forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kozmikoda_ishakalatonTRT Haber’de dün gece Kozmik Oda program?n?n konu?u olan ?shak Alaton, R?dvan Memi’nin sorular?n? yan?tlad?. Alaton, TÜS?AD'?n a??r toplar?n?n 28 ?ubat'?n aktif kat?l?mc?lar?  olmas?n?n büyük ihtimal oldu?unu belirtti.


?SHAK ALATON'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BA?LARI

‘TÜS?AD; ‘ASKER-S?V?L-YARGI’ AMORF KUDRET?NE TESL?M’

‘TÜS?AD, TANÖR OLAYINDA ASKERE SELAM ÇAKTI, ASKER BUNLARI ÇOK SEVD?’

‘BÜYÜKANIT TESEV’E ASKER SOKMAK ?STED?, REDDETT?K, 2006 ELE?T?R?S? BU YÜZDEND?’

‘TÜS?AD’IN A?IR TOPLARI BÜYÜK ?HT?MAL 28 ?UBAT’IN AKT?F KATILIMCILARI’

‘28 ?UBAT BR?F?NGLER?NE ÇOK DAVET ED?LD?M, G?TMED?M!’

‘TÜS?AD’IN A?IR TOPLARI AZ OKS?JEN FAZLA AZOT SOLUYOR’

‘ANAYASA’NIN 32 YILLIK CEBBERUT SES? HAKARET G?B? GEL?YOR,ÇÖPE ATMAK ?ST?YORUM’

‘BOYNER ?ST?FA EDEB?L?RD?, AÇIKLAMASI ?NANDIRICI DE??L’

‘TÜS?AD ZAMANIN RUHUNU OKUYAMADI, GELECE?? ANADOLU KAPLANLARI KURACAK’

‘TUSCON S?B?RYA’NIN A?ACINI AVRUPAYA SATIYOR, TÜS?AD NEREDE ?’

‘4.2 M?LYAR DOLARA ARIZASI G?DER?LEMEYECEK DEN?ZALTI ALINIYOR!’

‘ULTRA IRKÇI BEH?Ç KILIÇ B?R MEKTUP YAZDI, TESEV KONFERANS ?PTAL ETT?, UTANÇ VER?C?YD?!’

 


“97’de çok kötü bir olay ya?ad?k. (TÜS?AD’?n Bülent Tanör’e “Demokratikle?me perspektifleri” raporu haz?rlatt?r?p sonra reddetmesi) Bende inan?lmaz kötü bir intiba b?rakt?. Demokratikle?meyi reddeden bir insan kitlesiyle kar??la?t?m. Onlar aras?nda olmak bana yak??maz dedim ve oradan koptum. Hukuki olarak TÜS?AD üyeli?inden ayr?lmad?m çünkü ?irket nas?l olsa orada üye. Devam ettim ama toplant?lar?na gitmedim. Aradan y?llar geçti ve ben de bak?yorum dostlar?m aras?nda art?k demokrasiyi anlamaya ba?layan insanlar var. Tekrar ümitlendim. Ama gelin görün ki ayn? olay? bir daha ya?ad?k. Tarih tekerrür etti. Tabii ikinci defa yap?ld??? için art?k TÜS?AD’?n çok derin bir yara ald???n? dü?ünüyorumPeki özgürlü?ün bayra??n? burjuvazi ta??yorsa neden Türk burjuvazisi o bayra?? ta??may? reddediyor?

R?dvan Memi: Neden? Anlad???m kadar?yla bu biraz kurumsalla?m?? art?k. 97’de ya?ad???n?z olay? anlat?yorsunuz.

?shak Alaton: Herhalde bir al??kanl?k var. Çünkü 2002 y?l?na kadar bu burjuvazinin üzerinde, burjuvaziye nas?l hareket etmesi gerekti?ini, hatta nas?l dü?ünmesi gerekti?ini söyleyen bir kudret var. Bir devlet var. Hükümet de?il ama devlet. 50’lerden beri devam eden bir devlet.

R?dvan Memi: Askeri vesayeti mi kastediyorsunuz? Yoksa bunun da ötesinde bir ?ey mi?

?shak Alaton: Evet evet. Ama yaln?z askeri de?il bak?n.Sivil bürokrasi hatta ve hatta yarg? da bunun içinde. Yani amorf bir kudret var Ankara’da. Hiç de?i?meyen, hatta 30’lar?n zihniyetinin yaratt??? ve de?i?meyi reddeden bir zihinsel tav?r var Ankara’da ve bu prensipleri ortaya koyuyor. Bu çerçeve içinde siz geli?ebilirsiniz diyor ve bizim burjuvazi…

R?dvan Memi: Buna teslim olmu? vaziyette mi bir anlamda?

?shak Alaton: Teslim veya birlikte. Ya da bu de?i?mez bir kural oldu?una göre biz buna göre oynar?z oyunu diyenler de olabilir. Nitekim raporun reddedilmesinin tek izah? bence bu. Ba?ka bir izah bulam?yorum. Bu kudret kendisini orada bir daha gösterdi. 97’de bir defa göstermi?ti 2011’de bir daha gösterdi.”

‘TÜS?AD AKSERE SELAM ÇAKTI, ASKER BUNLARI ÇOK SEVD?’

R?dvan Memi’nin “Bülent Tanör olay? ya?and???nda,TÜS?AD’?n askere selam çakt???n? söylüyorsunuz, neden?” sorusuna Alaton ?u yan?t? verdi:

“Asker çok egemendi. Yani müthi? bir bask? vard?. Beni bu dü?ünceye getiren olay ?u: rapor yeni ilan edildi. Sadece üstündeki s?fat söylendi: ‘Demokratikle?me Perspektifleri.’ Ama üyelerden hiçbirinin eline rapor geçmedi, da??tmam??t?k. Rapor daha yepyeniydi, kapa??n? dahi açmadan hemen reddettiler. Ve ben bir tek izah bulabildim. ?smi onlar? rahats?z etmi?ti. 97 y?l?nda böyle bir raporun yerden yere vurulmas?n?n bir tek sebebi var çünkü ortada bir tek ?ey var: ismi, ‘Demokratikle?me Perspektifleri.’ Demek ki TÜS?AD’?n bu üyeleri demokratikle?mek istemiyorlar. ?stemediklerini de aç?kça söylediler, dediler ki demokratikle?me bizim aray??lar?m?z içinde yok. Bunun sebebi ne ola? Bu adamlar Avrupa’ya gidip geliyorlar, Avrupa’daki demokrasiyi görüyorlar, Amerika’daki demokrasiyi de biliyorlar. Bizim böyle bir demokrasiyi aramay???m?z?n bir tek izah? var, birilerine mesaj vermekti. Sonradan da ortaya ç?kt?. Asker bunlar? çok sevdi.”

‘BÜYÜKANIT TESEV’E ASKER SOKMAK ?STED?,REDDETT?K, 2006 ELE?T?R?S? BU YÜZDEND?’

“?smi laz?m de?il, bir orgeneral beni davet etti 98’de. Ve dedi ki biz TESEV’in çal??malar?n?, yak?ndan izliyoruz. Ben de bunu pozitif bir ?ey olarak gördüm, TESEV’in çal??malar?n? yak?ndan izleyen bir orgeneral, iyi bir ?ey. Ve sonra yönetim kurulu üyelerinin kim olduklar?n? biliyoruz dedi. O da iyi, demek ki ara?t?r?yor adam. Ve sonra garip bir ?ey söyledi, “Dü?ündük de acaba bu yönetim kurulunuza bizden de baz? insanlar? davet etmeniz iyi olmaz m??” ‘Bizden’ de ???… Bizden deyince herhalde onun çevresinden belki de asker demek istedi. Garipsedim yani. Demek ki baz? askerlerin de bizim TESEV’in yönetim kurulunda yer almas?n? istiyor. Hem garipsedim hem de bir tehdit mi var, bir sopa m? gösteriyor? Dü?ünelim, konu?ay?m diyerek yumu?atmak istedim, üzerinde durmad?m. Büyük bir sayg?yla kap?ya kadar götürüldüm ve ç?kt?m. Sonra da bizim yönetim kuruluna bu durumu izah ettim. Tabi böyle bir ?eye tevessül dahi etmedik çünkü karakterimizi de?i?tirecek bir olay. Fakat sonradan aç?k bir ?ekilde TESEV’in yapt??? çal??malar?n kendileri için rahats?zl?k verici oldu?unu ifade ettiler. Bu da yurtd???nda i?itildi, ö?renildi. Yani yurtd???nda bir orgeneralin TESEV’in çal??malar?n?n onlar? rahats?z etti?ini ifade etti?ini, bunu ayaküstü söylemiyor, verdi?i bir demeçte söylüyor. Çok rahats?zl?k do?urdu.

R?dvan Memi: ?imdi siz isim vermeyeyim dediniz. Enteresan bir ?ey oldu. Benim sorular?m aras?nda bir soru vard?. Ekim 2006’da, dönemin Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar Büyükan?t, Harp Akademileri e?itim y?l? aç?l?? konu?mas?nda hiç de mutad olmayan bir biçimde TESEV'in ‘Türkiye Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim’ adl? raporunu sayfa be sayfa ele?tirdi. Bu mudur?

?shak Alaton: Do?ru hakl?s?n?z. Madem ki ben ismi laz?m de?il dedim ve siz ismi buldunuz. Kendisi Genelkurmay Ba?kan? olmadan önce Birinci Ordu Komutan?yd? Selimiye’de, o zaman beni davet etti. Davet etmesinin sebebi de TESEV'in çal??malar?n? yak?ndan takip ediyorlard? ve rahats?zl?k duyuyorlard?. Bak?n asl?nda rahats?zl?k duymalar?n? normal kar??l?yorum. Çünkü her sene biz çal??malar yap?yoruz Aç?k toplum, demokratik toplum hesap verebilir bir toplumdur. Bugüne kadar Ankara nedense hep s?rlar içerisinde ya?amaya al??t??? için buna çok tepkisel davran?yor. ??te bu tepkisel davranmay? ben art?k garipsiyorum çünkü bugünkü ya?am tarz?m?z bu de?il. E?er bu bürokratlar benim ödedi?im vergilerle maa?lar?n? al?yorlarsa benim bu insanlar?n dü?ünce tarzlar?yla, hareketleriyle, çal??malar?yla ilgili bilgi alma hakk?m var diye dü?ünüyorum.”

‘TÜS?AD’IN A?IR TOPLARI BÜYÜK ?HT?MAL 28 ?UBAT’IN AKT?F KATILIMCILARI’

R?dvan Memi: Kozmik Oda’da daha önce Çiller’in iki dan??man?, Hüseyin Kocab?y?k ve ?ükrü Karaca ki?isel tan?kl?klar? ile 28 ?ubat’ta TÜS?AD’daki bir tak?m isimlerin, a??r toplar?n, bu sürecin sadece izleyicisi ve sessiz kalarak onaylay?c?s? de?il aktif kat?l?mla olu?turanlar? oldu?unu söylediler ?

?shak Alaton: Büyük ihtimal! Çünkü o zamanlar hala o Özal sonras? koalisyon hükümetlerinin b?rakt??? tats?z izler, krizlerin arka arkaya geli?i kabul etmek laz?m 97’den önce kriz ya?ad?k, 99’da kriz ya?ad?k, 2001’de. Ekonomik krizlerin arka arkaya geli?i bu insanlar?n bir alternatif çare üretme ad?na diyelim böyle bir deste?i vermi? olabilirler.

R?dvan Memi: Bir cümle söylemi?tiniz ya gördük ki zaten dediniz askerler de ondan sonra bunlar? çok sevdi.

?shak Alaton: Evet öyledir çünkü birlikteli?in faydalar?n? gördüler ve bizim gibi aç?k topluma yönelik çal??malar?n onlarda yaratt??? rahats?zl?klar? bu yoldan kontrol alt?nda tutmay? da denediler asl?nda.

‘28 ?UBAT BR?F?NGLER?NE ÇOK DAVET ED?LD?M, G?TMED?M!’

“TESEV olarak bizim çal??malar?m?za gösterilen sivil dünya içindeki reaksiyonlar?n bir sebebi de bu olsa gerek diyorum. Ankara’daki rahats?z odaklar?n onlara verdi?i mesajlar; ne olur ?u adamlara söyle de bu kadar konu?mas?nlar diye bana çok mesajlar geldi.

R?dvan Memi: O dönem Silahl? Kuvvetler bir dizi Genelkurmay’da brifing veriyordu. Davet edildiniz mi hiç?

?shak Alaton: Davet ediliyordum ve gitmiyordum. Çünkü ne söylenece?ini biliyorum ve onlar?n bana vermek istedikleri mesajlar?n beni rahats?z edece?ini bildi?im için gitmiyordum. Gitmedi?imi de biliyorlard?, bir ?ey de söylemiyorlard?. Mesaj geliyordu tabi, neden herkes gidiyor da sen gitmiyorsun diyorlard?. Ben de diyorum ki beni rahats?z eder bu müdahale, müdahaledir bu. Sivil ya?ama bir müdahaledir, bende bunu sevmiyorum. Herkes kendi s?n?rlar?n? bilmeli. Ben s?n?rlar?m? biliyorum, onlarda s?n?rlar?n? bilirlerse birlikte ya?ayabiliriz diyordum.”

‘TÜS?AD’IN A?IR TOPLARI AZ OKS?JEN FAZLA AZOT SOLUYOR’

TÜS?AD’?n nas?l bir zihniyet içinde oldu?unu anlat?rken ?shak Alaton öyle bir benzetme yapt? ki, ba?l? ba??na bir olayd?!

“Sokak de?i?imin idrakinde, hayat bu de?i?imi ya??yor. Beni endi?elendiren, bu ele?tiren a??r toplar diyorum isim vermek istemedi?im için, onlar?n kopuk ya?ad?klar?n? dü?ünüyorum. Yani hem dünde ya??yorlar hem toplumdan kopmu? ya??yorlar, kendi dünyalar?nda ya??yorlar, bir fildi?i kulede ya??yorlar. Hatta ve hatta havalar?ndaki oksijen bile farkl?. Bizde yüzde 21 oksijen, yüzde 79 azot varken orada sanki daha az oksijen daha fazla azot var. Daha yava? dü?ünce tarzlar? var gibi geliyor bana. Ba?ka bir izah? yok. Washington’da ?uben var, Brüksel’de Bahad?r Kalea?as? gibi müthi? demokrat bir genç adam var TÜS?AD’?n temsilcisi, Berlin’de ?uben var, Paris’te ?uben var. bu kadar yabanc?lar gidip geliyorlar. Nas?l bu kadar demokrasiden uzak zihinsel bir tavr?n olabilir? Bunu ben izah edemiyorum. De?i?mek laz?m.”

‘ANAYASA’NIN 32 YILLIK CEBBERUT SES? HAKARET G?B? GEL?YOR, ÇÖPE ATMAK ?ST?YORUM’

“1982’de askeri darbenin hemen akabinde bize döndürülen bir silah?n ucundaki süngü ile biz dürtüklenerek bir anla?man?n önüne getirildik ve dendi ki “?uraya imzan? at” askerler bize bunu emrediyor. Biz de öyle yapt?k. Yüzde 92 nispetinde imzam?z? att?k. Çünkü süngünün ucunu hissediyorsun. Fakat aradan ?imdi 30 sene geçti. O zihniyet de?i?ti. Art?k demokrasi geldi zannettik. Veya ben öyle zannetmek istiyorum. Dü?üncelerimi aç?kça ifade etmek benim boynumun borcu diyorum. Ve bana bast?r?lan zorla imzalat?lan ?u anayasay? paket yap?p oldu?u gibi çöpe atmak istiyorum. Oldu?u gibi. Birinci madde de dahil at?yorum. Sonra tekrar masaya yeni bir anayasay? ben bildi?im gibi istedi?im gibi yazmak istiyorum. Ben, sivil toplum. Birinci madde Cumhuriyet. Tabi normal. Ba?ka türlüsü olmaz. ?kinci madde belki ayn?. Üçüncü madde belki yine ayn?. Ama ba?l? olmak istemiyorum. Çünkü de?i?mez ve de?i?tirilmesi teklif dahi edilemez diyen o ses, o 32 y?l önceki ceberrut ses beni çok rahats?z ediyor. Onu hala geçerli addetmek bana korkunç ?st?rap veriyor ve bana bir hakaret gibi geliyor. 30 sene öncesinin ceberut insan? bana hakaret ediyor. Hala bana bugün sen bunu de?i?tiremezsin dedi?i için. Ben 30 sene sonra art?k onu gömülmü? görmek istiyorum. Anayasas?n? da çöpe at?yorum ve yeni bir Anayasa yazmak istiyorum. Bunun kötülü?ü nerde.”

‘BOYNER ?ST?FA EDEB?L?RD?,AÇIKLAMASI ?NANDIRICI DE??L’

R?dvan Memi’nin, Ümit Boyner’in “Bu bir geri ad?m de?il.TÜS?AD’?n bir özele?tiri kültürü vard?r.Müdahil oldu?umuz alan? netle?tirmek istedik” aç?klamas?n?n kendisine inand?r?c? gelip gelmedi?i sorusuna Alaton çarp?c? bir cevap verdi:

“Kendilerine inand?r?c? geldi?ini dahi dü?ünemiyorum. Beni tabi tatmin etmedi. Bir çare daha vard? ama onu da herhalde hem e?i hem de kendisi istememi? olabilirler. S?k?nt?ya girmektense istifa edebilirdi. Çünkü ben olsayd?m ben istifa ederdim. Böyle bir ortamda istifay? belki do?ru bulmad?lar. TÜS?AD’? çok yaralar diyerek. TÜS?AD’? çok seven insanlar bunlar.

R?dvan Memi: Say?n Boyner ba?ka bir ?ey daha söylüyor diyor ki, “TÜS?AD demokrasiyi asl?nda bütünüyle içselle?tirmi?, özümsemi? bir kurumdur” diyor.

?shak Alaton: Öyle mi diyor ? Çok iyi (!)

R?dvan Memi: Böyle söylüyor faka ortada ba?ka bir ?ey var.

?shak Alaton: Ne güzel. 12. As?rda biri dedi ki, “Ya göründü?ün gibi ol, ya oldu?un gibi görün”. Yani hem öyle görünüyorsun hem böyle söylüyorsun, olmuyor

‘TÜS?AD ZAMANIN RUHUNU OKUYAMADI,GELECE?? ANADOLU KAPLANLARI KURACAK’

“TÜS?AD zaman?n ruhunu okuyamad??? gibi dünde ya?aman?n tembelli?ine kap?l?yor.

De?i?imi istemiyorlar. Dünde ya?amak onlara çok rahatlat?c? hatta insan? tembelli?e sevk eden, konforlu… “Neden de?i?eyim, ben böyle al??t?m.” Ama yine de güvendi?im bir ?ey var, zaman geçiyor. Zaman geçtikçe ya insanlar de?i?ecek ya zihinleri de?i?ecek. Ba?ka çareleri yok.

R?dvan Memi: Ya da, kelimeyi do?ru seçmeye çal???yorum, demokratik yollarla tasfiye olacaklar belki de. Yerine yeni bir burjuvazi mi do?acak?

?shak Alaton: Bak?n zaten do?du. Bugün TÜS?AD bütün a??r toplar?n oldu?u bir kulüp olmakla birlikte ondan çok daha vasi, çok daha büyük, çok daha yayg?n, kalabal?k bir yeni hareketler do?du bile. ??te TUSKON do?du, MÜS?AD, yerel dernekler ve vak?flar ve i? gruplar? do?uyor, dünyan?n dört bir taraf?na yay?l?yorlar. Onlar geride kal?yorlar ve ileriyi görenler, yar?n?n Türkiye’sini in?a edenler bana öyle geliyor ki Anadolu Kaplanlar? olarak tan?mlanan TUSKON, MÜS?AD, yerel dernekler ve vak?flar. Ve umut verici, mutluluk verici bir olay.”

‘TUSCON S?B?RYA’NIN A?ACINI AVRUPAYA SATIYOR, TÜS?AD NEREDE ?’

“Ben art?k TÜS?AD’?n üyelerini ya Paris’te ya New York’ta görüyorum ama TUSKON’un üyelerini Sibirya’n?n ormanlar?nda gördüm. Sibirya’n?n küçük bir köyüne inmeye mecbur olduk, Sahalin’e giderken burada kasabada iki tane Türk var dediler, bakt?m ikisi de TUSKON üyesi, orada ormanlar?n a?açlar?n? keserek Avrupa’ya sat?yorlar. Adamlar Ruslar’?n a?açlar?n? Avrupa’ya satarak para kazan?yorlar. Bir TÜS?AD üyesini böyle görmedim. Ben de yapmad?m.”

‘4.2 M?LYAR DOLARA ARIZASI G?DER?LEMEYECEK DEN?ZALTI ALINIYOR!’

?shak Alaton, Kozmik Oda’da R?dvan Memi’nin sorular?n? yan?tlarken askeri harcamalara ili?kin inan?lmaz bir örnek verdi:

“7 tane denizalt? al?yoruz Almanya’da Hamburg’daki bir yerden. Bize de bir havuç yutturuyorlar ki; Gölcük’te montaj? yap?lacak, bütün parçalar Hamburg’da yap?lacak, Gölcük’te de montaj? yap?lacak bizde yutal?m. 7 tane denizalt? al?yoruz ve nükleer falan de?il normal denizalt? ve faturas? 4 milyar 200 milyon dolar. 7 denizalt? 4 milyar 200 milyon dolar. Bu denizalt?lardan Yunanistan bir tane teslim ald? ve ar?zal? oldu?u ortaya ç?kt?, raporlar? yaz?ld?. Bu raporlar Alman bas?n?nda yer ald? ve son olarak bundan birkaç ay önce Spiegel’de hem bu denizalt?n?n ar?zal? oldu?u ve ar?zas?n?n giderilemedi?i yaz?ld? hem de Yunanistan’?n politik yönetimi içinde 55 milyon euroluk bir rü?vetinde bu denizalt? için döndü?ü yaz?ld?.

R?dvan Memi: Bu önemli, bizde de benzer bir ?ey olabilece?ini dü?ünüyor musunuz..

?shak Alaton: Ben Tesev ad?na raporlar? yazmakla yetiniyorum yoksa bizde de rü?vet oluyor mu olmuyor mu Allah bilir çünkü benim onun içine bakma hakk?m yok, bana bu hak verilmiyor. Ben deyince sivil toplum, sivil toplum bu harcamalara bakma hakk?n? alamad??? gibi Say??tay’da sokulmuyor onu da biliyoruz. Kanunen kanun öyle yaz?ld? ki son yap?lan tadilatla, Say??tay’?n askeri harcamalar? kontrol etme hakk? verilmedi, neden kimse bilmiyor. Bende soruyorum sivil toplum olarak; ben veri ödüyorum, bu param?n nas?l harcand???n? bilmek istiyorum.”

‘ULTRA IRKÇI BEH?Ç KILIÇ B?R MEKTUP YAZDI, TESEV KONFERANS ?PTAL ETT?, UTANÇ VER?C?YD?!’

90’l? y?llar?n karanl?k ortam?na ili?kin ?shak Alaton Kozmik Oda’da son olarak ?u çarp?c? anekdotu aktard?:

“Türkiye’de dil zenginli?i diye bir konferans organize ettik ve yurtd???ndan birçok konferansa konu?mac? davet ettik. Bunlar?nda masraflar?n? gördük, geldiler ve konferans?n yap?laca?? günden 3 gün önce bir mektup ald?k bir ismi laz?m de?il garip bir adamdan.

R?dvan Memi: Asker miydi?

?shak Alaton: Hay?r sivil.

R?dvan Memi: Tüsiad mensubu muydu sadece o kadar?n? söyleyin.

?shak Alaton: Hay?r de?il Tüsiad mensubu falanda de?ildi sadece televizyonda program yap?yordu hadi ismini de söyleyeyim Behiç K?l?ç.Bize bir mektup yazd? ve dedi ki siz bu lisan, dil zenginli?i derken Kürt dilini mi konu?acaks?n?z dedi ve bütün TESEV’in yönetim kurulunun eli aya?? tutuldu, dondular ve kendi aralar?nda konu?tular ve sonra karar verdiler ve biz o konferans? iptal etmeye mecbur olduk. Ben korkunç bir utanç duydum. Dedim ki biz bunu nas?l ya??yoruz. Bir konferans? iptal ettirmek için bir tek mektup yetiyor. Bir ultra ?rkç? bir adam?n yaz?s?..Televizyonda program yapabilir korkusu ile biz o konferans? iptal ettik ve bu 97 y?llar? civar?ndayd?. Hiç unutmad???m bir ?ok. Yani biz çok utançlar ya?ad?k ve diyorum ki yeter utançlar”

Program?n tam metni ve videosunu izlemek için www.kozmikoda.tv

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri