forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

daryaMehmet Barlas'la Ekrem Dumanl? aras?nda polemi?e neden olan Rus gazeteci Darya Aslamova'dan skandal itiraflar. 

Son günlerin çok konu?ulan isimler aras?nda olan Rus gazeteci Pravda Gazetesi muhabiri Darya Aslamova Gazete Habertürk'e konu?tu. 

"TÜRK SOROSU OLARAK GÜLEN" BENZETMES? CAR?IYI KARI?TIRMI?TI

Türk bas?n?nda hararetli bir polemik yaratan veEkrem Dumanl?, Mehmet Barlas, Reha Muhtar gibi yazarlar?n kö?elerine konu olan Aslamova, Habertürk'ten Kübra Par'?n sorular?n? yan?tlad?. Mehmet Barlas ile yapt??? röportajdaFethullah Gülen için "Türk Soros'u"benzetmesi yapan Rus gazeteci Cemaat ileBarlas aras?nda ate?li bir polemi?e neden olmu?tu. Darya Aslamova Barlas'?n ard?ndan Reha Muhtar'?n kap?s?n? çalm??t?. 

MUHTAR'DAN "RUS ?ST?HBARATÇI" ?MASI!

Muhtar, kad?n gazetecinin su gibi ?arap içti?ini söylemi? ve o röportaj? yar?da b?rakm??t?. Muhtar, yaz?s?nda, “güzel ve cüretkâr bir kad?n” olarak tan?mlad??? gazetecinin sorular?ndan rahats?zl???n? dile getirerek “Söyle?ide ?arap içiyordu. ?stihbaratç? ve polis tekni?iyle konu?turmaya çal???yordu. Yar?da kestim” ifadesine yer verdi. Muhtar, ayr?ca “Kendi dü?üncelerini onaylatacak adam ar?yordu” diye yazd?.

SEKS SKANDALLARINI ?T?RAF ETT?

Habertürk'e verdi?i röportajda birbirinden ilginç aç?klamalar yapan Aslamova, "ünlü olabilmek için röportaj yapt???m ki?ilerle yatt?m" itiraf?nda bulundu. Aslamavo Rus ajan? oldu?u yönündeki iddialar?n yan?nda bir dönem seks i?çisi olarak çal??t??? iddialar?n? da yan?tlad?. Say?s?z seks skandal?na kar??t???n? anlatan Rus gazeteci bunlar? 5 ayr? kitapta yazd???n? söyledi.

Gençli?inde ünlü olabilmek için seks skandallar?na kar??m?? olan Darya Aslamova bak?n neler anlatt?;

GÜLEN'E SOROS BENZETMES?

*Aç?kças? ?ok içindeyim. Fethullah Gülen hakk?nda oldukça kapsaml? bir ara?t?rma yapt?m ve uzun bir yaz? yazd?m. Fakat Türk medyas? Mehmet Barlas ile ilgili küçük bir bölümle ilgilendi.

Mehmet Barlas benim Soros benzetmemi neden onaylayamas?n? Bu yasak m?? Röportaj?n o bölümünü tekrar seyrettim. K?saca “Fethullah Gülen için Türk Soros’u diyebilir miyiz?” diye soruyorum, o da “Evet, bu ilginç bir analoji” diyor. Bunda bu kadar büyük tepki gösterecek ne var? 

GÜLEN HABER? ?Ç?N GÖREVLEND?R?LD? M??

?stanbul’a Gezi Park? protestolar? için geldim ve bu konuda birkaç yaz? yazd?m. Sadece daha Bat?l? olmak istedi?i için Taksim Meydan?’na gelen gençleri anlatan de?il, Türkiye’deki politik durumun tamam?n? kapsayan politik bir haber haz?rlad?m. ?stanbul’da 2 hafta kald?ktan sonra bir Türk gazeteci bana Gülen hareketini ara?t?rma fikrini verdi. 

Kimdi o gazeteci?
?smini söyleyemem, gizli tutmam? istedi. 

REHA MUHTAR'IN K? ERKEK EGOSU

Tam anlam?yla erkek egosu! 32 y?ll?k gazetecilik tecrübesi oldu?unu söylemi?. Ben 20 y?ldan fazlad?r sava? muhabiri olarak çal???yorum. Afganistan’dan Ruanda’ya dünyan?n her yerinden haber yapt?m. Reha Muhtar kim oluyor da bana i?imi ö?retmeye kalk?yor? Gerçekten çok komik!

RÖPORTAJDA NE OLDU?

Kesinlikle kaba davranmad?. Sadece sordu?um sorudan kaçmaya çal??t?. “Niye ?imdi bunu soruyorsunuz? Bu konuya haz?rlanmam??t?m” gibi aptalca ?eyler söylemeye ba?lad?. ?kimiz de gazeteciyiz, neye haz?rlanacakm?? ki? 

AJANLIK ?DD?ASI APTALCA

Bütün gazetecilerin ajan oldu?unu söyleyebilirsiniz, ama elinizde delil varsa... ?imdi kalkm?? bana soru soruyorsunuz: “Siz ajan m?s?n?z?” Rusça Vikipedi’den kontrol etme zahmetinde bulunsalar kim oldu?umu ö?renirlerdi. Bond k?z? de?ilim ama beni öyle görmeleri romantik bir erkek hayali! Etraflar?nda böyle kad?nlar olsun istiyorlar. 

Benim ajan oldu?uma dair ellerinde hiçbir kan?t yok. Kitaplar?m ve yaz?lar?m ortada. Bu iddia gerçekten çok aptalca... Yine de böyle hayal etmek istiyorlarsa bu onlar?n problemi!

'ÜNLÜ B?R GAZETEC? OLAB?LMEK ?Ç?N SEKS SKANDALLARI YARATTIM'

Moskova’ya 16 ya??mdayken geldim, gazetecilik okudum. Sovyetler Birli?i’nin çöktü?ü günlerde, Brzezins ki ’den Radovan Karadzic’e birçok politikac?yla röportajlar yapt?m. Sava? muhabiri olarak çal??t???m o dönemde ya?ad???m seks skandallar?n? 5 ayr? kitapta anlatt?m. Fakat bir süre sonra bunlar? yazmak çok s?k?c? olmaya ba?lad?. ?lgi alan?m? tamamen de?i?tirdim ve seksten jeopoliti?e atlad?m. 

-Röportaj yapt???n?z isimlerle birlikte oldu?unuz do?ru mu?
Evet, ama o zaman 17-18 ya??ndayd?m. ?imdi 44 ya??nday?m, evliyim, 18 ya??nda bir k?z?m ve bamba?ka bir hayat?m var. 

-?nternette birçok erotik foto?raf?n?z var.
Onlar gençlik dönemimden kalma. Dedi?im gibi gitti?im yerlerde ya?ad?klar?m hakk?nda foto?raflar çekip kitaplar yaz?yordum. 

-Seks i?çisi olarak çal??t???n?z söyleniyor.
(?a??r?yor ve gülüyor) Hay?r, asla! Her zaman gazeteciydim. 

-Sava? muhabiri oldu?unuz dönemde askerlerle birlikte oldu?unuz do?ru mu?
Da?l?k-Karaba? sava?? s?ras?nda 21 ya??ndayd?m ve bir Ermeni köyünde çal???yordum. Azeri askerler taraf?ndan kaç?r?ld?m. Beni öldürmek istediler ve cinsel ?iddet uygulad?lar. Çok mücadele ettim ve sonunda hayat?m? kurtard?m. 

-Yani tecavüze mi u?rad?n?z?
Evet. 

-Rus politikac?larla da birlikte olmu?sunuz.
Bütün bunlar 25 sene önce ya?and?. ?imdi neredeyse büyükanne oldum. Aç?kça söylemek gerekirse basit kafal? bir k?zd?m. Ünlü bir gazeteci olabilmek için seks skandallar? yaratt?m. ?imdi ilgi alan?m tamamen de?i?ti. Art?k politik haberler yap?yorum. Politika da seks kadar heyecan verici! Politikayla u?ra??rken de bir tür seks yap?yorsunuz. 

Röportaj?n tamam? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri