forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

amin_maaloufYa?ayan en nemli entellekteller aras?nda gsterilen ve gazetecilik gemi?ide olan Amin Maalouf, internet, medya, sosyal a?lar konusundaki d?ncelerini bir Trk gazeteciye anlatt?: "Evet, internet demokrasi iin mthi? bir ara. Ben bugn sadece internet zerinden yryen bir siyasi partinin mmkn oldu?unu d?nyorum. Birbirine mesajlar atan, de?erlendirmeler yapan, blten da??tan, yelik kart? veren, oy veren, karar veren insanlar?n bulu?tu?u bir siyasi parti Bu mmkn ve son derece sa?l?kl? olur."Gazeteci Kr?at O?uz'un haberturk.com'da yay?nlanan Amin Maalouf'la yapt??? syle?i...


?spanyada verilen Asturias dllerini bu y?l edebiyat dal?nda siz ald?n?z. dller size ne ifade ediyor?

Bunlar gzel f?rsatlar. Ben bir hayli izole ya??yorum. o?u zaman Yeu Adas?na kapat?yorum kendimi. Adada olmad???m zamanlarda bromda kapal?y?m, al???yorum. Byle dller olunca insan okundu?u duygusuna kap?l?yor.

Neden medyada yoksunuz? Sizi hi televizyonda grmek de mmkn de?il. al??t???n?z iin mi?
Kendinle ba? ba?a kalman?n, konsantre olabilmenin ok zor oldu?u bir a?day?z. Mesela adada bir roman?n iine dal?yorum, karakterlerimle, sayfalar?mla mutlu oluyorum. Sabahlar?, btn gn, yar?n, gelecek hafta, gelecek aylar hep roman?mla ba? ba?a kalaca??m diye uyan?yorum. Dnyada olan biten her?eyi iyi gzetlerim, bu benim iin bir tutkudur, btn olaylar? izlemek ve zerlerinde d?nmek Ama bunlar?n hakk?nda konu?ma ihtiyac?n? da hissetmiyorum. Bir olay oldu?unda kendimi ifade etme, hemen bir ?eyler syleme refleksim hi yok. zellikle ani tepkileri sevmiyorum. Olaylar zamanla so?urken zerlerinde d?nmeyi seviyorum. Bazen bir olay o an ok nemli grnyor ama bir ay sonra bak?yorsunuz ki, hibir anlam? yokmu?. Bazen de baz? olaylar bize ok nemsiz geliyor ama birka ay sonra ne kadar nemli oldu?unu anl?yorsunuz. Ben gzlemciyim, bir tarih tutkunuyum ve gncel geli?meleri sanki tarihmi? gibi ya??yorum.

Ve asl?nda evreniz ok kalabal?k nk pek ok kitap kahraman?n?z sizi evreliyor
Yazmaya gmld?mde, ki bu y?l byle oldu, tabii ki kahramanlar?mla ya??yorum. Yazarken belli bir konsantrasyona ihtiyac?n?z var ve srekli orada buraya ?k?p bir ?eyler anlat?rsan?z bunu sa?layamazs?n?z. Ben geride durmay? tercih ediyorum. Medyada rahat edemiyorum. Televizyonu sevmem. Birka kez mecburiyetten televizyona ?kt?m ve resmen ac? ektim.

Canl? yay?ndan m? bu rahats?zl?k?
Bazen bana bir soru soruluyor, ilgin bir soru diyorum ama 1.5 saat d?nmeye ihtiyac?m oluyor. Televizyondaysan?z btn sorular?n cevab?n? nceden d?nm? olman?z ve iki saniyede cevap vermeniz gerekiyor. E?er saniye sessiz durursan?z pek ho? olmuyor. Tamam, a??m?z?n gere?i bu, anl?yorum ama bende byle i?lemiyor i?te. Bana sorulan iyi bir soruysa zerinde bir sre d?nmem gerekiyor cevap vermem iin.

?imdi d?nebilirsiniz merak etmeyin
Evet. Byle gzel oluyor, d?nebiliyorum. Hemen cevap vermeyip birka dakika sessiz kal?yor, d?nyorum. Radyoda da bunu yapabilirsiniz. Ama televizyonda ???klar, bir sr cihaz etraf?n?z? sar?yor ve orada gerekten d?nmek ok zor. Akl?n?za aniden gelen ?eyleri sylyorsunuz. Ben yapam?yorum. Ama yapanlar vard?r. Ve ben hibir zaman televizyonda al??an bir arkada??m? aray?p ?u konuda fikrim var, televizyona ?kmak istiyorum demedim. zellikle de bu ok az zaman tan?nan bir program tryse. Burada drt ?ok cmle sylemek benim yapabilece?im bir ?ey de?il. Bu benim mutlu oldu?um bir medya de?il.

?NTERNET TUTKUNUYUM

Bugn ba?ka bir medya var, internet. Siz s?k? bir internet kullan?c?s?s?n?z san?r?m.

Ben bir internet tutkunuyum.

Bir blogunuz var ama hastal???n?z yznden bir sredir yazamad?n?z.

Evet bir sredir dondurdum. Ama bir tketici olarak s?k s?k internetteyim. Bir siteden di?erine gemeye, srf yapmaya bay?l?yorum.

yleyse gncel olaylar? da internetten takip ediyorsunuz.

Evet. 8-9 ya??mdan beri olaylar? dzenli olarak takip etme al??kanl???m var.

Bir gazeteci gibi

Kesinlikle. Zaten gazeteci bir aileden geliyorum, babam gazeteciydi, byle bir ortamda bydm. Yani bu kendili?inden oldu. Muhtemelen 10 ya??mdan beri dzenli olarak radyodan haber bltenlerini dinlerdim. Sadece radyo dinlerdim ve ok severdim. BBCnin haberlerini dinlerdim. Ama Pariste bu kanal Beyruttan bile zor ekiyor. Duyulmuyor. Sonu, yine radyo dinliyorum ama daha az. Bugn daha ok internetteyim. Haber almaya ihtiya duydu?um iin bugnk refleksim, bilgisayar?m?n kar??s?na geip o gazeteden bu gazeteye, bir haber sitesinden di?erine dola?mak. Bu ok etkileyici nk sadece s?n?r?m var: Zaman, gzlerim ve dil. Allahtan ?ngilizcem iyi, Frans?zcam ve Arapam var. Ama bilmedi?im dillerde de pek ok ?ey var internette. S?n?rlar bunlar. Bu s?n?rlar olmasa sonsuza kadar internette kalabilirim.

BATILILAR DA B?Z?M D?L?M?Z? ?RENMEL?

?nternetin ?ngilizce, Frans?zca gibi dillerden farkl?, anonim bir dili yok mu sizce? Hi dil bilmeyen de, anlayabilir sanki

Evet do?ru

Bunu soruyorum nk nceki syle?imizde herkesin birka dil konu?mas? ve ba?ka kltrleri takip etmesi gerekti?ini sylemi?tiniz. ?nternet bunun iyi bir yolu olsa gerek.

Ben bu konu zerine bir al??ma yapt?m. Dilsel e?itlilik ve dillerin o?almas?. Size bir kopya verebilirim. Bu al??may?, benden dil sorunuyla ilgili bir d?nce grubuna ba?kanl?k etmemi isteyen Avrupa Komisyonu iin yapm??t?m. Bu ok nemli bir mesele. Dil ?renmeye ihtiyac?m?z var. Bugn ?ngilizce temel bir dil ve herkes ?ngilizceyi ok iyi bilmeli. Ama bu yeterli de?il. Ba?ka dilleri de ?renmemiz lz?m. Kuzey lkelerinin vatanda?lar? gney lkelerinin dillerini ?renmeli. nk sizin ve benim gibi gney lkelerinin vatanda?lar? kuzey lkelerinin dillerini ?reniyoruz. Biz Frans?zca, ?ngilizce, Almanca ?reniyoruz. Kuzey Amerika, Bat? Avrupa lkelerinin insanlar? da ba?ka lkelerin dillerini ?renmeyi al??kanl?k edinmeli. Onlar belki bunun nemli olmad???n? d?nyor ama bence ok nemli.

Bu asl?nda bir entegrasyon asimilasyon eli?kisi sorunu. Ben entegre olmak zorundaysam siz de bana entegre olmak zorundas?n?z. Tersi asimilasyon olur

Evet. Bir kar??l?kl?l?k olmal?. Bir tr gmen anla?mas? var, ?unu sylyor: Gmen, oturdu?u lkenin dilini mkemmel biimde ?renmeli. Kar??l???nda, o lkenin gmene, anadilini korumas?n? ve ocuklar?na aktarmas?n? sa?lamas? gerekiyor. Bu anla?maya gre gmen geldi?i lkenin kltrne sayg? gstermeli ve onu tan?mal?. Bunun kar??l???nda, gelinen lkenin vatanda?lar? da gmenin kltrne sayg? gstermeli. Geldi?i lkede o?u zaman kendi kltrnn kmsendi?ini gryor gmen. Bu ok tehlikeli. G alan lkelerde, gmenlerin kltrnn tan?nmas? iin gerek bir aba gerekiyor. Halk?n tamam?n?n tan?mas? gerekmiyor. Ama toplumun en az?ndan bir blmnn gmenlerin dilini, kltrn ?renmesi lz?m. Bu ok temel bir ?ey ama yap?lm?yor.

B?R ?NTERNET PART?S? MMKN

?nternetin anonim bir dili oldu?unu sylemi?tim, acaba bu onun, demokrasinin dnyaya yay?lmas? iin de iyi bir arac? oldu?unu gsterir mi? nk sansr zor. Her yerden ula?abiliyorsunuz


Evet, internet demokrasi iin mthi? bir ara. ncelikle internet mthi? bir bilgi arac?. Btn insanl?k bilgisine evimizden ula?ma ?ans?na sahip oldu?umuz bir a?day?z. ?ki y?l nce bir 18. yzy?l kad?n?n?n ya?am?n? anlatan bir libretto zerinde al???yordum. Emily du Chatelet. Voltairein arkada??, Ayd?nlanmac? bir kad?n ve Newton?n eserini evirip yorumlayan o. O dnem Newtonu anlay?p evirebilecek ender insanlardan. Ben bu librettoyu yazarken Newtonun kitab?ndan baz? matematik prensiplerini do?rulama ihtiyac? duydum. Adaday?m. Pariste olsam bile nereye gidip bulacakt?m bu kitab?? ?nternete girdim ve orada buldum. Newtonun kitab?n?n grntlerine ula?t?m. Ve basit bir kopyas? de?il. Isaac Newtonun elyaz?s? notlar d?lm? kendi ki?isel kopyas?. Grnt kalitesi herhangi bir kitab?n kalitesi kadar iyiydi. 30 y?l nce bunu hayal bile edemezdiniz. Bu bilginin yay?lmas? demokrasinin potansiyel olarak ilerlemesidir. ?kinci rnek: Bir sredir blog yaz?yorum ve neredeyse bedavaya, kendini ifade etmek isteyen herkes kendi gazetesini yay?mlayabilir. Ve bu gazeteyi de btn insanl?k de?erlendirebilir. Neden potansiyel diyorum? nk ?imdilik internetin varl??? demokratik kurumlar? ciddi olarak etkilemedi. Birka kere oldu evet. Mesela Obaman?n seim kampanyas?. Veya internet sayesinde yap?lan ve ?phesiz demokrasinin s?n?rlar?n? geni?leten if?aatlar. Ama ok daha ileri gidebiliriz. Halk?n temel meseleler zerinde gr? bildirdi?i bir a? hayal edebiliriz. Bence internet a??n?n daha ba?lang?c?nday?z Bu ara demokrasi iin temel ara haline dn?ebilir.

Ayr?ca dnyay? buradan gezebiliyorsunuz

Ben bugn sadece internet zerinden yryen bir siyasi partinin mmkn oldu?unu d?nyorum. Birbirine mesajlar atan, de?erlendirmeler yapan, blten da??tan, yelik kart? veren, oy veren, karar veren insanlar?n bulu?tu?u bir siyasi parti Bu mmkn ve son derece sa?l?kl? olur. Ben 21. yzy?l?n ba??nda bu muhte?em arac? tan?d???m?z iin ok ?ansl? oldu?umuzu d?nyorum.

GAZETEC?L?K RESM?N DURUMUNA D?Tܔ

Wikileaksi bilirsiniz...

Evet.

Wikileaks ABDnin Afganistan sava??yla ilgili 77 bin gizli belgesini yay?mlad?. Gazetecilik internete mi kay?yor? New York Times?n CEOsu gazetenin bas?l? versiyonuna er ge son verilece?ini sylemi?ti

Muhtemelen evet. Ama bu iyi mi kt m bilmiyorum. Bugn bas?l? gazeteler ve internet siteleri var. Bizzat gazetenin de bu ?ekilde da??t?laca??n? d?nebiliriz. ?nsanlar abone olur ve kendilerinin basaca?? gazeteleri al?rlar. Burada da yeni bir a??n ba??nday?z. Pek ok belirsizlik var. ncelikle ekonomik bir belirsizlik var. Bir gazete bu ?ekilde nas?l ya?ayabilir? Belki baz? zmler var ama ?u an yeterince uygun de?il. ?nternetin hem avantaj? hem de risklerinden biri de pek ok ?eyin bedava olmas?. E?er bilgi almak istiyorsan?z abone olman?za gerek kalmadan bunu alabilirsiniz.

Yani internetten para kazanamazs?n?z.

??te sorun bu. Yeni bir internet gazetesi veya zaten varolan ve internete a?lan bir gazete okurlar?n?n abonelik creti demesi iin gereke bulabilecek mi? Okuru farkl? bir ?ey alacaklar? iin para demeye ikna etmek lz?m. Bir kar??la?t?rma yapal?m. Uzun y?llar resim, gerekli?i gsterme amac?n? gtt. Sonra foto?raf icat edildi. Ve foto?raf?n icad?ndan itibaren resim yolundan sapt?. nk gere?in fotografik sunumu zaten yap?l?yordu art?k. Resim kendini yeniden yaratmak zorunda kald?.

Ve mesela srrealizme sapt?

Ba?ka ?eylere dn?t, Picassoya, Daliye, soyuta Ama sadece gerekli?i yeniden retmeyi misyon edinen 200 y?l nceki resim olarak kalamad?. Gazetecilik iin de ayn? ?ey olacak. Gazetenin dnyan?n gerekli?ini yeniden retmek gibi bir misyonu vard?. Bu yap?ld?, art?k buna ihtiyac?m?z yok. Yeni bir ?ey uydurmak lz?m. Eskiden sabah gazeteyi al?p nceki ak?am ne oldu?una bakard?k. ?imdi kimsenin byle bir refleksi yok. Bilgi, fla? her halkrda bir ?ekilde elimizde. Kimse ne olmu? diye gazeteyi am?yor art?k.

YEN? KAVRAM: ARACI MEDYA!

Belki gazeteler daha entelektel olmak zorunda kalacak.

Belki. Ama mutlaka fazladan bir ?ey vermek zorundalar. Ben gazeteciyim. Hem meslek hem miza olarak. ?nternette kendi gazetemi yap?yorum. Oraya buraya bak?p bilgiyi kayna??ndan al?yorum. E?er Amerikan seimleriyle ilgileniyorsam Amerikan seimleri iin zel olarak ziyaret edece?im siteleri sapt?yorum. E?er Yak?ndo?uyla ilgileniyorsam ba?ka yerlere, Lbnana bakacaksam ba?ka sitelere giriyorum. Yani beni ilgilendiren, beni ilgi alanlar?m bak?m?ndan bilgilendirecek bir tr sanal gazete olu?turuyorum. Belki gelecek tam da bu olacak. Yani arac? medyalar! Yani ?smarlama yap?lan medya. Ben abone olup beni ilgilendiren konular? bildirece?im. Ve bana dzenli olarak benim ilgi alanlar?m erevesinde dnyada ne oluyorsa o gnderilecek

Bu ?ekilde arac? medya para da kazanabilir
Bu mmkn. ?nternette iki para kazanma yolu var. Bir reklam, iki abonelik. Belki bir ba?ka para kazanma yolu da bilgi dnyas?nda insanlara rehberlik etmek olabilir. Gazeteci arkada?lar?mla s?k s?k konu?uyorum, bu sorun btn gazetelerde var. Fransada Le Monde yaz ba??nda ciddi biimde kt durumdayd?. Pek ok byk Amerikan gazetesi iflas?n e?i?inde

TWITTERIN GELECE?? YOK

Ba?ka bir sorun var. ?nternet edebiyat? da de?i?tirebilir. Mesela Frans?z Alexandr Jardin gibi baz? yazarlar sadece internet iin roman, kitap yazmaya ba?lad?lar. Bu ba?ka bir dil denmek. nk internete, normal roman yazar gibi yazamazs?n?z. Buran?n kltr, dili farkl?, ileti?imi farkl?. Hatta bir kavram yarat?ld?: Twitterature. Yani Twitter edebiyat?. Daha k?sa cmleler vs. Acaba internet edebiyat? da kknden de?i?tirebilir mi? Ve siz de bir gn sadece internet iin yazar m?s?n?z?


A?kas? buna ok inanm?yorum. Evet de?i?iklikler olacakt?r edebiyatta ama bu ynde de?il. Jardini iyi tan?r?m, Stephen King mesela bir kitab?n?n ilk blmn internette yay?mlad?. Ben burada pek ok sorun gryorum. ?lki, sizin ve benim bahsetti?imiz yazarlar?n zaten, bas?l? kitaplar yay?mlayarak olu?turduklar? belli bir okur kitleleri var. Do?rudan internette kitap yay?mlasalard? bu kitleye sahip olurlar m?yd?, emin de?ilim. Ben ayr?ca Twitter sisteminin pek fazla gelece?i oldu?unu zannetmiyorum. K?sa bir bilgi gndermek gibi s?n?rl? bir i?levi var. Ama iki sat?r ?eklinde dizayn edilmi? kitap yay?mlama fikri bana ok yak?n gelmiyor. Bu bence ok geici bir moda. Gelece?i olaca??n? d?nmyorum. Cioran gibi bir aforizma kitab? yazacaksan?z belki i?e yarar ama ba?ka trl hay?r. Birka kere Garcia Marquezin Twitter?n? takip ettim. Bazen sempatik cmleler gnderiyor, bu iyi geliyor. ?ki ayda bir kafas?ndan geen bir cmle, o kadar. Peki bu, Yzy?ll?k Yaln?zl?k?n yerine geer mi?

Yani internet edebiyat? hi mi de?i?tirmez?

Burada ok h?zl? gelecek ba?ka baz? de?i?iklikler olabilir. Kitab?n da??t?m ?eklinde mesela. Kindlela, iPadle ekranda kitap okuma, bu olacak. Ayr?ca ok olumlu bir yan? var bunun. Ben 61 ya??mday?m. Ka??t kitab? ok seviyorum, mitik bir e?ya benim iin. Ama bu geli?meyi anlayabiliyorum. rnek verelim: inde yo?un bir okulla?ma var. inli ?rencilerin, 20 30 dolara seri imalat? yap?lm??, e?itim hayat?n?n tmn kapsayacak btn ders kitaplar?n? koyabilecekleri bir ekrana sahip olmalar?, yz milyonlarca kitap bas?lmas?ndan daha ak?ll?ca de?il mi? e-kitap ok okumad?m ama bir ayl???na bir yere giderken kk bir alet al?p iine 1500 kitap koymak ve onlar? istedi?in yaz? boyutunda okuyabilmek mkemmel bir ?ey. Bu elbette yay?nevleri, yazarlar iin sorun yaratabilir ama napal?m. Benim hayat gr?m ?u: Yeni bir ?ey oldu?unda ?imdiden ne olaca??na karar veremeyiz, grece?iz. Ama bu mkemmel bir a?l?m.

O zaman siz Umberto Eco gibi d?nyorsunuz. Kitap tekerlek gibidir formu de?i?se de hep kalacak diyor

Evet, sonuta nemli olan ieri?i. Biz bir forma ba?l?y?z ama ona formu yznden ba?l? de?iliz ki. Benim telefon makinesiyle zel bir ba??m yok. nemli olan kitab?n ieri?idir. E?er iyi ko?ullarda okuyabilirsem, ne l

Syle?inin birinci blm iin t?klay?n...
Syle?inin ikinci blm iin t?klay?n...
Syle?inin nc blm iin t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri