forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

eksisozluk-desifreA Haber’de yay?nlanan Mehmet Ali Önel yönetimindeki De?ifre program?nda Ek?i Sözlük’te ?slam’a ve Kutsal de?erlere yap?lan hakaretler masaya yat?r?ld?… 

Ek?i Sözlük'e dava açan ?? adam? Ali Emre Buka??l?, Eski Yarg?tay Cumhuriyet Savc?s? Avukat Ahmet Gündel, Psikiyatrist Dr. ?brahim Bilgen ve baz? Ek?i Sözlük yazarlar?n?n kat?ld??? programda önemli aç?klamalarda bulunuldu. Ek?i Sözlük'te ya?ananlar?n iç yüzünü bizzat sözlük yazarlar? çarp?c? tespitlerle anlatt?. Ek?i Sözlük yazarlar?, inançl? yazarlara kar?? linç giri?imlerinin oldu?unu, dine kar?? nefret ve küfür içeren söylemlerin oldukça yayg?n oldu?una dikkat çektiler. Ayr?ca yazarlar, a?za al?nmayacak kadar çirkin olan küfürlerin hiçbir engelleme olmadan sözlükte yay?nland???n? belirterek sözlük yönetiminin bunlara zemin haz?rlad???na vurgu yapt?lar…

Ek?i Sözlük Yazar? Selim Gürsel: Bir sürü psikolojisi var. Müslüman veya inanc?n? ifade eden hangi görü? varsa linç ediliyor. Dinimizi ele?tirebilirler ancak direkt küfür ediyorlar, biz de mecburen kavga pozisyonuna giriyoruz.

EK?? SÖZLÜKTE TKP HEGEMONYASI VAR!
Ek?i sözlükte Chp'liler ve özellikle de TKP hegemonyas? var. Gezi sürecinde MÜslüman yazarlar?n i?lerine son verildi.

Ek?i Sözlük Yazar? Muhammed Toprak:
Ek?i sözlükte, mum söndü yapan Alevi, kurucusu gay olan ülke, k?z?n? satan Kemalist diye ba?l?klar aç?l?yor. Ben buradan herkesi bunlara tepki vermeye davet ediyorum.

Yay?na Telefon ?le Ba?lanan Ek?i Sözlük Yazar? Elif A.:
Sözlükte bir yazar, kendisi troldü. Sözlük o ki?iyi de?ifre etti. Neden cezaland?r?ld? o arkada?? Sözlükte bir linç kültürü var. Bir sürü psikolojisiyle küfürler ya?d?r?l?yor. Oradaki arkada?lar? tebrik ediyorum ayr? ayr?. Ben onlar kadar cesaretli olamad?m. Ama çok mutluyum olanlar? anlatt?klar? için. Sözlükte sadece ?slam dü?manl??? de?il. Birçok ?ey var. Ben bunlar?n planl? da yap?ld???n? dü?ünüyorum ayr?ca. Orada her gün birileri linç ediliyor. Her gün birilerinin ailesine çocu?una küfrediliyor. Bize de sen yanda?s?n, cemaatçisin, yobazs?n diyorlar. Oysaki ben modern ve hükümete de görü? olarak muhalif biriyim asl?nda.

Ayr?ca son zamanlarda kad?nlar üzerinden acayip bir cinsiyetçi yakla??m da var. Türk kad?n?n? a?a??l?yorlar. Kezban diyorlar, çe?itli ?ekilde a?a??lay?c? cümlelerle çirkin ifadeler kullan?yorlar.
Oradaki ki?ilik bozuklu?u sadece ?slam'a hakaret de?il, sevgisizlik, nefret, edepsizlik ve çok garip ?eyler var. Ben hepsi için ayn? ?eyi söylemiyorum ama bir dinin peygamberine küfretmek ne oluyor! En galiz küfürler, Atatürk'e de ba?kalar?na da küfürler var. R. Tayyip Erdo?an Ba?bakan?m?z, K?l?çdaro?lu Ba?bakan olsa ona da küfür edilmemeli, o Türkiye'nin Ba?bakan? çünkü, bu bir edeptir zaten.

Ek?i Sözlü?e Dava Açan ?? Adam? Ali Emre Buka??l?:
K?rk yazar hakk?nda dava açt?m. Bir de Ek?i Sözlük'ün sahibi Sedat Kapano?lu hakk?nda. Kapano?lu'na da kutsal de?erlere hakaret etti?i için dava aç?ld?. Onun da peygamberimize ve kutsal de?erlere hakaret içeren onlarca yaz?s? var. Onlar için kendisine dava aç?ld?.

Programda ?slam'a ve Kutsal de?erlere yap?lan sald?r?lar sansürlenerek verildi. ??te o çirkin iftira ve küfürlerin yer ald??? ifadelerin tart??maya aç?ld??? o ba?l?klar:

• HZ. MUHAMMED'?N DEVE S?D??? ?LE HASTA TEDAV? ETMES?
• CEBRA?L'?N HZ. MUHAMMED'E AFROD?ZYAK GET?RMES?
• HZ.MUHAMMED'?N EN SEKS? PEYGAMBER OLMASI
• HZ. MUHAMMED'E A?IK ERKEKLER
• HZ. ?SE ?LE P?NOKYO ARASINDAK? BENZERL?KLER
• ON DAK?KALI?INA ALLAH OLMAK
• ALLAH'IN MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRMEKTEN ZEVK ALMASI
• ALLAH'IN PS?KOLOJ?K DURUMU
• ALLAH'IN RÖNTGENC? OLMASI
• KURAN DERS? SIRASINDA SEKS YAPMAK

"Daha bunun gibi nice hakaret içeren ba?l?klar? ve alt?nda yap?lan yorumlar? yay?nlamak mümkün de?il"

Dava Açan Avukat Ahmet Gündel:
Ek?i Sözlük elbette muhalefet yapabilir, hükümete ve dine muhalefet edebilir. Ancak dine ve dini de?erlere hakaret eden yay?nlara a??rl?k verildi, gezide a??r? uçlara destek verildi. ?imdi biz burada Türkiye üzerinde karanl?k güçlerin oyunlar oynad???n? görüyoruz. Türkiye'de bir k?s?m kesimde bir hakaret kültürü olu?tu.

Asl?nda Ali Emre beyden önce savc?lar?n bunu yapmas? gerekirdi bunlar kamu suçu. ?ikayete ba?l? suçlar de?il ki bunlar. Mesajlardan örnekler, Cebrail'in Hz. Muhammed'e afrodizyak getirmesi… Alevi, H?ristiyan ve Müslümanlar?n hepsine buralarda sald?r?lar var. ?nsanlar yüzy?llard?r din u?runa sava?m??lar. Öldürüp öldürülmü?ler. Son y?llarda dini hassasiyetler sistematik olarak ka??n?yor. Burada içeriden d??ar?dan eller var. Sadece inançl? insanlar?n de?il Türkiye'nin birli?ine inananlar?n hepsinin tepki vermesi gerekir bunlara…

PS?K?YATR DR. ?BRAH?M B?LGEN:
Bu yaz?lar çok kötü, gözümün ucuyla yaz?lanlara bakt?m çok kötüydü. Örne?in demin ben orda hayk?rmak istedim okumayal?m diye. Niye çünkü hedeflerine ula?m?? olurlar. Ve di?erleri de onlara hakaretle kar??l?k verecekler. O zaman bundan hepimiz zarar görece?iz. Ben bize bak?yorum. Ben biz olmak istiyorum.

 

A Haber

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri