forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Derya Sazak masrafl?yd? ve anla?am?yorduk!

Aktif .

deryasazakDo?an Ak?n, Derya Sazak'?n gönderilmesinin nedeninin patronaj?n masraflar? yüksek bulmas? oldu?unu yazd?. 

T24.com.tr'deki yaz?s?nda Ak?n, bir dönem yönetici olarak çal??t??? Milliyet'le ilgili uzun bir yorum kaleme alm?? ve Can Dündar'?n gazeteye dönüp dönmeyece?ini de?erlendirmi?. 

??te Do?an Ak?n'?n t24.com.tr'de yay?nlanan yaz?s?... 

 

Milliyet ve mülkiyet: Derya Sazak masrafl?yd? ve anla?am?yorduk!

 

“Milliyet” ad?n? ta??yan ilk gazete Siirt Mebusu Mahmut Bey (Soydan) taraf?ndan 1926'da ç?kar?ld?. Dokuz y?l sonra “Tan” ad?n? alan gazetenin isim hakk? daha sonra Ali Naci Karacan'a sat?ld?.

1948 y?l?na kadar ?sviçre'de bas?n ata?eli?i yapan Karacan'?n, Türkiye'ye dönü?te Halil Lütfü Dördüncü ile ç?karmaya ba?lad??? Tan gazetesi tutmad?. Karacan, daha sonra Milliyet'in isim hakk?n? Arif Oruç'tan sat?n ald? ve yay?na geçti. ?lk say?s?, Nuruosmaniye Türbedar Sokak'taki üç katl? ah?ap binada bir araya gelen 32 ki?i ile 3 May?s 1950'de ç?kar?lan Milliyet'in sahip oldu?u tek telefon da logonun yan?ndan ilan edilmi?ti.

Yaz? i?leri müdürlü?ünü Ali Naci Karacan'?n mühendis o?lu Ercüment Karacan'?n yapt??? Milliyet'in gotik harflerle tasarlanan ilk logosunu, Atatürk'ün iste?iyle Latin harflerine geçildikten sonra haz?rlanan ilk alfabenin kapa??n? da çizen ?hap Hulusi yapt?.

Ancak Karacan, ç?kard??? bu ilk Milliyet'te de bekledi?i sonucu alamaz. ?zleyen y?llarda Milliyet ile özde?le?en Molla Fenari Sokak'taki binay? al?r. Karar, Cumhuriyet'ten sat?n al?nan yeni rotatifle yeni bir Milliyet yapmakt?r.

Bu dönemde baba Karacan, o?lu Ercüment Karacan'?n “yeni Milliyet'i yeni bir isme, genç ve dünyay? bilen bir gazeteciye yapt?rma” teklifini kabul eder. Bâb-? Âli'deki adaylar gözden geçirilir ve Beyo?lu muhabiri olarak Yeni Sabah'ta gazetecili?e ba?layan, oradan Yeni ?stanbul'a  geçen ve yaz? i?leri müdürlü?ü için ?stanbul Ekspres'e transfer olan tutkulu bir gençte karar verilir; Abdi ?pekçi.

O s?rada Kore'de askerlik yapan ?pekçi ?stanbul'a dönünce Karacanlar'?n teklifini kabul eder; yeni Milliyet'i o s?rada 25 ya??nda olan bu genç yapacakt?r.

“Yeni Milliyet”in yay?n?, 1 Ekim 1954'te ba?lar. Logonun yan?na “Halk gazetesi” yaz?s? yerle?tirilen yeni Milliyet,  “popüler fikir gazetesi” olarak yola koyulur ve bu kez tutar. Haberleri muhataplar?na sorularak kontrol edilen, spor, foto?raf, karikatür ve mizaha da önem veren bu Milliyet, Bâb-? Âli'nin o dönemdeki büyükleri Hürriyet ve Cumhuriyet'in aras?nda kendisine yer açmay? ba?ar?r.

Milliyet'i Milliyet yapan bu dönem, Abdi ?pekçi'nin 1 ?ubat 1979'da ülkücü tetikçi Mehmet Ali A?ca taraf?ndan öldürülmesiyle bitti. Malum, devlet içindeki güçlerden himaye gören A?ca, Maltepe Askeri Cezaevi'nden kaç?r?ld?, Papa II. Jean Paul'ü yaralad??? için 18 y?l cezaevinde yatt??? ?talya'dan Türkiye'ye döndükten sonra ?pekçi cinayeti ve gasp suçlar? için toplam 10 y?l cezaevinde tutulmas? yeterli görüldü ve serbest b?rak?ld?. Arada bir de “yanl??l?kla tahliye” skandal? var ki, ba?tan sona bu ülkenin yüz karas? sayfalar?ndan biridir bu hikâye.

 

Milliyet ve itibar erozyonu 

Türkiye bas?n?na getirdi?i yeniliklerle önemli izler b?rakan ?pekçi'nin öldürülmesinden sonra Karacan ailesi bas?ndan çekilmeye karar verdi. Ayd?n Do?an, ço?unluk hisselerini 20 Temmuz 1979'da ald??? Milliyet'in künyesine 6 Ekim 1980'de girdi.

Ayd?n Do?an, kendisini medya imparatoru yapan ve Türkbank skandal? nedeniyle k?sa sürenKorkmaz Yi?it dönemi d???nda yakla??k 32 y?l sahibi oldu?u Milliyet'i Nisan 2011'de Erdo?an Demirören-Ali Karacan ortakl???na satt?. Milliyet tarihinde ilk olan çift patronlu bu dönem de uzun sürmeyecek, Ali Naci Karacan'?n torunu Ali Karacan mali yükümlülüklerini yerine getiremeyince tasfiye edilecek, baba – o?ul Erdo?an ve Y?ld?r?m Demirören'ler gazetenin tek sahibi olacakt?r.

Bugün Milliyet, Demirören patronaj?na geçmesinin ard?ndan tarihinin en büyük itibar erozyonunu ya??yor. Korkmaz Yi?it döneminde de ya?anan bu erozyon, büyük tepkilerin ard?ndan gazetenin tekrar Ayd?n Do?an'a dönmesiyle sonuçlanm??t?. Art?k Milliyet'in kime de?il, neye dönece?i merak ediliyor ve gazetenin Genel Yay?n Yönetmenli?i'ne getirilen Fikret Bila'y? çetin bir süreç bekliyor.

Derya Sazak'?n, Milliyet Genel Yay?n Yönetmenli?i görevindeki icraat?n?n, 30 y?ll?k gazetecilik kariyerini sarst???n? biliyoruz. Yeni dönemde Milliyet'in çizgisindeki en büyük k?r?lma Nam?k Durukan'?n imzas?yla 28 ?ubat 2013'te gazetenin man?etinden yay?mlanan “?mral? tutanaklar?” üzerine ya?and?. Çözüm sürecine ili?kin provokasyon iddialar?na da konu edilen bu man?et için Genel Yay?n Yönetmeni Sazak'? ve muhabir Durukan'? savunan Hasan Cemalyaln?z b?rak?ld?. Ba?bakan Tayyip Erdo?an, malum, Hasan Cemal'in 2 Mart Cumartesi günü“Say?n Ba?bakan, tarihin eli yine omzunuzda, tarih bazen ya?arken de yakalan?r!”ba?l???n? ta??yan yaz?s? üzerine, ayn? gün “Bats?n gazetecili?iniz” sözleriyle tepki gösterdi. Ba?bakan, yaz?s?nda “Gazete yapmak ayr?d?r, devlet yönetmek ayr?d?r. ?kisi birbirine kar??t?r?lmas?n. Kimse de kimsenin i?ine öyle kar??mas?n” diyen Hasan Cemal'e, Bal?kesir'den ?u kar??l??? verdi:

“Bu medyan?n baz? uzant?lar?, kalem?örleri ?unu yaz?yor. Devlet yönetmek ba?ka bir ?ey, gazete yapmak farkl? bir ?ey. E?er bu ülkeye bu millete zerre kadar sevdan?z varsa ?u çözüm sürecine katk?da bulunmak istiyorsan?z böyle bir haberi atamazs?n?z, atmaman?z gerekirdi. Bu süreç hassas bir süreç. (…) E?er böyle gazetecilik yapacaksan, bats?n senin gazetecili?in...”

Ba?bakan'?n bu tepkisinin sonucu; yeni patron Erdo?an Demirören'in Hasan Cemal ile yine ?mral? tutanaklar?n?n yay?n?n? savunan Can Dündar'?n yaz?lar?na son verilmesi iste?i oldu.

Sazak bu talebe önce direndi. Daha sonra büyüyen kriz üzerine Cemal “yazmama cezas?” yorumlar?na da neden olan iki haftal?k izne ç?kt?. Ancak Sazak, Hasan Cemal'in “izin” dönü?ü kaleme ald??? ve medya sermayesi ile medya elitlerini ele?tiren yaz?s?n? yay?mlayamayaca??n? söyledi. Cemal'in direnmesi üzerine bu kez yaz?n?n baz? bölümlerinin ç?kar?lmas? gündeme geldi. Ancak Hasan Cemal, “gönderdi?i yaz? aynen yay?mlanmazsa ba?ka bir yaz? vermemekte” kararl? davran?nca sonuç Milliyet'teki 15 y?ll?k kö?esinin kapat?lmas? oldu. Hasan Cemal gazetenin man?etini, Genel Yay?n Yönetmeni'nin tercihini savunarak ç?kt??? yolda Genel Yay?n Yönetmeni taraf?ndan yaln?z b?rak?lm??t?.

Hasan Cemal Milliyet'ten ayr?ld?ktan sonra sahaya da ç?kt??? yakla??k be? ayd?r gazetecili?in en güzel, evrensel standartlarda en s?k? örneklerini veriyor. Kö?esini kapatanlar?n halini ise söylemeye dilim varm?yor!

 

Demirören: Anla?am?yorduk ve masraflar? çoktu

E?er yoku? a?a?? yuvarlan?yorsan?z kaç?n?lmaz ak?bet için art?k kimsenin iteklemesine gerek olmaz, kendi a??rl???n?z yeterlidir.

Derya Sazak için de böyle oldu. Zira patronun bu kez Gezi Park? sürecindeki baz? yay?nlardan ?ikâyetçi oldu?u haberleri geldi. ?plerin en gerildi?i anlardan birinin; Derya Sazak'?n Can Dündar'la birlikte protestolar s?ras?nda Gezi Park?'n? ziyaret etmesi oldu?u anla??l?yor. Bu ziyaretin ard?ndan geli?en süreçte Erdo?an Demirören'in bir kez daha Can Dündar'?n yaz?lar?na son verilmesini istedi?ini de biliyoruz... Ard?ndan Hasan Cemal formülü uygulanarak Can Dündar'?n izne ç?kar?ld???n? da...

Peki Milliyet'te son kopu? nas?l ya?and?, Erdo?an Demirören Derya Sazak'? görevden almay? nas?l gerekçelendiriyor? Ald???m ilk bilgilere göre Erdo?an Demirören yak?nlar?na iki gerekçe gösterdi. Birincisi; “Anla?am?yor, geçinemiyorduk.”  ?kincisi de; “Derya Sazak dönemi çok masrafl?yd?.”

Demirören “masraf”tan ne kastediyor, haber – muhabir – editör bütçelerinden mi rahats?z, yoksa Sazak özelinde bir masraf gerekçesi mi öne sürüyor, bilmiyorum.

Peki Can Dündar'?n durumu ne olacak?

Milliyet'çilerin soruya cevab?; “Hâlâ çözülmedi. Patron gitmesini istiyor, biz de o da giderse kalmakta zorlan?r?z, diyoruz.”

Dündar'?n durumu, e?er hâlâ al?nm?? ama duyurulmam?? bir karar yoksa, Fikret Bila'n?n önündeki ilk mesele olacak gibi görünüyor. Burada, uzunca bir süredir Erdo?an Demirören'le diyalo?u kalmad??? belirtilen Derya Sazak'?n, Genel Yay?n Yönetmenli?i'nden al?nd?ktan sonra "yazarl?k" teklifini kabul etmesinin, gazetedeki baz? isimler  taraf?ndan ?a?k?nl?kla kar??land???n? not edeyim.

Milliyet'in gelece?i aç?s?ndan önemli bir soru da, gazetenin en k?demli birkaç ismi aras?nda olan ve Ankara Temsilcili?i görevinde de Derya Sazak ile halef-selef ili?kisi bulunan olan Fikret Bila'n?n “editoryal ba??ms?zl?k” anla?mas? yaparak m? Genel Yay?n Yönetmenli?i görevini üstlendi?i?

Milliyet olay?n?, editoryal ba??ms?zl???n olamad??? yay?nlarda gazetecili?in dü?tü?ü hallerin hikâyesi olarak da okumam?z gerekiyor. Milliyet tecrübesi bir kez daha gösterdi ki; gazetecilere b?rak?lmayan gazetecilik, ölümü taklit etmeye benziyor!

Milliyet, ancak bu Milliyet olmama hayaliyle ilerleyebilir...

Milliyet'in logosunun alt?nda “Bas?nda Güven” yaz?yor. Ve Ba?bakan'?n Ba?dan??man? Yalç?n Akdo?an, Star'daki son yaz?s?nda diyor ki; “AK Parti iktidar?n?n yanda? medya üretmek, özgür bas?n? susturmak veya muhalifleri tasfiye etmek gibi bir yakla??m?, politikas? veya ad?m? kesinlikle yoktur...”

Yalan dünya...

Yaz?n?n Kayna??: http://t24.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri