forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

gvyvGazeteciler ve Yazarlar Vakf?, Gülen cemaat?na kar?? yöneltilen iddialara 11 maddelik bir aç?klamayla cevap verdi.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakf? (GYV), Gülen cemaat?na yönelik iddia ve ele?tirilere kar??l?k 11 maddelik bir aç?klama yay?mlad?.

Yap?lan aç?klamada Gezi Park? sürecinde ortaya at?lan iddialara, M?s?r’daki darbe kar?? ç?kmad??? iddialar?na, cemaat?n siyasete girece?i ve çözüm sürecine kar?? oldu?u iddialar?na cevap verildi.

Gazeteci ve Yazarlar Vakf?’n?n internet sitesinden yap?lan aç?klama ?öyle: 

Gazeteciler ve Yazarlar Vakf?'ndan Hizmet Hareketi'ne yönelik iddialara cevaplar

Son dönemde giderek artan bir ?ekilde ba?ta sosyal medyada olmak üzere, Hizmet Hareketi ile ilgili olarak karalama ve yanl?? bilgiye dayal? yönlendirme kampanyalar? dikkat çekmektedir. Her ne kadar bir iddiay? dile getiren, onu ispatlamakla yükümlü olsa da bu gerçek d??? iddialar? dile getirenler, “böyle ?eylerin ispat? olmaz” yakla??m? ile yanl?? tav?rlar?na devam etmekte ve edecek gözükmektedirler. Hizmet hareketi hakk?nda kamuoyunu yan?ltma ihtimali bulunan bu tür karalamalara cevap vermeyi, Vakf?m?z zaruri bir görev olarak görmü?tür. Öte yandan, bu iddialara ve karalamalara farkl? zaman ve zeminlerde cevaplar verilmi? olsa da kamuoyunun ?effaf bilgilendirilmesi ilkesine sayg?n?n gere?i olarak da bu aç?klamay? yapmay? zorunlu görüyoruz.

 

1. ?ddia: “Gezi park? eylemlerinin arkas?nda Hizmet Hareketi vard?”

Konuyla ilgili gerek Fethullah Gülen Hocaefendi’nin aç?klamalar?, gerekse Hizmet Hareketi’nin genel tavr? dikkate al?nd???nda bu iddian?n as?ls?z oldu?u apaç?k görülecektir. 

Hizmet Hareketi, insanlar?n ?iddete ba?vurmayan bar??ç?l protesto hakk?na demokrasiye sayg?n?n gere?i kar?? de?ildir. Ancak, bu tür protestolar?n istismara aç?k olmalar? sebebiyle Hizmet, kendisine gönül vermi? olanlar?n bu tür protestolara kat?lmalar?n? te?vik etmez.

Protestolar?n tamamen çevreci duyarl?l?kla ve bar??ç?l oldu?u ilk günlerde, üstelik Hükümete yak?n çevrelerden de olmak üzere toplumun her kesiminden bireylerin kat?ld??? bu protestoya, Hizmet’e sempati duyan baz? kimselerin çevreci duyarl?l?klarla ve kendi ?ahsi iradeleriyle ilk günlerde olumlu bakm?? olmalar?, topyekûn Hizmet Hareketi’nin bir tür komplo içinde oldu?u anlam?na gelmez.

Nitekim eylemcilere çapulcu denmemesi gerekti?ini belirtti?i konu?mas?nda Onursal Ba?kan?m?z Say?n Fethullah Gülen, masum taleplerle ba?layan eylemin daha sonra baz? art niyetli çevreler taraf?ndan istismar edildi?inin ve baz? uluslararas? medyan?n da olumsuz alg?lanacak bir tav?r içinde oldu?unun alt?n? çizmi?tir.

Gezi eylemlerinin en ba??ndaki çevre duyarl?l???na hak veren ve göstericilere kar?? ilk günlerde al?nan sert tutumla ilgili her çevreden tepkiler olmu?tur. Say?n Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün “sand?k her ?ey de?ildir”, Ba?bakan Vekili Bülent Ar?nç’?n “özür dileriz”, Kültür Bakan? Ömer Çelik‘in “mesaj al?nd?”, Milli E?itim Bakan? Nabi Avc?’n?n “bütün muhalefeti birle?tirdik”, Avrupa Birli?i Bakan? Egemen Ba???’?n New York Times gazetesindeki yaz?s?nda Gezi Park? eylemleri “ço?ulculu?un ve demokrasinin bir yans?mas?” olarak tasvir etmesi ve son olarak AK Parti Milletvekili Prof. Dr. ?dris Bal’?n Gezi olaylar?na ili?kin raporundaki ‘Hükümetin Gezi olay?nda stratejik hata yapt???’ tespiti Hizmet’in bu konuya yakla??m?ndan farkl? de?ildir.

Ba?bakan Erdo?an da, olaylar hala devam ediyorken tepki olarak düzenledi?i Kazl?çe?me mitinginin hemen arkas?ndan Türkçe Olimpiyatlar?’n?n kapan?? törenine gelmi? ve burada Hizmet Hareketi’ni övmü?tür. Pozisyonu itibar? ile her türlü istihbarata sahip olan Say?n Ba?bakan, ‘Gezi komplosu’nun arkas?nda Hizmet Hareketi’nin oldu?unu dü?ünseydi bu övgüleri hiç ?üphesiz yapmazd?.

 

2. ?ddia: “Gezi Eylemcilerini Hizmet’e yak?n savc? ve hâkimler tutuklamay?p sal?vermi?tir ”

Bütün savc? ve hakimler kamu görevlisi olup HSYK’n?n yetkilendirme ve denetimine tabidir. ?ayet yap?lan görevin ifas? konusunda yanl??l?klar varsa sorumluluk Adalet Bakanl??? ve HSYK’ya aittir.

Kald? ki, son dönemde medyada s?kl?kla yer alan baz? haber ve yaz?lar sayesinde Hizmet’e yak?n oldu?u iddia edilen yarg? mensuplar?n?n zaten tasfiye edildi?i de kamuoyunun bilgisi dahilindedir.

Üstelik uzun zamand?r tutuklu yarg?lamalar? problem olarak gören çevrelerin, ?imdi “yarg? neden tutuklam?yor” diye ?ikâyetçi olmalar? da büyük bir tutars?zl?kt?r.

Ergenekon davalar?n? gayrime?ru hale getirmek için yak?n geçmi?te vesayetçi çevrelerin dillerine dolad??? “Cemaatçi yarg?” itham?n?n ?imdi ba?ka çevreler taraf?ndan gündeme getirilmesi ve bunlar?n bir tepki görmemesi de son derece dü?ündürücüdür.

 

3. ?ddia: “Hizmetle ba?lant?l? polisler, eylemcilerin çad?rlar?n? yakarak ve Gezi eylemlerine sert müdahale ederek eylemlerin büyümesini sa?lad?”

Kolluk güçleri kamu görevlisi olup ?çi?leri Bakanl???’n?n yetkilendirme ve denetimine tabidir. Hükümetin emrindeki kolluk kuvvetlerinin yapt?klar?n?n sorumlulu?unu bir sivil toplum hareketine mal etmek mant?k d???d?r.

Nitekim olaylar?n ilk ba?lad??? andan itibaren bütün müdahale talimatlar?n?n Hükümetten geldi?i ve çad?rlar? belediye zab?tas?n?n yakt??? daha sonra ortaya ç?km??t?r.

Ba?bakan Say?n Erdo?an da, Emniyet güçlerine talimatlar? kendisinin verdi?ini ifade etmi?, Emniyet güçlerine destek ç?kan aç?klamalar yapm?? ve nihayet onlar? olaylardaki performanslar?ndan dolay? ödüllendirmi?tir.

 

4. ?ddia: “Cemaat M?s?r’daki darbeye kar?? ç?km?yor”

Türkiye’de yap?lm?? her darbeden ma?dur olmu? bir hareketin darbelere kar?? olmamas? dü?ünülemez. Bu yakla??m ile Hizmet Hareketi’nin kamuoyu nezdindeki itibar?n?n y?prat?lmaya çal???ld??? da aç?kt?r. Darbe tehdidi konusunu gündemde tuttu?u için ele?tirilen Hizmet Hareketi’nin, darbelere s?cak bakmas? asla mümkün de?ildir.

Bu vesile ile tekrar hat?rlatmakta fayda bulunmaktad?r ki, M?s?r’da me?ru ve seçilmi? Cumhurba?kan? Mursi’ye kar?? yap?lan müdahale bir darbedir ve hiçbir ?ekilde tasvip edilmesi dü?ünülemez.

Fethullah Gülen Hocaefendi, M?s?r’daki olaylar üzerine bir konu?ma yapm?? ve aç?kça “Demokrasi bir kere daha darbe yedi” demi?tir. Hocaefendi, aç?klamas?nda, iktidara gelmesinin üzerinden bir y?l bile geçmeden, “hata yapt?” denilerek M?s?r Cumhurba?kan? Mursi’nin, Türkiye’deki 27 May?s 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 askeri darbelerinin benzeri bir darbe ile görevinden uzakla?t?r?lmas?n?n tarihe kara bir leke olarak geçece?ini aç?k bir ?ekilde vurgulam??t?r.

Hizmet Hareketi’ne yak?n olan medya organlar?n?n hiçbirinin editoryal çizgisinde darbeye s?cak bakan bir üslup olmad??? gibi, bu medya organlar?n?n tüm yay?nlar? net bir ?ekilde darbe kar??t? olmu?tur. Baz? Bat?l? siyasi çevrelerin M?s?r’daki darbe kar??s?ndaki ilkesiz tutumunu da en net bir ?ekilde söz konusu bu medya organlar? ele?tirmi?tir.

 

5. ?ddia: “Alternatif iktidara giden yol Pensilvanya’dan geçer. ?ktidara alternatif arayanlar gidip Gülen ile görü?üyor”

Toplumun her kesiminden insan?n sayg? duydu?u bir sivil kanaat önderinin insanlar taraf?ndan ziyaret edilmesinin alternatif bir iktidar aray??? olarak sunulmas? ve böyle bir alg? olu?turma çabas?na girilmesi hem yanl?? hem yan?lt?c?d?r.

Hayat? boyunca toplumun her kesimiyle diyalo?a aç?k olmu? ve kap?s?n? herkese aç?k tutmu? olan Say?n Gülen’in, kendisi ile görü?mek isteyen insanlara sa?l??? elverdi?i sürece “hay?r” demesi misyonuna ve inand??? de?erlere terstir. Nitekim toplumun de?i?ik kesimlerinden sayg?n pek çok isim Say?n Gülen’i ziyaret etti?i gibi, hükümetin birçok üyesi de defalarca kendisi ile görü?mü?tür.

Kald? ki, Say?n Gülen’in insanlarla olan ili?kilerine sadece siyaset perspektiften bakmak ve bu ili?kileri s?n?rland?rmaya çal??mak son derece yanl??t?r.

Yak?n geçmi?e kadar Hocaefendi’nin Türkiye’de ya?amas?n? bile hazmedemeyenler bulunmaktayd?. Görünen o ki, ?imdi bunlara gurbette ziyaretçilerini hazmedemeyenler de eklenmi?. Unutulmamal? ki, özgür bir insan?n en temel demokratik haklar?yla ba?da?mayan bu sayg?s?z tav?r bir tür tecrit çabas? olarak alg?lanmaktad?r.

 

6. ?ddia: “Hizmet, bürokrasi üzerinden vesayet kurmak ve iktidara ortak olmak istiyor”.

Demokratik bir sivil toplum hareketi olan Hizmet Hareketi’ni, iktidar üzerinde vesayet kurmak ve iktidara ortak olmakla suçlamak aç?kça abesle i?tigaldir.

Demokrasilerde, seçimle gelen yönetimler yine ancak seçimle giderler. Bununla birlikte vatanda?lar?n ve sivil toplum aktörlerinin iki seçim aras?nda her konuda ele?tirilerde ve tavsiyelerde bulunmalar?, devlet yönetimine kar??mak olarak asla görülemez.

Seçilmi? me?ru iktidarlar?n her an denetim ve gözetimi, Türkiye’nin üye olmak istedi?i Avrupa Birli?i normlar? çerçevesinde, kat?l?mc? demokrasinin en tabii bir gere?idir. Toplum, bu hak ve hatta sorumlulu?u sivil toplum örgütleri, muhalefet partileri ve özgür ve ele?tirel medya arac?l???yla yerine getirir.

Her hangi bir tavsiye veya ele?tiride bulunan sivil toplum olu?umlar?n?, iktidar pe?indelermi? gibi sunarak, onlara “siyasete kar??ma”, “öyleyse parti kur”, ya da “seçimleri bekle” demek demokratik sistemin ruhu, norm ve de?erleriyle ba?da?maz ve kabul edilemez.

Öte yandan, Hizmet Hareketi’nin prensiplerini ve ideallerini farkl? düzeylerde benimseyen, toplumun her kesiminde çok say?da insan?n olmas? do?ald?r. Bunun gibi, demokratik bir ülkede sadece yasal ve me?ru vatanda?l?k haklar?n? kullanarak, liyakat ilkesi çerçevesinde bürokrasiye girmi? Hizmet gönüllülerinin olmas? da do?ald?r. Hangi görü?ten ve ya?am tarz?ndan olursa olsun vatanda?lar?n cari kanunlar çerçevesinde kendi devletinde görev almas?n?n “devleti ele geçirme”, “devlete s?zma”, “vesayet kurma” veya “paralel iktidar olu?turma” ?eklinde sunulmas?n?n iyi niyetle aç?klanmas? mümkün de?ildir ve üstelik benzer ifadeler Eski Türkiye’ye ait bir bak??? hat?rlatmaktad?r.

Elbette ki, bürokratlar seçilmi? yöneticilerinin ve amirlerinin (hukuka uygun) emirlerine itaat etmek ve sadece onlardan emir almak durumundad?r. Bu yüzden ?ayet hukuka ayk?r? ?ekilde davrand??? ve yöneticilerinin emirlerine uymad??? ileri sürülen bürokratlar varsa, bunlar deliller ?????nda yine hukuka uygun ?ekilde soru?turulmal? ve bir an önce yarg?ya havale edilmelidir.

Ancak, geçmi?ten bugüne olageldi?i gibi, “vesayet olu?turma” ve “iktidara ortak olma” iftiralar?yla, bürokratik katmanlarda belli toplumsal kesimlerin tasfiye edilmesi ve d??lanmas? amac? varsa, bu hukuk ve demokrasinin en temel ilkelerine ayk?r?d?r. Halk?n iradesiyle seçilmi? iktidarlar?n idari tasarruflar?na tabii ki sayg?l? olunmal?d?r; ancak yayg?n iddialara göre, insanlar?n Hizmet Hareketi’ne nispet edilerek anayasal bir suç olan fi?lenmesi ve sonra da tasfiye edilmesi demokratik de?ildir. 

 

7. ?ddia: “Hizmet, Kürt sorununun çözümü sürecine kar??”.

Çözüm süreci ile ilgili olarak aç?k ve net bir ?ekilde, “Sulh hay?rd?r, hay?r sulhtad?r” diyen onursal ba?kan?m?z Gülen’in fikir ve tavsiyeleriyle ilham verdi?i Hizmet Hareketi çözüm sürecini en ba??ndan beri desteklemi?tir.

Say?n Gülen’in, hem çözüm sürecinin çok öncesinden, hem de çözüm süreci ba?lad?ktan sonra yapt??? aç?klamalar çok aç?kt?r, nettir ve hükümetin Kürt sorununun çözümü konusunda bugüne kadar takip etti?i çizginin ilerisindedir. Bunu çe?itli sohbetlerinde ve en son Erbil’de yay?mlanan Rudaw gazetesine verdi?i röportajda da aç?kça ortaya koymu?tur.  Sözgelimi, zikredilen röportajda Gülen, anadilde e?itim konusunun bir insan hakk? oldu?unu ve siyasi pazarl?k konusu yap?lamayaca??n? net dille ifade etmi?tir.

Öte yandan, çözüm süreciyle ve sürecin sa?l?kl? yürümesiyle ilgili her türlü samimi tavsiye ve ikazlar da asla çözüm kar??tl??? olarak görülemez/gösterilemez. Bilakis, bunlar sürecin daha sa?l?kl? bir ?ekilde i?lemesi için yap?lan katk?lar olarak de?erlendirilmelidir.

Vakf?m?z, Kürt sorunu ile ilgili bugüne kadar Diyarbak?r ve Erbil ?ehirleri de dahil olmak üzere pek çok toplant? yapm??t?r. Hizmet gönüllülerinin açm?? oldu?u okullar, Irak Kürdistan’?nda zaten 20 y?ld?r Kürtçe e?itim yapmaktad?r. Türkiye’nin ilk yasal özel Kürtçe televizyonu da yine Hizmet Hareketi’ne gönül vermi? müte?ebbisler taraf?ndan aç?lm??t?r.

Hizmet Hareketi’nin somut olarak pozisyonu bu iken, hükümetin net bir ?ekilde arkas?nda durdu?u KCK davalar?n?n faturas?n? Hizmet Hareketi’ne mal etmek gibi çarp?tma örnekleri ile topluma yanl?? alg?lar pompalamak büyük bir haks?zl?kt?r.

 

8. ?ddia: “Hizmet 7 ?ubat’ta Ba?bakan? tutuklayacakt?”.

Bu çok aç?k ve akl-? selim hiçbir vicdan?n asla kabul edemeyece?i büyük bir iftirad?r.

Buna ra?men, hiçbir hukuki dayana?? olmayan, mant?k kurgusu zay?f ve tutars?z; uygulanabilirli?i ise hukuk sistemimiz gere?i s?f?r olan bu saçma senaryo “çamur at, izi kal?r” mant???yla art niyetli çevreler taraf?ndan ?srarla tekrar edilmekte ve Hizmet Hareketi’ne aç?kça iftira at?lmaktad?r.

Hizmet Hareketi’ne bu iftiray? atanlar, Ba?bakan’? tutuklamakla Hizmet Hareketi’nin ne elde edece?ini ve sadece 9 ay öncesindeki seçimlerde yeni anayasa için cansiperane çal???rlarken neden bir anda komplocu olduklar? sorusuna bugüne kadar makul, mant?kl? ve ikna edici bir cevap verememi?lerdir.

Kendisine yak?n medya ve sivil toplum örgütleriyle ülkedeki her türlü demokratikle?me çabas?n? ve derin yap?lar?n ve ili?kilerin ortaya ç?kar?lmas?n? destekleyen, Ergenekon soru?turmas? ve davalar?na da bu yüzden destek olan Hizmet Hareketi’ne yak?n baz? medya organlar?n?n, KCK ba?lant?l? M?T soru?turmas?n? da bu süreçlerle ba?lant?l? görerek, olumlu bakmas?, Ba?bakan’a kar?? bir komplonun içinde olundu?u iddias?n? asla do?rulamaz.

?u da çok bilinen bir gerçektir ki, herhangi bir savc? bir yana, Yarg?tay ba?savc?s?n?n bile ba?bakana ve bakanlara dava açma yetkisi yoktur. Hal böyleyken, “Ba?bakan tutuklanacakt?” iddias? saçma bir iftiradan öte de?er ta??mamaktad?r.

Hizmet Hareketi’ne gönül verenler, AK Parti’deki hukukçu vekillerin ve yöneticilerin bu art niyetli iftiralar?n devam etmesine neden göz yumduklar?n? bir türlü anlayamamakta ve gönül k?rg?nl??? ya?amaktad?rlar. 

 

9. ?ddia: “Hizmet, seçimlerde baz? parti ve ki?iler ile ittifak yapacak”.

Hizmet Hareketi, bugüne kadar hiç bir parti ile ittifak yapmad??? gibi bundan sonra da hiç bir parti ya da ki?i ile ittifak yapmayacakt?r.

Herhangi bir parti ile ittifak yapmak, Hizmet Hareketi’nin, parti siyasetinin üzerinde olmas? ve gönüllüleri aras?nda her siyasi görü?ten bireyler olmas? gerçeklerine terstir.

Hizmet Hareketi, siyasi partilerle ittifaklar yapmamakla birlikte, demokrasi, ço?ulculuk, insan haklar?, inanç özgürlü?ü, adalet gibi temel ilkelerine uygun politikalar? ve uygulamalar? hangi parti taraf?ndan yap?l?rsa yap?ls?n, partizan olmad??? için, destekler. Bu sadece demokratik bir hak de?il, ayn? zamanda ülkeye ve gelecek nesillere kar?? sorumlulu?un gere?idir. Hareket, tersi durumlarda, yine partizan olmad??? için, siyasetteki uygulamalar? ele?tirmekten ya da tavsiyede bulunmaktan çekinmez. Bu, ülke menfaatlerini gözeten, prensipler do?rultusunda olan ve siyasi partiler üstü bir yakla??md?r.

 

10. ?ddia: Aya?a dü?mü? ve Hükümet taraf?ndan inan?ld???na da hiç ihtimal vermedi?imiz bir ba?ka iddia ise “Ba?bakan’?n odas?na böce?i Hizmet’e yak?n çevreler koydu” iddias?d?r.


Devlet içerisindeki kurumlararas? mücadelenin bir kurban? haline getirilmek istendi?i a?ikar olan Hizmet Hareketi’nin “Ba?bakan’? dinlemek” gibi aç?k bir iftirayla y?prat?lmaya çal???lmas? asla kabul edilemez.

Konusu bariz suç te?kil eden böyle bir iddian?n gere?inin yap?lmam?? ve hala yarg? yoluyla ayd?nlat?lmam?? olmas? ise dü?ündürücüdür. Hizmet Hareketi’ni töhmet alt?nda b?rakmaya matuf alg? olu?turma çabalar?n?n ifadesi olan beyan ve yaz?lar? k?n?yoruz. Sorumlular?n bulunup ortaya ç?kar?lmas? yerine ortal?kta baz? tezviratlar?n dola?mas? ve ithamlar?n yap?lmas? ba?ka karanl?k amaçlar?n güdüldü?ünü akla getirmektedir.

Konunun bütün yönlerinin ayd?nlat?lmas?, tertipçilerinin bir an önce bulunup ve hak etti?i cezan?n verilmesi hükümetin ve yarg?n?n sorumlulu?undad?r.

 

11. ?ddia: “Fethullah Gülen neden Türkiye’ye dönmüyor? ABD’de oldu?u için ABD etkisinde.”

Bu, Say?n Gülen’e yap?lan çok aç?k bir hakaret ve iftirad?r. Zaten, bu iftiray? dile getirenlerin ço?u, ayn? ?eyleri Hocaefendi Türkiye’de ya??yor iken de, çok eski y?llarda da dile getiriyorlard?.

Bu iddia ve iftiralar? dile getirenlerin ço?unlu?u zaten ayn? zamanda ABD’nin dünyan?n her yerine hakim oldu?unu da dile getirmektedirler. Say?n Gülen onlar?n anlay???na göre, Türkiye’ye dönse de bu etkiden nas?l kurtulmu? olacakt?r? Zaten ayn? zihniyet ABD’ye hayat?nda ad?m?n? bile atmam?? ki?ilere de ayn? yaftalar? ellerinde hiç bir delil olmadan takmaktad?r. Hatta ilk kuruldu?u zamanlarda AK Parti’ye bile ABD projesi diyenler olmu?tur.

Say?n Gülen’in, Türkiye’ye neden dönmedi?ine dair defalarca aç?klamalar? olmu? ve Türkiye'ye dönü?ünün, ‘demokratik kazan?mlar? tersine çevirmek için baz? çevreler taraf?ndan kullan?laca?? endi?esini ta??d???n?’ dile getirmi?,  dolay?s?yla ‘Türkiye'ye dönmeyi çok arzu etmekle birlikte endi?elerim izale oluncaya kadar dönmeyi dü?ünmüyorum’ demi?tir.

Ayr?ca, Türkiye’deki h?zl? gündemlerle ve kendisine yönelecek medya ilgisi ve sald?r?lar? ile ilgili aç?k bir ?ekilde: “Türkiye'ye ne zaman gelirsem geleyim o gün f?rt?nay? koparanlar, hortumlar? meydana getirenler, isnatlarda bulunanlar, idam ferman? kesenler yine ayn? ?eyleri yapacaklar. Bu ya?tan sonra da her zaman ayn? ?eyleri duyarak ya?aman?n zor olaca??n? dü?ündüm” demi?tir. Zaten, Gülen, bir ba?ka ülkede de ya?asa, bugünkü tezviratlar?n belki 10 kat?n?n ba?ka aç?dan yap?laca??n? tahmin etmek zor de?ildir.

Yukar?daki iddialar?n baz?lar?n? gündeme getiren ve yazan ki?ilerin Hizmet Hareketi’ne kar?? ‘bir savc? 3 polisle hizmeti terör örgütü ve çete kapsam?na sokar?z, bitiririz’ gibi karanl?k niyetleri ifade ediyor olmalar?, buna ilave olarak dershanelerin kapat?lma dü?üncesini ‘Cemaata had bildirme’ olarak gündeme getirmeleri ve Hizmete gönül verdi?ini dü?ündükleri ki?ilerin bürokrasiden tasfiye edildi?ini ifade etmeleri ne ac?d?r ki derin devlet refleksi ve post modern darbe dönemi planlar?n? hat?rlatmaktad?r.

Hizmet hareketi her zaman tüm faaliyetlerini hukuk ve me?ruiyet alan?nda sürdürmü?tür. Milletimizin fedakârl??? ile aç?lm?? ve büyük hizmetlere vesile olmu? bu kurumlar?n had bildirmek için kapat?lmas? iddias? hiçbir akl?selim ve vicdan sahibinin kabul edebilece?i bir durum de?ildir.

Sonuç olarak; ?nsanl??a hizmet sevdas? ile yola ç?kan fedakar gönüllülerden olu?an ve faaliyet gösterdi?i 150 kadar ülkede gerek yetkililerden ve gerekse de o ülkelerin insanlar?ndan çok olumlu tepkiler alan Hizmet Hareketi, bugüne kadar hiç bir yerde, hukuka, demokrasiye ve insan haklar?na z?t hiç bir tavr?n içerisinde olmam??t?r, olamaz. Hizmet Hareketi, insanlardan olu?tu?u ve insan?n oldu?u her yerde hatan?n olmas? da tabii oldu?u için, Hareket, hatalar?n?n tespit edilmesine ve yap?c? ele?tiriler getirilmesine sonuna kadar aç?k olmakla kalmaz, bunlar? dile getirenlere samimiyetle te?ekkür eder. Ancak, yanl?? ve yanl? bilgilendirmeye dayal? karalama kampanyalar?na sessiz kal?nmas? mümkün de?ildir. Bu duyurunun amac?, yap?c? ele?tirilerin önünü kesmek de?il aksine daha sa?l?kl? bir tart??ma ortam?na katk? sa?lamakt?r.

Kamuoyuna sayg? ile duyurulur.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakf?"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri