forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

gozde-kansuATV'de geçti?imiz hafta ba?layan 'Velihat' program?n?n yap?m ?irketi  program?n?n sunucusu Gözde Kansu'nun i?ine neden son verildi?iyle ilgili bir aç?klama yapt?. 

Production House isimli yap?mc? ?irket Gözde Kansu ile ?irketin yollar?n? ayr?ma nedenini üslup ve sunum tavr?n?n projeyle örtü?memesi olarak aç?klad?. Mevcut 'dekolte' kiyafet tart??mas? ile bilgisi olmad???n? belirten ?irker Kansu'nun yetenekli bir oyunucu oldu?unu belirtti.

??te ?irketin yay?nlad??? bas?n aç?klamas?...

"Cumartesi ak?amlar?, Atv ekran?nda yay?nlanan Veliaht adl? yar??ma program?n?n sunucusu Gözde Kansu ile yollar?m?z ayr?lm??t?r. Ancak oyuncumuz ile ayr?l?? nedenimizin, iki gündür gündemi me?gul eden ve üzerine tart???lan “dekolte” k?yafet mevzusu ile yak?ndan uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. 

Yay?nc? kurulu? Atv; ilk bölüm yay?nlanmadan önce, Gözde Kansu’nun üslup ve sunum tavr?n?n projeyle örtü?medi?ine karar vermi?, ileriki bölümlerde kendisiyle devam etmek istemedi?ini belirtmi?tir. Yay?n günü sosyal medyadaki olumsuz ele?tirilerde bunun do?rulu?unu göstermi? ve sunucu de?i?ikli?ine gidilmesi yönünde ihtiyaç do?mu?tur.

Gözde Kansu, tiyatro bölümü mezunu, yetenekli önemli bir oyuncudur. ?ahs? ile ilgili ne yap?m ?irketi olarak bizim, ne de yay?nc? kurulu? olarak Atv’nin  bir s?k?nt? ya?ad???, ya da ya?ayaca?? anlay??? kesinlikle do?ru de?ildir. ?unun alt?n? önemle çizmemiz gerekir ki, baz? isimlerin, baz? projelerle örtü?medi?i durumlar, bu tarz programlarda olabildi?i gibi, dizi oyuncular? aras?nda da ya?anmaktad?r. Yap?m ?irketi Production House olarak ve yay?nc? kurulu? Atv’nin de bu insiyatifi göz önünde bulundurdu?unu varsayarak, gündemi böyle bir mevzu ile me?gul etti?imiz için büyük üzüntü duyuyor, ba?ta oyuncumuz Gözde Kansu ve izleyicilerimizden özür diliyoruz."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri