forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kozmik_oda_ersathuzmuzluTRT Haber’de yay?nlanan Kozmik Oda program?n?n konu?u olan Cumhurba?kan? Gül’ün Ortado?u Ba?dan??man? Er?at Hürmüzlü, R?dvan Memi’nin sorular?n? yan?tlad?. Libya’da ya?anan ayaklanma çerçevesinde Ortado?u’nun konu?uldu?u programda Hürmüzlü önemli de?erlendirmelerde bulundu. 


 

 Dün Gece yay?nlanan program?n Sat?r Ba?lar?...

‘Tunus ve M?s?r gibi de?il, gerçekten kaos bekliyor Libya’y?’

‘Seyfülislam Kaddafi’nin Türkiye aç?klamas? tarihseldi, bugüne ili?kin de?il’

‘Biz aramasak da Tarih ve co?rafya bize Ortado?u’da rol biçiyor’

‘Rolümüz, Türkiye’yi model olarak görmeleri için yard?mc? olmak’

‘?srail tavr?n? de?i?tirmezse Türk-?srail gerilimi daha da t?rmanmaya adayd?r’

‘Ortado?u’da ayaklanmalar?n BOP’un içeri?i ile örtü?mesi tesadüf de?il’

 

‘Tunus ve M?s?r gibi de?il, gerçekten kaos bekliyor Libya’y?’

‘Libya Tunus ve M?s?r de?ildir, do?rudur. Kaddafi dedi ki, ben bu devrimin çocu?uyum ve ben bir bedevi çocu?uyum, dedi. Buna niçin i?aret etti? Çünkü Libya’daki kabile, a?iret konusu çok önemlidir. Tarhuniler, vs… Bunlar da art?k rejime kar?? tav?r koyduktan sonra o endi?e orada ba?lamaya ba?lad?. Gerçekten bir kaos ortam? bekliyor Libya’y? demek ki. Yani ?öyle oluyor, mesela i?te gördü?ünüz gibi M?s?r’daki, “Ben gitmiyorum, ben burada kalaca??m, buras? ya?ad???m yer oldu?u gibi ölece?im yer de olacak” dedi ondan sonra müdahil olan bir grup ç?kt? ortaya, kimdi o, orduydu. ?imdi Libya’da böyle bir ?ans yok. Libya’daki ordu tamamen devlet ba?kan? da de?il gayet tabi, devrim liderinin talimat?yla hareket eder.’

 

‘Seyfülislam Kaddafi’nin Türkiye aç?klamas? tarihseldi, bugüne ili?kin de?il’

 ‘Ben Seyfülislam Kaddafi’nin konu?mas?n? an?nda takip ettim, arkada?lar?m?za da bildirdim durumun böyle oldu?unu. Orada tamamen tarihi bir referans vard?. Yani ?öyle söyledi: Libya Libyal?lar?nd?r. Bunu Türklere de ?talyanlara da b?rakmad?k, Libyal?lar olarak bu vatana sahip olduk ve bu ?ekilde devam ediyoruz. Tamamen bu çerçevenin içinde söyledi. Yani Türkler ?imdi gelip de kar??t?rd?, ?talyanlar kar??t?rd? veya bundan sonra böyle bir yöne gidiliyor ?eklinde söylemedi. Böyle bir referans vard? yaln?z. Bunun perde arkas?nda psikolojik olarak birtak?m dürtüler mi vard?? Olabilir tabii ama Seyfülislam Kaddafi’nin konu?mas? tamamen bu çerçevedeydi.

 

R?dvan Memi: Tarihsel bir referans olmaktan öteye bir ?ey de?ildi yani. 

 

Er?at Hürmüzlü: Ben konu?mas?n? dinledi?im zaman böyle gördüm olay?.

‘Biz aramasak da Tarih ve co?rafya bize Ortado?u’da rol biçiyor’

Kozmik Oda’da Türkiye’nin bölgedeki rolü konusu da gündeme geldi, R?dvan Memi’nin

M?s?r’da yay?nlaran El Yevm Gazetesine verdi?i röportajda “Türkiye liderli?e soyunmuyor. Biz rol de aram?yoruz ama bölgede roller bizi ar?yor” aç?klamas?n? hat?latarak sordu?u soruya Hürmüzlü ?u yan?t? verdi:

 

‘?imdi bizim herhangi bir talebimiz yok bölgenin liderli?i konusunda. Bizim herhangi bir ülkeyle olan rekabetimiz de yok. M?s?r olsun, Suudi Arabistan olsun, ?ran olsun… Herhangi bir ?ekilde biz kendimizi bir alternatif olarak takdim etmiyoruz. Dolay?s?yla rol aram?yoruz ancak tarihin ve co?rafyan?n gerektirdi?i birtak?m gerçekler var. Bunlar bize o rolü biçiyor.

 

‘Rolümüz, Türkiye’yi model olarak görmeleri için yard?mc? olmak’

R?dvan Memi: Nedir o rol ?

 

Er?at Hürmüzlü: Beraber olmak, bu insanlara dönmek, yüzümüzü çevirmemek o insanlardan. O insanlara, biz bu kelimeyi çok fazla kullanmak istemiyoruz ama insanlar?n Türkiye’yi bir model olarak görmeleri konusunda yard?mc? olmak ve bunun te?viki. Biz de çok hatalar yapt?k burada. Kar?? tarafta da birçok hatalar oldu. Dolay?s?yla aram?zda bir kopukluk oldu.Hatam?z geçmi?te biraz uzakla?m?? olmakt? bölgeden.’

 

‘?srail tavr?n? de?i?tirmezse Türk-?srail gerilimi daha da t?rmanmaya adayd?r’

 

‘?stikrars?zl???n Ortado?u’daki ve bu co?rafyadaki istikrar?n sa?lanmamas?ndaki en büyük sebeplerden birisi Filistin meselesidir. Bunda hiç ?üphe yok. . E?er bu bölgede istikrar sa?lans?n istiyorsak, her ?eyden önce bu konunun çözülmesi gerekir. ?imdi ?srail ili?kileriyle ?uan ki ?srail’de mevcut olan hükümetle ili?kileri birbirinden ay?rmak gerekir. ?srail güvenli?ini sa?lamak isterse, daha do?ru bir bar?? yoluna gitmesi gerekir diye herkesin dü?ünmesi gayet normaldir. Fakat bir tak?m kuvvetle, dayatmayla güvenli?i sa?lamak bir sonuca ula?t?rmaz.

 

R?dvan Memi: Mevcut hükümet ve mevcut tavr? devam edecek olursa, Türkiye-?srail ili?kilerinde gerilim...

 

Er?at Hürmüzlü: Daha çok t?rmanmaya adayd?r öyle bak?yorum ben meseleye. Yani bu mesele tamamen ?srail hükümetinin art?k, ben bunu zaman zaman Arap kanallar?nda da söyledim top art?k ?srail’in sahas?ndad?r, onlar?n art?k inisiyatif kullanmas? gerekir.

‘Ortado?u’da ayaklanmalar?n BOP’un içeri?i ile örtü?mesi tesadüf de?il’

 

Kozmik Oda’da ya?anan en ilginç diyaloglardan biri Büyük Ortado?u Projesi ve bugün bölgede ya?ananlar üzerineydi. R?dvan Memi’nin, ‘Bu projenin hedefindeki bölgenin ve hedefledi?i siyasi de?i?ikli?in  bugün ya?anan ayaklanmalar, ya?anan co?rafyayla örtü?mesini nas?l de?erlendiriyorsunuz’ sorusuna Hürmüzlü ?u yan?t? verdi:

 

‘Neticeye bu ?ekilde bakmamak laz?m asl?nda. Bu bölgedeki insanlar?n bu konudaki yakla??m? buna sebep vermi? olabilir. Fakat Büyük Ortado?u Projesi falan konular? projeler olarak bence yani bu terimler hepsi iflas etmi?tir. Böyle bir durum yoktur, böyle bir dayatmayla olacak olan bir olay yoktur...

 

R?dvan Memi: Ama halk eliyle oluyor...

 

Er?at Hürmüzlü: Halklar?n meseleye talip olmas? gerekiyor ba?kalar?n?n de?il. Gene meselelerimizi ta?erona ihale etmeyelim.

 

R?dvan Memi: Bugün demokrasi taleplerinin çok daha güçlü bir biçimde ortaya ç?km?? olmas? ve bunun Büyük Ortado?u Projesiyle örtü?üyor olmas? sizce bir tesadüf mü ?

 

Er?at Hürmüzlü: Hay?r tesadüf de?il.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri