forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

faruk-bildiriciHürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, çe?itli firmalar?n reklamlar?nda  oynayan Ay?e Arman, Osman Müftüo?lu ve Erman Toro?lu'na etik hat?rlatmada bulundu. 

Faruk Bildirici'nin Okur Temsilcisi sayfas?ndaki yaz?s?... 

Reklamlardaki Hürriyet yazarlar?

HÜRR?YET’in üç yazar?, firmalar?n reklam yüzü olarak ekranlarda.

Osman Müftüo?lu bir su ?irketinin, Ay?e Arman ve Erman Toro?lu da in?aat firmalar?n?n reklamlar?nda oynuyor; gazeteler, dergiler ve billboard’lardaki reklamlar?nda yer al?yor.

Halbuki hem evrensel gazetecilik ilkeleri hem de Do?an Yay?n Grubu’nun 10 Aral?k 2012’de güncellenen ilkeleri gazetecilerin reklamlarda yer almas?n? s?n?rl?yor. Hatta güncellenen Yay?n ?lkeleri’nin içselle?tirilmesini sa?lamak üzere Hürriyet’te kurulan “Ortak Çal??ma Grubu”  gazetecilerin reklamlara ç?kmas? konusunda daha aç?k bir ilke benimsedi:

“Yazar, karikatürist ve muhabirler ba?ta olmak üzere editoryal kadroda görev alanlar, sosyal, bilimsel ve sanatsal amaçl? ücretsiz kampanyalar ve gazetelerinin tan?t?m? d???nda reklamlara ç?kamaz; bu yolla maddi ç?kar sa?layamazlar”.

Okur Temsilcisi kö?esinde 7 Ocak’ta ç?kan “Hem gazeteci hem reklamc? olunamaz” ba?l?kl? yaz?da bu ilkeyi duyurmu?, gazetecilerin reklamlarda oynamamas?n?n gerekçelerini orada anlatm??t?m. Ancak bu yaz?dan sonra da reklamlar?n devam etmesi üzerine Ay?e Arman’a sorma gere?i duydum:

“Brandium’la sözle?meyi 27 Kas?m 2012’de yapt?m. Yay?n ?lkeleri aç?klanmadan önce. ?lkelerden, senin yaz?na kadar haberim olmad?. Herkes gibi ben de senin yaz?nla ö?rendim. Daha önce Batik’le yapt?m. Sorun olmad?. Havaalan?n?n orada koskoca billboard’lar? as?ld?. Kimse beni uyarmad?. ‘Yapmaman gerekirdi’ demedi. Yine problem olmaz zannettim ve sözle?meyi imzalad?m. Sonra ilkeler aç?kland?. Üzgünüm ama geriye dönük yapabilece?im bir ?ey yok”.

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri