forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

oktay_eksi

Kemal K?l?çdaro?lu'nun Genel Ba?kan seçildi?i CHP Genel Kurulu'nda masaya ç?k?p K?l?çdaro?lu'nu ayakta alk??layan ve CHP'den milletvekili aday? olan Oktay Ek?i, TRT'de yay?nlanan Ak?lda Kalan program?na kat?ld?...

Gazeteci yazar Nuriye Akman, Ak?lda Kalan’da dün ak?am CHP ?stanbul milletvekili aday? Oktay Ek?i’yi a??rlad?. Programda siyasete neden at?ld???n? anlatan Ek?i, çarp?c? aç?klamalarda bulundu.

Oktay Ek?i, milletvekili olursa meclisteki hangi uygulamaya kar?? ç?kabilece?ini ilk defa Ak?lda Kalan’da aç?klad?. Nuriye Akman’?n “Ba?yazarken meclisin hangi hallerini ele?tirirdiniz? ?imdi asla o hallerin içine dü?memeliyim dedi?iniz neler var?” sorusunu Ek?i, ?öyle yan?tlad?: “Mesela liderlerin grup toplant?lar?na girdikleri anda bütün milletvekillerinin aya?a kalkmas?n? hep yad?rgad?m. Hep ele?tirdim. Yar?n öbür gün meclise girersem, partinin lideri geldi?i zaman, o mahalle bask?s?n?n alt?nda kalacak m?y?m, kalmayacak m?y?m bilmiyorum. Kendimi tartamad?m henüz. Ama kalkmama dü?üncesindeyim” dedi.

“Bu lidere, genel ba?kana sayg?s?zl?ktan de?il” diyen Ek?i,  bu uygulamaya neden kar?? ç?kt???n? da aç?klad?. Ek?i, “Mecliste, milletin temsilcisi olmas? nedeniyle o konumdaki insan?n bunu yapmamas?n?n do?ru oldu?unu dü?ündü?üm için savundum. Hala zihnimde o var. O gün orada kalkarsam bunu dememi? miydin diyenlere diyecek laf?m olmayabilir. ?u anda kendimi o teraziye koymu? de?ilim” dedi.

Akman’?n meclise yeni uygulamalar getirmek isteyip istemedi?ini sormas? üzerine ise Ek?i, “Meclise bir adet getirecek gücüm olaca??n? dü?ünmüyorum. Ama herkes kendi kimli?i ile oraya bir ?ey katmaya çal???r. Ben de ne katabilirsem onu yapaca??m” dedi.

Oktay Ek?i, milletvekili seçilirse iki maa? alacak m??

1961 Anayasas?n? haz?rlayan kurucu mecliste bas?n temsilcili?i görevi yapan Oktay Ek?i, Ak?lda Kalan’da bu görevden sonra milletvekili olmadan nas?l milletvekili emekli maa?? ald???n? da aç?klad?. “O yasada hüküm var. Diyor ki, kurucu meclis üyeleri milletvekillerinin kazand??? tüm haklar? kazan?rlar, diyor. Hatta eski bir milletvekili s?fat?yla oy verme ve salona girme hariç meclisin her ?eyinden bugün bile yararlanabilirim. Çünkü ayr? bir yasal hüküm var” diyen Ek?i, Akman’?n “Emekli maa?lar? her artt?kça sizinki de artt? m??” sorusunu “Tabii.  Ben milletvekiliyim” ?eklinde yan?tlad?.

12 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilmesi durumunda, iki milletvekili maa?? alaca??n? belirten Ek?i, kazand??? ve kazanaca?? haklar hakk?nda ?unlar? söyledi: “Seçilerek geldi?iniz görevlerde, daha önceden yapt???n?z çal??malar nedeniyle, kazand???n?z emeklilik maa?? kesilmez. Öbürünü al?rs?n?z. Art? o sizin geçmi? y?llardan dolay? kazand???n?z emeklilik maa?? sizin maa??n?za eklenir”

“Siyasetin dilini henüz bilmiyorum”

Oktay Ek?i, programda neden siyasete at?ld???n? ve seçim çal??malar? ile ilgili duygular?n? da anlatt?. “Son nefesimi de kalemim elimdeyken vermeyi dü?leyen biriydim. Bu mesle?e, kendi ülkeme, kendi insan?ma, okuyucuma kar?? borcumu ödedim” diyen Ek?i, mecburen platform de?i?tirerek siyasete at?ld???n? belirtti. Ek?i, “Kendi de?erlerimin savunuculu?unu sütunumda yapamad???m için art?k bir ba?ka platformda yapaca??m? dü?ünüyorum. Bu yüzden siyasete kat?ld?m” dedi.

Seçim çal??malar? için birkaç yerde konu?tu?unu belirten Ek?i, siyasi konu?malar için gereken heyecan? ta??d???n? söyledi ve “Ama siyasetin kendi dili var. O dili henüz biliyor muyum çok emin de?ilim. Gazeteci olarak kendi dilimi biliyordum da, siyasetin dilinde nas?l oldu?umu görece?iz” dedi.

Nuriye Akman’?n “CHP sizsiz eksik mi kal?rd??” sorusunu ise Ek?i ?öyle yan?tlad?: “Hay?r. Hiç eksik kalmazd?. Dünyada Cumhuriyet Halk Partisi’nde Oktay Ek?i’nin yerini dolduracak yüz bin tane Oktay Ek?i vard?r. Öyle bir megalomani içinde de?ilim”

K?l?çdaro?lu’na kendim gittim, CHP’den kimse bana bir teklifte bulunmad?.

Oktay Ek?i, Ak?lda Kalan’da milletvekili adayl??? ba?vuru sürecini de anlatt?. CHP’ye kat?lmak için kendisinin talepte bulundu?unu belirten Ek?i, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel ba?kan? Say?n K?l?çdaro?lu’na kendim gittim. Bana kimse sen gelir misiniz, bize bir ?ey katar m?s?n diye teklifte bulunmad?” dedi.

Akman’?n “Yeni CHP yerine sanki siz eski CHP’ye daha yak???rd?n?z gibi geliyor bana. Haks?z m?y?m?” sorusunu ise Ek?i, ?öyle yan?tlad?: “Deniz Baykal benim bin y?ll?k dostum. Çok ele?tirdi?im bir dostum. Ama Deniz Baykal bana telefon aç?p da ‘Oktayc???m, bu partiden aday olur musun? Seni de aram?zda görmek istiyoruz’ dedi de ben mi reddettim? Deseydi belki ba?ka bir ?ey dü?ünürdüm”

Siyasi ki?ilik olarak rol modelim babam ama çapk?nl?kta de?il…

Oktay Ek?i, Ak?lda Kalan’da ?nönü döneminde milletvekilli?i yapan babas? Hüseyin Ek?i’yi de anlatt?. Siyasi ki?ilik olarak babas?n? rol model ald???n? söyleyen Ek?i,

Akman’?n “Ama herhalde onun çapk?nl???n? rol model almad?n?z” sorusunu “Gönlüm isterdi ama becerebilece?imi zannetmiyorum. Onu için de cesaret etmedim” ?eklinde yan?tlad?.

Nuriye Akman ve Oktay Ek?i aras?nda geçen ilginç bir diyalog:

Akman: Seyircilerimize hat?rlatal?m. Yine o tarihte günah i?lemeye özleminiz oldu?unu anlatm??t?n?z. Ama rezil olmaktan korkuyorum demi?tiniz. Çünkü size göre kerrat cetveli gibi bir adam olmak, düzgün bir adam olmak hiç de iç aç?c? bir ?ey de?ildi.

Ek?i: De?il.

Akman: Ke?ke birilerinden bir ?eyler saklama imkan?m olsayd? diyordunuz. ?imdi politikac? olarak eskisinden daha da fazla kendinize dikkat etmeniz gerekecek. Öyle de?il mi?

Ek?i: Hürriyet Gazetesi ba?yazarl??? insan? yeterince ???klar?n alt?na koyuyor. Hatta belki de politikan?n gerektirdi?inden daha fazla ???k alt?na koymu?tur.

Akman: Ama biliyorsunuz politikada a?k skandallar? mahvediyor insan?.

Ek?i: Bundan sonra biraz geç Nuriye. Böyle bir ?ey için te?ebbüs etmeye bile kalksam birinci ad?mda rezil olurum.

Oktay Ek?i’nin gerçek do?um tarihi ne?

Oktay Ek?i, Ak?lda Kalan’da gerçek do?um tarihi de aç?klad?. Gerçek do?um tarihinin nüfus ka??d?na iki y?l geç yaz?ld???n? do?rulayan Ek?i, nüfus ka??d?nda 30 Kas?m 1934 yazd???n? ama asl?nda 7 Aral?k 1932’te do?du?unu söyledi. 12 Haziran seçimleri ile olu?acak Meclis’in ilk birle?imini “En ya?l? üye” s?fat?yla Ek?i’nin yönetmesi konusunda Akman ile Ek?i aras?nda programda ?öyle bir diyalog geçti:

Akman: Meclisin ilk birle?imi yönetme hakk?n? verecek olan ya? 77 mi?

Ek?i: Evet evet. 78 ç?karsa birisi o yapacak.

Akman: Ama kay?tlara göre siz yöneteceksiniz.

Ek?i: ?u anda öyle görünüyor.

“Hürriyet Gazetesi’ndeki yerimi dolduracak benden daha iyi gazeteci var”

Oktay Ek?i, programda Hürriyet Gazetesi’nden istifa ettikten sonra gazeteye bir ba?ka ba?yazar atanmamas? ile ilgili görü?lerini de aç?klad?. “Yeri doldurulmam?? hiç kimse yoktur. Benden daha iyi bir ?ekilde oray? dolduracak gazeteci Türkiye’de var” diyen Ek?i, Hürriyet Gazetesi’ndeki yerini hangi meslekta??n?n doldurabilece?ini ise aç?klamad?.

Akman’?n “Ama sizden sonra yeni bir ba?yazar atanmad?. Bu durumda demek ki ben rakipsizmi?im mi diyorsunuz, yoksa gereksizmi?im mi diyorsunuz?” sorusunu ise Ek?i, ?öyle yan?tlad?:  “Bu, zaman zaman akl?mdan geçiyor. Acaba bu kadar kuru bir ?eyler mi yaz?yordum diye dü?ünüyorum. Bunu söyleyenler, ele?tirenler de oldu. Do?rudur. Kuru yazd???m? biliyorum. Bu bana ili?kin bir zaaft?”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri