forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

tarafTaraf Gazetesinde Oral Çal??lar'?n Genel Yay?n Yönetmenli?i'nden ayr?lmas?yla sonunçlanan krizde 19 yazar bir bildiri yay?nlad?...

"Taraf yazarlar?ndan kamuoyuna duyuru" ba?l???yla yay?mlanan duyuruda, "Taraf’?n bar?? politikalar?n? destekleyen çizgisini demokrasi mücadelesinden vazgeçmek gibi görenlerin, gazetenin gücünü Kürt halk?na ve hükümete yüklenmek için kullanmamas?ndan rahats?z oldu?u" savunuldu. Duyuruyu imzalayan yazarlar, "Taraf’?n dar politik ç?karlar?n enstürman?na dönü?türülmesinin koltuk de?ne?i olmayaca??z" ifadesini kulland?lar.

??te "Taraf yazarlar?ndan kamuoyuna duyuru" ba?l???yla yay?nlanan aç?klaman?n tamam?...

Türkiye yeniden kuruluyor. Önce askeri vesayetin beli k?r?ld?. ?imdi, toplumun demokrasi kanallar?n? t?kayan, her hücresini zehirleyen sava? a??l?yor. Kürt bar???, bize sadece toplumu y?llard?r teslim alm?? y?k?c? bir ?iddetin sonuna yakla??ld???n? haber vermiyor. Yüzy?ll?k ittihatç? gelenek can çeki?irken, bütün sözleri ölüm üzerine kurulu ilkel milliyetçilik son direni?ini sahnelerken bütün ta?lar yerinden oynuyor.

Bu büyük dalgan?n çarpmad??? k?y?, cilas?n? bozmad??? kaya kalmayacak. Taraf'ta izledi?iniz sars?nt?, her ne kadar sonunda gelip, mevcut yaz?l? mutabakat? da ayaklar alt?na alan bir editoryal ba??ms?zl?k krizine dayanm??sa da, temelinde öyle s?radan da de?il, son derece ciddi bir politik görü? ayr?l??? yatmaktad?r.

Duydu?unuz ses, bu dalgan?n, Türkiye'nin demokratikle?me mücadelesine be? buçuk y?l yol göstermi? olan “pusula”m?za vuru?unun sesidir.

Taraf demokrat kamuoyunun üzerine titredi?i bir ses oldu hep. Bu ses bugün “amas?z, fakats?z” bar??? m? destekleyecek, yoksa bar?? aktörlerinin üzerine mi çullanacak. Ç?plak soru budur. “Demokrasi mi, bar?? m?” sorusu yapayd?r; ak?l d???d?r.

Taraf’?n bar?? politikalar?n? destekleyen çizgisini “demokrasi mücadelesinden vazgeçmek” gibi gören ve gösteren akl?n, onun gücünü hükümete ve Kürt hareketine yüklenmek için kullanmamas?ndan rahats?z oldu?u anla??l?yor. Bu akl?n öncelikli endi?esi, bar??? sa?layacak aktörlerin kazanaca?? politik güç. Bar??? önemsizle?tiren ve “demokrasi eksikliklerine” odaklanan bir editoryal çizgi operasyonunun ba?ka bir tercümesi yok.

Bar???n politik aktörlerini demokrat kamuoyu gözünde a??nd?rmay?, bar???n desteklenmesinden daha önemli bulanlar Taraf’? köklerinden kopartmay? göze ald?lar. Art?k onlar? ilkeler de?il, politik hesaplar ilgilendiriyor. “Demokrasi olmadan bar?? olmaz” slogan?n?n cilas?n? kaz?d???n?zda ortaya ç?kan budur.

Bizler akl? ve vicdan? olan her yurtta? gibi, sorunlar?n silahla de?il siyasetle çözülmesini ve insan ya?am?n? en yüksek de?er olarak görüyor; bar???n demokrasiye giden yolu k?saltaca??na inan?yoruz.

Taraf’?n dar politik ç?karlar?n enstrüman?na dönü?türülmesinin koltuk de?ne?i olmayaca??z.

Halil Berktay

Hidayet ?efkatli Tuksal

Gürbüz Özalt?nl?

Mithat Sancar

Melih Alt?nok

Cihan Akta?

Roni Marguiles

Kurtulu? Tayiz

Gülengül Alt?nsay

Y?ld?ray O?ur

Markar Esayan

Ceren Kenar

Tuncer Köseo?lu

Alper Görmü?

Demiray Oral

Erol Kat?rc?o?lu

Ferhat Kentel

Cahit Koytak

Vahap Co?kun

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri