forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

oktay_eksi_Bas?n Konseyi Ba?kan? Oktay Ek?i, "Ça?da? medeniyete ula?mak daha çok yol yapmak, fabrika açmaktan ibaret de?ildir. Yoksa çok yol, fabrika yaparak Hitler de Mussolini de kendi devletlerini ihya etti. Yani çok ba?ar?l? ekonomik sonuçlar ülkeleri selamete götürdü?ünü söylemiyor." diye konu?tu.

Kanal D'de yay?nlanan Abbas Güçlü ile Genç Bak?? program?n?n dün gece ekrana gelen bölümünün konu?u Bas?n Konseyi Ba?kan? Oktay Ek?i’ydi.

??te Ek?i'nin konu?mas?ndan sat?r ba?lar?...

Say?n Ba?bakan'?n böyle bir Bas?n Konseyi Ba?kan? olmas?n?n bu ülke için bir yüz karas?d?r ifadesine kar??l?k ?unu söyleyebilirim ki; bu dönem geçer bizden sonraki ku?aklar taraf olmadan herkesi tarihin adil terazisinde tartar. O zaman Türkiye için kim yüz karas?d?r kim de?ildir ortaya ç?kar.

Türk bas?n tarihinde iki kelime yüzünden en büyük bedeli ödeyen gazeteci ben oldum. Ama e?er bu olay bizdeki medya ve siyaset dilinin düzeyini bir kerte yukar? ç?karacaksa benim bu ödedi?im bedel helal olsun, alacak verecek yok diye dü?ünürüm. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Umar?m bu olay bin nasihatten daha yararl? olur.

AHMET HAKAN’A KIRGIN DE??L?M AMA…

Ahmet Hakan kendi kanaatini ifade etti. Hiçbir k?rg?nl???m yok. Ama o de?i?tirdi?im iki kelime ile ilgili olarak bana “ Müessesesinin kontrol mekanizmas?n?n arkas?ndan doland?” anlam?nda, beni profesyonel ahlaka ayk?r? bir hareketle suçluyordu. Ahmet Hakan’a yak??t?ramad???m sadece budur. Onun d???nda tüm dediklerini sayg?yla kar??l?yorum.

MEDEN?YET?N OLDU?U YERDE ÖZÜR D?LEND?KTEN SONRA OLAY B?TER

Bu kelimeler nedeniyle kendisini rencide edilmi? hisseden varsa aç?kça özür diliyorum dedim ama bu insanlar?n kendi yeti?me tarz? ve ki?iliklerinin ortaya ç?kartt??? bir yans?ma. Bir insan samimiyetle özür dilediyse, kast? olmad??? a?ikarsa zaman o i?in orada bitmesi gerek. Medenin platformda hata yapt???n?z? iddia ediyorlar ve siz de hatan?z? kabul ediyorsan?z medeniyetin bir kriter olarak geçerli oldu?u yerde bu kabul edilir.

DANSÖZ KAR?KATÜRÜ BASIN ÖZGÜRLÜ?ÜDÜR

Kemal K?l?çdaro?lu'nu dansöz olarak resmeden karikatürün yay?nlanmas? bas?n özgürlü?üdür. Karikatüristler insanlar? özellikle siyasileri hayvan k?l???na da, dansöz k?l???na da sokabilirler, köpek olarak da çizebilirler. Bu karikatür sanat? ve fikir özgürlü?ünün gereklerine uygundur. Birileri s?rf K?l?çdaro?lu’nu savunmak için bu olur mu diye ba??r?yorlar. Bu olur. Ba?bakan'? kedi ?eklinde çizmek bir karikatüristin hakk?ysa Kemal K?l?çdaro?lu'nu dansöz k?l???nda çizmek de bir ba?ka karikatüristin hakk?d?r.

DAHA FAZLA BEDEL ?STEYEN VARSA BURADAYIM

59 senedir bu meslekte benim hakk?mda aç?lm??, bir istisna hariç hiçbir dava yok ki o da bir yanl??l?kt?r. Ben bütün yazd?klar?m? hukuk aç?s?ndan de?erlendiririm. Hukuken suç te?kil ederse yazmam. Yaz?mda o iki kelimeyi de?i?tirirken de hukuk aç?s?ndan de?erlendirip karar verdim. Çünkü Avrupa ?nsan Haklar? Mehkemesi ve Yarg?tay 4. Hukuk Dairesi’nin yerle?ik içtihatlar? var. Siyasi iktidar? k?zd?rabilecek, rencide edebilecek hatta çok ?iddetli tepkilere sevk edebilecek nitelikteki ifade ve ele?tiriler ifade özgürlü?ünün kapsam? içindedir, hukuk taraf?ndan korunur. Bu Cemil Çiçek’in de ifade özgürlü?ü konusunda tekrarlad??? bir hukuk hüccetidir. Ben de bunu dikkate alarak yaz?mdaki ifadeyi de?i?tirdim. Ama ertesi sabah yay?nland???nda birileri taraf?ndan tamam istismar edilecek f?rsat? yakalad?k diye ayyuka ç?kar?lmas? üzerine bu ya?ananlara hedef oldum. Bedelini ödedim. Hala daha fazla bedel isteyen varsa da buraday?m.

H?TLER VE MUSSOL?N? DE ÇOK FABR?KA VE YOL YAPTI AMA…

Türkiye giderek özgürlü?ünü kaybeden bir ülke. Bugün Türkiye son derece çal??kan, müthi? enerjik bir siyasi liderin yönetti?i, ekonomik aç?dan ba?ar?l? oldu?u öne sürülen bir ülke. Bunlar art?lar ama Türkiye maalesef büyük Atatürk’ün kurdu?u Cumhuriyetin temellerinden, medeniyetten kopart?lmakta olan bir ülke. Ça?da? medeniyete ula?mak daha çok yol yapmak, fabrika açmaktan ibaret de?ildir. Yoksa çok yol, fabrika yaparak Hitler de Mussolini de kendi devletlerini ihya etti. Yani çok ba?ar?l? ekonomik sonuçlar ülkeleri selamete götürdü?ünü söylemiyor.

O yüzden Türkiye bugün özgür, özgürlü?e aç?lan bir ülke demiyorum. Türkiye’de bugün her ?ey konu?uluyor, yani özgürlü?ü geni?leyen bir ülke ibaresi var. Ama Türkiye’de e?er geriye dönüp sövme niyetiniz varsa, askeri yerin dibine sokmaya, yarg?y? tahrip etmeye niyetiniz varsa özgürsünüz. Ama siyasi iktidar? ele?tirmeye kalkarsan?z özgür de?ilsiniz. Türkiye ters yönde bir özgüle?me süreci ya??yor.

?FADE ÖZGÜRLÜ?ÜNÜ HERKESTEN ÖNCE BA?BAKAN’IN KORUMASI GEREK

Ba?bakan ve Ba?bakan Yard?mc?s? benim istifa etmem gerekti?ini dile getirdiler. Ama sen iktidar?n sahibisin, bu ülkede insanlar?n ifade özgürlü?ünü herkesten önce senin koruman gerek. Medya dünyas?na kar??may? akl?na koyuyorsun, orada kendi gücünü kullanarak ?u veya bu operasyonu yap?yorsun onunla yetinmiyorsun bitmi? bir olaydan sonra, hiçbir ?ekilde hükümetle ili?kisi olmayan, devletten bir kuru? almayan sadece gazetecilerin gönüllü deste?iyle ya?amakta olan ba??ms?z bir meslek kurulu?unun ba??nda o mu olsun, bu mu olsun diye karar vermeye kalk?yorsun bunun ??k bir taraf? var m?? ?fade özgürlü?ünün önünde say?s?z engel var - Türkiye'de ifade özgürlü?ünün önünde say?s?z engel var. Bugün bas?n mensuplar? hakk?nda 4 bin 91 dava aç?lm??, 40 küsür gazeteci içerdeyse, tüm dünyada gazeteciler hakk?nda en faza dava açan bir Ba?bakan bu ülkeyi yönetiyorsa resim gayet aç?k demektir.

Medyada meslek kalitesinin de çok iyi oldu?unu savunmuyorum. Biz meslek kalitesini yükseltmeye çal???yoruz.

?mam-cemaat ili?kisi nedeniyle üsluba dikkat edilmeli
Siyasiler imamla cemaat ili?kisi nedeniyle üsluplar?na dikkat etmek durumundad?rlar. ?mam ve cemaat ili?kisi i?leyen bir kuralsa siyasiler de insanlara yön göstermeli, seviye telkin etmeliler.

YET??T?KLER? MUH?TTE ?NCE D?L Ö?RENMEDEN S?YASETE G?R?YORLAR

Siyasetçilerin üslubunun ciddi ?ekilde bozulmas?n?n önemli nedenlerinden biri 10 y?lda bir maruz kal?nan darbelerdir. Çünkü darbelerle daha yeni deneyim kazanm?? kadrolar?n de?i?tirilmesi ve siyasi terbiye, nezaket ve deneyimden uzak yeni kadrolar?n gelmesi o günde dek düzeltilmi?, incelmi? olan dilin çöpe at?lmas?na yol açm??t?r.

Ayr?ca siyasiler pervas?z olursa, yeti?tikleri muhitte ince dil ö?renmeden siyaset hayat?na girdilerse onlar? örnek alan kitleler de iki misli kal?n dille konu?may? kendilerinin hakk? san?yorlar.

Okuyucu mu seviyesi dü?ük yay?n istiyor yoksa biz mi okuyucuya seviyesi dü?ük yay?n vererek piyasada ayakta durmaya çal???yoruz. Ben bugüne dek kitlelerin kendisine iyi ?ey verildi?i zaman onu reddetmeye de?il her zaman kabul etmeye haz?r oldu?una tan?k oldum. Ama e?er kitlelerin önündeki figürler dillerine egemen de?ilse külhani bir edayla hitap etmeyi kendilerinin politik kazançlar? aç?s?ndan gerekli ve mümkün görüyorlarsa o yanl?? örnek de mesaj?n? veriyor ve ona uygun tipler ortaya ç?k?yor.

TRT, ANADOLU AJANSI,TÜRK?YE GAZETES? KEND?LER? ?Ç?N R?SK GÖRDÜ

Bu son olayda Ba?bakan'n?n sava? açaca??m, sonuçlar?n? göreceksiniz ?eklinde büyük hiddet ve ?iddet tablosu sergilemesi üzerine TRT, Anadolu Ajans?, Samanyolu Yay?n Grubu, Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber kurumlar?n?n ba??ndaki dostlar?m?z belli ki Bas?n Konseyi'nde üyeliklerinin devam?n? hakl? olarak kendileri için büyük risk olarak görüp ayr?lma karar? ald?lar.

Olaydan birkaç gün sonra yapt???m?z toplant?da Bas?n Konseyi'ndeki arkada?lara olay budur, bu konuda Ba?kan'a Yüksek Kurul'un güveni var m? yok mu önce bu belirlensin yolumuza öyle devam edelim dedim. Ve toplant?ya kat?lan 22 üyenin biri hariç di?erleri güvenimiz var yönünde oy kulland?.

Ama Genel Sekreter'in kamuoyunda olu?an tepkileri dikkate alarak ba?latt??? i?lem sebebiyle Yüksek Kurul "Ki?ileri ve kurulu?lar? ele?tiri s?n?rlar?n?n ötesinde küçük dü?üren ve a?a??layan ifadeler kullanmak do?ru de?ildir" diyen 4. ilkeyi ihlal etti?im sonucuna vard? ve herhalde özür dilemi? oldu?umu da dikkate alarak hakk?mda uyar? karar? verdiler. Ben de aran?zda olsayd?m böyle bir oy verirdim dedim.

A?CA’NIN TRT’YE ÇIKMASI NORMAL

Mehmet Ali A?ca'n?n TRT'ye ç?kmas? normaldir. Cezas?n? çekmi? hukuk sisteminin mahkumu olmaktan ç?km??t?r. Art?k sadece toplumun vicdani hükmünün mahkumudur. Kaldi ki hapisteki birinin bile kendisini ifade etmesinin önüne bir engel koymamak gerekir. Bunu ho?görüyle kar??lamaya mecburuz. Tabii tercihler aç?s?ndan bakarsan?z A?ca benim sorumlusu olaca??m bir kanala ç?kamaz.

KURUMLAR KEND?LER?N? SAVUNMAK ZORUNDA KALIYOR

Hukuk devletiyiz deyip hukuku kötü ?ekilde kullan?r, kurumlar? kendi esiriniz ve arac?n?z haline getirirseniz, medyay? tamamen yasalara ayk?r? metotlarla kamuoyunu yanl?? ?ekilde olu?turacak bir araç gibi kullan?rsan?z o zaman kurumlar da can tela??na dü?er, kendilerini savunmaya mecbur hissederler. Mesela Hakimler ve Savc?lar Yüksek Kurulu yarg?n?n ba??ms?z olarak görevini yapabilmesi için kendini savunmak zorunda hissetti. Bugüne kadar hiçbir zaman böyle bir ?ey olmam??t?. Ayn? ?ey Silahl? Kuvvetler için de geçerli.

?Y? K? GENEL YAYIN YÖNETMEN? OLMADIM

Tüm geride kalm?? y?llar boyunca bana hiçbir patron genel yay?n yönetmenli?i koltu?u vermedi. ?yi de yapt?lar herhalde. Çünkü kolayca bat?r?rd?m.

ÖZKAN VE BALBAY ?LE GÖRÜ?EMED?

?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesi'nde görülen 2. Ergenekon davas?nda, bugünkü duru?maya, Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Ba?kan? Oktay Ek?i, Ça?da? Gazeteciler Derne?i Genel Ba?kan? Ahmet Abakay ile Ça?da? Ya?am? Destekleme Derne?i Ba?kan? Prof. Dr. Aysel Çelikel ve avukat Turgut Kazan izleyici olarak kat?ld?.

Bu arada, ö?le aras?nda tutuklu san?klar Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'la görü?mek isteyen Oktay Ek?i ile platform ad?na gelen bas?n örgütleri temsilcilerine izin verilmedi?i ö?renildi.

Say?n Ba?bakan'?n böyle bir Bas?n Konseyi Ba?kan? olmas?n?n bu ülke için bir yüz karas?d?r ifadesine kar??l?k ?unu söyleyebilirim ki; bu dönem geçer bizden sonraki ku?aklar taraf olmadan herkesi tarihin adil terazisinde tartar. O zaman Türkiye için kim yüz karas?d?r kim de?ildir ortaya ç?kar.

Türk bas?n tarihinde iki kelime yüzünden en büyük bedeli ödeyen gazeteci ben oldum. Ama e?er bu olay bizdeki medya ve siyaset dilinin düzeyini bir kerte yukar? ç?karacaksa benim bu ödedi?im bedel helal olsun, alacak verecek yok diye dü?ünürüm. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Umar?m bu olay bin nasihatten daha yararl? olur. (NTVMSNBC)


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri