forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

fuat_ugurrATV Haber Eski Genel Yay?n Ynetmeni Fuat U?ur, H?ncal Ulu'un Sabah'taki k?eyaz?lar?nda, kendisiyle ilgili yazd?klar?na uzun bir metinle cevap verdi. "H?ncal Ulu'un Yal?n ve ?ftiralar?na yan?t" ba?l???n? ta??yan yaz?n?n tamam?...

HINCAL ULUǒUN YALAN VE ?FT?RALARINA YANIT:

De?neksiz kyde, ta?lar ba?lan?nca byle oluyor demek ki. H?ncal Ulu trnn son rneklerinden biri olarak, savunmas?z kald???m? d?np sald?r?lar?n? devam ettiriyor. Hatta bunu bir itiyat haline bile getirdi diyebilirim. Ama Hadi cevap vermiyeyim ?una, besbelli kendine yeni bir at??ma alan? yaratmak istiyor dememe ra?men durmad? H?ncal Ulu. stelik, zerrece utanma duygusu ta??madan ve yalan syleyerek bunu srdrmekte.

nce ATV Haberi Ali K?rca ve ekibinden birincilikle ald?, drdncl?e d?rd, bu yerlerde srnmek de?il de nedir diyerek koca bir YALAN?n alt?na imza att? H?ncal Ulu.

E?er onda demans belirtisi yoksa ?unu ok iyi biliyor olmal?d?r. Ben, Ali K?rca ve ekibi ayr?ld?ktan tam alt? ay sonra greve ba?lad?m. Geldi?imde ise ATV haber birinci de?il, zaten alt? ayd?r drdncyd. Kald? ki Ali K?rca ve ekibi ATV Haberden ayr?ld???nda y?l itibariyle nc, ayr?ld?klar? ay(Aral?k 2007) itibariyle de ikinciydi. Bunun belgelerini y?ll?k reyting raporu olarak geen hafta H?ncal Ulua da gnderdim, bak?p en az?ndan yalan?n? dzeltsin diye.

Ama ruhundaki rm?l?insanlara iftira ederek, amur atarak onarmaya al??an bu tuhaf ki?ilik yetinmedi, nceki gn yeniden ayn? sald?rgan slupla benim tarafl? yay?n yapt???m? yazd?.

?unu rahatl?kla syleyebilirim. Grev yapt???m sre iindeki yay?nc?l???mla gurur duyuyorum. Bu yay?nc?l???n, Trkiyenin demokrasi, insan haklar? ve bas?n zgrl? tarihine bir onur sreci olarak geti?ini biliyorum nk. Bu yay?nc?l???n, karanl?k odaklar ve yap?lanmalar taraf?ndan yokedilmeye, kk d?rlmeye al???ld???n? da biliyorum. Ben ve arkada?lar?m tabii ki habercilik anlay???m?zla, H?ncal Uluta ???rtkanca yans?yan bir ideolojik anlay???n taraf?nda olmad?k.

Darbecilere, gizli ve a?k tm fa?istlere kar?? demokrasiden, hukuktan ve insan haklar?ndan yana taraft?k.

* Keirende zab?tadan ldresiye dayak yiyen bfecinin grntlerini yay?nlayarak taraf olduk rne?in. ABD elisi olay? bir hafta sonra soru?turunca merak eden H?ncal abi habercilerinden olmad?k.

* Ergenekon davas?nda habercili?imizle Trkiye halk?ndan ana taraf olduk nk onun bilgilenme ve haber alma hakk?ndan yanayd?k. Bu davay? H?ncal Uluun sevdi?i haber bltenleri gibi grmezden gelemezdik.

* Ergenekonda yarg?lananlar?n insan haklar?ndan, hukukundan taraf olduk. Ergenekon davas?n? grmeyenlerin s?rf Kuddusi Okk?r haberi yapmalar?na kar??n, ATV Haber olarak Kuddusi Okk?r?n e?iyle rportajlar yay?nlay?p bu trajediye dikkat ektik ve Okk?r? srekli takip edip tarafl? olduk. Ayn? ?ekilde bir di?er hasta olan Ergenekon san??? Asuman zdemirle de rportaj yaparak onun hakk?n?, hukukunu dile getirmesinden yana taraf olduk.

* Cezaevinde rahats?zlanan di?er Ergenekon san?klar?n?n haberlerini de Yeni Kuddusi Okk?rlar olmas?n ba?l???yla yay?nlad?k ama hastal?k ad? alt?ndaki soytar?l?klar? da te?hir etmekten geri kalmad?k. H?ncal Ulu abilerini zme pahas?na.

* Ama Ergenekonun szde hastalar?n?tefrika edenlerin grmezden geldikleri bir ba?ka cezaevi trajedisini de biz gndeme getirdik. Erol Zavar, Gler Zere gibi lmcl hasta olan 40tan fazla mahkmun dram? defalarca yay?nland?. Evet, bu konuda da taraft?k ve haber takibi yapt?k. Gler Zerenin ad?n? bizden aylar sonra a??zlar?na alan H?ncal Uluun gzdesi habercilerin alaka suskunlu?u bize gre de?ildi nk.

* Poliste dayak yiyen, i?kence grenden yana taraf olduk ve olaylar?n her boyutunu ara?t?rd?k.

* Gazzede ldrlen ocuklardan yana taraf olduk. Gazzeye muhabir gnderen tek haber blteni olduk.

* Market kuyru?unda, 70 ya??ndaki bir sap???n 11 ya??ndaki bir k?z ocu?unu taciz etti?i grntleri taciz blgesine zoom yaparak yay?nlayan H?ncal abi habercilerinin aksine bu grntleri yay?nlamayarak o bltenlerde alaka te?hir edilen o k?z ocu?undan yana taraf olduk. H?ncal Uluun takdirlerini kazanmamay? gze ald?k.

* El ele at?dan intihar eden iftlerin grntlerini yay?nlamayarak, iftar vaktini son dakikadiye bildirmeyerek taraf olduk.

* Da?l?ca, Akttn ve benzeri olaylar?n tm detaylar?n? yay?nlayarak halk?n haber alma hakk?ndan yana taraf olduk. 28 ?ubatta ve ?ura kararlar?yla ma?dur edilen subaylar?n dramlar?n? yans?tarak taraf olduk. Onlar?n anlatt?klar?n?n Trkiyenin gelece?ine ???k tutaca??na inand?k.

* Seim ncesi H?ncal abi habercilerinin yapt???gibi Kemal K?l?daro?luna pehlivan tefrikas? gibi her gn 15-20 dakika ay?rmayarak tarafl? olduk. Kemal K?l?daro?luna in?allah kazan?rs?n?z, sizin yan?n?zday?z da demedik di?er haberciler gibi. Tarafl?yd?k nk.

Bu tarafl?l?k rneklerinden daha onlarca var. Ama hepsinden de te biz mhim bir istihbarat?daha yay?nlamayarak tarafl? davrand?k. O istihbarat? bana H?ncal Uluun ta kendisi gndermi?ti stelik.

Greve ba?lad???m gnlerde bana Diyarbak?rda PKK mezarl??? kuruldu diye internette srekli dola?t?r?lan kirli bir yalan? haber yapmam iin gnderdi H?ncal Ulu. Kendisinin bir habercilik dehas? oldu?unu zaten biliyordum ama bu kadar? beni derinden etkiledi. Ancak ben yine de yay?nlamad?m bu bilgiyi, haberini de yapt?rmad?m. H?ncal abi ok k?zm??, orada burada dedikodu yapm?? hakk?mda Mthi? bir haber konusu gnderdim yay?nlamad? diye.

Anlad?m ki habercilik anlay??? da n sevi?me den teye gidemeyen bu zavall?l?k iin kelimeler kifayetsiz kal?yor.

Ancak, iftira ve yalanlar?na devam eden H?ncal Ulugrev de?i?ikli?inin hemen ard?ndan nas?l olsa savunmas?z diye kurnazl?k yap?yor ama bilmeli ki bunun ad? jargonda tilkilik de?il, akall?k olarak an?l?r.

Bir hat?rlatma;

Ona Ergenekon medyas?n?n uzant?s? demi?tim. Grltc bir azg?nl?kla Bana Ergenekoncu dediler, Ergenekoncu dediler, abuk savc? bunlar? a??r?p ifadelerini als?n belge istesin diye y?rt?n?yor. Ergenekoncu olmakla Egenekon medyas?n?n uzant?s? olmak aras?ndaki fark? ku?kusuz biliyor. Nedenini tahmin etti?im bu destek aray???na yan?t?m ok a?k: Sen Ergenekoncu bile olamazs?n H?ncal Ulu. Orada olmak bile belli bir edep, adap ister nk.

Ve son nokta;

Ve ahlken infisah etmi? birine cevap vermek zorunda kald???m iin kendime de ok k?z?yorum. Bunun sebebi biraz da, hl onu matah biri zannedenler. Ya da onun yaratmaya al??t??? korku imparatorlu?unun alt?nda ezilenler, korunma saikiyle onunla uzla??p a?a??dan alanlar.

Ba?ta da syledim, de?neksiz kyde ta?lar? ba?lad?klar?nda cevap elzem oluyor. nk Sezen Aksunun y?l nce H?ncal Ulu ile arkada?l???n? bitirirken kaleme ald??? o ola?anst yaz?daki gibi;

Sen zalim bir insans?n H?ncal Ulu. Ama zalime haddini bildirmek de ksze kaftan giydirmektir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri