forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MEDYADA 'ISLAK ?MZA MAK?NES?' POLEM???

Aktif .

 Ba?ta CNN Trk olmak zere baz? medya organlar?nda yayn?nlanan 'Islak imza makinesi' haberleri tart??ma konusu oldu. Bugn de baz? gazeteler makineyle ilgili haberler yay?nlad?lar. Ancak Zaman'da yay?nlanan bir haber makineyi tart??maya at?...

Zaman Gazetesi'nin internet sitesinde ise "'Kara Propagandac?lar' zlecek" ba?l???yla yay?nlanan haberde "bu makine d?ndkleri gibi de?il" denildi.
CNN TRK'N ?NTERNET S?TES?'NDE YAYINLANAN HABER

Islak imzay? taklit iin makine bile var!
(CNN TRK) -- "Islak imza" Trkiye'nin gndemine damgas?n? vuran irticayla mcadele eylem plan?yla tart??mas?n?n oda??nda. Belge orijinal mi de?il mi, haz?rlayan Albay iek mi de?il mi? Tm bu sorular? ayd?nl??a kavu?turan zerinde "?slak imza" olan orijinal metin oldu. Ancak Albay iek'in avukat?n?n "?slak imza da taklit edilebilir" savunmas? soru i?aretlerine yol at?. Peki, bu gerekten mmkn m? Bir gr?e gre mmkn, hatta makinesi bile var.
?nternette bir sitede sat?lan bir makinenin her trl imzay? taklit etti?i ne srlyor.
5 ay nce Taraf gazetesinin ortaya ?kard??? ?rticayla Mcadele Eylem Plan?, Trkiye gndemini hala me?gul ediyor. Bu kez tart??man?n oda??nda "?slak imza" var. Zira, ?slak imzal? orijinal metnin Adli T?bba ula?mas?yla belgenin Albay Dursun iek taraf?ndan haz?rland??? neredeyse kesinle?ti.
Ama Albay iek'in avukat?, "Islak imza da taklit edilebilir" dedi ve tart??ma alevlendi.
Peki, ?slak imzan?n taklidi mmkn m?
"Otomatik imza sistemi" denilen bir makinenin reticilerine gre, bu sorunun cevab? evet. ?nternetten sat?lan makineye taklit edilmek istenen imza ykleniyor; ard?ndan makineye istenilen renkte mrekkep ve ka??t konulup al??t?r?l?yor. Yklenen rnek imza makinenin kalemiyle ka??da i?leniyor.
Peki, makineden ?kan rnek imzay? orijinalinden ay?rt etmek mmkn m? Grafologlar?n inceleme yaparken dikkate ald??? birok nokta var. Mrekkebin taze olup olmad???, ka??d?n ya??, imza at?l?rken ka??da uygulanan bask? gibi.
CNN TRK'e konu?an bir uzmana gre, tm bu faktrler ?????nda, makineyle taklit edilen imzan?n incelemeyle anla??lmas? mmkn olabilir.
Belge ve tart??malar
?rticayla Mcadele Plan?, Taraf gazetesinin 12 Haziran 2009 tarihli say?s?yla gndeme gelmi?ti. Belgede, AK Parti ve Fethullah Glen cemaatini y?pratmak iin yap?lmas? gerekenler s?ralan?yordu.
'AKP ve Glen'i Bitirme Plan?' ba?l?kl? haberde, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'nca yrtlen soru?turma kapsam?nda, bir ?phelinin ofisinde yap?lan aramada ele geirildi?i iddia edilen bir belgeye istinaden, Genelkurmay Harekat Ba?kanl??? Bilgi Destek Dairesi 3. Bilgi Destek ?ube Mdrl?'nde '?rtica ile Mcadele Eylem Plan?' ad? alt?nda bir al??ma yap?ld??? belirtiliyordu.
al??may? ieren belgenin alt?nda 3. Bilgi Destek ?ube Mdr Deniz Kurmay Albay Dursun iek'in paraf ve imzas?n?n bulundu?u iddia edilmi? ve belgeye ait fotokopiler yer alm??t?.
Taraf gazetesinde yay?mlanan haber zerine Genelkurmay Ba?kanl???'nca soru?turma emri verilmi? ve ayn? gn Askeri Savc?l?k taraf?ndan olayla ilgili soru?turma ba?lat?lm??t?.
Albay Dursun iek "rgt yeli?i" sulamas? ile tutuklanm?? ve Hasdal Askeri Cezaevi'ne konulmu?tu. Kurmay Albay Dursun iek tutuklanmas?n?n ard?ndan 24 saat gemeden avukatlar?n?n tutuklulu?a yapt??? itiraz zerine tahliye edilmi?ti.
Belgenin sahte oldu?unun anla??lmas? zerine, askeri savc?l?k kovu?turmaya yer olmad???na karar vermi?ti.
Genelkurmay Ba?kanl???, do?rulu?u ortaya konulamayan belgeyi retenler, s?zd?ranlar ve yay?mlayanlar hakk?nda gerekli soru?turman?n yap?lmas? amac?yla dosyan?n ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'na gnderilmesi kararla?t?rm?? ve "Sahte belge retenler yarg?lans?n" demi?ti.
Konu, bir subay?n Ergenekon savc?lar?na gnderdi?i "orijinal belge" ve beraberindeki ihbar mektubuyla tekrar gndemde. Belgeyi gnderen subay, "Tart??malar?n ba?lad??? dnemde Albay Dursun iek'in odas?ndaki belgelerin imha edildi?ini, kendisinin sadece bu belgeyi kurtarabildi?ini" yazm??t?.

ZAMAN GAZETES?'N?N ?NTERNET S?TES?NDE YAYINLANAN HABER..
Islak imza makinesine ok sevindiler ama; 'kara propagandac?lar' yine zlecek
'?rtica ile Mcadele Eylem plan?' (AKP ve Glen'i bitirme Plan?)'na destek veren ve planda "Kara propaganda" yap?lmas? iin kullan?lan medya uzant?lar? ?imdi de "Islak ?mza Makinesi"ne sar?ld?. Ancak bu makine d?ndkleri gibi de?il.
Belgenin fotokopisi ortaya ?kt???nda 'Hay?r bu belge ka??t paras?, ?slak imzal? de?il' diyenler ?slak imza ?kt???nda 'Hay?r gere?i de kabul etmeyiz, bunun ABD'de makinesi var' diye bu makineye s???nd?lar. Oysa 'Kara propaganda' iin alet olanlar? bu makine de kurtaramayacak.
nk ?slak imza makinesi kopya edilecek imzay? yzeysel olarak tar?yor ve kopyal?yor. Bunun fotokopi makinesinden fark? sadece bu i?lemin imza asl?n?n at?ld??? kalemle yap?lmas?. Burada printerlarda oldu?u gibi mrekkep pskrtme veya lazer teknolojisi de?il, kalem kullan?l?yor. 'Elin kalem zerine yaym?? oldu?u kuvveti hesapl?yor' iddias? tamamen yalan. Byle bir fonksiyon yok.
Siz imza atarken kulland???n?z ka??da uygulad???n?z bas?nla selloz yzeyi bast?r?yorsunuz. Yani mikro dzeyde ka??t zerinde sadece sizin olu?turulabilece?iniz bir topografik harita olu?uyor. Ykselti e?rileri ile olu?turulmu? bu ka??t yzeyin kopyas? imkans?z. Bunun kopyas?n?n yap?labilmesi iin ka??d?n tomografi cihazlar?yla boyutlu olarak kopyas?n?n ?kar?lmas? ve sizin imza atma srecindeki her mili salisede de?i?en kalem bas?nc?n?z?n ka??da ayn? kalem arac?l???yla uygulanmas? gerekiyor.
Bu nedenlerle Islak imza makinesi 'Kara propaganda'y? ve bu medya uzant?lar?na 'bilgi-destek' verenleri, medyaya '5 soru' servis edenleri sevindirmesi mmkn de?il.
Ayr?ca 'velev ki' imzay? her ?eyiyle 'topografik' olarak da kopya edebilen milyon dolarl?k bir makine (Henz ?kmad? ama) var. Peki ka??t zerindeki Albay Dursun iek'in el izleri, parmak izleri... Onlar ne olacak? Herhalde o zaman ?unu diyecekler : "Dursun iek'i de kopyalad?lar"..

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri