forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Gezi Park?

hurriyet-geziparkiTaksim Gezi Park? olaylar?yla ilgili baz? medya kurulu?lar? hakk?nda ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'na suç duyurusunda bulunuldu. 

Bir grup avukat, gezi olaylar?yla ilgili Hürriyet, Milliyet, Taraf, Ayd?nl?k, Cumhuriyet, Yurt, Birgün, Sözcü, Sol, Özgür Gündem gazeteleri hakk?nda suç duyurusunda bulundu. 

Ça?layan'daki ?stanbul Adalet Saray?'na gelen gruptakiler ad?na Hukukun Üstünlü?ü Platformu Ba?kan Yard?mc?s? Esra Göncü aç?klama yapt?.

PROVOKASYON YAPTILAR

Göncü, süreçte baz? medya gruplar?n?n provokatif man?etler atarak halk? sokaklara döktü?ünü, bunun da ba?ta ?stanbul olmak üzere Türkiye genelinde günlerce birçok insan?n güvenlik kuvvetleriyle çat??mas?na neden oldu?unu ifade ederek, ?unlar? kaydetti:

"?lk günden bu yana ç?kan ?iddet olaylar?nda, kamu mallar?na zarar verilmi?, ya?lamalanm??, araçlar yak?lm??, vatanda?lar?n i? yerleri yak?l?p y?k?lm??, caddeler trafi?e kapat?lm??, vatanda??n seyahat hakk? engellenmi?, baz? yerlerde i?e gidi? geli?ler durmu?, halkta güvenlik endi?esi yarat?lm??, adeta hükümetin siyaset ve topluma vaziyet edemeyece?i görüntüsü olu?turulup bir darbe ortam?na zemin haz?rlanm??t?r."

??TE HAKLARINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULAN YAYIN ORGANLARI

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri