forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

UMUR TALU'DAN ESER KARAKA?'A ELE?T?R?

Aktif .

umurtalu_150NTV'de "Banu Güven'le Art?" program?na kat?lan Habertürk yazar? Umur Talu,  Bekir Co?kun'un i?ten ç?kar?lmas?n? ve medyan?n içinde bulundu?u durumu de?erlendirdi...


Banu Güven:  Bugünkü yaz?n?zda Eser Karaka?’a bir cevab?n?z var. O insani aç?dan üzüldü?ünü söylüyor Bekir Co?kun’un durumuna ama gazeteci olarak pek üzülmedi?ini anlat?yor herhalde, diye yorumlayabilir yaz?s?n?, çünkü gazeteci olarak me?ruiyetini yitirmi? oldu?unu söylüyor.

Umur Talu: Eser de benim eski dostum, üniversite ö?rencili?inden tan?yorum. Ayn? görü?leri payla?mad?k ama daha sonra ben ders verirken de ayn? yerdeydi. O yaz? çok garibime gitti. Bir kere profesyonel bir gazeteci olmayan biri olarak çok net çizgi çizmi?ti. Yani bugün tan?mlanan demokrasi neyse, bugün tan?mlanan laiklik neyse, bugün tan?mlanan hukuk devleti neyse, bunlar?n du?unda olan kimsenin yazarl?k me?ruiyeti yoktur gibisinden bir ?eydi. Halbuki bana göre tabii ki darbenin me?ruiyeti yok, tabii ki muht?ran?n me?ruiyeti yok, ama yaz? konusundan hele onlar?n, Eser ve ba?ka arkada?lar?n inand??? liberalizm aç?s?ndan bütün görü?lerin, onlar?n piyasa dedi?i fikirler piyasas?na ç?kmas? laz?m. ?imdi kimse kimseye s?n?r çizemez ?iddeti aç?kça te?vik etmedi?i sürece. Ba?ka türlü nas?l zaten çok seslilikten bahsedece?iz.

Bir gazetecinin me?ruiyetinin s?n?rlar?n?n bu ?ekilde çizilmesine tepki duydum

Denebilir ki darbe de bir ?iddettir, muht?ra da bir ?iddettir ama bu çok geni? bir tan?m… Bir gazetecinin me?ruiyetinin s?n?rlar?n?n bu ?ekilde çizilmesine tepki duydum. Ve hele me?ruiyetini kaybetmi?tir, dolay?s?yla itlaf? ya da infaz? vaciptir ?eklinde fetvalar verilmesi benim hem can?m? ac?t?r hem can?m? s?kar. Kim olursa olsun tepki duyar?m… Üstelik ben de damdan dü?en biriyim, zaman?nda ben de kovuldum ama bu tavr? almayan arkada?lar?m hep benim can?m? ac?tm??t?r yine.

Bu ülkede kimsenin me?ruiyeti yok o zaman. Bu ülke hala bir darbe anayasas?yla yönetiliyor; 20 madde de de?i?se, 30 madde de de?i?se. Bu ülkenin gazetelerinin hepsinin kökeninde ya?lar?na göre darbelere destek olmu?luk var; patronlar?nda var, genel yay?n yönetmenlerinde var, ba?yazarlar?nda. Dolay?s?yla me?ruiyet s?n?r? buysa çok az gazeteci kal?r ortada. Bugün liberal ya da demokrat söylem içinde olan, muhafazakar ya da neyse birçok insan?n, 45 ya? üstünün en az % 90’?n?n oy verdi?i bir anayasa bu, birçoklar?n?n da gazeteci olarak zaman?nda destekledi?i, ya?? daha büyük olanlar?n. Yahut boyun e?di?i bir durum. Dolay?s?yla me?ruiyet sorgusu o de?ildir.

Bizim kültürümüzde dü?ene vurmak yoktur

Benim yazd???m bir bildirge var, Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, orada hakikaten Eser Karaka?’?nkine benzer bir cümle var, insan haklar? evrensel beyannamesine at?fta yaparak. Giri?inde ?unu der: Bütün bunlar dinamiktir, bütün bunlar geçicidir, bütün bunlar de?i?ebilir. Benim siyasi görü?üm, tarihi görü?üm, gazetecilik görü?üm hiçbir ?eyin nihai olmad???na dairdir. … Dolay?s?yla bugün normlar budur. Hangi normlar? Bu normlar?n içinde Bekir yazamaz, Ahmet yazamaz… Bütün bunlar tart??ma konusudur. Ayr?ca yaz? yazan insanlar elbette ya darbe destekçili?i yapar, ya darbe te?vikçili?i yapm?? olabilir, ama yaz? tek ba??na mahkum edilebilecek bir ?ey de?ildir. Çünkü bunun s?n?r?n? çizmek çok zor. Bunun s?n?r?n? hükümetler çizmeye kalkabilir, yar?n öbür gün askerler liste yapmaya kalkabilir. Ben o listelerin hepsinde kovulacak, toplanacak, hapse at?lacak, yaz?s? durdurulacak gazeteciydim. 28 ?ubat’ta da yaz?lar?m durdurulmak, kovulmak istendim. Sivil iktidar zaman?nda da ba??ma geldi. Bir önceki hükümet zaman?nda kovuldum. Bütün bunlar? ya?aya ya?aya geldim. Ben de bir üniversiteden geldim bugün yazmaya ba?lamad?m, bütün bu i?in taban?ndan geliyorum. Bu zor i?; birilerine ömür biçmek. Bir de her ?eyden önce bizim kültürümüzde vard?r; biri dü?mü? o gün i?te, vurma art?k. Bu kadar basit. Bunun gazetecilikle ilgisi yok, bu insanl?kla ilgili bir ?ey.

Bir atmosferden bahsediyoruz. Bu atmosferin içinde garip ?eyler oluyor. … ?ki gündür gazetecilik dünyas?ndakiler neyi takip ediyor; Hürriyet'te filancan?n yaz?s?n? konmad?, Hürriyet’te eski yay?n yönetmeninin yaz?s? de?i?tirildi falan diye. Bu bir atmosfer, hangi gazetede oldu?u önemli de?il. … Onun için herkesin durup bir dü?ünmesi laz?m.

Art?k insanlar hangi haberi koyal?m diye yaz? i?lerinde muhtemelen tart??m?yorlar, hangi haberleri koymayal?m diye titizleniyorlar

Geçmi?te muhtemelen çok daha sertleri de oldu. Belki geçmi?te CHP-Demokrat Parti zaman?ndaki gazeteci kavgalar? belki daha da kanl?yd?. Bugünkü manzaran?n tats?zl??? da ?u: … Genel olarak bir adalet duygusu eksikli?i var, ama bunun içinde bir de gazetecilere atfedilen roller var. Gazeteciler birer cengaver, birbirlerine k?l?ç sallayacaklar, kimi % 58’ine kimi 42’sine. Bizim i?imiz bu de?il. Zaten gazetecilik kö?e yazarl??? da de?il. Gazetecilik haberle ilgili esas olarak. Beni en çok üzen ?ey de o. Bugünkü atmosfer ?u: Art?k insanlar hangi haberi koyal?m diye yaz? i?lerinde muhtemelen tart??m?yorlar, hangi haberleri koymayal?m diye daha çok titizleniyorlar. Ve buna müdahale eden bir sürü yer var, içerden ve d??ar?dan. Ben genel yay?n yönetmenli?i yapt?m 30’lu ya?larda ve bugünkü büyük medya patronlar?ndan biriyle. Böyle bir ?ey ya?amad?m. Belki de son Mohikanlard?k bizler. … Bak?l?rd? ne haber atlanm??, neyin üstüne gidilebilir. Bugünse tam tersine, atlanan haber sorun olmuyor editör katlar?nda, tam tersine yanl??l?kla giren, girmemesi gereken haberler dert aç?yor insanlar?n ba??na. Ben hat?rl?yorum Çetin Emeç’in eline atlananlar listesi gelirdi, yanl??l?kla giren haberler listesi gelmezdi. …

Bu bir atmosfer, benim söylemek istedi?im o. Tabii ki ayr? yaz?lar?n, ayr? kö?elerin, ayr? uçlar?n insanlar? olabiliriz ama bu bir gazetecilik dünyas?ysa öncelikle insanlar bir silkinmeli. Bu dünyaya bu dünya d???ndan çok fazla müdahale var; iktidar müdahalesi, reklam müdahalesi, patronun i?lerinin müdahalesi, patronun tan?d?klar?n?n müdahalesi, bizim e?imizin dostumuzun, al??kanl?klar?m?z?n, zevklerimizin müdahalesi… Bu toplumla ilgili bir meslek; topluma ra?men bir meslek de?il.

Ben kovuldum ama yaz?m kovulmad? benim

Emin Çöla?an, bu ülkede önde gelen, çok bilinen, çok okundu?u söylenen, çok tan?na bir gazeteci. Evet, kovulmu? bur gazetecidir ama birden bire bir kitapta bize ?unu anlatt?: 4 sene boyunca yaz?lar? kesilmi?, do?ranm??. … Ben de çok sert yaz?yorum ama ben hakaret etmem genellikle, o yüzden hakaret davam yoktur, kurumlara hakaret davam vard?r, manevi ?ahsiyetlere. Bunun d???nda biri elinde makas 4 sene boyunca yaz do?ruyorsa –ki do?rayan?n da ba??na ayn? ?ey geldi dün- burada bir problem var. Ya siz yanl?? yap?yorsunuzdur, o zaman bir özele?tiri yapars?n?z, yahut birileri yanl?? yap?yordur, sizin mesle?inize, eme?inize hakaret  ediyordur, buna tavr?n?z? al?rs?n?z.  Hele bizim, onlar?n konumundaki insanlar?n bu tavr? almas?n?n önünde engel yok. ??siz kal?rs?n biraz. Yahut kalmazs?n, etraf?ndaki ba?kalar? da sahip ç?kar, kalmazs?n. Bak?n Milliyet gazetesinde bir tarihte Sadettin Tantan’?n azline kar?? ç?kt? diye o s?rada 4 yazar?n yaz?s? konmad?. Sonra vaveyla ç?k?nca geç bask?lara konuldu. ?imdi bunlar bir tav?r alsa. Bugüne kadar beni ba??ma gelmedi, gelebilir, ben kovuldum ama yaz?m kovulmad? benim. Bunu ?undan anlat?yorum: Olabilir, yanl?? yap?yor olabiliriz, yaz? i?leri, genel yay?n yönetmeni müdahale edebilir, der ki sen ?urada hakaret ediyorsun falan, ama yanl?? yapmadan, sürekli onu do?ra buna dokunmayla bu olmaz. Bunun yazarlar üzerinde olan? sansasyonel oluyor ama bence en ac?s? haberler üzerinde olan?. O insanlar? bilmiyoruz biz, muhabiri çok görmüyoruz burada, editörü görmüyoruz ama böyle bir gazeteci ku?a?? yeti?ti; neyi koymayaca??n? ö?renen önce. Haberin ne oldu?unu de?il, haber oldu?u halde neyin konamayaca??n? ö?renen. Dolay?s?yla kraldan çok kralc?l?k da var, onu söylemek istiyorum. Bazen patron okuyamaz ki bütün yaz?lanlar, insanlar kendileri fren koyuyor, editörler kendileri fren koyuyorlar. Fren koyulacak ba?ka ?eyler var; reklam haberleri var, manipülatif haberler var, oralarda o hassal?k olsa. Bir de o sizin kültürünüz haline geliyor, yani görmemeye ba?l?yorsunuz, toplumun ac?lar?n? da görmemeye ba?l?yorsunuz.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri