forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Gezi Park? Olaylar?'nda medya nas?l habercilik yapmal?yd??

Aktif .

yavuz-baydarGezi Park? olaylar?yla ba?layan eylemlerin medyan?n nas?l tav?r tak?nmas? gerekti?i tart???l?yor. Yavuz Baydar, Sabah Okur temsilcisi sayfas?nda bu konuyu ele alm??... 

Baydar, "Medya i?ini iyi yapmazsa bu lkeye demokrasi gelmez, meslek de tamamen yok olur." diye yazm??...

??te Baydar'?n kaleminden medyaya yneltti?i ele?tiriler... 

- ?stanbul birka gndr dnya gndeminin en st s?ralar?nda. Sebebi a?k: Taksim Meydan?'ndaki Gezi Park?'nda baz? a?alar?n parktan sklmesi al??malar? zerine ba?layan gsteriler ve i?gal, 30 May?s'tan itibaren ?ehrin belli ba?l? noktalar?na yay?ld?, onbinlerce protestocu ile polis gleri at??t?, ola?anst yksek miktarda gaz bombas? at?ld?, arbede ve y?k?m dalgalar? birbirini izledi, hastanelere yaral?lar ta??nd?, baz? mahalleler grltl protesto eylemlerine sahne oldu.

- Olaylar?n zirve noktas?, yo?un kat?l?m?n oldu?u 31 May?s ak?am?ndan itibaren Taksim, Harbiye, Be?ikta? ve Kad?ky'de ya?ananlar oldu.

- Protestolar?n ve polis operasyonlar?n?n kapsam?, byk kenti do?al olarak i ve d?? gndemin tepesine yerle?tirdi. nk ortada bykl? tart??mas?z bir haber vard? ve akla getirdi?i her soruya yan?t aranmal?, en az?ndan "neler oldu?u" kamu ad?na izlenmeliydi.

- ?zlenebildi mi? 1 Haziran gn fkenin bir k?sm?n?n Trkiye medyas?na a?k ve sert bir dille ynelmesine ve o?una s?f?r not vermesine bak?l?rsa, hay?r. As?l ele?tirilen, hatta lanetlenenler yan? ba??nda olan bu geli?meleri grmezden gelen byk TV kanallar?yd?, ama yaz?l? bas?nda da bu gazete, baz? ba?kalar? gibi okur ele?tirilerine maruz kald?.

* Geleneksel medya do?ru ayr?nt?l? habercili?in ve zgr yorumculu?un hakk?n? vermeyerek kendi bindi?i dal? kesmeye devam etmi?tir. Bunun sonucu, nceki vakalara k?yasla ok daha derin bir gven krizi olmu?tur. ?u veya bu nedenle, aresizlik iinde haberlere ula?amayan s?radan yurtta?lar marjinal kanallardan, sms'lerden ve tabii ki internet zerinden bilgiye ula?abilmi?tir. Byle oldu?una gre, hibir yaz?l? veya grsel medya kurulu?unun "sosyal medya ve internet k??k?rtt?, tansiyonu ykseltti" iddias?nda bulunma hakk? kalmamaktad?r. SABAH da bu ele?tirilerden hakl? olarak pay?n? ald?.

Medya i?ini iyi yapmazsa bu lkeye demokrasi gelmez, meslek de tamamen yok olur.

Yaz?n?n tamam? iin t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri