forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

pazartesi-sendromu

A Haber’de Özge Özsa?man’?n sundu?u gazeteciler Avni Özgürel, Ali Bayramo?lu, Salih Tuna ve Y?ld?ray O?ur’un kat?ld??? ‘Pazartesi Sendromu’ program?nda “Gezi Park? Olaylar?’n?n Türkiye’ye sosyal faturas? ve çözüm sürecine etkisi” mercek alt?na al?nd?.

Belirli bir kesimin Gezi analizlerinde pastan?n kaymak tabakas?n? kesip onun üzerinden tüm manzaray? görmek için kendilerine Gezi ütopyas? yaratt?klar?n? belirten O?ur, ?u aç?klamalar? yapt?: “Bir sura üflendi ve herkes Türk siyasetini kesen büyük fay hatt?n?n iki taraf?na do?ru ayr?ld?. Laik ya?am tarz? dedi?imiz bir cephe olu?tu. Bu cephede maalesef liberaller ve demokratlar var. Bunun bir omuz uza??nda ?rkç?lar var, Türk Sol’u dergisi, TGB, sol de?i?im kar??t? cephe var. Ne olmu? olabilir ki bu insanlar yanyana dü?mü? olabilir? B?rak?n polis ?iddetini, Erdo?an’?n dilini; Uzayl?lar dünyaya sald?rsa yanyana gelemeyecek gruplar bir araya geldi.”

 “TARHAN VEYA ?NCE”

 O?ur, Gezi Park? eylemlerinin CHP’ye ç?kacak sonucunu da ?öyle öngördü: “Gezi olaylar?ndan CHP’ye yans?yacak olan, muhtemelen K?l?çdaro?lu’nun yerine daha ulusalc? Emine Ülker Tarhan veya Muharrem ?nce gibi birisinin gelmesi olacak. Bu bir demokratik ve ilerici bir hamleyse ba?ka bir ?ey olmas? dü?ünülür. Alttan gelen bir dalga var. Bir ay önce nas?l bir Türkiye vard?? Sivil anayasa için masaya oturmu? bir Türkiye vard?. Sivil anayasan?n yap?lmas? için çal??an, askeri vesayeti geriletmi? ve Kürt meselesini siyasal müzakereyle çözmeye çal??an bir parti, 1990’lar boyunca tüm solcular?n, liberallerin, Gezi Park?’ndan özgürlük ç?karmak isteyen kesimin rüyas?yd? asl?nda. Bunu miliyetçi-muhafazakar bir parti yap?yor.” 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri