forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aldat?c? reklamlara 'Reklam Kurulu'ndan ceza ya?d?...

Aktif .

ET?KETLER:Reklam Kurulu

reklamReklam Kurulu'nca bu y?l incelenen 635 reklam?n yüzde 94'ü yasalara ayk?r? bulundu. Yasalar? ihlal eden 230 reklam için toplam 14 milyon 764 bin 930 lira para cezas? verildi.

Tüketicileri ve rekabetçi piyasa i?leyi?ini korumak, reklam sektörünü etkin ?ekilde denetlemek ve sektörü usulsüz reklam uygulamalar?ndan ar?nd?rmak hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Gümrük ve Ticaret Bakanl??? bünyesindeki Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan reklamlara taviz vermiyor.

AA muhabirinin Gümrük ve Ticaret Bakanl???'ndan ald??? bilgiye göre, tüketiciler, kurum ve kurulu?lar ile firmalar Reklam Kurulu'na 1 Ocak-19 A?ustos 2013 tarihleri aras?nda toplam 1004 ?ikayet ba?vurusunda bulundu.

?ikayetlerin yüzde 36's? kurum ve kurulu?lardan, yüzde 33'ü tüketicilerden, yüzde 13'ü rakip firmalardan, yüzde 17'si de re'sen yap?ld?. Bu y?l toplam 635 reklam?n dosyas?n? gündemine alan ve de?erlendiren Kurul, bunlar?n yüzde 94'ünü yani 601'ini yasalara ayk?r? buldu. Yasalara ayk?r? bulunan reklamlar?n 230'una idari para ve durdurma cezas? verilirken, 371'ine sadece durdurma cezas? uyguland?. Söz konusu reklamlara uygulanan para cezas? ise 14 milyon 764 bin 930 lira olarak kay?tlara geçti.

Yap?lan ba?vurular?n sektörel da??l?m?na bak?ld???nda ilk s?rada g?da reklamlar? yer ald?. ?ikayet ba?vurular?n?n 295'i g?da, 186's? sa?l?k, 97'si ileti?im hizmetleri, 64'ü kozmetik ve temizlik ürünleri, 60'? teknoloji, 46's? turizm, kalan k?sm? ise tütün, alkol, enerji, e?itim, banka ve sigortac?l?k sektörlerinin reklamlar?na ili?kin yap?ld?. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri