forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

osman_sinavTRT'de yay?nlanan Sakarya-F?rat isimli dizinin Yap?mc? ve Yönetmeni Osman S?nav, Zaman Gazetesi'nin Cumartesi Eki'nde yay?nlanan söyle?isinde  "Art?k böyle bir ?ey yap?lmas? gerekiyordu. Yakla??k 30 y?ld?r terör var bu ülkede. Burada mücadele eden askerlerin hikâyesi hiç ekrana ta??nmam??t?. Onlara bir borcumuz oldu?unu dü?ündüm." diyor...


OSMAN SINAV'IN ZAMAN'IN CUMARTES? EK?NDE YAYINLANAN SÖYLE??S?


Müthi? bir özgürlük, da?a ç?kanlar? daha iyi anl?yorum


'Da?a ç?kanlar? daha iyi anl?yorum' cümlesini yap?mc? ve yönetmen Osman S?nav'dan duymak do?rusu ?a??rt?c?. Herkesin 'aç?l?m?' konu?tu?u bir dönemde S?nav'?n da?lara olan merak?na anlam veremeyenler ç?kabilir.


TRT'de ekrana gelen 'Sakarya-F?rat' dizisi üzerine söyle?mek için bulu?tu?umuz Osman S?nav, dizisiyle ilgili ele?tirilere ilk kez cevap verdi. Sakarya-F?rat'?n milli duygular? suistimal etti?i, dizinin yay?n tarihinin Tokat'taki 7 erin ?ehit edilmesiyle ayn? zamana denk gelmesinin bir tesadüf olup olmad???n?, aç?l?ma katk?s?n?, ne tür geri dönü?ler oldu?unu konu?tuk. 'Konu?mama karar? ald?m' dese de konu?tu... Reytingleri, Nefes filmiyle ilgili ne dü?üncelerini ve Sakarya-F?rat'a verdi?i önemi anlatt?.

Sakarya-F?rat, üzerinde uzun süre çal??t???n?z bir projeydi. Ald??? reytinglere bak?l?rsa izleyici de sevdi.

Geçen hafta maç oldu?u için ikinci bölümü 15 gün sonra yay?nlayabildik. Ona ra?men reytinglerimiz (ki reyting benim için ölçü de?il) oldukça yüksek. Türk halk?n?n tercihi 'best of öpü?me' sahneleriyle ölçülecek bir ?ey de?ildir. Yine söylüyorum, ben reytinge bakm?yorum; etraf?mdakiler, çevremdekiler aray?p söylüyor.

Senarist Süleyman Çobano?lu ile uzun süredir bu dizi için çal???yorsunuz. Proje ilk size geldi?inde ne dü?ündünüz?

Süleyman Bey, iki y?l önce getirdi. ?yi bir dizi olaca??n? o zaman da dü?ündüm ama yapmad?m. Çok a??r ve zor bir proje gibi geldi bana. Konsept de?i?tirmek istedim.

?imdi ne de?i?ti?

Art?k böyle bir ?ey yap?lmas? gerekiyordu. Yakla??k 30 y?ld?r terör var bu ülkede. Burada mücadele eden askerlerin hikâyesi hiç ekrana ta??nmam??t?. Onlara bir borcumuz oldu?unu dü?ündüm. Orada ya?ayan insanlar?n mücadelesini, duru?lar?n?, vatana ba?l?l?klar?n? anlatmaya çal???yoruz.

Dizinin yay?n tarihinin Tokat'taki 7 askerin ?ehit oldu?u döneme denk gelmesi kamuoyunda tart???ld?. 'Özellikle planland?' söylemlerine kat?l?yor musunuz?

Dizi alt? ay önceden haz?rlan?yor. Alt? ay önceden Tokat'ta böyle bir olay olaca??n? nereden bilelim? Türkiye'de her gün böyle ?eyler oluyor. Bu mant?k d??? bir ?ey. Erinden çavu?una, onba??ndan uzman?na kadar oralarda görev yapan insanlara sayg? duru?u gerekiyor. Tamamen duygumuz bu.

Duygu dediniz de sizi arayan asker analar?, e?leri oluyor mu?sakarya_firat

Fazlas?yla. Sadece asker anas? de?il, terörist anas? da var. Asker babas? da var, terörist babas? da... Hatta bir terörist tim komutan?n?n iç dünyas? da var. Kula??na sevdi?i adam?n gö?sünden ç?kar?lm?? kur?unu küpe yapan kad?n?n duygusu da var. ?hanet d???ndaki her ?eye objektif ve empati ile bak?yoruz. Sakarya-F?rat logosu aras?nda bir foto?raf var, biz bu foto?raf? ad?m ad?m aç?yoruz.

Ne var bu foto?rafta?

O foto?rafta, sa?da Harun Onba??, solda ise Ispartal? Musa Çavu? duruyor. Çanakkale'de ayn? siperdeler. ??te dizi bu foto?raf? anlat?yor. 1915'te Çanakkale'de ayn? siperde emperyalizme kar?? sava?m?? insanlar?n çocuklar? bugün birbirini öldürüyor. Buradan bak?yoruz. Yani aç?l?m?n foto?raf? budur. Biz bu foto?raf üzerinden gidiyoruz. Yüzy?l önce Yemen'de ayn? ?ey yap?lm??. Araplar?n belli bir k?sm?n? k??k?rt?p Osmanl? üzerine göndermi?ler. O oyunun ayn?s? bir kez daha oynan?yor. Bizi kar?? kar??ya getirmek istiyorlar. Bunu sorgulamak gerekiyor.

Sizi aray?p 'bu dönemde neden böyle bir dizi çektiniz' diyen oldu mu? Zamanlama aç?s?ndan.

'?imdi zaman? m?' ne demek? Adam bask?n yap?yor, silah at?yor, hâlâ ?ehit veriyoruz, ne demek 'zaman? m?'? Neyin zaman? m?? Ne zaman gelecek o zaman? Onlar dursun o zaman! Yani çok yanl?? bir cümle.

Aç?l?m için önemli bir f?rsat 'Sakarya-F?rat'

Gerçek manada aç?l?m budur. Bunu anlarsak çözebiliriz. Yoksa da?dan iki zibidiyi indirdin, onlarla lay lay deyip bir daha o posteri açt? olmaz. Tam tersine k??k?rt?yorlar. Türkiye'nin iyi niyetle yapt??? bir ?eyi k??k?rt?yorlar. Kendi kendilerine partileri kapatt?r?yorlar.

Bir Kürt k?z? ile bir askerin a?k? var dizide. Benzer pek çok filmde var bu tür sahneler. Buradan bakt???n?zda hamasi karde?lik türküsü yok de?il mi bunun içinde?

Ben karde?lik türküsü söylemiyorum. Türkiye'de hiç kimse ?unu ay?ramaz, Türk-Kürt bilmem ne! Aram?zda böyle ?eyler yoktur. Bir sürü insan k?z alm?? vermi? her ailede. Nas?l ay?racaks?n?z bunlar?? Terörün eline dü?mü? insanlar?n ya?ad?klar? ac?lar?, çeli?kileri anlat?yoruz. Hem ayr?ca ben çözümcü de?il, dramac?y?m...

'Biz karde?iz' demek çözüm mü? O zaman aç?l?ma ne gerek var?

Hay?r aç?l?m bu i?te. Emperyalizme kar?? birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Diyarbak?r halk?n?n da, Mardin halk?n?n da, bizim de uyan?k olmam?z gerekiyor. Vallahi yapt?rmamak gerekiyor.

Milli duygular?n kabarmas? kötü bir ?ey mi?


Bunu kabartmak istemeyen arkada?lar kabartmas?n. Yani derdimiz yok onlarla. S?rf iki ki?i böyle bir ?ey dedi diye, bunu konu?maya bile de?mez. Biz kimseyi, kimseye kar?? k??k?rtm?yoruz. Unutmadan, ileriki bölümlerde çok ilginç sahneler izleyeceksiniz.

Güneydo?u'da geçen bir dizinin Isparta'da çekiliyor olmas? bir handikap m??

Biz sinemay?, atmosferi, o dokuyu orada kurabiliyoruz. Karakol görüntülerinin Da?l?ca'dan fark? yok. Kuzey Irak'tan fark? yok, çok iyi, çok ideal. Önemli olan atmosfer kurmakt?r. Oradaki ?artlar da çok zor. Kepçe ve greyderin açt??? yoldan gidiyoruz çekime.

'Nefes'i izleyebildiniz mi, nas?l buldunuz?

Çok emek verilmi?, iyi çekilmi? ba?ar?l? bir film. Ama moral cümlesini do?ru bulmuyorum. ?yi bulmuyorum.

Kendi topraklar?n?z? anlatan hikâyeler sizi biraz daha mutlu ediyor sanki...

Tabii ki çok mutlu etti. Bir ?ekilde ucu herkese de?en bir hikâye çekiyorum. Her ailenin, her ferdin be?endi?i bir dizi yap?yorum. Ülkemin buna ihtiyac? oldu?unu hissediyorum. O yüzden Toroslar'a ç?kt?m. Toroslar'a ç?kmak önemli.

Da?lar size ne hissettirdi?

Müthi? bir özgürlük duygusu var. Bir gün teröristi oynayan çocuklardan biri çekim haz?rl??? s?ras?nda elinde imitasyon Kele? ile oturmu? bak?yor. Bir an çocu?u gördüm. ?lginç bir foto?raft? benim için... Para yok, i? yok, açl?k var, sefalet var, gelecek kayg?s? var. Evlenecek ne yapacak, çocu?u olsa ne yapacak, nas?l besleyecek, nas?l okutacak? Hiç kimse onu adam yerine koymuyor. Senden çok var durumu yani. Kimse be? kuru?luk de?er vermiyor. Böylelikle ç?k?yor da?a. Para geliyor. ?stemedi?i kadar mermi var ve da?lar?n verdi?i bir özgürlük... Da?da silah elinde, güç var, 'gelene çakar?m' diyor. Da? insana müthi? bir özgürlük duygusu veriyor. Da? gibi hissediyorsun kendini. Bu adam?, ruhunu haz?rlamadan a?a??ya indiremezsin. Ama kar??s?nda da asker var 'Önce vatan' diyor. 'Vatan sa? olsun' diyor ve o duyguyla bu duygu çarp???yor. Kimse buradan bakm?yor. ??te biz bunun filmini yapmaya çal???yoruz.

http://www.zaman.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri