forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Kozmikoda_agirdirTRT Haber’de Kozmik Oda program?n?n konu?u olan KONDA Ara?t?rma Genel Müdürü Bekir A??rd?r, milletvekili aday listeleri ve güncel siyasete ili?kin R?dvan Memi’nin sorular?n? yan?tlad?. A??rd?r’?n analizi birbirinden çarp?c? ba?l?klarla dolu.

 

A?IRDIR’IN KONU?MASINDAN SATIR BA?LARI

‘AK Parti yüzde 50’yi a?arsa çok ?a??rmam, 367’yi zorlayacak’

‘Ergenenkon san?klar? CHP’yi etkileyecek, yüzde 23-24’ü a?mas? zor’

‘MHP ?u an s?n?rda ama CHP’nin listesi sonras?nda baraj? a?ar’

‘BDP 2007 tecrübesi ile 25 Milletvekilini a?ar 30’u zorlar’

‘Erdo?an’?n oyu AK Parti’den fazla, ba?ka seçmen de Erdo?an diyor’

‘CHP seçmeninin yüzde 50’sinin gönlündeki Ba?bakan K?l?çdaro?lu de?il’’

‘Seçmenin CHP listesine bakarak de?i?ti demesi zor, gelgitler ya?ayacak’

‘CHP Güney Do?u’yu AK Parti ve BDP’ye terk etti, aç?l?m görülmüyor’

‘Yüzde 58, Ergenekonu çetelerle mücadele görüyor, CHP’nin i?i bu adaylarla zor’

‘MHP merkez sa? isimlerle kaybetti?i kan? alamaz, sorunu daha derin’

‘100 kürt seçmenin 50’si AK Parti’ye, 40’? BDP’ye oy veriyor’

‘Adaylar?n?n seçim sonuçlar?na etkisi san?ld??? kadar yok,hele metropollerde hiç’


‘Tayyip Erdo?an’?n oyu AK Parti’den fazla, ba?ka seçmen de Erdo?an diyor’

“Herhangi bir anket yapt???m?zda AKP’ye oy verece?im diyen 100 ki?i varsa, gönlündeki ba?bakan kimdir dedi?inizde o ba?bakan 101 Tayyip bey, yani partisinden fazla tercih ediliyor. Dolay?s?yla sadece partisinde de?il partisinin d???ndan da Tayyip beyi gönlündeki Ba?bakan olarak söyleyenler var. Bir de partisinin içinde insanlar?n yüzde 90’? di?er partilerden ve liderlerinden farkl? olarak yüzde 90’? Tayyip beyin ülkenin sorunlar?n? çözece?i gönlündeki ba?bakan olaca?? gibi bir inançla hareket ediyor.”

‘CHP’ye oy verenlerin yüzde 50’sinin gönlündeki Ba?bakan K?l?çdaro?lu de?il’

“Halbuki baz? partiler var ki kendi liderini ba?bakan olarak söyleme yüzde 50’lerde. Mesela bu CHP’de, AKP’ye göre bu oran daha dü?üktür. Çünkü CHP seçmeninin 3’te 2’si neredeyse en az?ndan yar?s?ndan fazlas? ideolojik olarak, fikri olarak partisiyle bir uyum içinde veya parti tercihinde.

R?dvan Memi: Yani CHP seçmen kitlesinin yüzde 50’si gönlündeki ba?bakan olarak Kemal K?l?çdaro?lu’nu görmüyor mu?

Bekir A??rd?r: Yani evet, bu daha önce Kemal beyden önce çok daha dü?ük oranlar vard?. Kemal beyle ile beraber parti seçmeninin de kendine güveni biraz daha artt?. Bu oran bir miktar daha yukar?lara ç?kt?.”

‘Seçmenin CHP listesine bakarak de?i?ti demesi zor, gelgitler ya?ayacak’

“Sinan Aygün, Mehmet Haberal ve Balbay gibi aday var. Ayr?ca yine 10 civar?nda yanl?? Genel Ba?kan’?n, Say?n K?l?çdaro?lu’nun bir aç?klamas? var. DYP’nin ve Demokrat Parti’nin oylar?na talibiz diye. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bu bilinçli bir tercihti. O yüzden de seçmen bir yandan de?i?im isteyen, de?i?en bir liste ama bir yandan da bir taraf?yla 2000 öncesi siyaset dili, tarz?na hakim olmu?, hatta baz?lar? tümüyle sol kar??t?, hatta sola kar?? nefret söylemlerinin simgeleri olmu? birtak?m isimleri yeniden ?imdi solda yenilenme diyen bir parti listesinde görüyor olmas? dolay?s?yla seçmen henüz CHP’nin bu listesine bakarak “CHP de?i?ti” veya “de?i?medi” diyemez. De?i?en taraflar? var ama o de?i?meyi “ba?ka türlü bir de?i?im bu galiba” dedirtecek ba?ka unsurlar var. O yüzden seçmen hala CHP konusunda mütereddit beklemeye yani gitgeller ya?amaya bir süre daha devam edecek görünüyor.”

‘CHP Güney Do?u’yu AK Parti ve BDP’ye terk etti, aç?l?m görülmüyor’

R?dvan Memi: Kürt sorunu aç?s?ndan sembolik bir isim olmas? hasebiyle, Sezgin Tanr?kulu Diyarbak?r yerine ?stanbul’dan aday gösterilmi? vaziyette. Do?u ve Güneydo?u adaylar?na bak?ld???nda da bu soruna dönük özel bir tavr? görünmüyor CHP’nin.

Bekir A??rd?r: Evet henüz bu konuda bir aç?l?m? görünmüyor.

R?dvan Memi: Yani buray? bütünüyle BDP ve AK Parti’ye terk etti?i yorumu do?ru bir yorum mudur?

Bekir A??rd?r: Evet, do?ru. CHP en az?ndan Güneydo?u’ya dair olan ve Kürtlerin kültürel problemlerine dair olan k?sm?n? yani bölgeyi hala kendine açmak, oradaki oylara ve problemin çözümüne talip olmak gibi bir iddias? yok diye okuyorum ben.

‘Ergenenkon san?klar? CHP’yi negatif etkileyecek, yüzde 23’lük bantta tutabilir’

R?dvan Memi: Ergenekon san?klar? Mehmet Haberal, Mustafa Balbay’?n, Sinan Aygün’ün adayl?klar?... Bunlar CHP’yi nas?l etkileyecek?

Bekir A??rd?r: Valla benim ki?isel kanaatim negatif etkileyecek. Hem de çok ciddi negatif etkileyecek. Bir, bu iki isim 550 ki?inin herhangi ikisi de?il, 550 ki?ilik bütün desene, renge, rengini veren, damgas?n? vuran iki isim olacak bir kere. Dolay?s?yla bütün o eski yönetimi bertaraf etmi? olmak, eskileri aday göstermemi? olmak bir anda yenilikçi tavr? nötralize ediyor.

R?dvan Memi: S?k??t??? söylenen yüzde 23-24’lük bant CHP’nin. Bu bantta tak?l? kalmas?na neden olacak bir ?ey midir bu?

Bekir A??rd?r: Olma potansiyeli çok yüksek bir problemdir.

‘Yüzde 58, Ergenekonu çetelerle mücadele görüyor, CHP’nin i?i bu adaylarla zor’

“3 ayda bir, Ergenekon’a, Balyoz’a vb. dair sorular soruyoruz. Bu sorularda neredeyse oturmu? bir biçimde yüzde 55-60 aras?nda bir seçmen kitlesi, bu davalar? devletin, hükümetin ve yarg?n?n çetelerden ar?nmas?, mücadele etmesi olarak alg?l?yor. 45 civar?ndaki yüzde de, zaman zaman 41-42’ye de dü?üyor, bütün bu operasyonlar? hükümetin muhalifleri cezaland?rmas? olarak görüyor. Yani yine ayn? kutupla?ma handikab?n? görüyoruz. CHP o zaman kendini, bütün oy potansiyelini yüzde 42 olarak tan?mlam?? ve 42’den ne al?yorum olarak hedeflemi? olarak görüyor demektir bu. O zaman da iktidar iddias? yok demektir. AK Parti nas?l k?y?lardaki psikolojiyi k?rmak zorundaysa hele CHP iktidar iddias? ta??yabilmek için, siyasette iddias?n? sürdürebilmek için öbür 58’e aç?lmas? laz?m, oray? çözmesi laz?m. Oradaki kendine dair kanaatleri çözmesi laz?m. Ama bu adaylarla bunu nas?l çözer bence çok zor.”

‘MHP merkez sa? isimlerle kaybetti?i kan? alamaz, sorunu daha derin’

R?dvan Memi: Referandumda kan kaybetti?i dü?ünülen MHP, 2000 öncesi merkez sa??n önemli baz? isimlerini aday gösterdi. Bu isimler kaybetti?i öngörülen o kan? MHP’ye ta??yabilir mi?

Bekir A??rd?r: Çok zor. MHP’de üç ayr? dinamik var, örgüt içinde anlam?nda kastetmiyorum, taban? anlam?nda. Nedir o? 1’incisi, MHP temel olarak, geleneksel muhafazakarl???n üzerine oturan bir yap? idi bir dönem. Fakat birincisi MHP’den ba??ms?z olarak o geleneksel muhafazakarl???n referanslar?n?n dini muhafazakarl??a do?ru kaymas? gibi sosyolojik bir mesele var. MHP’nin de cevap üretmesi gereken veya kendini yeniden konumlamas? gereken. 2’ncisi, AK Parti siyaset olarak, siyaset tarz? olarak kapsama alan?n? geni?letiyor. Geni?letirken de örne?in Kürt aç?l?m? diyor. Bir yandan bu ülkedeki önemli birtak?m demokratik sözleri söylüyor ama bir yandan da yeri geldi?inde müthi? ?oven bir dili kullan?yor. Bu ?ovenli?i de kullanarak AK Parti hem geleneksel muhafazakarlar alan?nda kapsama alan?n? geni?letti hem de as?l önemlisi MHP’nin as?l entelektüel enerjisi olan ülkücülerin bir k?sm?n? çözdü. O yüzden yukar?dan da siyaset olarak bir t?rpanlanma var. art? bir üçüncü handikab? var MHP’nin. CHP’deki yenilenme hamlesi, içeri?i do?rudur-de?ildir, ba?ar?r-ba?aramaz ayr?, ama bu yeni olmak, yeniden bu statik hali k?rmak hali oradaki göçle kentlere gelmi? geleneksel muhafazakar veya milliyetçi taban? da MHP’nin taban?n?n bir k?sm?n?n CHP’ye do?ru kulak kabartmas?na da yol açt?. MHP e?er bu dinamikleri anlay?p bunlara bir cevap üretmezse sadece böyle aday isimleriyle yapamaz. Sorunu daha derin.

‘100 kürt seçmenin 50’si AK Parti’ye, 40’? BDP’ye oy veriyor’

“100 Kürt seçmen varsa, 50 AK Parti, 40 BDP 10 da i?te di?er partilere ayr?l?yor veya seçime gitmiyor diye tan?mlamak mümkün. BDP bu aday listesiyle iki ?eyi yapm?? oluyor. Bir, bölgede en az?ndan önce Müslüman?m diye dü?ünmeye ba?layan AK Parti’nin seçmeni olan kitleye bir mesaj vermi? oluyor. ?ki, ?stanbul’da ve Bat? illerinde biraz daha, ne diyelim, solda biliyorsunuz ki küçük küçük ayr??malar çok fazlad?r, CHP’nin d???ndaki solda. Orada böyle S?rr? Süreyya Önder gibi adaylarla da hepsinin belli bir kimlik üzerinde, belli bir küçük klik üzerinde isim yapm??, nam salm?? adaylar yerine, bütün o küçük gruplar?n da destek verebilece?i, sempatiyle bakabilece?i adaylar koymu? oluyor. Dolay?s?yla da Bask?n Oran’?n 2007 seçimlerinde ba??na gelen kaza ?stanbul’da muhtemelen BDP adaylar?n?n gelmeyecek, üç bölgeden de birer iki?er aday ç?karacaklar. Ama unutmay?n ki 7 milyon Kürt seçmen var, 7 milyon Kürt seçmenin 4 milyonunu alm?? olmak BDP’ye baraj? geçirebilirdi. Böyle bir potansiyel var ama seçim barajlar? nedeniyle bu yolu seçtiler ama bu yolun da teknik handikaplar? ve riskleri var tabi ki.”

‘AK Parti yüzde 50’yi a?arsa ?a??rmam, 367’yi zorlayacak’

“Üç partinin de hedefleri farkl?. AK Parti’nin hedefi 50’yi geçmek. Çünkü yüzde 50’yi geçirirse 330 milletvekilini alaca?? garanti ama 367’yi zorlamak.

R?dvan Memi: Geçebilir mi?

Bekir A??rd?r: Çok ?a??rmam… “Vay be, nerden ç?kt? bu sürpriz” demem kendi hesab?ma.”

‘CHP mevcut liste ve söylemle yüzde 23 band?n? a?mada zorlan?r’

“CHP’nin hedefi 30’u geçmek. Niçin 30’u geçmek çünkü eski yönetimden devrald?, son 10 ayd?r partide ciddi yenilenme var. Bu yenilenme çabas? ve yeni kadrolar?n da kendilerini orda güvenilir ve güçlü hissetmelerinin yolu kendilerine böyle bir ç?ta koydular, 30’u geçmek.

R?dvan Memi: Mevcut liste ve söylemle yapabilir mi?

Bekir A??rd?r: Bu liste ve söylemle bu konuda handikaplar? oldu?unu dü?ünüyorum. Özellikle dünkü aday listesinden sonra ciddi handikaplar? oldu?unu dü?ünüyorum.

R?dvan Memi: Yani o s?k??t?klar? yüzde 23-24 band?n? geçmeleri zor gibi gözüküyor.

Bekir A??rd?r: Yani evet orda zorlanabilirler.”

‘MHP ?u an s?n?rda ama CHP’nin listesi sonras?nda baraj sorununu a?ar’

“MHP ise demin daha geni? analiz etmeye çal??t?m. Do?rusunu isterseniz MHP tam direktedir futbol deyimiyle öyle söyleyeyim.

R?dvan Memi: Hala barajda tak?labilece?ini mi dü?ünüyorsunuz!

Bekir A??rd?r: Direkte olma hali çizginin, kalenin içine dü?ebilir, çizginin d??ar?ya dü?ebilir ama…

R?dvan Memi: Ama s?n?rda diyorsunuz yani.

Bekir A??rd?r: Evet ama bu aday listelerini gördükten sonra MHP’nin ?ans? güçlenmi?tir. Çünkü CHP’den mutsuz olan ama AK Parti kar??tl??? konusunda da kafas? ve yüre?i çok net olan kesimler i?te MHP ile CHP var önlerinde seçenek olarak. MHP’ye bu birtak?m tart??mal? aday meseleleri yüzünden küsenler MHP’ye baraj? geçireceklerdir. Onun için de MHP baraj konusunda problemi dün gece itibariyle (CHP’nin listesini aç?klamas?n? kastediyor) a?m??t?r.”

‘BDP 2007 tecrübesi ile 25 Milletvekilini a?ar 30’u zorlar’

“R?dvan Memi: BDP’nin bu liste ve bu da??l?mla 28-32 milletvekili ç?karabilece?i genel olarak dü?ünülüyor. Ayn? kanaatte misiniz?

Bekir A??rd?r: Evet ayn? kanaatteyim. Çünkü 2007 tecrübesi de var, yani pratik anlamda, siyaseti b?rak?n pratik olarak seçmenini ba??ms?z adaya yönelik organize edebilme konusunda onlar?n da tecrübeleri var. Dolay?s?yla 25’i rahat geçebileceklerini, 28-30’u zorlayacaklar?n? san?yorum.”

‘Adaylar?n?n seçim sonuçlar?na etkisi san?ld??? kadar yok,hele metropollerde hiç’

R?dvan Memi’nin “Milletvekili adaylar?n?n seçim sonuçlar?na, partilerin oy oranlar?na etkisi nedir” sorusunda KONDA Genel Müdürü A??rd?r’?n verdi?i yan?t ilginçti:

“Varsay?ld??? kadar de?il. Hemen ?öyle söyleyeyim; bizim KONDA’ da geli?tirdi?imiz bir seçmen davran?? modeli var onun üzerinden söyleyeyim. Seçmenlerin a?a?? yukar? yüzde 35’i üçte biri fikri beraberlikten zaten bir parti tercihinde yani fikrine bakarak o ideolojiyi savunan parti hangisi ise zaten onun üzerinden bir parti tercihi var. ?kincisi de yüzde 25’len yüzde 30 aras?ndaki bir seçmende liderini takip ederek, lidere bakarak oy veriyor. Yani seçmenlerin zaten 3’te 2 dürtüsünü yani tercihini belirleyen ?ey parti ve lider. Adaylar meselesi o modelin yüzde 10’luk bir son dakikac? dedi?imiz bizim seçmen grubu var. Hele metropollerde örne?in ?stanbul’da aday?n kim oldu?unun hiçbir seçmen için özel bir anlam?, a??rl??? yok.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri