forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Toygun Atilla

hurriyet-toygunatillaHürriyet Gazetesi muhabiri Toygun Atilla'n?n telefonlar? ve e mailleri y?llarca takip edilmi?. Atilla, hakk?ndaki gerçe?i emniyetten gelen bir telefonla ö?renmi? ve soulu?u polis merkezinde alm??. 

Hürriyet'in man?etten yay?nlad??? hikaye ?öyle... 

Emniyet’te önüme konulan dosyada gördüklerim deh?et vericiydi. Polis, organize suç örgütü üyesi olarak e-mail’lerimin izlenmesini istemi?ti. Ancak hangi örgüte üye oldu?um, bu örgüt kapsam?nda nas?l bir faaliyet gösterdi?ime dair dosyaya herhangi bir delil koymam??t?. Dinleme karar? gerekçesi tek sat?rd?: ‘Organize suç örgütü üyesi olmak’... Dinleme talebi istenen hedef ki?i ibaresinin kar??s?nda aynen ?u yaz?yordu: ‘Ceren isimli ki?i...’

?STANBUL’da dönemin ünlü polis ?eflerinin gözalt?na al?nd??? ‘yasad??? telefon dinleme’ operasyonu aya??, telefon dinlemelerinde sistemin çökü?ünü de gözler önüne serdi. Buna göre, polisin sahte isimlerle dinleme iste?i, savc? ve hâkimlerce onayland?. Telefon dinleme trafi?ini denetlemesi gereken ?stihbarat Daire Ba?kanl??? ve T?B ise denetim görevini yerine getirmedi. Ortaya ise aralar?nda i?adam?, gazeteci, siyasi, sanatç? ve bürokratlar?n bulundu?u 200’ün üzerinde ki?inin telefonlar?n?n sahte isimlerle dinlendi?i ç?kt?. Telefonlar? dinlenenlerden biri de bendim. Bu vesile ile soru?turman?n detaylar?na tan?k oldum.

Haberin tamam? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri