forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

internet_gazete
Dnyan?n en byk medya imparatoru Rupert Murdoch bir y?l iinde btn gazete ve televizyonlar?n?n internet sitelerini paral? hale getireceklerini
a?klamas? yeni bir tart??ma ba?latt?. Trkiye'de de konu etrafl?ca ele al?n?yor...
CNBC-e Business dergisi, Fatih Altayl?, Tayfun Devecio?lu, Fatih ekirge, Haluk ?ahin ve Hakan Karaya internette bedava gazete dnemi biter mi diye sordu.
Rupert Murdoch bir y?l iinde btn gazete ve televizyonlar?n?n internet sitelerini paral? hale getirmek istedi?ini a?klad?. Kaliteli gazetecili?in pahal? oldu?unu syleyen Murdoch?n bu a?klamas?n?n hemen ard?ndan Financial Times?n genel yay?n ynetmeni de benzer bir a?klama yaparak, 12 ay iinde tm byk haber siteleri paral? hale gelecek dedi. New York Times da ok yak?n bir tarihte ayl?k 5 dolara tm okuyucular?na internet sitesine s?n?rs?z eri?im hakk? tan?yaca??n? duyurdu. Peki bu e?ilim ne kadar gereki? Gazeteleri internetten bedava okumaya al??an Trk okuyucusunu bu al??kanl???ndan vazgeirmek mmkn m?
CNBC-e Business konunun uzmanlar?na soru sordu.

1) ?nternette bedava gazete-haber dnemi gerekten sona erer mi?

2) Sona ermezse nas?l bir ?ekil al?r? ?lelebet cretsiz kal?r m??

3) ?nternet habercili?inin yayg?nla?mas?, gazetelerin haber politikalar?nda de?i?im getirir mi?

FAT?H ALTAYLI (Habertrk Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni)

Paral? internet gazetesi ba?ar?s?z olur
1) Bence ilgin bir durum var. Dnyada b?rak?n interneti, ka??da bas?l? gazeteler bedava da??t?l?rken, metro gazetesi ad? alt?nda sadece ilanla ya?ayan gazeteler ?skandinav lkelerinin yan? s?ra ?spanyada bile daha fazla okura ula?maya ba?larken internetin paral? hale gelmesi biraz zor. Ayr?ca gemi? rnekleri hat?rlarsak internet gazetelerini paral? hale getirme giri?imleri ?imdiye dek hep ba?ar?s?z oldu.
2) ?nternet edisyonlar? gazetelerin tirajlar?n? az da olsa olumsuz etkiliyor ancak eri?im ve etkinlikte ciddi katk? sa?l?yor. Yeni teknolojiler i?in boyutunu de?i?tirmeye ba?lad?. Podcast benzeri gazetecili?i biz uzun sreden beri kullan?ma haz?r halde tutuyoruz. ?nternet gazetecili?i, internet reklam pastas?n?n bymesine paralel olarak byyebilir. Endstriyel maliyeti d?rd? iin sadece reklamla ya?ayacak hale gelebilir. 24 saat gazetecilik konseptini tam olarak hayata geirmenin yolu internet gazetecili?i oldu?u iin ilerde ok daha etkin ve ciddi reklam mecras? haline gelirse cretsiz olarak srmesi kuvvetle muhtemeldir.

3) Getirir elbet. Trkiyedeki gibi olmasa da getirir. Trkiyede en byk gazeteler bile internet yznden erotik, hatta pornografik ieri?e yneldiler. Bence as?l de?i?im ki?iye zel haberde olacak. Okur kendi ilgi alan?ndaki haberi grmek veya ncelikle onu grmek isteyecek. Okur profili belirlemek ve her okura kendi ilgilendi?i haberleri ncelikle ynlendirmek mmkn olacak. Blgesel haberleri blgesel okurlara aktarmak nemli ve kolay hale gelecek. Okurun sosyo ekonomik statsne uygun habere ula?mas? kolayla?acak. Bu da gazeteler iin ciddi bir altyap? anlam?na gelir ve ciddi bir haber politikas? de?i?ikli?idir.

TAYFUN DEVEC?O?LU (Vatan Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni)

K?sa vadede mmkn grnmyor

1) Geni? anlamda internette bedava gazete dneminin bitece?ini d?nmyorum. ?nternet yay?nc?l???n?n, konvansiyonel gazetelere gre nemli bir endstriyel maliyet avantaj? var. ?nternet gazetelerinin yay?n maliyeti iinde ka??t ve di?er hammadde gibi a??r bir gider kalemi yok. Konvansiyonel gazetelerde bu gider kalemi genel giderlerin yzde 30undan fazlas?n? olu?turuyor. Dolay?s?yla, ayn? haberin okura ula?t?r?lmas? iin yap?lan masraf, internet gazetelerinde konvansiyonel gazetelere gre ok daha d?k. Bu durumda, yeterli reklam gelirine sahip olan veya yeterli reklam gelirini hedefleyen i? planlar? bulunan internet gazetesi giri?imleri, sahip olduklar? trafikleri yksek tutmak iin cretsiz yay?n yapmay? srdrecektir. Piyasada benzer ierik kalitesinde cretsiz yay?n yapan online gazeteler varken, rakiplerinin cretli sisteme gemesi bu rekabet ortam?nda mmkn de?il. Okurun, hangi haberi, ne zaman, hangi yay?nc?dan, hangi da??t?m kanal?yla (cep telefonu, lap top, masast bilgisayar vs) alaca??na zgrce karar verebildi?i ortamda ve say?s?z alternatif varken cretli internet gazetesini k?sa vadede mmkn grmyorum. Wall Street Journal, Financial Times gibi ola?anst ierik yaratan yay?n kurulu?lar? istisnad?r. Ki onlar da Bloomberg, MSNBC, CNNMoney gibi cretsiz ve ola?anst ierik yaratan rakiplerle eki?iyorlar.

2) ?nternet gazetecli?inin ilelebet cretsiz kal?p kalmayaca??n? kestirmek zor. nk endstri ok h?zl? geli?iyor. Rupert Murdoch gibi global medya sahipleri bu konuyu zorluyor. Ama yeni dzende iyi bir fikir, global patronlar?n ?irketlerini de alt edebiliyor. Facebookun, Murdoch?n MySpaceini alt etti?i gibi. Byk patronlar bast?rsa da bana gre orta vadede cretsiz gazete sitelerinin say?s? ve trafi?i di?erlerine oranla ok ok daha fazla olacakt?r.

3) Bu ok geni? bir konu. K?saca ?unu syleyeyim. ?nternet gazetelerinin haberi ula?t?rma h?z? ve grnt kalitesi, konvansiyonel gazeteleri tabii ki de?i?tiriyor, daha da de?i?tirecek. Teknolojinin ok h?zl? geli?mesi internet gazetelerinin avantaj?n? art?r?yor. Daha byk bir tehlike ise 10-15 y?l sonras?n?n 24 ya? zeri tketicisi (kendi paras?n? kazanmaya ba?layan), ocuklu?unda gazete kokusu duymam??, sayfalar?n? evire evire gazete okuma al??kanl???na sahip olmam?? bir tketici kitlesi olacak. Hayata internetle ba?lay?p, internetle devam eden, gazeteyle ilgilenmeyen bir kitleyle kar?? kar??ya kalaca??z. Bu nedenle internet gazeteleri okurlar?na o gn neler oldu?unu aktarmay? srdrrken, konvansiyonel gazeteler daha analitik, yar?n neler olabilece?ini sylemeye al??an, daha fazla misyon yklenen, belki bugne gre daha tarafl? ve tav?rl?, daha geni? tart??ma platformu olma fonksiyonu ta??yan mecralar haline gelmek zorunda. Tabii yeterli reklam gelirine sahip olabilen internet siteleri insan yat?r?m?yla bu fonksiyonlar? da yerine getirebilir. Ben bylesine ok fonksiyonlu ve etkili sitelerin de konvansiyonel gazeteler taraf?ndan yarat?laca??n? d?nyorum.

FAT?H EK?RGE (Hrriyet ?nternet Yay?n Ynetmeni)

Sonsuza kadar bedava kalmaz

1) ?nternet gazetecili?inin paral? hale getirilmesi iin ABDde baz? al??malar var. zellikle gazete sahipleri, bask? maliyetlerinden kurtulabilmek iin yneldikleri internet gazetecili?inde ortak bir hareket tarz? ar?yor. Bir yol bulunabilir mi? ?u a?amada zor. Ancak bu konuda baz? haz?rl?klar var. Bu geli?me zellikle ieri?in ayr??t???, internet habercili?inin gazete ieri?inden uzakla?t??? alanlarda ayl?k abone ?eklinde internet gazetesi haz?rl???d?r. zellikle ertesi gn beklemeden ve TV kar??s?na mahkum olmadan haber almak isteyen kitle iin abone sistemi sz konusu olabilir. Buna an?nda uzman yorumlar? da eklenirse paral? internet yay?nc?l??? umudu artar. zel haber, size zel yorum, zel bilgi gibi alanlarda bir abone sistemi zerinde durulabilir. Biz de baz? haz?rl?klar yap?yoruz.

2) ?nternet gazetelerinin ilelebet cretsiz olaca??n? sanm?yorum. Sonunda habercilik, ka??ttan dijital alana geecek. Ka??t, matbaa ve bask? masraflar?n?n ula?t??? nokta bu tezi do?ruluyor. Sonunda gazete patronlar? giderlerin ok az oldu?u internet ortam?na kayacaklar.

3) ?nternet yay?nc?l??? gazetelerin yay?n stratejilerini ciddi ?ekilde etkiliyor. ncelikle internet gazetecili?i, haber kavram?n?n de?i?mesini sa?l?yor. Yani eskiden haber, mahalli ve lke gibi lokal alanlarda geli?irken ?imdi kresel bir sisteme geiyor. rne?in Sudanda pantolon giydi?i iin k?rbalanan kad?nlarla ilgili haber, internet yay?nc?l??? sayesinde dnyada byk bir zincir olu?turdu. Gazeteler bu zincirin fark?na internet sayesinde varabilmi?lerdir. Ve etkilenip yay?nlamaya ba?lam??lard?r. ?nternet gazetecili?i art?k okurun kendi zel hayat?na ynelik bilgileri veren bir yer haline geldi. Bu da haber kavram?n? de?i?tirdi. Yani bir markan?n yeni rn, vizyona giren bir film, o mahalleye a?lan bir nl ma?aza ya da cafe art?k haber kapsam?nda. Ve o?u zaman okurun daha fazla ilgisini ekiyor. Gazeteler art?k haber yap?s?n? bu gere?e gre de olu?turuyor. ?nternette haber zerinde bir fikri tart??ma zemini kurulabiliyor. Bunun on binlerce kat?l?mc?s? olabiliyor. Gazeteler, halk?n heyecanlar?na ve tepkilerine kapal? diyebilece?im plazalarda yap?l?rken, internet yay?nc?l??? yz binlerce yorumcusuyla birlikte okuyucunun tam kalbinde yap?l?yor.

PROF. DR. HALUK ?AH?N

(Radikal Gazetesi Yazar? - Bilgi niversitesi ?retim yesi)

De?irmenin suyu nereden gelecek?

1) Haber bas?n?, tarihinin en a??r krizlerinden birini ya??yor. ?nternet gazeteleri paral? olmal? m? olmamal? m? sorusunun yan?t? henz bulunamad? bence. ?u anda Murdoch ncl?nde yap?lan al??malar da sadece s?nama ve deneme olarak de?erlendirilebilir. Bizde de bunu ilk deneyen Cumhuriyet gazetesi idi. Bence gazetelerin ?u anki sorunlar? olduka vahim: Ka??t zerindekigazeteler okur veilan geliri kaybediyor, haber ise pahal? bir rn. Okur habere bedava ula?acaksa de?irmenin suyu nereden gelecek? Bu da internet gazetelerinin paral? olma yolunda elini kuvvetlendiren bir durum.

2) Kapitalist ekonominin mant??? iinde i?in bir ?ekilde metala?mas? ve paraya dn?mesi gerek ama bu internet ortam?nda nas?l olacak, henz belli de?il.?nternette exclusive, yani ba?kalar?na kapal? ierik yaratmak zor. Hemen kaaklar oluyor. Gel gelelim, sektrn de bir ?ekilde finanse edilmesi zorunlu. are aray??lar?n? ben de merakla izliyorum.

3) ?nternette soru?turmac?-ara?t?rmac? habercilik alan?nda birtak?m vak?flar kurularak gazetecileri finanse etme yolu deneniyor ama bence bu saks?da iek yeti?tirmeye benziyor. Oysa demokrasinin iinde yaz?n?n saks?ya de?il, baheye ihtiyac? var. Haber politikalar? de?i?ecekse de haberin ba??ms?z ve zgr ruhuna dokunacak bir durum olmamal?. Ben henz net bir zm bulunamayan bu sorunu, yaln?zca medya sektrnn de?il, post modern demokraside demokrasinin ya?amsal bir sorunu olarak gryorum. Belki zm gene teknolojiden gelecektir. Daha fazla teknoloji kullan?larak okura daha kaliteli ve h?zl? haber ula?t?r?l?yorsa tamam... Ancak habercili?i finanse etmek ad?na objektifli?ine glged?memeli.

HAKAN KARA (Cumhuriyet Gazetesi Haber Merkezi Mdr)

Okur say?s? dramatik ?ekilde d?er

1) ?nternette bedava gazete dnemi sona ermez. E-gazete, bas?lan gazetenin birebir dijital versiyonu. Gazete okur gibi sayfa sayfa eviriyorsunuz. Portal ise haberlerin srekli de?i?ti?i, geli?melerin anl?k olarak okura duyuruldu?u, haberlerin birbirleriyle ili?kilendirildi?i bir alan. Bugn gazetelerin internet yay?nlar?nda yer alan haber say?s?, bas?l? gazetedekini a?m?? durumda. E?er gazeteler internette paral? yay?na geecek olsalar, ncelikle fiziki hali piyasada parayla sat?lan e-gazeteyi internette de paral? hale getirirlerdi. Oysa durum byle de?il. Onu bile cretsiz sunuyorlar. Haber portallar?n?n paral? hale gelmesi ise daha zor. Bylesi bir karar? alacak medya kurulu?unun oturup ciddi ciddi hesap yapmas? gerekir.

2) Trkiyede e-gazetede abonelik sistemi uygulayan ve bunu srdren tek gazete Cumhuriyet. 5 bin abonesi var. Bunlar?n yzde 60? yurt d???ndan. Trkiyede ba?ka gazeteler de bunu denedi ama ba?ar? kazanamad?. Dnyada da abonelik sistemini uygulayan gazetelerin say?s? iki elin parmaklar?n? gemiyor. E-gazetelerin paral? hale gelmesi ynnde bir e?ilimden sz edilebilir. Ancak haber portallar?n?n paral? olmas? zor. nk internet okuru haberleri internetten bedava okumaya fazlas?yla al??t?. Paral? hale gelen portal?n okur say?s?nda dramatik d??ler ya?anacakt?r. Bu durum, ilan potansiyelinin de d?mesi demektir. Dolay?s?yla bylesi bir karar? verecek olan yneticilerin konuyu ok dikkatli bir ?ekilde incelemesi gerekir. Zaten Murdoch da yapt??? a?klamada konuyu test edeceklerini sylyor. Bu testlerin sonucunu hep birlikte grece?iz. Buna benzer testler daha nce de yap?ld?. Haber portallar? a?s?ndan var olan e?ilim, daha ok okur kazanmak ve ilan geliriyle ayakta kalmay? ba?armakt?r. Bu e?ilim srecek kan?s?nday?m. Zaten btn dnyada internetin reklam pastas?ndan ald??? pay giderek ykseliyor. Bugnk kriz ortam?nda bu ykseli? daha da dikkat ekiyor.

3) Gelecekte ka??da bas?l? gazete ya?amaya devam edecek ama tirajlar? d?ecek. E-gazetelere bir ynelim ya?anabilir. Di?er taraftan haber portallar? h?zla glenecek. Kadro say?lar? artacak, kalite ykselecek. E?er dijital ka??t teknolojisinde bir at?l?m yap?l?rsa, 5-10 y?l sonra t?pk? ka??t gazete gibi dijital ka??ttan olu?an bir gazeteyi okumaya ba?layabiliriz. O zaman bir dijital gazete alaca??z. Okuduktan sonra atmayaca??z elbette. Masan?n stne b?rakaca??z. Sabah kalkt???m?zda ayn? ka??tta internetten yklenen yeni gazeteyi bulaca??z. Bu szn etti?im ?ey olas?l?klardan sadece biri. Belki de birka gazetenin ya da televizyonun birle?iminden olu?an bir gazete okuyaca??z. Sonu olarak internet gazetecili?i yayg?nla?maya devam edecek. nk internet bamba?ka olanaklar sa?l?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri