forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

OKTAY EK?? VE EKREM DUMANLI ARASINDA SERT TARTI?MA

Aktif .

Muhsin Yaz?c?o?lu'nun vefat?na neden olan kaza sonras?nda askeri helikoptere Cihan Muhabirinin al?nmamas? Bas?n Konseyi'yle Ekrem Dumanl?'y? kar?? kar??ya getirdi. Bas?n Konseyi Ba?kan? Oktay Ek?i'nin bugn Hrriyet'teki yaz?s?nda ayn? zamanda Yksek Kurul yesi Ekrem Dumanl?'ya "Medya ?mam?" diyerek hitap edip e?itli ele?tiriler yneltmesi zerine Ekrem Dumanl? da Zaman'?n internet sitesinden kar??l?k verdi.

OKTAY EK??'N?N BASIN KONSEY? BA?KANI OLARAK EKREM DUMANLI'YA GNDERD??? MEKTUP

Ekrem Dumanl?'n?n Zaman.com.tr'de yay?nlanan yaz?s? ?yle:

Ekrem Dumanl?: Bu size yak??mad? Oktay bey

Hrriyet Ba?yazar? Oktay Ek?i'nin yaz?s?n? okurken hayretler iinde kald?m. Ortada cevap bekleyen somut gerekler varken meseleyi ki?iselle?tirmek olsa olsa aresizli?in sonucudur. 35 y?ld?r Ba?yazarl?k, 20 y?ld?r da Bas?n Konseyi Ba?kanl??? yapan Oktay Ek?i maalesef meseleleri do?ru aktaram?yor, do?ru analiz yapam?yor.

Muhsin Yaz?c?o?lu'nun vefat? s?ras?nda Cihan muhabirinin da? ba??nda b?rak?lmas?n? hala k?nayam?yor mesela. Oysa konu ok basit. Gazeteciler Cemiyeti Cihan muhabirine kar?? yap?lan haks?zl???n kabul edilemez oldu?unu ilan etti. Bas?n Konseyi'nden t?k yok. Hrriyet yazar? Ferai T?n'?n yesi bulundu?u Uluslararas? Bas?n Enstits de (IPI International Press Institute) olay? k?nad? ve yap?lan?n tipik bir ayr?mc?l?k oldu?unu a?klad?. Anadolu'da rgtlenen btn meslek kurulu?lar? da? ba??nda yap?lan akreditasyonun yanl?? oldu?unu beyan etti.

Bir tek Bas?n Konseyi susmay? tercih etti. Biz de bunu soruyoruz. Oktay Bey buna fkeleniyor, veryans?n ediyor; stelik akla hayale gelmedik mazeretlere s???narak.

Mesela Say?n Ek?i diyor ki "Niin siz bu olay? ge yazd?n?z?" Bunun cevab?n? verdik ama Oktay Bey okumuyor. Biz de olay? Abdlhamit Bilici kaleme al?nca ?rendik. "Konu e?er nemli olsayd? CHA Genel Mdr Abdlhamit Bilici bunu kamuoyuna duyurmak iin 15 gn beklemezdi." diyor. Onun da cevab? verildi ama Bas?n Konseyi Ba?kan? onu da okumam??. Bilici, Muhsin Bey'in vefat? s?ras?nda toplumdaki duyarl?l???n art???n? d?nerek olay? kamuoyuna arz etmiyor ve meseleyi Trk Silahl? Kuvvetleri'ne mal etme yerine bireysel bir hata olarak gryor. Takdire ?ayan duyarl? bir yakla??m. Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu? bas?n toplant?s?nda demokrasi zerine vurgu yap?nca Bilici haks?z akreditasyon uygulamas?n? gndeme getirerek Cihan muhabirinin ba??na gelenleri yaz?yor. Bu sreci herkes biliyor ama Oktay Bey bilmiyor; nk sabredip okumuyor. O kadar okumuyor ki benim "Yznz K?zard? m??" yaz?m? bile akreditasyon konusuyla ilgili san?yor ve bunu cevab?na vesile k?l?yor. ?yi de o yaz?n?n da? ba??ndaki akreditasyonla hi mi hi ilgisi yok. Sadece ba?l?k okunarak yaz? yaz?l?r m??

Daha ac? olan gerek ?u: Biz diyoruz ki Cihan muhabirinin ba??na gelen olay? Do?an Grubu gazeteleri niin tek bir sat?rla yazmad?. Bu noktada Say?n Ek?i Konsey ba?kanl??? ?apkas?n? bir kenara b?rak?p ba?yazar olarak bu konuya da giriyor. Ama makul bir ?ey diyemiyor. Asab? bozuk bir yaz?yla nezaket s?n?rlar?n? zorluyor. Oysa soru basit "Oktay A?abey, bu olay?n haber de?eri yok mu ki tek bir sat?rla gazetede bahsedilmedi? ?yle de sorabiliriz: Ba?bakanl?k birka muhabirin yalan haber yaz?yor diye akreditasyonunu yenilemeyince k?yameti kopar?yorsunuz da Cihan muhabirine haks?z muamele edilince niin susuyorsunuz?

Neymi?? Oktay Bey hava durumunun 13 derece oldu?unu ?renmi?. Kimden Orgeneral Ba?bu?'un a?klamalar?ndan. Y?llar?n gazetecisi meteorolojinin raporuna baksayd? Say?n Ba?bu?'a da yanl?? bilgi verildi?ini grrd. Meteoroloji resmi raporuna gre olay yerinde hava s?cakl??? -5 ile -8 aras?. Ba?bu?'a bilgi verenler olay mahalli olan da? yerine Gksun ilesindeki hava durumunu (+13) iletip yan?lt?yorlar. Ara?t?rmac? gazetecilik unutulunca ortaya on sekiz derecelik bir yanl?? ?k?yor.

Kald? ki on derece olsa ne olur eksi be? derece olsa ne olur! Yanl?? yanl??t?r. Oktay Bey beni hayretlere d?recek ?ekilde yanl?? yap?lmad???n? savunuyor. Szn bitti?i yer i?te buras?d?r. Olay aynen ?yle: Askeri helikopter olay yerinden uzakla??rken askerler Cihan muhabirine "Sen de gel. Burada donars?n" diyor. Muhabirin "Beni de al?n" talebi yok zaten. Ancak davet zerine helikoptere binecekken bir Kurmay Albay "Sen hangi televizyonda al???yorsun?" diye soruyor. Muhabir de "Cihan" diyor. "?n o zaman, sivilleri gtrmyoruz, seni gtremeyiz" cevab?n? veriyor. Bu manzaray? bas?n konseyi ba?kan? iine sindirebiliyor. Konseyin tkeni? hikyesidir bu. nk Oktay Bey burada akreditasyon uygulanmad???n? savunuyor, "Askeri helikopterle gelmemi? ki onunla dnsn" gibi laflar ediyor.

Ah Oktay Bey ah! ?nsan bir fke u?runa bu hallere d?er mi? Neymi? bana bir mektup yazm?? da... A?klama dedi?i be? sayfal?k uzun hem de ok uzun bir mektup. Tamam?n? basmaya kalksan?z bir tam gazete sayfas? tutar. Ben de bir mektupla cevap vereyim bari diye d?nrken beni "Medya ?mam?" ilan eden bir yaz? yazd? Oktay bey. Hi ama hi yak??t?ramad?m. Tabii ki farkl? d?nebiliriz. Tabii ki birbirimize k?zabiliriz. Ama bu durum birbirimizi yaftalayarak nezaket kurallar?n? i?nememizi gerektirmiyor. Ben de sayg? s?n?rlar?n? a??p Say?n Ek?i'ye a?a??lay?c? bir s?fat bulup aln?na yap??t?ramaz m?y?m? Bal gibi de yapar?m ama bana yak??maz; t?pk? ?ahsi ili?kilerinde babacan ve beyefendi diye bilinen Oktay Ek?i'ye bugn yazd??? yaz?n?n yak??mad??? gibi.

http://www.zaman.com.tr/

OKTAY EK??'N?N HRR?YET BA?YAZARI OLARAK YAZDI?I YAZI

Medya imaml???

SANMAYIN ki leme en ok medya ak?l verir. Bir de medyaya ak?l verenler kesimi vard?r ki, k?l?lar? pek keskindir. Keskindir ama verdikleri akla en az kendileri itibar eder. Bab-? li ?maml???d?r bu... ?imdiki imam da Zaman Gazetesinin Genel Yay?n Ynetmeni Ekrem Dumanl?d?r.

?sterseniz neden yle dedi?imizin hikyesine gelelim:

Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?un 14 Nisan 2009 gn Harp Akademilerinde yapt??? 2.5 saatlik sunumu an?msars?n?z. Ertesi gn yani 15 Nisanda Zaman yazar? ve Cihan Haber Ajans? (CHA) Genel Mdr Abdlhamit Bilici, "Da?da kalsam beni kurtar?r m?s?n Pa?am?" ba?l?kl? yaz?s?nda bir olay? anlatt?. Me?er CHA muhabiri Ltfi Aykurt, haber yapmak iin Muhsin Yaz?c?o?lunun helikopterinin d?t? yere gitmi?. ??ini tamamlay?p dnece?i s?rada, oraya gelen askeri helikopterde Do?an Haber Ajans? (DHA) muhabirinin de bulundu?unu grm?. Dn?nde kendisini de helikoptere almalar?n? istemi?. Helikopterdeki yetkili (muhtemelen astsubay) "DHA muhabirinin izin alarak kendileriyle geldi?ini" bildirdikten sonra CHA muhabirine, "Hangi kanaldan oldu?unu" sormu?. "CHA"y? ?renince Ltfi Aykurta, "Nas?l geldiysen yle inersin" demi?.

Bilici yaz?s?nda ayr?ca, arkada?lar?n?n "da? ba??nda b?rak?ld???n?" syledikten sonra konuya, "Ki?isel bir hatad?r, Mehmetik bunu yapmaz" diye bakt?klar?n? ve "sansasyon konusu yapmamaya" zen gsterdiklerini belirtiyordu.

Ama daha sonra kararlar?n? de?i?tirmi? olmal?lar ki 16 veya 17 Nisan gn Zaman Gazetesinden bir gazeteci, Bas?n Konseyinin olay nedeniyle bir protesto metni yay?mlamas?n? istedi.

Ancak Konsey konuyu ara?t?r?nca, "CHA muhabirine verilen yan?t?n kaba oldu?u ancak olay?n bir protesto mesaj? yay?mlamay? gerektirmedi?i" sonucuna vard?. Nitekim CHA muhabirine verilen yan?t, Ekrem Dumanl? taraf?ndan 24 Nisan gn haftal?k "Vaaz" stununda dile getirilince kendisine e-maille bilgi verildi.

Bunun zerine Ltfi Aykurtun "eksi 15 derece so?ukta da? ba??nda b?rak?ld???" yalan? uyduruldu. Oysa o gn oradaki hava s?cakl???n?n art? 13 santigrat oldu?unu ?lker Ba?bu? 29 Nisan tarihli bas?n toplant?s?nda a?klad?.

Olay?n ad? "lmcl akreditasyon uygulamas?" oldu. Ba?ta Zaman Gazetesi ve ona "ba?l? kurulu?lar ve ki?iler" eliyle bir kampanya ba?lat?ld?. "Ki?isel bir hatad?r, Mehmetik bunu yapmaz"?n yerini "Genelkurmay bunu hep yapar, Bas?n Konseyi de onun dmen suyundan ?kmaz" kampanyas? ald?. Nitekim Ekrem Dumanl? 4 May?s tarihli "Medya Vaazlar?" stununda -kendisinin de Yksek Kurul yesi oldu?u- Bas?n Konseyinin "meslek kurulu?u say?l?p say?lmayaca??ndan duydu?u ?pheyi" dile getirdi.

En gzeli de 4 May?s gn Dumanl?n?n, "Bir nemli ayr?nt?y? daha buraya yazmak boynumuzun borcu. Da?daki akreditasyon haberlerini ba?ta Do?an Grubu olmak zere baz? medya gruplar? neredeyse grmedi. ??te bunu anlamak ok zor. (...)" demesiydi.

Oysa CHA Muhabiri Ltfi Aykurtun ya?ad??? olaya ilgi duymayan ne "baz? medya gruplar?" ne de "Do?an Medya Grubu" idi. As?l ilgisiz ve duyars?z kalan Ekrem Dumanl? ve onun ba??nda bulundu?u Zaman Gazetesiydi. Nitekim Ltfi Aykurtun helikoptere al?nmad??? tarih 31 Mart veya 1 Nisan tarihiydi.

Konu e?er nemli olsayd? CHA Genel Mdr Abdlhamit Bilici bunu kamuoyuna duyurmak iin 15 gn beklemezdi.

Sayal?m ki olay? Ekrem Dumanl? zaman?nda duydu. O zaman sormaya de?mez mi?

Ekrem Dumanl? biri 6, di?eri 13 Nisan tarihli olmak zere 24 Nisana kadar iki "medya vaaz?" daha yay?mlad?. Ama onlarda da tek kelimeyle olsun bu olaydan yani "lmcl akreditasyon ma?duru Ltfi Aykurtun dondurucu so?ukta lme terk edilmesinden" sz etmedi.

En gzeli de btn bunlar? a?klayan bir mektup kendisine 5 May?s gn gnderildi?i halde, kamuoyuna duyurmad??? gibi ba?ka gazetelere ve gazetecilere "Yznz k?zard? m??" diye sordu.

Kim kimi kand?r?yor? Kim kime drst gazetecilik dersi veriyor?

Orada hi ayna yok mu?

http://www.hurriyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri