forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

penguen-paytakTima? Yay?nlar?’ndan ç?kan “Paytak Penguenler ile Tan??al?m” adl? hikâye kitab?nda penguenlerin ba?örtülü çizildi?i yönündeki haberlerin gerçe?i yans?tmad??? bildirildi.

Tima? Yay?nlar?, konuyla ilgili yapt??? aç?klamada yay?nevinin ticari itibar?n? zedeleyici yay?nlardan dolay? tepki gösterdi. Haberi yay?nlayan yay?n organlar?ndan düzeltme bekledikleri belirtilen aç?klamada ?öyle denildi:

“12 Mart Sal? günü önce Hürriyet Gazetesi’nde ard?ndan da Oda TV, Sözcü Gazetesi, BirGün, SoLHaber, Gerçek Gündem gibi mecralarda ç?kan haks?z ve 28 ?ubat zihniyetini hortlatan, uzman görü?ü al?nm?? gibi yap?l?p masaba??nda haz?rlanan 'Penguen'e Ba?örtüsü' ad?yla bir haber yay?nlanm??t?r.

Söz konusu haberde ad? geçen kitap, 2011 y?l?nda yay?nevimiz taraf?ndan yay?mlanan ‘Sevimli Hayvanlar’ adl? serinin bir parças? olup,  iddia edildi?i gibi bir ders kitab? de?ildir. Kitap ilk olarak Hindistan men?eli, Virginia merkezli Amerikan Kapps Books taraf?ndan ?ngilizce olarak yay?nlanm??t?r. Ard?ndan kitab?n Frans?zca ve di?er dillerdeki versiyonlar? birçok ülkede çocuklarla bulu?mu?tur. Herhangi bir art niyet içermeden orijinal dilinden eksiksiz bir ?ekilde ve ayn? görsellerle Türkçe’ye çevirdi?imiz eserin yukar?da geçen mecralarda ve sosyal medyada kas?tl? olarak yay?nevimize toplu ve organize bir sald?r? mant??? ile afi?e edilmesi, geçmi?te ayn? ?ekilde ve ayn? isimler taraf?ndan yap?lan karalama kampanyalar?n? hat?rlatmaktad?r.

28 ?ubat günlerini hat?rlatan bu karalama kampanyas?n?n de?erli yazar?m?z Sibel Eraslan’?n kaleme ald??? yeni kitab? Sakl? Kitap’ta anlat?lan günleri an?msatmas? tesadüften öte görünmektedir.

25 ülkede kitaplar? sat?lan, Türkiye yay?nc?l???n? dünyan?n dört bir taraf?nda temsil eden Tima? Yay?n Grubu olarak, 3000’den fazla eserimiz ve ülkemizin entellektüel hayat?na katk?da bulunan 1000’e yak?n yazar?m?zla birlikte bu sald?r?y? k?n?yoruz.

Bu haberi yay?nlayan tüm haber organlar?ndan tekzip beklentimizi tekrarlayarak, durumu k?ymetli okurlar?m?z?n bilgisine ve takdirine sunar?z.

?yi ki kitaplar var.”

Tima? Yay?nlar?, bas?n ahlak esaslar?n? ihlal eden haberlerle ilgili cevap ve düzeltme hakk?n? kulland?rmayan yay?n organlar? için yasal ba?vurularda bulunacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri