forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

hurriyet-suriyeHürriyet gazetesi Ba?bakan Yard?mc?s? Bekir Bozda?'?n ele?tirilerine yan?t verdi. Bozda?, Hürriyeti, Suriye'deki kimyasal katliam? man?etten görmedi?i için ele?tirmi?ti.

Ba?bakan Yard?mc?s? Bekir Bozda?, dün Hürriyet Gazetesini sert sözlerle ele?tirmi?ti. Suriye'de ya?anan kimyasal katliam? gazetenin birinci sayfas?nda göremedi?ini kaydeden Bozda? 'Talimatla m? man?et at?yorsunuz?' sözleriyle ç?k??m??t?. ?lerleyen saatlerde twitter'dan aç?klama yapan Bekir Bozda?, “Hürriyet Gazetesi, ilk sayfas?n?n alt?nda haberi o kadar küçülterek vermi? ki, göremedim. Düzeltirim, birkaç sat?r vermi?ler..." demi?ti. 


HÜRR?YET "DÜ?MAN MEDYA" OLARAK SUÇLANAMAZ

Gazete bugün ilk sayfas?ndan yay?nlanan bir aç?k mektupla kendini savundu, ele?tirileri yan?tlad?. Katliam?n, ilk sayfadan ikinci man?et olarak duyuruldu?unu vurgulayan Hürriyet iç sayfalarda e web sitesinde de geni? bir ?ekilde haberi yans?tt?klar?n? hat?rlatt?. Hürriyet, çözüm sürecinde bar?? dilini seçtiklerini belirtti?i aç?klamas?nda "dü?man medya" olarak ele?tiri almalar?n?n vicdanlar? yaralaya?? belirtildi.

DÜN ATMASI GEREKEN MAN?ET? BUGÜN ATTI

Gazete ele?tirilere yan?t verse de bugünkü man?etiye dolayl? bir özele?tiri de vermi? oldu. Dün atmas? gereken man?eti bugün atan Hürriyet kimyasal katliam? tan?klar?n anlat?m?yla okurlar?na man?etten duyurdu.

??te Hürriyet'in hükümete yan?t verdi?i aç?klama:

HÜRR?YET VARSA O HABER DE VAR

Ba?bakan Yard?mc?s? Say?n Bekir Bozda?, dün Hürriyet gazetesinin birinci sayfas?na dönük iki kez ele?tiride bulundu. Hürriyet, okurlar?n?n ve halk?n bilgi edinme hakk? çerçevesinde bu ele?tirileri yan?tlamak zorundad?r. 

Say?n Bozda?, sabah saatlerinde ?u ifadeleri kulland?: 

“Bugün, ismini de verece?im, Hürriyet Gazetesi’ne bakt???n?zda man?etinde ne var? Bamba?ka bir olay var. Gazetenin içinde, d???nda bakt???n?zda, Suriye’de ya?anan bu insanl?k katliam?na ili?kin tek bir sat?r? görme imkân?n?z yok (...) Bu haberi hangi vicdan görmezden gelme talimat? verdi? (...) Ben buradan soruyorum Hürriyet Gazetesi’nin yetkililerine soruyorum, kö?elerine, haberlerin  e, sayfalar?na bu en büyük vah?eti, en büyük insanl?k suçunu almayan ve gazetelerinde yer vermeyenlere, size kim bask? yapt?? Esad yönetiminden mi bir bask? var, yoksa ‘Tuncay Güney haberini getirin’ diye ba?kalar?ndan m? bir bask? var? Kim bir bask? yapt?? Hadi ilk sayfan?zda görmediniz, ikinci, üçüncü sayfaya, dördüncü sayfaya, bir kö?eye buna dair en ufac?k bir sat?r koymama konusunda karar alman?za kim yol açt?? Bunu lütfen aç?klas?nlar. Böyle bir gazetecilik olabilir mi?”

BE?BUÇUK SÜTUNA ?K?NC? MAN?ET OLARAK VERD?K

Say?n Bozda?’?n uzun aç?klamas? maalesef gerçe?e uygun de?ildir ve haks?zd?r. 

Çünkü Suriye’ye ili?kin haber Hürriyet’in birinci sayfas?nda iki çarp?c? foto?rafla ve “?nsanl??? öldürdüler” ba?l??? ile be? buçuk sütuna ikinci man?et olarak verilmi?ti. Haber, D?? Haberler sayfas?nda tam sayfaya yak?n geni? bir ?ekilde i?lenmi?, web sayfas?nda ise tam gün yay?nda kalm??t?.

Nitekim, kendisi gün içinde hatas?n? fark ederek bir “düzeltme” yapt?. 

Say?n Bozda?, Twitter hesab?nda ?unlar? yazd?: “Hürriyet Gazetesi, ilk sayfas?n?n alt?nda haberi o kadar küçülterek vermi? ki, göremedim. Düzeltirim, birkaç sat?r vermi?ler...”

MAN?ET?N KARARI S?YAS? OTOR?TEYE BIRAKILMAZ

Bu gerekli ve hatta zorunlu aç?klamadan sonra hat?rlatmak isteriz ki, gazetelerin de?erlendirmeleri d??ar?dan baz? bak?? aç?lar?na göre hatal? görülebilir. 

Kimse kusursuz ve ele?tiriden muaf de?ildir. Ancak ?u ilke de tart???lamaz: ?leri demokrasilerde gazetelerin hangi haberi ne ölçüde kullanaca?? karar? asla siyasi otoriteye b?rak?lmaz. 

BOZDA?'IN YAPTI?I BASIN ÖZGÜRLÜ?ÜNE AYKIRI

Say?n Bozda?’?n, yar?m gün içinde ve yo?un mesaisi s?ras?nda iki kez Hürriyet gazetesinin birinci sayfas?yla ilgili yorumda bulunmas? demokrasinin olmazsa olmaz? bas?n özgürlü?üne ayk?r?d?r. 

Say?n Bozda?’?n Hürriyet’in haber seçimini “Bir bask? m? var, talimat m? var?” sözleriyle sorgulamas? da, “Bu ülkede man?etler talimatla ve bask?yla m? at?l?yor?” polemi?ine yol açabilir. 

Ayr?ca, Suriye’deki hadisenin Hürriyet’in dahil oldu?u grubun di?er gazetelerinde birinci sayfalarda man?etten verildi?ini de hat?rlat?r?z. 

DAHA DÜN "N?L KASABI" MAN?ET?N? ATTIK

Hürriyet gazetesi, d?? politikada ulusal hassasiyetlerin ve ahlaki ilkelerin bilincinde olan bir yay?n organ?d?r. Ba??ndan beri Suriye’de halk?na zulmeden Esad rejiminin kar??s?nda durmu?tur. Daha dün M?s?r’da halk?na ate? açan darbeci generallere “Nil kasab?” ve “Firavun” man?etleriyle seslenmi?tir. 

Hürriyet, çözüm sürecinde de “bar?? dilini” seçmi?tir. Bu nedenle “dü?man medya” gibi ele?tirilmesi kimseye inand?r?c? gelmez, sadece vicdanlar? yaralar.

Hürriyet Dünyas?, Suriye’deki katliam iddias?yla ilgili haberleri, çeli?en kaynaklar? dikkate alarak ve mesleki sorumlulu?unu gözeterek kamuoyu ile dün payla?t?. Bugün de geli?meleri yandaki sütunlarda takip edebilirsiniz. 

Hürriyet gazetesi, bugüne kadar oldu?u gibi bundan böyle de ba??ms?z, etik ve ulusal ç?karlar do?rultusunda yürüttü?ü yay?nc?l??a devam edecektir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri