forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:PKKlReuterslAFPlBBC

pkkPKK'n?n Türkiye'den çekilme karar?n? aç?klad??? bas?n toplant?s? 50'den fazla Türk ve yabanc? gazeteci taraf?ndan takip edildi.

Ba?ta uluslararas? haber ajans? Reuters olmak üzere dünyan?n önde gelen birçok yay?n kurulu?u PKK'n?n "çekilme" karar?n? "fla?" haber olarak okuyucular?na duyurdu.

REUTERS: Uluslararas? haber ajans? Reuters, Türkiye'den çekilme karar?n? abonelerine "fla?" koduyla duyurdu. Haberde, on y?llard?r silahl? mücadele veren PKK'l?lar?n 5 May?s'tan itibaren Türkiye topraklar?ndan çekece?i belirtildi. Haberde, PKK ad?na aç?klama yapan Murat Karay?lan'?n ?u sözlerine yer verildi: "Çekilme planland??? gibi peyderpey gruplar halinde ve mümkün olan en k?sa zaman dilimi içerisinde tamamlanacak. "

BBC: ?ngiliz yay?n kurulu?u BBC de, Murat Karay?lan'?n, Türkiye'den çekilmenin May?s ay? ba??nda ba?layaca??n? aç?klad???n? yazd?. Haberde, PKK ad?na yap?lan aç?klaman?n Kuzey Irak'ta Kandil da??nda bir bas?n toplant?s?yla duyuruldu?u belirtildi. "Çekilme" karar?n?n PKK lideri Abdullah Öcalan'?n geçti?imiz ay yapt??? ça?r? sonras?nda gerçekle?ti?i de ifade edildi. Haberde ayr?ca, "çekilme" karar?n?n aç?kland??? bas?n toplant?s?n? 50'den fazla Türk ve yabanc? gazetecinin izledi?i belirtildi. PKK ile 30 y?ld?r devam eden mücadelede 40 bin ki?inin ya?am?n? yitirdi?i de ifade edildi.

AFP: Frans?z haber ajans? AFP de, PKK'n?n "çekilme" karar?n? "fla?" olarak abonelerine duyurdu. "PKK, Türkiye'den 8 May?s'ta çekiliyor" ba?l?kl? haberde, PKK'l?lar?n bu tarihten itibaren Türkiye'yi terk ederek Kuzey Irak'ta güvenli bölgelere çekilece?i belirtildi. Haberde, PKK'n?n Türkiye'den çekilmeyi a?amal? olarak gerçekle?tirece?i de ifade edildi.

EL CEZ?RE: Katar merkezli El Cezire televizyonu da PKK'n?n çekilme karar?n? fla? haber olarak verdi. "PKK çekilme tarihi verdi" ba?l?kl? haberde, "çekilme"nin Türkiye'den 8 May?s tarihinden itibaren ba?layaca?? belirtildi. Haberde Murat Karay?lan'?n, "Çekilme sürecinde herhangi bir operasyon olursa, derhal çekilme sürecini sona erdirerek, kendimizi savunmaya ba?lar?z" sözlerine de yer verildi.

NTVMSNBC.COM

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri