forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BA?BAKAN'IN MEDYA ?LE ?L??K?LER?N? EN YETK?L? ?S?M ANLATTI!

Aktif .

nabi_avci8.5 y?ld?r Ba?bakan Erdo?an'?n ?leti?im Ba?dan??manl???n? yapan Nabi Avc?, Ba?bakan'?n en yak?n?ndaki isimlerden biriydi. Avc?, Erdo?an'?n medyayla ili?kilerini de koordine ediyordu. Avc? ?imdi, milletvekili olmak için gün say?yor...

Nabi Avc?, dan??manl?ktan milletvekilli?i adayl???na giden süreci ve Ba?bakan Erdo?an'?n medyayla ili?kilerini Star Gazetesi'nden Fadime Özkan'a anlatt?...

??te Star Gazetesi'ne yay?nlanan söyle?i...

Yeni Türkiye için önce minimalist bir anayasa

Prof. Dr. Nabi Avc?, 1994’ten yani ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan adayl???ndan bu yana Recep Tayip Erdo?an’?n ileti?im dan??man?. Sekiz y?ld?r Ba?bakan Ba?mü?aviri; çok yak?n?nda çal???yor, yurtiçi ve yurt d??? tüm gezilerine, görü?melerine kat?l?yor. Ba?bakan kendisine “Nabi Hocam” diye hitap ediyor. Beraber yürünen yolun “Yeni Türkiye”ye aç?lan bu yeni dönemecinde Nabi Avc? da ?apka de?i?tirdi; yola siyasetçi kimli?iyle devam edecek. AK Parti’nin Eski?ehir 1. s?ra milletvekili aday?. Ortaokul ve liseyi Eski?ehir’de bitiren, akadamik hayat?n?n önemli k?s?m?n? Anadolu Üniversitesinde geçiren Avc? ile Eski?ehir’de, tarihi Odunpazar? semtinde bulu?tuk. Heyecanla Eski?ehir’in ve Türkiye’nin yeni dönemini anlatt?.

Ba?bakan’?n çok yak?n?nda bulunan o dar kadrodayd?n?z. Bir nevi görünmezdiniz ve ?imdi gölgeden spotlar?n alt?na ç?k?yorsunuz! Önce hay?rl? olsun. Sonra; sekiz y?l?n ard?ndan niye ?imdi?

Çok te?ekkür ederim. Öncelikle kader tabii... Sekiz y?l boyunca Ba?bakan’?n yak?n?nda mutfakta çal??t?k.

Ama bir iktidar partisinde mutfak bir tane de?il. Partide, Meclis grubunda, te?kilatlarda, genel merkezde ve hükümette olu?an iradenin uygulay?c?lar? aras?ndas?n?z.

?leti?iminden de resmen sorumlusunuz.

Zurnan?n z?rt dedi?i yer yani.

Elhamdülillah, sekiz y?l boyunca büyük bir s?k?nt? olmadan yürüttük. Bunda Ba?bakan’?n orkestrasyonu çok önemli rol oynad?. Niye ?imdi? Ben kariyer plan? gibi laflardan ho?lanm?yorum. Yeni bir döneme giriyoruz, yeni anayasa yap?lacak, yeni Türkiye kuruluyor. Anlad???m kadar?yla Ba?bakan da uzun süre yan?nda olmu? ve kendisinin Türkiye’ye ili?kin uzun vadeli dü?ünceleri, niyetleri, ümitleri, planlar? hakk?nda az çok bilgi ve sezgi sahibi olan, bunu payla?an insanlarla bu yeni dönemi daha kolay biçimlendirebilece?ini veya onlar?n bu süreçte daha aktif bulunmalar? halinde daha yararl? olabileceklerini dü?ündü. Bana da, art?k orada de?il de burada olmak daha anlaml? geliyor ?imdi.

‘Ba?kan?n adamlar?’ diye ayr? bir grup yok

Yeni Meclis, yeni anayasa, yeni Türkiye... Ve Ba?bakan’?n yak?n kadrosu siyasette. ‘Ba?kan?n adamlar?’ yeni kabinenin bakanlar? olacak desek, yanl?? olmaz herhalde...

Mevcut kabine üyeleri de Ba?bakan’?n çok yak?n çal??ma arkada?lar?. Ba?bakan’?n yak?n?nda çal??anlar, bakanlar, milletvekilleri veya eski milletvekilleri hepimiz için söylüyorum, hiçbirimizin geçmi?te yapt???m?z görevler, gelecekte yapacaklar?m?z?n teminat? ve habercisi de?ildir. Bunlar aras?nda ciddi mahiyet farklar? var çünkü. Ayr?ca, öyle “Ba?kan?n adamlar?” türünden ayr? bir grup da hiç olmad?.

Yeni Meclis yeni anayasay? yapacak, siz de o Mecliste olacaks?n?z. Siz nas?l bir anayasa istiyorsunuz?

Ki?isel fikrim, beklentim, ümidim ?u: Çok geni? bir toplumsal, siyasal, dü?ünsel kat?l?mla i?levsel, minimalist bir anayasa yapmam?z. Yeni anayasa, öncelikle kendisi bir sorun kayna?? olmamal?; kendisini her derde deva bir çözümler kitab? olarak da görmemeli. Hayat?n her alan?n? tanzim eden, her?eyin en do?rusunu zaten bilen ve bu en do?ru ?eylere hepimizi yemin billâh ba?l? k?lan bir süper anayasa olmamal?. Sade, anla??l?r, alçakgönüllü bir anayasa olmal?. Bunu bu dönemde elbirli?iyle yapabiliriz gibi geliyor bana.

Ba?bakan girdi?i tüm seçimleri kazand?. Bunun s?rr?n? anlamak isteyenler Erdo?an için vefal?, çal??kan, karizmatik, iyi hatip derler. Sizce neden ba?ar?l? Ba?bakan?

Bir kere çok mütehammül, yani tahammüllü. 73 milyon nüfuslu böyle bir ülkenin Ba?bakan? olmak kolay de?il. Ba?ar?l? ba?bakanl?k yapm?? herkes için söylenebilir bu ama Tayip Bey için ayr?ca söylenmelidir.

Ba?bakan gerçekten çok tahammüllü

Tahammüllü yorumuna itiraz edenler olacakt?r.

Onlar? da dü?ünerek söylüyorum. Hakikaten her ?ey ona geliyor, her sorun. Ve inan?lmaz bir i? yükü var. Tabii, o zaman da onun alg?s? “Ben gecemi gündüzüme kat?p bu kadar çal??aca??m, adam?n biri kalkacak, i?in perde arkas?n? bilir bilmez, bununla ilgili yalan yanl?? ele?tirilerde bulunacak” oluyor. Bu kadar çok ?eyle, bu kadar uzun süre me?gul olan insanlarda bu alg? olu?ur. ?kincisi, evet, çok çal???yor! Ve bence bu do?ru bir ?ey de?il. Ba?bakan’?n hiç olmazsa haftada bir gününü kendisine ve ailesine ay?rmas? gerekti?ini söyledim, söylüyorum, arkada?lar da söylüyor ama..

Ba?bakan’?n medyayla ili?kilerini kurmakla sorumlu idiniz. Ba?bakan “bir k?s?m medya” ile hep kavgal?yd?, hala kavgal?. 1) Neden böyle? 2) Bu, basbaya?? hesap edilmi? uygulanm?? bir ?ey olabilir mi, hele de medyayla her kavgan?n bir ?ekilde ona oy olarak geri döndü?ü göz önüne al?n?rsa?

Bu konulardaki terminolojiyi medya olu?turdu?u için, Ba?bakan’?n medyayla ili?kisi “Ba?bakan’?n medyayla ne sorunu var” ?eklinde formülü ediliyor. Halbuki bu taraftan bakt???n?zda “Medyan?n Ba?bakan’la ne sorunu var” dersiniz. Medya bugüne kadar kendisinin de bizzat taraf oldu?u bir durumu “bir Ba?bakan var ve onun medyayla bir sorunu var” gibi tan?mlad?. ?imdi taraflardan biri olan Ba?bakanl?k’tan biri de diyor ki, diyebilir ki, demi?tir ki; “peki medyan?n Ba?bakan’la ne sorunu var?”

Medyan?n Ba?bakan’la ne sorunu var?

Siz söyleyin, medyan?n Ba?bakan’la ne sorunu var?

Bunun bir evveliyat? var. Recep Tayip Erdo?an’?n ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kanl??? adayl???ndan ba?layan bir hikayeyi anlat?yoruz. Tayip Erdo?an bir sabah uyand?, kendini ba?bakan olarak buldu ve medyaya sava? açt?, de?il ki.. 27 Mart 1994 yerel seçimleri öncesinde medyan?n, adaylardan biri olan Tayip Erdo?an’a bak??? ve yapt?klar?. Belediye ba?kan? olduktan sonraki ili?kiler. 28 ?ubat medyas?.. Belediye’ye aday oldu?u süreçte yap?lan yorumlar?n hatta ba?kanl???n?n ilk günlerinde yap?lan düzmece “haber”lerin ne kadar yanl?? oldu?unu gösteren bir ba?kanl?k süreci.. AK Parti’nin kurulu?u, yasakl? hale gelmesi, o süreçte medyan?n tutumu.. Hikayenin geçmi?ini görmezlikten gelemeyiz.

Bu ili?kinin evvel ezelden beri böyle olmas?n?n sebebi ne peki, medya neden sevmedi Recep Tayyip Erdo?an’??

Ba?lang?çta onu Öteki Türkiye’nin çocu?u olarak görüp ötelemek istediler. ?ktidar olduktan sonra ise çok karma??k, medya aç?s?ndan katlanmas? zor bir ili?ki düzlemi olu?tu. Medya tüm dünyada, gerçek yerle?ik düzene yani müesses nizama ili?meden, onun z?mni müsaadesi alt?nda, gelip geçen siyasi iktidarlarla kimse için öldürücü olmayan bir gerilim ili?kisi içindedir. Bizdeki güncel sorun, bu iktidar?n böyle bir z?mni müsaade falan tan?mamas?, medyan?n da müesses nizama olan iman?n?n zaafa u?ramas?d?r.

?ktidar?n medyayla ili?kisi gayet ba?ar?l?

Peki bu rahats?zl?k veren, kötü bir durum mu?

Hay?r de?il. Dedi?im gibi, ana-ak?m denilen medya her yerde, ama gerçek müesses nizam?n müsaadesi alt?nda, her zaman konjonktürel siyasi iktidara muhaliftir. Önemli olan bunun o siyasetçi s?n?f? taraf?ndan nas?l yönetildi?idir. Baz? siyasetçiler bunu kendileri için çok iyi yönetir ve arada sanki hiç sorun yokmu?, kar??l?kl? bir uzla?ma varm?? gibi görünür. Geçmi?te Türkiye’de bu uzla?malar?n örnekleri vard?r ama ayn? zamanda bu uzla?malar?n hangi ko?ullarda gerçekle?ti?ini de taraflar bilir. O yüzden o uzla?man?n taraflar?ndan biri olan siyasetçilerin daha sonra halktan ald?klar? cevap da bellidir. Yani medya ile uzla?ma her zaman siyasi ba?ar? anlam?na gelmez. Nitekim geçmi? örneklerde bu vard?r. Ak Parti iktidar?n?n medya ile ili?kilerini siyasi sonuçlar? üzerinden de?erlendirdi?imizde, bunun Ak Parti ve hükümet aç?s?ndan ba?ar?l? bir ili?ki oldu?unu görürüz.

Hay?r, kimse kimsenin kuyusunu kazmad?

Ba?bakan?n yak?n çevresinde yer alan isimlerin bir tür güç sava??na girdikleri, birbirlerinin ayaklar?na bast?klar? söylentileri hiç eksik olmad? tüm bu süreçte. Bir hiyerar?i var da önde ve etkili olma kavgas? m? ya?an?yor orada?

Bir iktidar oda?? varsa ve onun çevresinde bir çal??ma grubu varsa -ki olmak zorundad?r- o çal??ma gruplar? her zaman çok homojen, çok uyumlu olmayabilir, olmas? da gerekmez zaten. Olursa baz?lar? fazla demektir. Dolay?s?yla birbirinden farkl? dü?ünen, bunlar? farkl? üsluplarla dile getiren insanlar olmal? ki karar verici içlerinden kendisine en uygun olan?n? seçebilsin. Ama bunun asgari nezaket içerisinde, adab-? mua?erete uygun yürümesi gerekir.

Aksi oldu mu hiç?

Hay?r. Birbirinden farkl? dü?ünenlerin dü?man oldu?u, birbirinin kuyusunu kazd??? söylenemez. Ba?kalar?n?n sand???ndan daha uyumlu çal???ld?.

Ben zaten Eski?ehir fahri milletvekiliydim

Bilecik do?umlusunuz ama Eski?ehirli bilinirsiniz...

Çünkü ben Ba?bakanl?k Ba?mü?aviri oldu?um bu sekiz y?l boyunca bir tür “Eski?ehir fahri milletvekili” gibi de çal??t?m. Eski?ehirliler ?ehirle ilgili bir sorun oldu?unda beni de gidebilecekleri adreslerden biri olarak gördüler. Ben de elimden geldi?ince ilgileniyordum. Geçti?imiz dönemlerde Eski?ehir’in hiç alt? milletvekili olmad?, muhtemelen ba?kalar? da vard?r ama ben kendimi hep yedinci adam gibi gördüm aç?kças?, yapt???m i?ler itibariyle, bunu rahatl?kla söyleyebilirim. Dolay?s?yla ?imdi bu fahri vekilli?in ad?n? da koymu? olaca??z.

I??nlanmad?n?z yani Eski?ehir’e?

Çocuklu?um burada geçti, ortaokulu liseyi Eski?ehir’de okudum. Akademik hayat?m?n önemli k?sm?n? burada geçirdim. Eski?ehir’in farkl? dönemlerini ya?ad?m. Ba?bakanl?ktayken de Anadolu Üniversitesinin bürosu gibiydim.

Kutupla?ma olgu de?il ?ükür ki sadece bir alg?

Türkiye’de toplum iki kutba ayr?ld?. Kayg?l? kutupta ve d??ar?da “AK Parti iktidara gelmek için demokrasiyi kulland?, ?imdi de özgürlükleri k?s?tl?yor” gibi bir alg? var. Yeni dönemde kayg?lar?n bitmesine sizin katk?n?z ne olur?

Bu önemli bir sorun. Peki, reel durum böyle bir alg?y? hak ediyor mu? Bence etmiyor. Ama zaten reel durum bu alg?y? hak ediyor olsa buna alg? demez, olgu derdik. Bu bir olgu de?il çok ?ükür. Ama böyle bir alg?n?n en az?ndan belli kesimlerde oldu?u da bir gerçek. Öncelikle mesajlar?n kar??l?kl? olarak düzgün gidip gelmesini sa?lamak gerek. Bu da medyada olacak. Burada da as?l sorun, medya çal??anlar? aras?nda kendileri de ?ahsen bu alg?ya sahip olanlar?n say?s?n?n çok yüksek olmas?. Böyle olunca mesaj çok filtreli gidiyor. Zor ama bu alg?n?n önce orada düzeltilmesi ve mesajlar?n daha salim, oldu?u gibi, çarp?t?lmadan gidip gelmesini sa?layan bir medya düzeninin, eti?inin olu?mas? laz?m.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri