forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

alman-gazeteleri

Gezi Park? eylemleri Alman medyas?nda Trkiyeyi karalama yar???na dn?trld.

Trkiyeyi Ortado?u lkeleriyle k?yaslay?p Trk Bahar? yak??t?rmas? yap?l?rken, Trkiyede i sava? havas? varm?? alg?s? olu?turuldu.

4 milyon Trkiye Cumhuriyeti vatanda??n?n ya?ad??? Almanya'daki medya organlar?, ba?ka lkelerde ya?anan ?iddet olaylar?yla ilgili resimler de ?stanbulda ya?anm?? gibi okuyuculara sunuldu.

Zaman-Online.de'nin derledi?i habere gre, Trkiyede Gezi Park? protestolar?, Almanyadaki yzy?l?n sel felaketi, 8 Trk katleden Nasyonal Sosyalist Yeralt? Terr Hcresi (NSU) hakk?nda devam eden dava, federal seimler gibi birok nemli konuyu geride b?rakarak gndemin ilk s?ralar?nda yer almaya devam ediyor.

lkenin nde gelen birok medya kurulu?u, baz? siyasilerin de deste?i ile protestolar? Trkiyeyi ktleme yar???na evirmi? durumda. Baz? medya kurulu?lar? olaylar? arp?tmak ve abartmak iin ba?ka lkelerde ya?anm?? ?iddet olaylar?n? foto?raflar?n? kullanmaktan dahi ekinmedi.

ABDDEK? OLAYI TRK?YEDE D?YE VERD?LER

Bunun en son rne?ini yakla??k 100 bin tiraj? bulunan Hamburger Morgenpost gazetesi gsterdi. Protestolara geni? yer ay?ran gazete, Trkiyedeki olaylar? aktarmak iin 2009 y?l?nda ABDde bir polisin eli ba?l? bir kad?na uygulad??? ?iddet foto?raf?n? yay?nlamaktan ekinmedi. Gazete, olay?n fark edilmesi zerine daha sonra sosyal medya zerinden ve bir gn sonraki bask?s?nda zr diledi. Foto?raf? Facebooktan ald???n? ve foto?raftaki olaylar?n ?stanbul ile ilgisi olmad???n? belirten gazetenin do?rudan Trk Polisinden zr diledi?ine dair bir ifade yer almad?.

ZDF: TUTUKLANANLARIN AKIBETLER? B?L?NM?YOR

Almanyan?n ikinci kanal? ZDFin ?stanbul muhabiri Oli Gack ise olaylar? anlat?rken insanlar?n mutluluk iinde e?lenirken bir anda polisin gaz bombas? ve tazyikli suyla vah?ice sald?rd???n? sylemesi dikkat ekti. Gack, Bize sylenenlere gre birok insan tutukland?. Ak?betleri bilinmiyor. zellikle polislere direnenler gzalt?na al?nd? ve biz nerede olduklar?n? bilmiyoruz szleriyle geli?meleri emniyet birimlerine sorma yerine gstericilerin szleriyle aktar?lmas? objektif yakla??m sorunu akla getirdi.

B?LD: BETONKAFA

Alman bas?n?n hedef almada yar??t??? as?l hedef ise Ba?bakan Erdo?an oldu. Daha bir ka gn ncede Almanyan?n en fazla tiraja sahip BILD gazetesi Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?  beton kafal? ba?l??? ile okurlar?na tan?tt?. Gazete bununla da yetinmeyip Sonras?nda hkmeti gstericileri orduyla tehdit etti ifadelerini kulland?. Trkiyede polisin doktorlar? bile gzalt?na ald??? ?eklindeki haberleriyle yay?nlar?na devam eden gazete, daha nceki bir haberinde de Btn Trkiye yanacak m?? diyerek olaylar? provoke etmi?ti.

FOCUS: LM KORKUSU T?RANLA?TIRIYOR

Focus Dergisi ise Erdo?an?n ak?l sa?l???n? sorgulayan haberlerinde polisi polis denen vurucu birlikler, Taksim Meydan? bo?alt?l?rken polisin arkas?nda peyda olan eli sopal? ?ah?slar? da Erdo?an?n milisleri olarak lanse etti. Focus ayr?ca Erdo?an? lm korkusunun tiranla?t?rd???n? ileri srd. Alman bas?n?n?n ekonomi evrelerini de ??adamlar? Trkiyeye gitmeyecek ?eklindeki haberleriyle korkutmas? da dikkat ekti.

DWYE GRE BALKAN AZINLIKLARI ERDO?ANA MESAFE KOYUYOR

Almanyan?n yurt d???na yay?n yapan kurumu Deutsche Welle (DW), Trkiyede ya?ayan Balkan lkelerinden gelen az?nl???n Ba?bakan Tayyip Erdo?andan ?ikyet etmeye ba?lad?klar?n? iddia etti. Balkan gmenlerinin genel olarak Erdo?an taraftar? oldu?unu ileri sren DW, Gezi Park? eylemlerine mdahaleden sonra balkan gmenlerinin Erdo?ana mesafe koymaya ba?lad???n? yazd?. Son zamanlarda Trkiyedeki geli?meleri ve sokak aralar?nda ya?anan birok olay? tek tarafl? olarak okuyucular?na duyuran DW, Erdo?an?n son mitinglerinde Balkan lkelerine selam gndermesi zerine Balkan Gmenleri Erdo?andan uzakla??yor ba?l??? ile haber yapmas? dikkat ekti. Deutsche Welle ayn? zamanda TRTnin btesiyle DW ile Avrupa program?n? haz?rl?yor.

RAM?S KILIARSLAN, ?SMA?L EV?K / HAMBURG, BERL?N

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri