forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ekrem-dumanliZaman ve Today’s Zaman gazetelerinde hükümeti ele?tiren yorumlar?n art??? ?eklindeki ele?tiriler yeni bir tart??man?n alevlenmesine neden oldu.  

Zaman gazetesinden Ali Bulaç,  Ekrem Dumanl?, Ali Ünal ve Ahmet T. Alkan tart??may? kö?elerine ta??d?. 

Zaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl?, Ak Parti ile Cemaat aras?nda fitne ç?kar?lmak istendi?ini yazd?... 

EKREM DUMANLI: "B?R? S?Z ÇEK?L?N ARADAN DEMEL?"

Bizzat i?ittim, mesle?in popüler bir simas?, “Bu AKP'lilerden bir cac?k olmaz, bunlardan s?tk?m s?yr?ld?.” diyordu. Adam, tiksinerek bahsetti?i partide ?imdilerde ba? tac? ediliyor. Say?n Ba?bakan, Kars'taki heykel için “ucube” dedi?inde hem Erdo?an'a hem partiye öfke kusan, ?imdi mevsimlik tetikçi rolüne soyundu ve ha bire AK Parti'ye yaslan?p cemaate sayd?rmakla me?gul. Ya??n? ba??n? alm?? adamlar?n bilge kisvesine bürünerek iki kitleyi birbirine dü?ürmek için hince yaz?lar yazmas?n?n da samimiyetle, fikrin namusu ile hiçbir ilgisi yok. K?sa bir süre öncesine kadar karanl?k odalardan muhafazakâr kitlelere kar?? kara operasyon yapanlar ?imdi bir taraftan AK Parti'ye güzelleme yap?yor, di?er taraftan da fitne üstüne fitne ç?kararak ‘cemaat'i linç etmeye kalk???yor. ?stihbarat(lar)?n elinde melabe olmu? birileri de ‘cemaat'e kar?? 28 ?ubat gibi bir tasfiye yap?ld???n? ve bunun devam edece?ini gururla söylüyor... Sonra da bozac?larla ??rac?lar el ele vererek AK Parti'ye ?irin görünüp ‘cemaat'i ötekile?tirmeye kalk?yor.

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

AL? BULAÇ: "E?ER VERG? VER?YORSA...

Stk’lar?n “din-d???” olmas? a??rl?kl? olarak Avrupa’n?n ya?ad??? tarihsel tecrübeye mahsustur. Ayn? kültürel miras? payla?an Amerika’da 20 bin civar?nda oldu?u tahmin edilen sivil kurulu?un tümü “din-d???” de?ildir, tam aksine kahir ekseriyeti dini referans ve motivasyonlarla faaliyet göstermektedirler. Dahas? kimi kaynaklara göre müntesiplerinin say?s? 70 milyona bali? olan Evanjelikler sadece “sivil alan”da de?il, Amerikan politik ve idari hayat?, ekonomisi, e?itim sistemi, sinema ve medyas? üzerinde de belirgin etkiye sahiptirler. Hatta Neoconlar?n geri planda d?? politikay? Evanjeliklere göre planlad?klar?, Reagan’dan Bush’a Amerika’y? yönetenlerin birer Evanjelik olduklar? s?r de?il.

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

AL? ÜNAL: "CEMAATLER PART?LER? ESK?T?P VARLIKLARINI SÜRDÜRÜR" 

Baz?lar?, cemaatlerin sivil toplum kurulu?lar? olmad?klar?n? iddia ediyor; baz?lar?, cemaatleri siyasete fazla müdahil olmakla suçluyor; baz?lar?, cemaatler siyasetle ilgilenemez hükmü veriyor. Böylesi yarg?lamalarda cemaat denirken kastedilen, daha ziyade dinî/?slâmî cemaatler. Öyleyse meseleye cemaatlerin temeli olan Din aç?s?ndan bakt???m?zda kar??m?za ç?kan gerçek ?udur:

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

AHMET TURAN ALKAN: "KEND?M?Z? ANLATAMADIK DEMEK DO?RU DE??L"

Son günlerde bas?nda hükûmet umûrunu savunmak sadedinde “sâye”ye girip “Tekmil batarya”, pardon “iki top birden” yayl?m ate?i açanlara bakt?kça hikmet-i hükûmet nâm?na efkârlan?yor, endi?eleniyorum; “Vah” diyorum, “Yârenleriniz bunlar m?d?r?” ve akl?ma o me?hur beyit geliyor.

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri