forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

yavuz-baydarAkil ?nsanlar Komisyonunda gazetecilerin olmamas? gerekti?ini söyleyen Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar, A Haber’de ?irin Sever’in sundu?u Jurnal’e aç?klamalar yapt?.

Baydar; “Akademisyen unvanl?lar hariç gazeteciler komisyondan çekilmeli” dedi.

GAZETEC? AKT?V?ST OLMAZ

Biz kamusal bir görev yap?yoruz, ki?ileri kurumlar? gözlüyor, haber yap?yoruz, ba??ms?z konuma sahibiz, bu yüzden bize 4. Kuvvet deniyor. ?zledi?imiz çözüm sürecinde aktif bir biçimde yer almak gazetecilik tan?m? içinde yer alm?yor. Gazeteci aktivist olmaz, gazeteci aktivist olmaya ba?lad??? andan itibaren gazetecili?i b?rakmal?. Ayn? anda aktivizm ile gazetecilik yürümez.

GAZETEC?LER AK?L ?NSANLAR L?STES?NDEN ÇEK?LMEL?

Gazeteci izlemekte oldu?u bir sürecin öznesi haline gelmektedir. O da haberin bir parças? haline geliyor, o zaman onu kim izleyecek?

63 ki?ilik listede sa?dan soldan say 5 ki?iden bahsediyoruz. Benim sözümü etti?im bu gazeteci ki?iler akademisyen unvanl? kö?e yazarl??? yapan ki?iler var, onlar? kastetmiyorum, onlar?n akademisyen ve uzmanl?k tecrübesi bu süreçte a??r bas?yor, o kimlikle bu süreçte yer al?yor. Çekirdekten yeti?me gazeteci olan, süreçleri tarafs?z gözle izlemek olan bu be? ki?inin bu süreçte yer almamas?, d??ar?da durup inand?r?c? olmak ad?na sosyal ve siyasi aktörlere e?it olmak ad?na d??ar?da durmalar? gerekir. Onlar zaten akil kad?n akil adam pozisyonundalar, bu komisyonda yer almalar?na gerek yok. Oral Çal??lar yirmi y?ld?r zaten kö?esinde bu akil insanl?k görevini yap?yor. Özellikle genel yay?n yönetmeni konumunda, Taraf gazetesine ciddi mesai harcayan bir kimsenin o listede olmamas? gerekiyor. Bana böyle bir teklif gelse reddederdim. Mesainizi nereye harcayacaks?n?z? Toplant?lar yap?lacak, raporlar haz?rlanacak, bir telefon trafi?i olacak, bu tam gün i?e tekabül eden bir ?ey. O zaman hangi i? esas olacak? Sap saman kar??maya ba?lad?ktan sonra kim gazeteci hangi rolle nerede yer al?yor? Ben gazeteciyim, akil adam olarak zaten kö?e yaz?yorum istifade eden zaten istifade ediyor demesi laz?m...

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri