forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Mehmet Barlas'a cevab? Ekrem Dumanl? verdi...

Aktif .

ekrem-dumanliMehmet Barlas'?n geçti?imiz hafta 'Today's Zaman'a yöneltti?i sert ele?tirilere Zaman Grubu ad?na Ekrem Dumanl? cevap verdi. 

Haftal?k yaz?s?nda Dumanl?, Mehmet Barlas'a sert ifadelerle yüklenirken, Sabah'ta ya?anan Ombudsman krizine de?indi... 

??te Dumanl?'n?n yaz?s?nda bir bölüm... 

Ay?p ki ne ay?p!

Meslekte ya??n? ba??n? alm?? bir beyefendi (t?pk? di?er baz? beyefendiler gibi) belli bir zamandan beri tuhaf yaz?lar kaleme al?yor. ?nsan?n inanas? gelmiyor. Mesela Rusya’da yay?n yapan bir medya kurulu?una verdi?i röportajda, Fethullah Gülen Hocaefendi için “Soros” diyebiliyor. Ne kadar ay?p! Ne kadar yaralay?c?! Söyledi?i laf?n ne manaya geldi?ini “bilmiyor” desem, onun me?hur bilgi da?arc???na hakaret say?l?r. “Biliyor” desem, bunun alt?nda çok kötü bir mana gizlidir de demek zorunday?m; onu da meslekte pek çok ki?iye abi say?lan bir insana yak??t?ram?yorum. “Sehven söylemi?tir” diye avunurken bir aç?klama yay?nl?yor kö?esinde; ama aç?klama maalesef hiçbir ?eyi aç?klayam?yor. Feci bir karakter katliam? ve masum insanlar? zor durumda b?rakabilecek a??r bir benzetme duruyor orta yerde. ?imdi cemaati ele?tiriyor diye avuçlar? ?i?inceye kadar beyefendiyi alk??layanlar, bir zamanlar Ba?bakan için Putin dedi?ini unutmu? görünüyorlar.

“Neyse... ” deyip bu korkunç hatay? sineye çekecekken Today’s Zaman’da ç?kan baz? yaz?lar? vesile k?larak “Cemaat-AK Parti kavgas?” üzerine çok sert bir yaz? geliyor ve “cemaat” hedef tahtas?na oturtuluyor. Bir partinin sözcüsü gibi yaz?lar dö?enen üstat, acaba ba?ka yazarlar?n sansürlenmesini mi ya da derhal susturulmas?n? m? istiyor? Belki de i?ten at?lmalar?n? m? temenni ediyor? Ba?yazarl???n? yapt??? gazetenin ombudsman? kovuluyor; ona bir kelime ile itiraz etmiyor, ?ngilizce ç?kan bir gazetede bir yazar bir ?eyler yazd? diye koca bir kitleye en a??r ithamlarda bulunuyor. Oysa suçlad??? gazetede hükümetin politikalar?n? do?ru bulan yüzlerce yaz? da yay?nlan?yor. Bir ba?ka gazeteden “Bütün yaz?lar alk?? k?vam?nda olsun!” dercesine uluorta konu?mak hangi nezaket anlay???n?n ürünüdür; anlamakta zorlan?yorum. Bir gazetedeki farkl? sesleri kimse duymasa bile tecrübeli bir ba?yazar?n o zenginli?i yakalamas? gerekirdi. Diyelim ki Today’s Zaman’a ya da “cemaatin yay?n organlar?”na k?zd?n; orada ç?kan her sat?r?n hesab?n? neden Hocaefendi’den soruyorsun? Meslekta?lar?na ele?tiri getirmek varken Hocaefendi’ye ve hatta camiaya en incitici laflar? s?ral?yorsun?

S?rada bekle?enler varm?? me?er. Bir yerden hücum borusu çalm??ças?na cemaate kar?? bir kampanya ba?lat?yor baz? arkada?lar. ?tibars?zla?t?rmaya yönelik ??mar?k yaz?lar vas?tas?yla nezaket kurallar? da yerle bir ediliyor. Bu arada öyle laflar sarf ediliyor ki (özellikle sosyal medyada), ne insanl??a s??ar ne Müslümanl??a. . Herkes baz? yaz?lardan bahsediyor ama belli ki bahsi geçen yaz?lar? ne görmü?ler ne de okumu?lar. Ço?u yalan ve iftiraya dayanan baz? laflar? okudukça hayretler içinde kal?yorsunuz. ?eytanlar?n ba?land???, rahmet ve ma?firetin gönüllerimizi sa?anak sa?anak y?kad??? bir zaman diliminde bu kadar keskin g?ybetlerin yap?lmas?n? sadece ?slamiyet’le de?il, insaniyetle de izah etmek çok zor.

Akla hayale gelmez laflar. Neymi?? Cemaat yeni bir vesayet merkezi olmak ya da ’iktidar? payla?mak’ istiyormu?. Ne münasebet! Al?n o Leviathan’?n?z? güle güle, tepe tepe kullan?n. Uluorta yaz?lanlardan anla??l?yor ki baz?lar? ne kat?l?mc? demokrasiyi kavram??; ne de sivil toplum örgütlerinin, medyan?n ve kanaat önderlerinin demokrasideki rolünü anlam??. Benci ve kinci söylemlerle insan olsa olsa dostlar?n? gücendirir, kendini tüketir. Yaz?k... 

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n 

Mehmet Barlas'?n yaz?s?... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri