forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

eyup_cannHaz?rl?klar? yakla??k 3 ayd?r süren Radikal nihayet okurlar?yla bulu?tu.  Yeni Radikal'in yay?n yönetmeni Eyüp Can Zaman Gazetesi'ne verdi?i mülakatta gazeteyi ve hedeflerini anlatt?. Eyüp Can, Radikal'in Susurluk sürecindeki etkinli?ini yeniden kazanaca?? taahhüdünde bulundu.

 

ZAMAN GAZETES?'NDEN NUR?YE AKMAN EYÜP CAN'LA KONU?MU?... ??TE NUR?YE AKMAN'IN SORULARI VE EYÜP CAN'IN YANITLARI...

 - Bu tabloid boyut senin tercihin mi yoksa patronaj makam?n?n arzusu mu?

-Ayd?n Do?an Radikal ile Referans'?n birle?mesinden iyi bir sinerji do?aca??na inand?. Ve bunun ba??nda benim olmam konusunda çok ?srarc? oldu. Ba?lang?çta ben bunun bir tasarruf projesi olaca??n? dü?ündü?üm için aç?kças? çok s?cak bakmad?m. Yani iki yap?y? birle?tirince önce maliyetleri dü?ürürsünüz. Ve ben hani bu projeyi ancak heyecanl? bir proje yaparsam, heyecanl? bir projeye dönü?türürsem yapmak isteyece?imi söyledim. Ve kafamdakileri anlatt?m. Hem Vuslat Han?m'a, hem de Ayd?n Bey'e. Onlar da heyecanland?lar ve destek verdiler. Ve hem grup için, hem de Türk medyas? için böyle bir yenili?e ihtiyaç var.

-?lk izlenimimi söyleyeyim; çok sempatik. Gazete gibi de?il de dergi gibi geldi bana bu tabloid boy.

-Biz radikal boy diyoruz. Tabloidin Türk toplumunda çok fazla kar??l??? yok. Bu hakikaten de Türk bas?n?nda çok radikal bir ad?m. Geçmi?te bu tarz dü?ünceler, denemeler olmu?. Ama ya iyi yap?lamad??? için, ya ba?ka sebeplerden dolay? sonuç al?namam?? ve ?u anki büyük boy gazete d???ndaki bir boyun gazete olarak tutmayaca?? dü?üncesi hâkim olmu?. Oysa ad? Radikal olan bir gazete yap?yoruz. Biz dedik ki Türk medyas?na bu yeni boyutu getiren gazete biz olal?m. Ve bu sadece bize özgü bir durum de?il. Dünyan?n her yerinde gazeteler daha kompakt boyutlara gidiyorlar. Mesela ?ngiltere'de tabloid sadece biçimin ad? de?ildir. Tabloid diye bir de gazetecilik var biliyorsun. ?kisini birbirinden ay?rt etmek gerekiyor. ?ngiltere gibi tabloid gazetecili?in çok yayg?n oldu?u bir medya ortam?nda Sun diye kendine özgü bir anlay??? olan bir gazete var.

-O daha bulvar gazetesi...

-Evet ucuz gazetecilik, bulvar gazetecili?i, sansasyonel gazetecilik. ?ndependent gibi solda ve ?ngiltere'nin en prestijli gazetelerinden biri, büyük boydan küçük boya geçmeye karar verdi?inde tabloid alg?s? Sun ile s?n?rl? oldu?u için onlar kendilerine kompakt gazete dediler ayr?m yapmak için. Ve ?ndependent yeni formata geçtikten sonra tiraj?n? yüzde elli artt?rd?.

?ndependent'tan sonra Times Gazetesi, arkas?ndan Guardian Berliner ve Observer o kompakt formata geçti. ?ngiltere'de ?u anda büyük boy gazete çok az. Daily Telegraf da yak?nda geçecek.

-Amerika'da durum ne?

-Amerika'da zaten gazeteler uzun y?llard?r giderek inceliyordu. Bu ?ekilde açman?n metroda, otobüste, trende, yollarda okuma zorluklar? var. ?nsanlar rahat gazeteyi k?v?r?p okuyam?yorlar. O yüzden de ?u anda Newyork Times ince uzun bir gazete haline geliyor. Wall Street Journal tabloide döndü.

-Bunun çevreci mant?kla da bir alakas? var m?? Ka??t tasarrufu yapmak gibi.

-Çevreci bir mant?k var. Ama teknolojideki geli?melerin burada önemi daha büyük. En önemlisi burada hayat?n kompaktla?mas?.

-Gazetenin boyutu küçülünce, yap?lan gazetecilik büyüyecek mi?

-Fizikte füzyon diye bir kuram var. Asl?nda bu boyutla ilgili de?il, sizin o boyutun içine s?k??t?rd???n?z enerji ile ilgili. Radikal'in 15. y?l?n? kutluyoruz. Boyutunu küçültüp, enerjisini yo?unla?t?ran bir gazete dönü?mesini hedefliyoruz. Burada biçimsel de?i?ikli?in kullan?m kolayl???n?n yan? s?ra bir de gazetecilik diliyle ilgili boyutu var. ?imdi dünyada art?k yaz?l? bas?n dijital tabletlerin, bu Ipad' lerin de devreye girmesiyle ilk defa gazetecilik kâ??da alternatif, ama kâ??ttaki ruhu öldürmeyen bir gazetecili?in ya?ama ?ans?na kavu?tu.

-Ama daha erken a?amas?nday?z bunun.

-Ama önümüzdeki üç dört y?lda bu dijital tabletler art?k cep telefonlar? gibi h?zla yay?lacak. ?nsanlar büyük ölçüde, ?imdi i?te ?phon'lar?ndan Ipad'lerinden gazetelerini, dergilerini okumaya ba?layacaklar. Bizim aç?kças? yapt???m?z bu de?i?iklik o de?i?imi de öngören bir de?i?iklik. Yani biz insanlar?n dijital medyada ya?anan de?i?im sonucunda onlara gazetecili?in sunaca?? imkânlar? sonuna kadar vermek istiyoruz. Radikal sadece ertesi gün sundu?u gazeteyi yapmayacak. Radikal ayn? zamanda online ile offline'? evlendiren Türkiye'de ilk gazete olacak.

-Peki ama bunlar? geçmi?inde böyle bir al??kanl??? olmayan insanlarla nas?l yapacaks?n? Biraz ak?nt?ya kürek çekmek olmayacak m??

-Bu yeni bir durum. Sadece Radikal için, Türk medyas? için de?il, dünyada yeni durum. Ve bu yeni duruma uygun davranan yay?nlar var. Mesela ?ngiltere'de Daily Telegraf ba?tan a?a?? binas?n? bile, oturma düzenini bile bu dedi?im yap?ya göre de?i?tirdi. Tamamen ortaya terminal gibi bir alan koydu. Biz de benzer bir modeli yap?yoruz ?u anda. Ve bütün yap?y? o yuvarlak masan?n etraf?ndaki terminalle yönetiyor. Muhabirlerini çok boyutlu i? üretme kapasitesini artt?racak bir biçimde e?itmeye ba?lad?. Newyork Times ve Guardian da yine böyle yap?yor.

-Online ile offline nas?l evleniyor?yeni_radikal_ters

-Bir muhabir i?ini yaparken sadece yar?n?n gazetesini dü?ünmüyor. Ayn? anda sesi, müzi?i, görüntüyü kullanarak çok boyutlu üretim yapabilecek halde davran?yor. Yapt??? i? farkl? versiyonlarla, farkl? ?ekillerde online'a da yans?yor.

-Ana gazete ile ekrandaki gazetede farkl? bilgiler olacak.

-Farkl? olacak. Ama ayn? içerikten, ayn? i?ten biz çoklu üretimler yapm?? olaca??z. Ama sonuçta çikolatan?n hammaddesi ayn? ama siz bir tane f?nd?kl? üreteceksiniz, bir tane karamelli üreteceksiniz. Bütün dünya ?u anda yaz?l? bas?n?n gelece?i var m? diye tart???yor. Bu soruya kendi içimizde cevaplar bulmam?z gerekiyor. O da konvansiyonel olana yap??makta de?il, ça??n gerektirdi?i dijital de?i?imi yapmaktan geçiyor. Burada zor olan zihniyetteki de?i?im. Zihniyet de?i?irse pratik uygulamalarda asl?nda o kadar zor de?il bunu yapmak.

-Bunun denemelerini yapt?n?z m??

-Yapt?k. Biz insanlar? sahaya sürüyoruz. Sokak yazarl??? diye bir kavramla hareket ediyoruz. Bu bir süreç. Ayn? gün herkes ayn? kapasitede çok boyutlu i? yap?yor olamaz. Ama ad?m ad?m siz bunu in?a edersiniz. Ve vizyonunuzda bu olur. Bu ne demek? Mesela sen buraya geldin benimle bir söyle?i yap?yorsun. Normalde nas?l yap?yorsun? Aç?yorsun teybi. Kaydediyorsun. Sonra gidiyorsun bunlar de?ifre oluyor. Sonra edit ediliyor. Ve gazetenin sana sundu?u imkânlar çerçevesinde ?u kadar bin vuru?luk bir yaz? haz?rl?yorsun. Onun ba?l???, spotu oluyor. Birde foto?raf çekiliyor iki tane, üç tane en fazla. ??in bitiyor. Oysa sen ?u yapt???n i?i ?u söyledi?im yeni mant?kla yap?yor olsan, yapt???n i?e çokta fazla ekstra bir ?ey katmadan buradan bamba?ka versiyonlarla ç?kabilirdin.

-Nas?l?

-Kay?t cihaz?na kaydetti?in, çözdü?ün her ?eyi birebir bas?yor musun? Hay?r. Onu edit ediyorsun. Ayn? edisyonu seste yapsan ve bunu sesli olarak buraya koysan, gazeteye koydu?un foto?raf iki tane, üç tane. Oysa biz biliyoruz ki onlarca, bazen yüzlerce foto?raf çekiliyor. Foto?raf? online'?n imkânlar?yla bir albüm gibi haz?rlasan, foto galeri gibi. ?u yapt???n söyle?inin versiyonu orada haz?r. Ve gazeteden hem ayn?, hem de çok farkl? bir duygu ile okuyucuyla bulu?abiliyor. Bu kadar basit de yap?labilir bu. Çok daha ileri noktalara da götürülebilir. ?u anda teknolojiler o kadar geli?mi? durumda ki. ?nsanlar cep telefonlar?yla kay?tlar yap?yorlar, video çekiyorlar, foto?raf çekiyorlar, böyle bir dünyaya gidiyoruz.

-Hayalindeki gazeteyi tam olarak ne zaman oturtabilece?ini dü?ünüyorsun?

-Biz yakla??k üç ayd?r, bir yandan Radikal'i ve Referans'? ç?kar?rken, bir de oturup üçüncü bir gazeteyi tasarlad?k. Yeniden kurgulad?k yap?m?z?. ?lk ç?kt???m?z günden itibaren tabii ki bizim okuyucuya bu duyguyu veriyor olmam?z laz?m. Ondan sonras? benim için bir seneyi bulmaz. Ama y?lba??na kadar biz epey bir yol alm?? olaca??z.

-Radikal ilk günlerde, ad?na lay?k bir radikallik sergileyebildi. Ama daha sonra ayn? çizgiyi sürdüremedi. Sen ?imdi içeri?inde ne kadar radikal ve cesur olabileceksin?

-Amaç zaten o Radikal'in 90'lar?n ortas?nda Susurluk kazas? sonras? yapt??? cesur gazetecili?i burada yeniden diriltmek. Buna hem Radikal'in ihtiyac? var, hem de Türk medyas?n?n ihtiyac? var. Kategorik olarak bir ?eye kar?? olan bir gazete olmayacak Radikal. Onun yerine ezber bozan, her türlü özgürlük kar??t? yakla??m? ele?tiren, ama bu ele?tiriyi bir misyoner gazetecilikle de?il, gazetecili?in hakk?n? vererek yapacak.

-Kutupla?mada taraf olmayacak yani?yeniradikal_17ekim

-Evet. Türkiye çok fazla kutupla?t?. Herkes sizden taraf olman?z? istiyor. E?er bu tarafa aitseniz di?er taraf sizi ele?tiriyor. Bu tarafa aitseniz öbür taraf. Radikal'in o ba?lang?çta olan gücü kaybetmesi de biraz bundan. Ben on be? y?ll?k tiraj rakamlar?n? da inceledim. 2001 krizinde fiyattan dolay? bir darbe yemi?. Ondan sonra 2006, 2007'de bu cumhuriyet mitingleriyle ba?layan süreçte okurunun bir k?sm?n? yeterince militan bir cumhuriyetçilik yapmad??? için kaybetmi?. Daha sonra Taraf Gazetesi ç?km??. Bu kez de özgürlükçü olan, ele?tirel olan, askerle sorunu olan, askeri ele?tiren o hassasiyetlere sahip okurunu da Taraf'a kapt?rm??. Ve adeta Radikal Taraf ile Cumhuriyet aras?nda s?k??m?? bir gazeteydi ben ele ald???mda.

-Bu s?k??may? sadece Radikal mi ya??yor?

-Hay?r. Bütün Türkiye ya??yor. Bir tarafta Ergenekon, öbür tarafta antiergenekon. Ve ben ki?isel anlamda bu s?k??maya inanmayan, Türkiye'nin bu s?k??may? a?arak demokrasiye ve özgürlüklere gidebilece?ini dü?ünüyorum.

-Bunlar çok güzel de soyut sözler. Sana gelen bir tak?m istihbaratlar? nas?l de?erlendireceksin? Biliyoruz ki belli gazeteler ancak yay?nlayabiliyor baz? haberleri.

-??te siz tavr?n?z? e?er, gazetecili?i daha kredibilitesi yüksek bir i? hale getirerek koyarsan?z o zaman bu kanallar aç?l?yor. Mesela Hanefi Avc?'n?n ofisinde bulundu?u iddia edilen bir tak?m kasetler var. Bu kasetlerle ilgili tek tek gazeteciler, eski emekli komutanlar, i?adamlar?, belli ki dinlenmi?. Bunu kim dinlemi? tam olarak bilmiyoruz. Ama ortada somut, 28 ?ubat dönemine ait oldu?u anla??lan, 95 ile 97 aras?nda dinlendi?i anla??lan bir tak?m kasetler var. ?imdi bu kasetlerle ilgili haber bize geldi?inde biz ald?k. Gazetecili?in etik kurallar?na uygun biçimde bunu verdik. Mesela Hanefi Avc?'n?n ofisinde bulundu?u iddia edilen dedik. ?imdi belki bunlar çok basit gibi görünebilir. Ama burada insanlar? biz gazeteciler olarak uzun bir zamand?r mesle?imizin inceliklerini kaybetmi? durumday?z. Hemen suçlayan, hemen mahkûm eden, henüz ortada bir ?ey yokken o insanlar hakk?nda ciddi kanaatler olu?turan bir yay?nc?l??a do?ru Türk bas?n? kaym?? durumda. ?imdi siz o haberi al?p, bir o haber Radikal'e geldi. O gün Türk bas?n?nda iki gazetede vard?. Demek ki gelebiliyor. ?ki, siz o haberi nas?l veriyorsunuz? Hemen bir tak?m insanlar? mahkûm ederek mi, yoksa o haberleri gazetecili?in titizli?ine, özenine uygun bir biçimde mi veriyorsunuz. Kendimize yap?lmas?n? istemedi?imiz hiçbir ?eyi ba?kas?na da yapm?yoruz.

-Yine de Taraf Türkiye'nin ?u dönü?üm, de?i?im sürecinde çok büyük bir rol oynad?. Oynamakta hala. Birçok ?eyi e?er Taraf olmasayd? belki de bu kadar ?ey h?zl?ca ö?renilemeyecekti. Radikal'in iddias? ne olacak? Taraf'? a?an bir yan? olacak m??

-Radikal'in iddias? olaylara taraf olmadan bakmak olacak. Taraftan kast?m sadece Taraf Gazetesi de?il. Her gazetenin elbette kendine yükledi?i bir misyon olabilir. Hiçbir itiraz?m yok. Ama biz burada Radikal'i bütün bu ezberleri bozan, haber sa?lam olduktan sonra iktidar oda?a askerse askere de çakar?m, iktidar oda?? hükümetse, orada bir sorun varsa ona da çakar?m.

-Biraz zor çakars?n hükümete. Gurubunun özel durumu var. Mahkemeleri var.

 

-Elbette. Burada bütün mesele ?u. Türkiye'de muhalif gazetecilik gibi bir palavra var. Gazeteciler kategorik olarak bir tak?m ?eylere muhalif olmak zorundaym?? gibi bize yutturulan zoka bu. Elbette gazeteci ele?tirel olmal?. Ve hayata ele?tirel bir gözle bakmal?. Ama ben muhalif olaca??m diye diyelim ki askere mi muhalif olacaks?n, askerin yapt??? her ?ey yanl??t?r. Ak Parti'ye mi muhalif olacaks?n, yapt??? her ?ey yanl??t?r. Böyle bir dünya yok, böyle bir hayat yok. Biz kendi fantezi dünyam?zda böyle bir ?ey yaratm?? durumday?z. Askerin içinde do?ru dürüst i? yapan da var, yanl?? yapan da var.

-Zaten yanl?? yapanlar? yay?nl?yorlar.

-Ama e?er siz asker dü?manl???n?, Ak Parti dü?manl???n?, CHP dü?manl???n?, devlet dü?manl???na ya da emniyet dü?manl???na dönü?türüyorsan?z ki ?u anda görmü? oldu?umuz dü?manl?klarla ve kutupla?ma üzerinden gidiyor, o zaman art?k i? gazetecilikten ç?k?yor. Ba?ka türlü bir kavga alan?na giriyor. Patronlar?n bugün ya?ad??? s?k??mada bence bu tarz gazetecili?in onlar üzerinde yaratt??? bask?dan kaynaklan?yor.

-Grubun di?er gazetelerinde yap?lamayan ?eyi sen nas?l ba?aracaks?n?

-Bu Türkiye'nin içinde bulundu?u siyasi kutupla?man?n bir sonucu. Bunun bir sürü sebebi var. Oturup bunu ayr? bir ba?l?k olarak tart??abiliriz. Nerelerde hata yap?ld?? Burada hemen bir günah keçisi bulmak kolay. ??te o hatal? diyelim. Bütün günah? onun üzerine y?kal?m, kellesini alal?m, i? bitsin. Oysa adil olan, sa?l?kl? olan yakla??m bu de?il. Hepimiz dönüp bu özele?tiriyi yapmal?y?z. Dürüstlükle bu hatalar? gö?üsleyebilmeliyiz. Bu grup da olabilir, bir gazete de olabilir, bir gazeteci de.

-Sonuçta bir grubun içindesin. Yüzde yüz özgür de?ilsin.

-Yüzde yüz özgürlük diye bir ?ey yok. Dünyada yüzde yüz özgür gazetecilik yapan bana bir tane gazeteci ya da bir tane gazete göster. Bunlarda bir ?eyi fazla idealize edince realite ile irtibat?n? kopar?yor.

NUR?YE AKMAN'IN YAPTI?I SÖYLE??N?N TAMAMI ?Ç?N TIKLAYIN


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri