forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

AL? KARACAN HASAN CEMAL'? YAZMI?TIR B?R KENARA...

Aktif .

ali_saydam_haberturkAk?am Gazetes yazar? Ali Saydam, Hasan Cemal'le Milliyet'in yeni sahibi Ali Karacan aras?nda ya?anan polemikle ilgili olarak ?u de?erlendirmeyi yapt?: As?l tepkisini hiç vermez, o çok ak?lld?r. ?ki provokasyonla onu ç??r?ndan ç?karamazs?n.  Asla unutmaz. Bir yere  yazar ve unutmaz. ?yili?i de unutmuyor.

 

Habertürk TV'de Balçiçek ?lter'in Ali Saydam'la yapt??? söyle?iden ilgili bölümler. 

-Ne dü?ünüyorsun bu sat?? için ? 

-Ben çok heyecan verici buluyorum ?ahsen. Bir kaç nedenden dolay? .Bi kere Ayd?n Do?an'? kutluyorum, bunu al?p fonlardan birine satabilirdi al?nabilirdi de. Böyle bir konsosyuma vermi? olmas? çok heyecan verici. Çünkü Ali Karacan Ercüment Karacan'?n o?lu, Ali Naci Karacan'?n torunu. Ben 5 y?l çal??t?m onlarla. 

-Nas?l bir medya patronu mesela Ali Karacan ? 

-Müthi? bir vizyonu olan fakat ayaklar? çok fazla yere bast??? söylenemeyen bir patron. O yüzdem Erdo?an Demirören'in olmas? çok büyük bir avantaj. 

-O da onun ayaklar?n? yere mi bast?racak ? 

-Evet. Ali karacan inan?lmaz bir vizyondur. Playboy dergisini Türkiye'ye getiren ilk adamd?r. ?lk defa ku?e dergi basan ve do?ru düzgün yay?nlayan adamd?r. Mesela bu TRT döneminde ilk onun akl?na gelmi?tir sponsorlu müzik programlar? yapmak. Sonra Number One FM, sonra Number One televizyonun kurulmas?, sürekli atak bir halde. Onda inan?lmaz bir adrenalin var. Türkiye'de ilk defa bungi jumping yapan, otomobil yar??ç?s? sürekli bir heyecan. Bu yönden birazc?k Acun Il?cal?’ya benzetiyorum.

-Biraz ölüme meydan okuma durumu mu var ? 

-Var, var. Bu yüzden Acun Il?cal?'ya benzetiyorum. Sonsuzlu?u onlar orada yak?l?yorlar, asl?nda zor ki?ilikler dikkat etmek laz?m. Onlara ayak uydurmaya çal??mayacaks?n, onlar? izleyeceksin. 

-Peki patron olarakta m? öyle ? Öyle patronla çal??mak da zor.

-Zor tabii, ben 5 sene çal??t?m ve çok keyifli çal??t?m. Küçükleri muzur ne?riyattan koruma yasas? haz?rlan?yor. Bir gün telefon çal?d? Ali Karacan, ali bey dedi Turgut Özal'a söyleyin bu yasay? de?i?tirsin, ç?kartmas?n. Yani böyle bir?eyi hayal edebilmek çok önemlidir. Nitekim çok enteresan bir?ey oldu bende bir bakt?m Mesut Y?lmaz benim ?stanbul erkek lisesinden arkada??m.Gittim anlatt?m bu bu kadar çok gündemde olmaz, ve Ali Karacan'?n dedi?i oldu etkili oldu bizim Ankara'daki giri?imimiz. Çok fa?izan bir yasayd? ve biraz daha yumu?att?lar. Yani ?unu diyece?im Robert Kennedy'nin me?hur bir laf? var, baz? insanlar olan ?eylere bakarlar ve nas?l oluyor bu i?ler diye izah ederler. Baz? insanlar hiç olmayan i?leri dü?lerler ve neden olmas?n diye sorarlar ali karacan bu ikinci tiplerden. Fakat Erdo?an Demirören ve hiç ta?nmayan arka planda pekte gözükmeyen Tayfun Demirören müthi? bir i? adam? ve çok sa?lam bir i? adam? ve bence bu ikili çok ba?ar?l? olabilir. Olabilir diyorum, bir iki mesajla?t?k Ali Karacan'la. 

-Peki sen Milliyet'e mi geçmek istiyorsun ? O yüzden mi o yaz?lar ?

-Çok rahat?m ben Ak?am gazetesinde. Ak?am gazetesi çok rahat ben birazda Habertürk gazetesine benzetiyorum ak?am?. Habertürkünde bir angajman? yok ekonomik, siyasi ?u bu. Öyle bir angajman? olmayan yay?n grubu sizinkide. 

-K?yaslamayal?m diyece?im k?zd?raca??m seni ama bence k?yas bile kabul etmez!

-K?yaslayamazs?n ben özü itibari ile k?yasl?yorum, biçimi ve tiraji itibar? ile k?yaslam?yorum. Ben çok rahat?m orada ve yönetim ile ili?kilerim yok iyi.

-Mutluysan ne güzel. Milliyet’in sat?lmas?na Hasan Cemal baban?z?n mal? m? ki sat?yorsunuz? Diye tepki gösterdi. Ne dü?ünüyorsun bu reaksiyon için ? 

-Türk telekom sat?l?rken de göstermi? mi acaba ayn? reaksiyonu. Talihsiz buluyorum ben bu reaksiyonu.

Al?nganl?k m? yap?yor acaba kendisine haber verilmedi?i için?  

-Çok hakl? oldu?u bir?ey var. Ortada bir beyin ürünü var, bu beyin ürününün arçelik sat?l?r gibi sat?lmamas? laz?m diye bir idda var. ?imdi öbür taraftanda Türkiyede ill Zafer Mutlu'nun ortaya att?klar? bu bi ticarethanedir , ticari bir meseledir as?l olan ticari ba?ar?d?r diyorlar. ?imdi bu ikisinin aras?nda birle?tirici bir unsur olu?turulmas? laz?m. 

-Peki sen ki?isel olarak ne dü?ünüyorsun ? Dan???lmal?, dan???lmamal? ? Ben dan???lmamas?n? garip bulmuyorum, tersten söyleyece?im k?zd?raca??m belki meslekta?lar? ama biraz samimi olal?m diye dü?ünüyorum. Herkesin yerine yenisi gelebiliyor maalesef.

-Evet hakl?s?n. Ayd?n Do?an riski alan ki?i. Bunun ticari boyutunu ve riskini dü?ünen gazeteci veya kö?e yazar?n?n kendisi de?il ki, o ald??? paraya bak?yor. Ödür taraftan Ayd?n Do?an'?n neler çekti?i, nas?l finansal sorunlar ya?ad???n?, nas?l üstesinden gelmeyi dü?ündü?ünü biz bilemeyiz ki. Bu da kapitalist sistemin düzeni.

-Peki ?imdi Ali Karacan nas?l tepki verir Hasan Cemal’e ? 

As?l tepkisini hiç vermez, o çok ak?lld?r. ?ki provokasyonla onu ç??r?ndan ç?karamazs?n. 

-Unutur mu, bir yere yazar m? ? 

-Asla unutmaz. Bir yere  yazar ve unutmaz. ?yili?i de unutmuyor. Hiçbir zaman mesela aram?zda hiçbir i? ili?kisi yok 95’ten bu yana buna ra?men nerede birbirimizi görsek sar?l?r?z. Onuda unutmaz, öbür taraf?da unutmaz. Ama i?ine yans?tmaz çok enteresand?r. Sak?p Sabanc?'n?n babas? Ömer Sabanc?'n?n bir me?hur laf? var "gurur ahmakl?kt?r i? dünyas? için" i?te Ali Karacan’da öyle bir ahmakl?k yok. ??te bu yüzden “o bunu dedi, ?u bunu dedi hadi atal?m” diye bir durum yok. Bilakis o bunun, popüler kültüre hakim az insan vard?r Türkiye'de, yani e?lence dünyas? meselesine de çok az adam vard?r Ali Karacan kadar hakim. Orada o popüler kültüre katma de?er olarak alg?lam?? bile olabilir iyi ki yazd?, söyledi bunu. Bu bir tart??ma konusu oldu diye dü?ünmü?tür.

 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri