forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

reytinglerTrkiyede televizyonlar?n reyting lmn yapan iki ?irketten biri olan SBT, RTKten gelen yaz? zerine 21 Mart itibar?yla faaliyetini durdurdu.

Trkiyede reyting lmlerini yapan ?irketlerden biri TNS, di?eri SBTydi Yabanc? bir kurulu? olan SBT, T?AK?n at??? reyting ihalesini kazanarak faaliyetini srdrrken SBT, TRTnin reyting lmn yapan yerli firma olarak kurulmu?, daha sonra sektre de hizmet vermeye ba?lam??t?.

Peki ne oldu da RTK, SBTye Dur dedi?
??te bu konuda SBT taraf?ndan kamuoyuna yap?lan yaz?l? a?klama:

Say?n sektr temsilcileri,
Bilindi?i zere 2010 y?l?ndan itibaren medya ara?t?rmalar? konusunda
sektre hizmet veren SBT ekibi olarak bizler, sektr payda?lar?yla
geli?tirdi?imiz de?erli i?birlikleri ile nemli projelere imza att?k.
Bu projeler ile ortaya ?kan katma de?erli servisler sadece Trkiye medya ve
ara?t?rma sektrnde de?il, dnyan?n bir ok lkesinde ses getirdi. Bugne
kadar kendini srekli yenileyen ve her zaman nitelikli servisler retmeyi
amalayan bizler bu yolda devam edece?imizi alt?n? izerek vurgulamak
istiyoruz.

Ancak, TV ?zleyici lm Ara?t?rmalar?n?n, 28444 say?l? ve 17.10.2012 tarihli RTK
ynetmeli?i ile -her ne kadar pratikten uzakta olsa- bir tak?m kurallar
ba??ml?l???nda devam edebilmesi kararla?t?r?lm??t?r.

SBT TV ?zleyici lm Ara?t?rmas?n?n metodolojisi ve rneklemi, konusunda
uzman T?K yetkilileri ve niversitelerin istatistik, ileti?im ve di?er ilgili
blmlerinin en st dzey akademik kat?l?mlar? ile olu?turulan ve 2009 y?l?ndan
itibaren srekli denetim ve dan??ma faaliyetlerine devam eden ba??ms?z
DANI?MA KURULU nun onay? ile belirlenmi? olsa da; bahsi geen RTK
ynetmeli?i ile TV ?zleyici lm Ara?t?rmas?na ait rneklemin sadece ve
sadece T?K taraf?ndan yap?lm?? olmas? zorunlulu?u getirilmi?tir.

Bu nedenle SBT TV ?zleyici lm ve Ara?t?rma sistemi, ilgili RTK ynetmeli?i
nedeniyle 21 Mart 2014 tarihinden itibaren maalesef veri retmeye bir sre
ara vermek zorunda kalm??t?r. 3 ay ierisinde lm faaliyetlerine tekrar
devam etmeyi ngrmekle birlikte; SBT ekibi olarak bizler, kald???m?z yerden
daha ivmeli bir ?ekilde Trkiye medya ve ara?t?rma sektrne hizmet vermeye
devam edece?imizi kamuoyuna sayg?yla bildiriyoruz.

http://www.alieyuboglu.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri