hurriyet logoBDP Mu? milletvekili S?rr? Sak?k çözüm süreci ile ilgili Hürriyet Gazetesi'ne bir ça?r?da bulundu.

Sak?k, Twitter hesab?ndan Hürriyet Gazetesi ve Ayd?n Do?an’a seslendi. Sak?k, Hürriyet gazetesinin logosunda bulunan 'Türkiye Türklerindir' ifadesinin kald?r?lmas?n? istedi... 

??te Sak?k’?n ça?r?s?... 

Kürt sorununda, Bar???n dilinin hakim olmas?, toplumun çözüme haz?rlanmas?, her türlü ?rkç?, milliyetçi, tekçi, ötekile?tirici, ayr?mc? dil ve yakla??m?n önüne geçilmesi için medyaya büyük görev ve sorumluluklar dü?mektedir. Yeni süreç ba?lad???nda Say?n Ayd?n Do?an kendi medya grubuna bir mektup göndermi? ve bar?? dilinin korunmas?, süreci olumsuz etkileyecek çat??mac? yakla??mlardan kaç?n?lmas? için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istemi?ti. Bu son derece önemli bir yakla??m olmu?tur.

"Türkiye Türklerindir" ifadesini kald?rarak önemli bir ad?m atabilir, yeni sürece öncülük edebilir. Bu ifade ?rkç?- tekçi, ayr?mc? ve etnik bir ifadedir. Türkiye, Türkiye halklar?n?nd?r. Mustafa Kemal, 1 Mart 1921 Te?kilat-? Esasiye görü?meleri s?ras?nda yapt??? konu?mada "Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halk?" diyerek bizzat "Türkiye halk?" ifadesini kullanm??t?r. Bir ba?ka konu?mas?nda Mustafa Kemal, Türkiye için "karde? milletlerin hududu millisi" tan?mlamas? yapm??t?r. Dolay?s?yla Hürriyet’in logosundaki bu etnik ifade Cumhuriyetin kurulu? süreci ruhuna ve felsefesine ayk?r?d?r. Bu ifade asimilasyon politikas?n?n bir yans?mas?d?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri