forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MARD?N'DEK? KATL?AMLA ?LG?L? B?LG? K?RL?L??? YA?ANIYOR...

Aktif .

Mardin'in Maz?da?? ilesine ba?l? Bilge Kynde ya?anan katliamla ilgili bilgi kirlili?i ya?an?yor. Tamamen ayd?nlat?ld? havas? verilen katliam s?r perdesini koruyor. Sald?r?lar?n ayd?nlat?ld???na ili?kin haberlerin o?unun da gerekleri yans?tmad??? ortaya ?kt?.

Zaman Gazetesi'nin haberine gre, sald?r?n?n ikinci gn yap?lan haberlerde san?klar?n sorgular?nda suu stlendikleri ve tm ayr?nt?lar? ile anlatt?klar? iddia edildi. Ancak, Jandarma'daki sorgular?nda susma hakk?n? kulland?klar? ve ifade vermedikleri ortaya ?kt?. Hakime verdikleri ifadelerde ise sulamalar? tamamen reddettikleri belirlendi. ?tiraf haberinin do?ru ?kmamas? zerine tutuklamaya bu sefer ba?ka bir gereke gsterildi. San?klar? gzalt?na alanlar aras?nda bulunan Krte bilen bir askerin konu?ulanlar? duydu?u ve san?klar?n kendi aralar?nda yapt??? su itiraf?n? ?rendi?i iddia edildi. Gizli tan?k olarak ifade veren bu askerin ifadelerine dayan?larak san?klar?n tutukland??? belirtildi. Ancak bu bilgi de henz do?rulat?labilmi? de?il. San?k avukatlar?ndan Veysi Bara? byle bir ifadenin varl???n? do?rulam?yor.

Bilge kyndeki katliamla ilgili gzalt?na al?nan san?klar?n nas?l yakaland??? konusunda bir bilgi yok. San?klar?n katliamdan sonra kyn arkas?ndaki tepeden kaarak karanl??a k?r??t?klar? iddia edilmi?ti. Daha sonra iki san???n sald?r?dan bir saat sonra kendi istekleri ile teslim olup sular?n? itiraf ettikleri ve onlar?n yer gstermeleri sonucunda di?er san?klar?n da yakaland??? bilgisi servis edildi. Daha sonra ise san?klar?n lenlerin yak?nlar? ile birlikte yaral?lar?n ta??nmas?na yard?m ettikleri belirtildi.

San?klarla ilgili verilen ilk bilgilerde de san?klar?n maskeli olduklar? iddia edildi. Daha sonra san?klar?n maskeli olmad?klar? belirtildi. San?klar? grdklerini iddia eden tan?klar?n ifadeleri de eli?kilerle dolu. Tutuklanan san?klar?n olay?n faili oldu?unu iddia etti?i sylenen ?ah?s hayatta de?il. ?ddialara gre sald?r?da a??r yaralanan eski Muhtar Cemil elebi ambulansla hastaneye gtrlrken "sald?rganlar amca ocuklar?n?n?zd?r" demi?. Kurtar?lamayacak kadar a??r yaral? olan Cemil elebi'nin bu szlerini kimin duydu?u belli de?il. Tan?klardan Ferhat elebi'nin de olay s?ras?nda evde olmad??? ortaya ?kt?. San?klar? te?his ettiklerini syleyenlerin de a?klamalar? eli?kilerle dolu. "Karanl?kt? kim olduklar?n? tam gremedik" demi?lerdi ilk ba?ta. Ancak olay?n ikinci gn san?klar? tan?d?klar?n? iddia etmeye ba?lad?lar.

Bilge Ky'ndeki karma??k konulardan biri de ele geirilen silahlarla ilgili. Yap?lan resmi a?klamalarda silahlar?n tamam?n?n korucu silahlar? oldu?u belirtildi. Ancak silahlar?n nerede nas?l bulundu?u bilgisi yok. Olay yerinde nemli bir askeri yetkiliden ald???m?z bilgilere gre bu silahlar?n aras?nda korucu silahlar? d???nda silahlar da bulunuyor.

Bilge Ky'nn gemi?i de s?rl? olaylarla dolu. 1991 y?l?nda ya?anan ve kay?tlara PKK eylemi olarak geen olay da hala s?rr?n? koruyor. ?lk zamanlarda korucu olmay? kabul etmeyen ky sakinleri bu sald?r?dan sonra korucu olmu?. O zaman da yine ayn? aile 6 kurban vermi?. Katliam san?klar? aras?nda bulunan M.S..'nin J?TEM ad?na istihbarat faaliyetlerinde bulunmas? bir dnem J?TEM kontrolnde bu kyden geen BOTA? hatt?ndan yap?lan petrol kaak?l???, bu olaya yzba?? rtbesinde grevlilerin kar??m?? olmas? olay? daha da gizemli hale getiriyor.

Bilge kynde ya?anan katliam yasak ili?ki, ??h mizansenleri alt?nda servis edilen haberlerle rtlyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri