forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

zafer_mutlu_yikimKaakoldu?u ortaya?kan ve Kemerburgaz' daki Zafer Mutlu'nun koleji ?stanbul ve Eyp Belediyesi ekiplerince y?k?ld?. Vatan Gazetesi y?k?m haberini "Sabah 05.30'da e?itime balyoz' diye verdi...
??TE VATAN'IN HABER?...
Sabah 05:30'da e?itime balyoz

Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerekle?ti; hukuk d??? gerekelerle her y?l 450 ?rencinin e?itim grd? Trkiyenin sekin okullar?ndan Zeynep Mutlu Vakf? Kemer Okullar?, 3 saat iinde yerlebir edildi...
?stanbul Kemerburgazda bulunan kr amac? gtmeyen, ba????lar?n deste?iyle 450 ?rencinin e?itim grd? 10 y?ll?k Zeynep Mutlu E?itim Vakf? Kemer Okullar?, ?stanbul Byk?ehir Belediyesi ve Eyp Belediyesine ait 600 ki?ilik zab?ta ordusu ve 10 i? makinesiyle dn sabah saat 05.30da y?k?ld?...
Okullar?n a?lmas?na bir ay kala, anaokulu, anas?n?f?, ilk?retim ve lisede e?itim gren toplam 500 ?renci okulsuz kald?. Y?k?m? duyan veliler isyan ederken, ?renciler birbirine sar?l?p gzya?? dkt. Byk?ehir Belediyesi y?k?mla ilgili yapt??? bas?n a?klamas?nda binalar?n okul oldu?unu belirtmek yerine, Zeynep Mutlu E?itim Vakf?na ait bina ve m?temilat ifadesini kulland?. Zeynep Mutlu E?itim Vakf? ise yapt??? a?klamada, y?k?m?n yasad??? bir uygulama oldu?unu vurgulayarak, belediyenin a?klamas?ndaki, Vak?f at??? zilyetlik davas?n? 21 Nisanda kaybetmi?ti ifadesinin gere?i yans?tmad???n? belirtti.
Her ?ey geen Cuma ak?am? yap?lan tebligatla ba?lad?... zerinde hangi makamdan yap?ld??? belli olmayan, alt?nda muhtarl?k ka?esi bulunan ve 21 A?ustos Cuma gn ak?am saatlerinde yap?ld??? anla??lan tebligatta ?yle deniyordu: Szkonusu yap?lar?n taraf?n?zca 23 A?ustos Pazar gn sabah saat 06.00ya kadar y?k?ma haz?r hale getirmek zere nfus ve e?yadan tahliye edilmesi aksi takdirde tahliye i?lemini gerekle?tirmek zere 500 adet i?i, memur, muhtelif vas?flardaki teknik personel ve gerekli olan ara gere ile tahliye ve y?k?m i?leminin gerekle?tirilece?i tebli? ve tevdii olunur. Ve dn sabah 05.00ten itibaren otobslerle kampse ta??nan 600e yak?n belediye zab?tas? ve teknik eleman, nfus (okulun ?rencileri ve veliler kastediliyor) ve e?yadan (s?ra, kitap, bilgisayar gibi okul gereleri kastediliyor) tahliye edilmi? binalar?n y?k?m?n? ba?latt?...

Okulun yasa d??? y?k?m ncesi modern grnts
Byk?ehir Belediyesinin Vak?f at??? zilyetlik davas?n? 21 Nisan 2009 tarihinde kaybetmi?ti bilgisini Zeynep Mutlu E?itim Vakf? yalanl?yor. Vak?f, 21 Nisanda karara ba?lanan davan?n konusunun zilyetlik olmad???n? belirtti. Vak?f a?klamas?nda ?yle dedi: 775 say?l? Gecekondu yasas?n?n Mlkiyeti ihtilafl? yerlerde uygulanamayaca?? yolundaki onlarca Dan??tay karar?, Eyp Kaymakaml???n?n okulun bulundu?u baz? parsellerle ilgili Vakf?m?za zilyetlik verdi?i, zilyet olan arazilere dokunulamayaca?? yolundaki Yarg?tay Hukuk Dairesi kararlar?, devam eden davalarla ilgili olarak Eyp 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin arazi zerindeki tedbir kararlar? hem szl olarak anlat?lm?? bilahare belgeleri de takdim edilmi?tir. Belediyeye okul binalar?m?z?n tahsisli araziler zerine yap?ld??? iin devletin hkm ve tasarrufu alt?ndaki bina niteli?i ta??d??? ve bu nedenle de y?k?lamayaca?? belgeleriyle anlat?lm??t?r.
Ancak bu giri?imlerden sonu al?namad???n? belirten Vak?f yetkilileri, Eyp belediyesine, 15 gn sre talebinde bulunduklar?n?, Eyp Belediyesi Ba?kan Yard?mc?s?n?n, E?er sre verirsek yrtmeyi durdurma karar? al?rs?n?z dedi?ini belirtiyorlar.
Serdar Mutlu: E?itim ve ?retime kararl?l?kla devam edece?iz
ZEYNEP Mutlu E?itim Vakf? Kemer Okullar?nda yap?lan y?k?m?n ard?ndan, vakf?n Ynetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Serdar Mutlu ak?am saat 18.00de okulun bahesinde velilerle bulu?tu. Velilerden morallerini bozmamalar?n? isteyen Serdar Mutlu, Bu sald?r? kararl?l???m?z? artt?rarak a?da? e?itimin ne kadar gerekli oldu?unu vurgulam??t?r. Okulumuzun e?itim kalitesini bozmadan en k?sa srede ok daha kararl? bir ?ekilde e?itimimize devam etmek amac?yla Zeynep Mutlu E?itim Vakf? Kemer Okullar?n? amak iin birka alternatifimiz var. Sizlerden de bu konuda bize yard?mc? olman?z?, isteklerinizi bize iletmenizi rica ediyorum dedi. Serdar Mutlu, e?itim ve ?retim yap?lacak alternatif yerler hakk?nda en ge Sal? gn bilgi verilece?ini de szlerine ekledi.
VATAN SORUYOR
Belediye ile arsa ihtilaf? bulunan Zeynep Mutlu E?itim Vakf? 10 y?ld?r Bat? standartlar?nda stn nitelikli e?itim veriyordu. Ancak belediye yarg? karar?n? beklemeden bu sekin e?itim kurumunu yok etmeyi tercih etti. Oysa belediye, yarg? karar?n? bekleyebilir, e?er hakl?ysa tapuyu zerine al?r ve okullara el koyabilirdi. Bylece, herkesin takdirle kar??lad??? bu e?itim kurumu faaliyetini srdrebilirdi.
?imdi soruyoruz; sekin bir e?itim kurumunu yok etmekteki amac?n?z nedir? Davalar?n sonulanmas?n? bekleyip, bu kurumu her ne ?ekilde olursa olsun ya?atmak daha do?ru bir seim olmaz m?yd??

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri