forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

haberturk-mansetHabertürk'ün, PKK'ya ba?l? DHP eski lideri Meral K?d?r ile yap?ld???n? ifade etti?i röportaj?n, gerçe?i yans?tmad??? iddia edildi.

23 Aral?k 2012 tarihli Türkiye Gazetesinin man?etinde Melik Duvakl? imzas?yla yay?mlanan haberde, PKK'ya ba?l? Devrimci Halk Partisi (DHP) eski lideri Meral K?d?r'?n Abdullah Öcalan'?n ikinci e?i oldu?u bilgisi yer al?yordu. Haber, hemen hemen bütün medya organlar?nda kullan?ld? ve gazeteciler Meral K?d?r'?n pe?ine dü?tü. 25 Aral?k 2012 tarihinde Habertürk Gazetesi muhabiri Zülfikar Ayd?n, K?d?r'? buldu?unu iddia ederek, onun a?z?ndan aç?klamalar?n yer ald??? bir röportaj yay?nlad?. “Öcalan'?n e?i de?ilim” ba?l??? ile verilen man?etin spotunda, “Apo'nun ikinci e?i ve albay k?z? oldu?u iddia edilen Meral K?d?r'? Habertürk buldu: Kar?s? de?ilim, astsubay k?z?y?m” ifadeleri yer al?yordu. Haberde kim oldu?u belli olmayan bir yak?n?n?n a?z?ndan da, “Sadece Apo de?il, ba?ka PKK yöneticileriyle evlendi?i de söylendi. Hiçbiri do?ru de?il” sözleri kullan?ld?. Zülfikar Ali Ayd?n, Meral K?d?r'? bulup konu?tu?unu iddia ediyordu ancak haberde K?d?r'?n yeni çekilmi? bir foto?raf? yoktu. ?nternette dola?an çok eski bir foto?raf kullan?lm??t?. Çok geçmeden Ayd?n'?n röportaj?n?n hayal ürünü oldu?u ortaya ç?kt?.

Savc?l??a ba?vurarak Ayd?n'dan ?ikayetçi olan K?d?r, dilekçesinde ?u ifadelere yer verdi: “24 Aral?k 2012 tarihli Habertürk Gazetesinde, Türkiye Gazetesi'nin (bir gün önceki) haberi aynen yay?nlanm??ken; ertesi gün müvekkilimin ve bir yak?n?m?n herhangi bir aç?klamas? olmamas?na ra?men, müvekkilin ve kim oldu?u belirsiz bir yak?n?n a?z?ndan yalanlama yay?nlanm??t?r. Bu haber de gerçek d??? ve uydurma bir haberdir. Zira haberin lehte ya da aleyhte olmas? önemli de?ildir. Önemli olan gerçe?i yans?tmas?d?r.”

Habertürk gazetesindeki haberin sahibi Ali Zülfikar Ayd?n söz konusu iddilara twitter'dan yan?t verdi:

Meral K?d?r'?n ?ikayetinin soruldu?u Zülfikar Ali Ayd?n, net cevap veremedi. Röportaj?n ses kayd? olup olmad??? soruldu?unda ise, “Sisteme bakmam laz?m” cevab?n? verdi.

Meral K?d?r'la ilgili ilk haberi yapan Melik Duvakl? ise, ?unlar? söyledi: “Röportaj?n uydurma oldu?unu ö?renmi?tim ama elimde belge olmad??? için o zaman yazamad?m. Meral K?d?r, benden ?ikayetçi oldu. ?fade vermek için gitti?im savc?l?kta Zülfikar Ali Ayd?n'dan da bu uydurma haber yüzünden ?ikayetçi oldu?unu ö?rendim.”


 Kaynak: Rotahaber.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri