forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Milliyet Hasan Cemal'in bu yaz?s?n? yay?nlamad?...

Aktif .

ET?KETLER:Hasan Cemal

Milliyet'in ?mral? Tutanaklar?'n? yay?nlamas?yla ba?layan kriz, artç? sars?nt?larla devam ediyor. Hasan Cemal iki hafta aradan sonra yaz?s?n? gönderdi ancak gazete yönetimi bu yaz?y? yay?nlamad?.

t24.com.tr Genel Yay?n Yönetmeni Do?an Ak?n Hasan Cemal'in yay?nlanmayan yaz?s?na sitesinde yer verdi...

Do?an Ak?n ayr?ca Hasan Cemal'in Milliyet'ten ayr?ld???n? da belirtmi?...

 

??te Hasan Cemal'in yay?nlanmayan yaz?s?... 

 

?ki haftad?r kapal? olan kö?emi açarken...

Gazetecilik ve gazeteciler üzerine...

Ba?bakan Erdo?an, Bal?kesir’de Milliyet’e dönüp Nam?k Durukan’?n?mral? Zab?tlar? haberinden dolay? “Bats?n bu gazetecili?iniz!” dedi?inden beri iki haftad?r bu kö?e kapal?yd?.

Tayyip Erdo?an, Bal?kesir konu?mas?nda beni de hedef alm??t?. Ad?m? zikretmemi?ti ama haberi ve gazetecili?i savunan benim bir cümlemi aynen al?p bana da yüklenmi?ti.

Ben o cümlede kendi mesle?imin en temel ilkelerinden birini özenle vurgulam??t?m. ‘Gazetecilikle memleket idaresi’nin ayr? ayr? konular oldu?unu belirtmi?, ikisinin aras?ndan geçen ay?r?c? çizgiye i?aret etmi?tim.

Özeti ?uydu:

Demokrasilerde siyasetçi ülke yönetir, gazeteci gazete yapar!

Evet, öyledir.

Demokratik rejimlerde gazetecili?in s?n?rlar?n? özgürlükler ve gazetecilik mesle?inin evrensel ilkeleri çizer; iktidarlar?n bak?? aç?lar?ylamilli-gayri milli gibisinden kriterler çizmez.

Gazetecili?in evrensel ilkeleri içinde, tarifi her zaman kolay olmasa da, hiç ku?kusuzsorumluluk da vard?r. Ama bu sorumluluk duygusuyla iktidar odaklar?n?n anlad??? ‘sorumluluk’ ille de örtü?mez, örtü?mek zorunda da de?ildir.

Demokrasilerde gazetecilerle iktidar sahipleri zaman zaman anla?amaz çat???rlar.

Çok görülür bu durum.

?li?kilerin fena halde gerildi?i, bazen kopma noktas?na geldi?i de olur.

Bu konuda özellikle Amerikan demokrasisinden çok ilginç, renkli örnekler verilebilir.

?imdi bunlar? geçiyorum.

‘?mral? zab?tlar?’ yüzündenAnkara’ylaMilliyet aras?nda ya?anm?? ‘olay’?n perde arkas?na bugün için girmek niyetinde de?ilim. Ki?iselle?tirmek de istemiyorum konuyu...

Böyle bir ‘olay’ benim ba??ma ilk defa gelmiyor. Ayr?ca, y?llar ve y?llar boyu birçok meslekta??m bu yollardan geçti, geçmeye ne yaz?k ki devam ediyorlar.   

Belirtmekte yarar var.

Medya-iktidar ili?kileribu ülkede öteden beri sorunlu olmu?tur. Çünküsiyasal güç odaklar?her zaman medya ve gazeteci milletini genellikle kendi çektikleri ‘k?rm?z? çizgiler’le kontrol alt?nda tutmaya çal??m??t?r. Bunun için ekonomik, siyasal ve hukuksal aletlerle bask? uygulam??t?r.  

Hiç de?i?memi?tir bu.

Medya patronlar?n?n gazetecilik d???ndaki alanlarda mevcut ekonomik menfaatleri de iktidarlar?n elini güçlendirmi?tir.

Bir ba?ka deyi?le:

Kendi i?leriyle ilgili olarakmedya sahiplerinin Ankara’ya olan ihtiyaçlar? ya da Ankara’n?n ekonomik konulardaki a??r? gücü -Türkiye’de yarg? düzeninin ikinci s?n?fl???yla da birle?ince- siyasal iktidarlar medyayla daha kolay oynam??t?r.

Bir degazetecili?e bak??vard?r, medya patronlar?n?n bak???...

1990’lar?n ba??yd?.

Cumhuriyetgazetesinin genel yay?n yönetmeniydim. Türk i? dünyas?n?n en büyüklerinden biri, gazete ç?karmak isterken benim de görü?ümü alm??t?.

Ben de ona sormu?tum:

“Neden gazete ç?karmak istiyorsunuz? Avrupa çap?nda iyi bir buzdolab? fabrikas?, iyi bir televizyon fabrikas?yla bankadan sonra bir de iyi gazeteniz mi olsun istiyorsunuz? Yoksa rakiplerinize kar?? Ankara’da, iktidarlar nezdinde yeni bir güç oda?? yaratmak için mi gazete ç?karmak istiyorsunuz? Ankara’da kendi i? menfaatlerinizi korumak ve geli?tirmek mi, yoksa bir de iyi gazete sahibi olmak m?, hangisi?”

Bu konuyu daha önce de yazm??t?m. Ama yukar?daki sorum bugün de geçerli. Ankara’yla, siyasal iktidarlarla medya aras?ndaki sorunlu ve kusurlu ili?ki yap?s?, san?yorum, dün oldu?u gibi bugün de yukar?daki soruda dü?ümleniyor.

Ama yaln?z bu de?il.

Bir de ‘gazeteci milleti’nin, özellikle ‘gazeteci eliti’nin iktidar-medya ili?kilerini ray?ndan sapt?ran ya da ray?nda tutamayan rollerini de ak?lda tutmak laz?m.

Yöneticiler - ve önde gelen yazarlar - bu ülkede gazetecili?i güç odaklar?na kar?? oldu?u kadarpatronlara kar??, hatta patronlara ra?mensavunmakta da ba?ar?l? olamad?lar. Bunun için kendi aralar?nda mesleki nitelik ta??yangüçlü ortak platformlar olu?turamad?lar.

Bu noktay? özellikle vurguluyorum.

Bu konuda, benim de 45 y?ll?k gazetecilik mesle?imde zay?f notlar?m vard?r.

Ayr?nt?ya girmiyorum.

?imdilik girmek de istemiyorum.

?ktidar-medya, iktidar-gazeteci, gazeteci-patronili?kilerinde ta?lar?n yerli yerine oturabilmesi için, hiç ku?kusuz, gazeteci milletinin de mesleki görev ve sorumlulu?u vard?r.

Bu noktay? gözard? etmeyelim.

Olan biteni, eli kolu ba?l?ym?? gibi ya da kendisini ilgilendirmiyormu? gibi seyretmek, yani kay?ts?z ya da nemelaz?mc? tav?r, demokrasi ve hukuk devletinin bu ülkede ikinci s?n?fl??a mahkûm olmas?nda önemli rol oynam??t?r.

Gazetecilik bayra??n? ne kadar yüksekte tutarsak, kendi mesle?imizin ba??ms?zl?k ve özgürlü?üne ne kadar sahip ç?karsak, Milliyet’in ba?ar?l? Genel Yay?n YönetmeniDerya Sazak’?n deyi?iyleinad?na gazetecilikçizgisinde ne kadar yürüyebilirsek, bu ülkede demokrasi ve hukuk ç?tas? da o kadar yükselir.

Bu konu, Türkiye’nin ‘Kürt sorunu’yla ilgili olarak bugün geçmekte oldu?u hayati dönemde çok daha büyük bir önem ta??yor. Demokratik hukuk devleti ç?tas? ne kadar yükselirse, bu ülkenin bar?? ve huzur kap?s? o kadar aç?l?r. 

Biz gazeteciler mesle?imizi ne kadar iyi yaparsak... Gazeteci gazetecili?ini, patron patronlu?unu, siyasetçi siyasetçili?ini ne kadar iyi bilirse... Hiç ku?kunuz olmas?n, herkesin kafas? rahat eder, herkes daha huzura var?r ve bu ülkede demokrasiyle bar???n ta?lar? çok daha çabuk yerli yerine oturur. 

Mesle?ini çok uzun y?llard?r gerçekten seven bir gazeteci olarak her ?eye ra?men, birçok olumsuzlu?a ra?men gelece?e umutla bak?yorum.

Bu aç?dan duygu ve dü?üncelerim özellikle son iki haftada ya?ad?klar?mla daha bir güç kazand? diyebilirim.

Hadi, i?imize bakal?m.

??imizi daha iyi yapal?m.

?ki haftal?k mecburi aradan sonraki ilk yaz?m? noktalarken, daha iyisini yazabilirdim diye de dü?ünmeden edemiyorum do?rusu...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri