forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmetbarlas-ahmethakanMedya son birka gndr Ahmet Hakan ile Mehmet Barlas aras?nda ya?anan at??may? konu?uyor. 

Medya son birka gndr Ahmet Hakan ile Mehmet Barlas aras?nda ya?anan at??may? konu?uyor. Barlas, 20 Eyll'de Sabah Gazetesi'nde kaleme ald??? "Ayd?n Do?an yazarlar?n? yine uyarmal?d?r" ba?l?kl? yaz?s?nda, Do?an'a seslenerek lkenin hassas bir dnemden geti?ini belirterek gazetelerindeki yazarlar? dikkatli olmalar? konusunda uyarmas?n? istedi. Bu a?r? iki yazar aras?nda gerginlik yaratt? ve Mehmet Barlas'?n e?i Canan Barlas'?n da dahil oldu?u bir polemi?e dn?t. ??te polemi?i ate?leyen ve giderek t?rmanan yaz?lardan ba?l?klar.

'Ayd?n Do?an yazarlar?n? Gezi iin uyars?n'

MEHMET BARLAS 20 EYLL

Ayd?n Do?an yazarlar?n? yine uyarmal?d?r...

Mehmet Barlas, Do?an'a seslenerek lkenin hassas bir dnemden geti?ini belirterek gazetelerindeki yazarlar? dikkatli olmalar? konusunda uyarmas?n? istedi. Barlas ?yle yazd?: "Medyan?n siyaset zerindeki etkisinin fazla olmad???n? gemi? dnemlerdeki her seim sonucu ile anlam?? olmam?z gerekiyor. Bir avu insan?n tepede birbirleri ile eki?meleri, seim sand?klar?na yans?m?yor. Kendilerini en ak?ll? ve en etkili ki?iler olarak gren k?e yazarlar?n?n, ne tr siyasi yan?lg?lara szc olduklar?n? defalarca grmedik mi?(...) Hat?rlars?n?z... "Bar?? A?l?m?" ba?lad??? zaman Ayd?n Do?an gazetelerinin yazarlar?na mektup yaz?p, a?l?m? sabote etmemeleri iin onlar? uyarm??t?. Bu tr bir uyar?n?n sokak eylemlerinin desteklenmemesi veya krklenmemesi konusunda da tekrarlanmas?n?n say?lamayacak kadar ok yarar? var. Bizden hat?rlatmas?...

AHMET HAKAN 21 EYLL

12 Eyll'de Evren'le bulu?urdu, o da kendisini uyar?r m?yd??

"Mehmet Barlas yaz? yazm??. Demi? ki; 'Ayd?n Do?an yazarlar?n? uyars?n.' Ki?i herkesi kendi gibi san?r. Ancak uyar?yla yaz? yazmay? iine sindiren bir adam, ba?kalar?n?n da uyar?yla yaz? yazaca??n? zanneder. 12 Eyll'n zulm gnlerinde 12 Eyll'n kudretli generali Kenan Evren'i maliknesinde a??rlard? Mehmet Barlas. O bulu?malarda Kenan Evren kendisini uyar?r m?yd? acaba? Belki de Mehmet Barlas, Kenan Evren'e 'Pa?am ?u k?e yazarlar?n? biraz uyarsan?z, kulaklar?n? ekiverin ?u yaramazlar?n. ??ten att?r?n, hapse t?k?n' falan derdi. Sonu? En liberal, en demokrat geinenimiz patrona yazar gammazlay?p 'Uyar' diyor. Gerekten de ivisi ?kt? Trkiye'nin."

MEHMET BARLAS 22 EYLL

Bana laf yeti?tirmeyi Ertu?rul zkk'e b?raksa daha do?ru olur

"Mektup yaz?p, nemli bir siyasi geli?mede yazarlar?na zenli davranma uyar?s?nda bulunmay? icat eden bas?n patronu ben de?ilim ki! Hat?rlatay?m; bu gelene?in Ayd?n Do?an'?n 4 Ocak 2013'te yazarlar?na gnderdi?i uyar? mektubuyla nas?l ba?lad???n?... Ayd?n Do?an daha nce mektupla yazarlar? uyard???. Acaba bu ay?pl? davran??lar? patronunun malikanesinde ve yat?nda ?arap ierek mi edindi? Yaz?k... Bana laf yeti?tirmeyi Ertu?rul zkk'e b?raksa daha do?ru olmaz m?yd??... 'Kenan Evren'i maliknesinde a??rlard? Mehmet Barlas. O bulu?malarda Kenan Evren kendisini uyar?r m?yd? acaba?' diye yazm??. 12 Eyll'den 20 y?l sonra 28 ?ubat post-modern darbesi srecinde Kanal 7'de hemen her gn beni konuk ederken, bu soruyu hi sormam??t? bana."

MEHMET BARLAS'IN E?? CANAN BARLAS 21 EYLL

(TW?TTER) Dev?irme karde? ustan? rnek al patronuna biat et

Tart??ma'ya Mehmet Barlas'?n e?i Canan Barlas da dahil oldu. Twitter hesab?ndan isim vermeden Ahmet Hakan'? "Dev?irme yazar" olarak tan?mlayan Canan Barlas ?u ifadeleri kulland?: "Dev?irme yazar lke bar??? iin uyar?lmak istemiyor. Bu konuda patronu onu asla uyarmaz. Zira bar?? bedava. Dev?irme yazar zaten hi uyar?lmad? toptan dev?irilip bir ba?ka k?l??a sokuldu. Dev?irme yazar tm insan ili?kilerini kendininki gibi san?yor. Baz?lar? zgrlkler iin i?inden olur. Defalarca. Dev?irmeyi daha nce grubun szde etik guruplar? uyard?.Gurup yazarlar?n? etik gazetecilik iin uyard?. Neden sustu? Dev?irme karde? ustan? rnek al patronuna sadece nifak konular?nda biat. Trkiye'yi bo?ver. Dev?irme karde? az kald? gibi? Yanl?? hesaplar Ba?dattan dnyor."

Ahmet Hakan 22 EYLL

Barlas'a diyoruz cevab? e?inden geliyor, ben de evlenece?im

"Barlas'a bir ?ey diyoruz, cevab? e?inden geliyor. S?rf bu yzden "kocas? ad?na ba?ka k?e yazarlar?na cevap yap??t?rmaya meyyal" biriyle evlenece?im galiba" ifadelerini kulland?. ??te o yaz?: "Mehmet Barlas'?n yazd?klar?na kar?? bir ?ey yaz?yorum. Hi sekmiyor: Cevap e?i Canan Barlas'tan geliyor. stelik Mehmet Barlas'?n asla yapamayaca?? denli irkin, yaftalay?c? ve hakaretamiz biimde... ?nsan biraz oturur d?nr. Kocam?n eli kalem tutuyor, k?esi var... O versin cevab?... Bana ne? Ben kocam?n szcs mym' falan diye... Yok, hay?r. Canan Barlas hemen yap??t?r?yor cevab?. S?rf bu yzden 'kocas? ad?na ba?ka k?e yazarlar?na cevap yap??t?rmaya meyyal' biriyle evlenece?im galiba. D?nsene abi: Biri sana bi' ?ey yaz?yor, bir ba?kas? senin ad?na cevap veriyor. Oh ne gzel! 'Barlas ailesi' tr bir aile kuramazsam durumum gerekten fena! Hep byle 'tek tabanca' u?ra??p duraca??m."

AHMET HAKAN 23 EYLL

"Barlas'a 7 tavsiye"

Ay?p ediyorsun, ya??na ba??na yak??m?yor "Ayd?n Do?an'?n a?r?s?ndan 'Yazarlara talimat verildi' sonucu ?karmaktan vazge. Ay?p ediyorsun. En az?ndan ya??na ba??na yak??m?yor. Gerekten de sokak eylemlerinden mustaripsen nce kendine bir eki dzen ver...Gerekten de toplumsal gerginli?in azalmas? gibi bir derdin varsa ve bu konuda rol almak istiyorsan, gerginli?i t?rmand?ran iki tarafa da bir ?ey syle...E?er ille de uyar? istiyorsan nce kendi cenah?n? uyar. "len insanlarla alay eden karikatrler izmekten vazgemeliyiz" de... Genelleme yapma. Ta?a sopaya el uzatmam??, iyi niyetlerle soka?a ?km??, ?iddete bula?madan anayasal hakk?n? kullanm?? gen insanlar? di?erlerinden ay?r... K?e yazar? olarak k?e yazar?yla polemik yap. Araya patron kar??t?rma. Bak, senin de kalemin var, benim de... Sen de yaz?yorsun, ben de... Hatta yetmiyor e?in, o?lun da yaz?yor... Sana, "Usta sen 12 Eyll'de Kenan Evren'in yan?nda ne ar?yordun? Evinde neden a??rlad?n Kenan Evren'i" diye soruldu?unda yana yatma... Konuyu grltye getirmeye kalk??ma...

Kaynak: Gazete Habertrk

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri