forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Emin Çöla?an

emin-colasannEmin Çöla?an'?n yay?nlad??? bir yaz?ya kaynakl?k eden foto?raf?n fotomontaj oldu?u ortaya ç?kt?. 

Sözcü Gazetesi yazar? Emin Çöla?an, dün Sözcü gazetesinde yay?nlanan 'Milli (!) E?itim' ba?l?kl? yaz?s?nda okullar?n millile?mekten ç?k?p siyasete alet edildi?ini iddia etmi?ti.

Çöla?an yaz?s?nda "Okullar yaz tatiline girince minik çocuklar mahalle ve imam bask?s?yla do?rudan Kuran kurslar?na sevk ediliyor. ?lkö?retim okullar?nda bile küçük k?z çocuklar?n? örtmeye kalk???yorlar. Ülkemizin en seçkin okullar?n? imam hatip yap?yorlar"ifadelerini kullanm??t?.

Ayn? yaz?da, devlet okullar?nda ö?rencilere verilen takdir belgesinin ad?n?n ?stanbul'da bir lisede'Allah'?n Takdiri' olarak de?i?tirildi?ini öne süren Çöla?an, kö?esinde bir de belge yay?nlad?.

FENA ??LETT?LER

allahin-takdiri
Ancak belgeye dikkatli bakanlar, Sözcü'nün ba?yazar?n?n f?kralar? aratmayacak bir hataya imza att???n? gördü. Belge üzerindeki mühür, internette örnek mühür format? olarak yay?nlanan ve üzerinde T.C. Hazine ve D?? Ticaret Müste?arl??? Darphane ve Damga Matbaas? Genel Müdürlü?ü yaz?l? mühür örne?iydi.

Bu takdir belgesinin ?stanbul'daki Barboros Hayreddin Pa?a Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nce ö?rencilere verildi?ini iddia eden Çöla?an, "Demek ki Allah'?n takdiri ile okul yönetiminin takdiri ?imdi ayn? olmu?! Üstelik bu belgeyi verdikleri lise ö?rencilerini 'Mübarek insan' olarak kayda geçiriyorlar" ifadelerini kulland?. 

Yeni ?afak'?n habere göre okul yöneticileri ise Çöla?an'?n iddialar?n?n gerçekle hiçbir ili?kisi olmad???n?, Çöla?an'?n bir ö?renci taraf?ndan i?letildi?ini dü?ündüklerini kaydetti.

Söz konusu belgeye dikkatli bak?l?nca üzerindeki yaz?n?n okulla bir ilgisi olmad???n?n anla??ld???n? kaydeden okul yöneticileri, 'Google'a mühür yaz?l?nca belge üzerindeki mührün ilk s?rada ç?kt???n? görebilirsiniz. Ö?renci de bilgisayar program?n? kullanarak sahte belgeyi düzenlemi?' ?eklinde aç?klama yapt?. Belgeyi haz?rlayan F.Ü. isimli ö?rencinin ise belgeyi Facebook'ta arkada?lar?na ?aka yapmak amac?yla haz?rlad??? ö?renildi. (Gazeteciler.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri