forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

fethullah-gulen-nazliilicakNazl? Il?cak, Gülen'in, "Alüfte'ye giden bir ki?iye komplo kurulacakt?, ben önledim" diye bahsetti?i ki?inin Kemalettin Özdemir oldu?unu söylemi?ti. Özdemir, Il?cak'a açt??? davada Gülen'i tan?k gösterdi.

Fethullah Gülen, 2013'ün aral?k ay? ba?lar?nda internette yay?nlanan bir konu?mas?nda, kendisine Türkiye’den bir telefon geldi?ini ve "bir ki?inin nefsine uyarak alüfteye (hayat kad?n?) gitti?i bilgisinin geldi?ini" iddia etmi?ti. Konu?mas?n?n devam?nda Gülen, o ki?inin alufteye gitmesini önleyip komployu bo?a ç?kard???n? iddia etmi?ti. Gazeteci Nazl? Il?cak da 2014'ün ilk günlerinde bir televizyon program?nda, Gülen'in bahsetti?i ?ahs?n ilahiyat profesörü Kemalettin Özdemir oldu?unu öne sürmü?tü. 

 'ALENEN ?AHSIMA ATILMI? ?FT?RA' 

Kemalettin Özdemir Il?cak'?n iddias?na, “Böyle bir olay söz konusu de?il, o ki?i ben de?ilim. Bu alenen ?ahs?ma at?lm?? bir iftirad?r. Yarg? önünde muhakkak bu iftiran?n hesab?n? soraca??m” demi?ti. Bunun üzerine Özdemir, Nazl? Il?cak’a 50 bin TL’lik tazminat davas? açt? ve mahkemeye sundu?u dilekçede, Fethullah Gülen’i ?ahit gösterdi ve tan?k olarak dinlenmesini talep etti. 

'K?M OLDU?UNU B?L?YORUM AMA...'

Ak?am gazetesine konu?an Kemalettin Özdemir, davaya konu olaya bizzat Gülen’in yan?nda ?ahit oldu?unu, orada sözü edilen ki?inin kim oldu?unu da bildi?ini aç?klad?. Özdemir ?unlar? söyledi: “O s?rada ben Amerika’da, Gülen’in yan?ndayd?m. Bahsedilen telefon görü?melerini benim de bulundu?um bir ortamda yapt?. Sözü edilen ki?inin kim oldu?unu ben biliyorum fakat aç?klamak istemiyorum. Mahkemede gerçekler ortaya ç?kacak nas?lsa.” 

YAYINDA OLAYI NASIL ANLATMI?TI? 

Fethullah Gülen bir internet sitesinde, bir hayat kad?n? üzerinden kurulan ‘bal tuza??n?’ anlatm??t?. Gülen çok tart???lan ‘alüfte’ olay?n? ?öyle anlatm??t?: “Ak?amüstü telefon geldi. Dediler ki, ‘Nefsine uyarak bir halat ucu yerde bir alüfte ile bulu?maya gidiyor. Ayn? zamanda birilerinin komplosu söz konusu olabilir.' Onu tan?yan bir arkada?a telefon ettim. ‘Kalk’ dedim, ‘Gece yar?s? deme, evine ko? git.’ Bu bir komplo meselesiydi. ?ayet ben engellemeseydim o ki?i günümüzde geldi?i konuma gelemezdi." 

5 YIL ÖNCE AYRILDI 

Kemalettin Özdemir, 1968’den itibaren tan??t??? Gülen’in en yak?n?nda bulunan birkaç isimden biri olarak tan?n?yordu. Cemaatin 'Ankara imaml???', 'polis imaml???' gibi görevler yapt??? öne sürülmü?tü. Özdemir, yakla??k be? y?l önce Gülen cemaatinden ayr?lm??t?.

Radikal Gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri