forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

dunya-medyasiDiyarbak?r'daki Nevruz kutlamalar?nda Abdullah Öcalan'?n Türkiye'deki terörün bitirilmesine yönelik mektubu dünya medyas?nda geni? yank? buldu...

Öcalan'?n "tarihi" aç?klamas? dünyan?n önde gelen medya kurulu?lar? taraf?ndan da "fla?" haber olarak verildi.

 BBC: PKK L?DER? ÖCALAN'DAN 'ATE?KES' ÇA?RISI 

?ngiliz yay?n kurulu?u BBC, hapisteki Abdullah Öcalan'?n "tarihi" bir aç?klamayla "ate?kes" ilan etti?ini yazd?. Haberde, Öcalan'?n aç?klamas?n?n "Çat??mazl?k ve PKK'l? gruplar?n Türkiye d???na ç?kar?lmas?n?" öngördü?ü belirtildi. Türkiye'nin Güneydo?usu'ndaki çat??malarda son 30 y?l içerisinde 40 bin ki?inin öldü?ü vurgulanarak, daha öncede defalarca "ate?kes" ilan edildi?i ancak her defas?nda ba?ar?s?zl?kla sonuçland??? belirtildi.

GUARDIAN: ÖCALAN ATE?KES ?LAN ETT? 
?ngilizlerin sayg?n gazetelerinden Guardian, Öcalan'?n aç?klamas?n? "Öcalan ate?kes ilan etti" ba?l???yla verdi. Haberde, Kürt ayr?l?kç?lar?n son 30 y?l?n en kritik ad?m?n? bugün atarak "ate?kes" ilan etti?i belirtildi.

REUTERS: ÖCALAN'DAN 'ÇEK?L?N' ÇA?RISI 
Uluslararas? haber ajans? Reuters, Abdullah Öcalan'?n aç?klamas?n? "fla?" olarak abonelerine duyurdu. Reuters, hapisteki Öcalan'?n, "PKK'l?lardan Türkiye'den çekilmeleri"ni istedi?i belirtildi. Kürt politikac?lar taraf?ndan okunan Öcalan'?n aç?klamas?nda, "silahlar?n susmas? ve siyasetin ön plana ç?kmas?" ça?r?s? yapt??? vurguland?.

EL CEZ?RE: PKK L?DER?'NDEN 'ATE?KES' ÇA?RISI 
Katar merkezli El Cezire televizyonu, Diyarbak?r'daki Nevruz kutlamalar?n? canl? ba?lant?larla izleyicilerine aktard?. El Cezire, hapisteki Abdullah Öcalan'?n uzun soluklu bir "ate?kes" ça?r?s?nda bulundu?unu belirtti. Haberde, Öcalan'?n bu ça?r?s? sonras? Türkiye'de 30 bin ki?inin hayat?na mal olan çat??man?n çözümü konusunda büyük bir ad?m at?ld??? vurguland?.

DER SPIEGEL: ÖCALAN 'S?LAHLAR SUSSUN" DED? 
Alman Der Spiegel dergisi internet sayfas?nda ilk s?ralarda verdi?i haberde, 30 y?ll?k bir çat??ma sonras?nda PKK'l? militanlar?n geri çekilece?ini belirtti. Haberde, hapisteki Öcalan'?n "ate?kes" ça?r?s? yapt??? vurguland?. Öcalan'?n aç?klamas?nda "silahlar?n susma zaman?n?n geldi?ini ve Kürt sorununun çözümüne siyasi bir çözüm" ça?r?s? yapt??? da belirtildi.

RUSSIA TODAY: 'ATE?KES' ÇA?RISI 
Rusya'n?n ?ngilizce yay?n yapan televizyonu Russia Today, Türkiye'deki 30 y?ll?k çat??may? sona erdirmek için Abdullah Öcalan'?n "ate?kes" ça?r?s? yapt???n? belirtti. Öcalan'?n "tarihi ça?r?s?"nda "Tek bir ya?ama mal olmadan bu silahl? çat??may? çok h?zl? bir ?ekilde çözmek istiyorum" dedi?i vurguland?.

WELT: HAP?STEK? ÖCALAN 'BARI?' DED? 
Almanya'n?n liberal e?ilimli gazetesi Die Welt, Diyarbak?r'daki Nevruz kutlamalar?nda okunan Abdullah Öcalan aç?klamas?n?, "Öcalan bar?? dedi" ba?l???yla verdi. Öcalan'?n 14 y?ld?r hapiste olmas?na ra?men hala çok etkili oldu?unu belirten Die Welt, Türk hükümetinin de PKK liderinin bu gücünün fark?nda oldu?unu iddia etti. Haberde, Öcalan'?n "tarihi" bir ça?r?yla "ate?kes" ilan etti?i belirtildi.

 NTVMSNBC.COM

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri