forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 ?hbarc? subay?n ikinci mektubuyla birlikte '?slak imza' tart??mas? yeni bir boyut kazanm?? durumda. Son mektupta bahsedilen yeni eylem plan? ise tart??man?n ana eksinini olu?turuyor.
 
 
 
Mektupta 9 maddelik bir yeni eylem plan?ndan bahsediliyor.
 
Zaman Gazetesi'nde yay?nlanan bir habere göre, mektupta bahsedilen eylem plan? uygulanmaya konuldu.
 
 
Haberde medyada yer alan baz? haberlere dikkat çekilerek örnekler veriliyor...
 

Haberin detaylar? ise ?öyle:
 

Baz? kö?e yazarlar?n?n kaleme ald??? Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen ve askerlere sivil yarg? yolunu açan 'düzenlemenin iptal edilebilece?i' temal? yaz?lar da plan?n en önemli ayaklar?ndan birini olu?turuyor. Islak imza belgesinin ortaya ç?kmas?ndan bu yana geçen sürece bak?ld???nda plan?n aynen uygulamaya konuldu?u görülüyor. 

Kaos belgesi ilk olarak ortaya ç?kt???nda, Eylem Plan?'nda "dost unsurlar" olarak geçen baz? medya kurulu?lar? ile muhalefet partileri taraf?ndan "Belge fotokopi, geçerlili?i yok." denilerek deh?et plan?n üstü örtülmeye çal???ld?. Ayn? çevreler, ?slak imza ortaya ç?k?nca bu kez 9 maddelik bir kar?? eylem plan? haz?rlad?. Medya, yarg? ve siyaset sacaya?? üzerine oturtulan plan ?öyle i?ledi:
 
'?slak imza makinesi' iddias?
 
Fotokopi iddialar? çürütülünce bu kez 'imza makinesi' iddias? ortaya at?ld?. Konuya ili?kin haber Milliyet gazetesinin ilk sayfas?nda gündeme getirildi. Haberde, gerçe?inden ay?rt edilemeyen imzalar atan robot kollu makinelerin piyasaya sürüldü?ü, fiyat? bin dolar ile 15 bin dolar aras?nda de?i?en robot kollu bu cihazlardan en az 2 tanesinin Türkiye'ye sat?ld??? öne sürüldü. Haberde, Dursun Çiçek'in avukat? Mustafa Çevik'in, "12 Haziran'dan bugüne kadar geçen sürede, günümüzün teknolojik imkânlar? kullan?larak ?slak imzan?n da taklit edilebilece?i gerçe?i göz ard? edilmi?tir." sözlerine yer verildi.
 
9 MADDEL?K EYLEM PLANI NEYD??
 
?hbarc? subay?n ikinci mektupta bahsetti?i eylem plan? ?u ?ekilde anlat?l?yor...
 
Karargâh içindeki Cunta yap?lanmas?, kendileri ad?na geli?en olumsuz süreci tersine çevirmek için a?a??da ifade edilen faaliyetleri planlamaktad?r.
 
1.    Mektuptaki belge ile ilgili olarak yaz?c?, kalem, mürekkep vb. tali unsurlar? ön plana ç?kararak belgenin içeri?inden çok ?ekli unsurlar?n?n kamuoyunda tart???lmas?n? sa?lamak.
 
2.    Belgenin gerçekli?ini ortaya koyan ki?i ve kurumlar? y?pratmak.
 
3.    Belgeyi yay?nlayan ve savunan gazete ve gazetecileri belgenin gerçek olmad???na dair ikna etmeye çal??mak, ikna edemediklerini de y?pratmak.
 
4.    Belge'nin orijinalinin Askeri Savc?l?k arac?l??? ile elde edilerek, Jandarma Kriminal'e göndermek suretiyle gerçek olmad???na dair rapor ç?kartt?rmak.
 
5.    ?mza makinesi gibi argümanlara sar?larak kamuoyunda belgenin gerçekli?ine olan inanc? sarsmak.
 
6.    Belgenin içeri?inden daha çok, gündeme geldi?i dönemin kamuoyunda tart???lmas?n? sa?layarak dikkatleri belgenin içeri?inden uzakla?t?rmak.
 
7.    Anayasa Mahkemesine bask? yaparak bir an önce ilgili maddedeki de?i?ikli?in iptaline yönelik karar ç?kartt?rmak ve yarg?lama sürecini askeri yarg?ya ta??mak suretiyle takipsizlik karar? verdirmek
 
8.    28 ?ubat sürecinde dönemin Ba?bakan? Necmettin ERBAKAN'a imzalatarak ihraç edilen 1000'in üzerinde TSK mensubu gibi TSK bünyesinde cad? av? ba?lat?larak YA? kanal?yla büyük bir tasfiye
yapmak.
 
9.    Bu giri?imler ile sonuç al?namaz ise Genelkurmay Askeri Savc?l??? arac?l??? ile suçlular?n sadece Alb. Dursun Çiçek ve birlikte çal??t??? alt kademe personel oldu?u ?eklinde karar ald?rmak. Bu personelin olabilecek en hafif suçlar ile cezaland?r?lmas?n? sa?lamak. Yarg?lama sürecinin, emir vererek çal??malar? ba?latan ve yönlendiren komuta kademesine s?çramas?na engel olmak.
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri