forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Marmaray

marmarayHürriyet, dünkü Pazar ilavesinde 'trenden bal?k görülemeyece?i', 153 y?ld?r beklenen projenin 'aceleye getirildi?i,' 'yolcular?n tüpten geçti?ini anlamayacaklar?' gibi konularla Marmaray'? ele?tirdi.

Bu durum 'Hürriyet Marmara'y? akvaryum san?yor' diye sosyal medyan?n da diline dü?tü. Marmaray'da geçit ?effaf bile olsa bal?k görmek mümkün de?il, çünkü sistem denizin dibindeki kara parças?n?n içine yerle?tirildi. 

Dünkü toplant?da da Bakan Y?ld?r?m, sistemin topra??n içinde oldu?unu, denizle ilgisi bulunmad???n?, sadece Avrasya geçidinde 120 metrelik bir k?sm?n denizle temas?n?n olabilece?ini detaylar?yla anlatt?. 

Gazetenin yazar? Ertu?rul Özkök, buna ra?men konuyu yine bal?klara getirdi:

"Bu bölümde ya da Marmaray'da seyahat s?ras?nda bal?klar? görebilecek miyiz?"Soruyu tebessümle kar??layan Y?ld?r?m, tekrar, sistemin denizin dibindeki topra??n içinde oldu?unu, suyla ilgisi olmad???n? anlatt?. Özkök'ün ?srarla "Peki bal?klar? 120 metrelik alanda görecek miyiz?" sorusu üzerine 'Y?ld?r?m, espriyle cevab? patlatt?: "O zaman herkes araçtan inip bal?klara bakmaya çal???rsa trafik t?kan?r..." 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri