forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

NAB? AVCI: BA?BAKAN'IN MEDYA ?L??K?LER? DAHA ?Y? OLAB?L?RD?

Aktif .

nabi_avci_akildakalan TRT Haber'de yay?nlanan Ak?lda Kalan program?na kat?lan Ba?bakan Erdo?an'?n ba?dan??man? ileti?imci Prof. Dr. Nabi Avc?, Nuriye Akman'?n sorular?n? yan?tlad?.

8 y?ld?r Ba?bakan?n ileti?im dan??manl???n? yapan Avc?,  Ak Parti Eski?ehir milletvekili aday? olarak mutfaktan vitrine ?k?yor. ?leti?im dan??manl???ndan milletvekilli?ine uzanan srete Avc?, Ak?lda Kalanda Ba?bakan?n medya ile ili?kilerini de?erlendirdi.

Nabi Avc?, Ba?bakan?n medya ile ileti?im biimindeki sorumlulu?un dan??manlar?nda  oldu?unu belirtti. Hakikaten birok ?ey nyle arkas?yla daha iyi ynetilebilirdi diyen Avc?, Konunun z itibariyle hakl? olmak ve haks?z olmak meselesi var. Hakl? olabilirsiniz ama bunu kamuoyu ile payla??rken kulland???n?z slup, sizin haks?z gibi grnmenize yol aabilir. En ok aksad???n? zannetti?im yer buras? olabilir. Ba?bakan?n ileti?iminden sorumlu ki?iler olarak, znde hakl? olsak bile, baz? konular? slup olarak yeterince iyi ifade edememi? olabiliriz. Oradaki sorumluluk bizimdir dedi.

Avc?, Akman?n Medya ile ili?kiler konusunda iyi bir performans gsterildi mi? sorusunu ise ?yle yan?tlad?: Performans? nas?l alg?lad???n?za ba?l?. Mesela iyi bir performanstan ?unu anl?yorsak, herkes mutlu Genel yay?n ynetmenleri, gazete sahipleri, televizyon sahipleri, siyasetiler mutlu. Herkes al glm, ver glm. Sen benim s?rt?m? s?vazla, ben senin s?rt?n? s?vazlayay?m ili?kisini, e?er iyi bir performans ili?kisinin gstergesi sayarsak, ok ba?ar?s?z bir dnem geirdik. Hi byle olmad?. Kimse kimsenin s?rt?n? s?vazlama ihtiyac?n? duymad?. Al glm ver glm ili?kileri olmad?

Medya ile ilgili d?ncelerini de a?klayan Avc?, Medyay? ve gazetecileri o kadar da ciddiye almayal?m. Medyay?, dnyay? belirleyen, her ?eye l koyan, her ?eyi yneten, her hareketimizi, her d?ncemizi ona gre ayarlamak zorunda kendimizi hissedece?imiz bir otorite gibi, bir onay makam? gibi grmek zorunda de?iliz dedi. Avc?, Ba?bakan?n ileti?im dan??manl??? yaparken, bu gr?lerinin Ba?bakana etkisi olmu? olabilece?ini de kabul etti.

Ba?bakan Erdo?an?n ki?ili?i imaj giydirmesini kald?rmaz

Nabi Avc?, Ba?bakan?n ileti?im stratejisinde bir imaj al??mas? yap?p yapmad?klar?n? da anlatt?. Ba?bakan iin imaj dan??manl??? yapmad?klar?n? belirten Avc?, Recep Tayyip Erdo?an?n Ba?bakan olduktan sonraki performans?n?n belirleyicili?inde, dan??manlar?n?n pay? olabilir. Ama en nemlisi, kendi oyununu, kendisi gibi oynamas?d?r. Tayyip Beyin en nemli zelli?i, bu anlamda, medyatik ba?ar?s?nda bir ?ey aramak gerekirse, herhangi bir imaj al??mas? filan kabul etmemesidir. Kendisi neyse onu oynamas?d?r. Onun gere?ini yapmas?d?r dedi.

Avc? szlerine ?yle devam etti: Tayyip Beyi ne belediye ba?kanl??? dneminde, ne ba?bakanl??? dneminde oldu?undan farkl? gstermeye ynelik hibir imaj al??mas? yap?lmam??t?r. Zaten kald?rmaz da. O ki?ilik bir imaj giydirmesini kald?rmaz

Nabi Avc?, Ba?bakana Molla Kas?ml?k yapt? m??

Nuriye Akman, Ba?bakan Erdo?an?n bugne kadar Nabi Avc?n?n belirledi?i ileti?im stratejilerine uyup uymad???n? da sordu. Avc?, Ba?tan byle strateji gibi ok parlak grnen ?eylerle bu i?in yrmedi?ini sylemeliyim. Daha do?al ak??lar ierisinde, daha insani ili?kilerle yrr dedi. Her zaman son karar? Ba?bakan?n verdi?ini belirten Avc?,  Akman?n Ba?bakana Molla Kas?ml?k yap?p yapamad???n?z? merak ediyorum. Say?n Ba?bakan?m bu yapt???n?z yanl?? diyebilecek dzeyde bir samimiyet ve ili?ki biiminiz var m?yd?? sorusunu ise Bu sorulara cevap vermem do?ru olmaz. Kendinizi merkeze koyarak bir ?eyler anlatman?z gerekir. Ben ona ?yle dedim, o da byle dedi. Byle ?eyler konu?ulamaz ?eklinde yan?tlad?.

Avc?, szlerine ?yle devam etti:  Tabii ki kendi do?rular?n?z? ve yanl?? grdklerinizi uygun bir slupla sylemeniz iin siz orada grevlisiniz. Ba?bakan da sizden bunu bekler. Her dedi?ini, her yapt???n? onaylayan insandan yararlanamayaca??n? Ba?bakan bilir

Nabi Avc? iin semenler, birer Molla Kas?m

Bir dnem Molla Kas?m takma ad?yla k?e yaz?lar? yazan Nabi Avc?, Nuriye Akman?n Siyasete girdi?inize gre btn semenleri, sizi hizaya ekecek birer Molla Kas?m olarak grebilecek misiniz? sorusunu Tabii ki. Hamama giren terler. yle grmek gerekir. Siyasette Molla Kas?mlara ihtiya vard?r. En byk Molla Kas?mlardan biri de semendir ?eklinde yan?tlad?.


Ba?bakan, Nabi Avc?y? neden mecliste grmek istiyor?

Nabi Avc?, Ak?lda Kalanda neden Ba?bakan Erdo?an?n kendisini bundan sonra milletvekili olarak grmek istedi?ini de a?klad?. Herhalde nmzdeki dnemde mecliste byle bir adam olursa iyi olur diye d?nm? olabilir diyen Avc?, ?unlar? syledi: nmzde ciddi bir anayasa sreci var. Zannediyorum Ba?bakan, zaman zaman hay?r yle de?il, ?yle olsa daha iyi olur diyebilecek ve bunlar? uygun sluplarla dillendirebilecek, di?er partilerle payla?mas?na katk?da bulunabilecek bir figr mecliste iyi i? grr diye d?nm? olabilir

Nabi Avc?, Ba?bakan Erdo?an?n kendisine nas?l etki etti?ini de anlatt?. Siyasete giriyorum. Siyasete girmek, d?nmedi?im bir ?eydi diyen Avc?, Ba?bakan?n kendisini daha cesur yapt???n? syledi.

Kimse iin tehdit unsuru olmad?m

Birok dan??manla al??an Ba?bakan Erdo?an ile Nabi Avc?,  sekiz y?l boyunca nas?l al??maya devam etti?ini de a?klad?. Kimseye tehdit unsuru olmad?m diyen Avc?,  Dan??manl?k, lleri belli, slubu belli. Gemi?e dayal? bir hukuk da var. Dolay?s?yla kar??l?kl? anlay?? iinde al??t?k dedi.

Avc?, Akman?n Parti muhabirleri bir sre sonra o partinin yeleri gibi d?nmeye ba?l?yorlar. Sizde de byle bir tehlike oldu mu? sorusunu ise ?yle yan?tlad?: Olabilir. ?nsan kendi iinde ya?ad??? iin onu lemez. Ama sekiz senede insanlar birbirlerinin neye evet, neye hay?r diyece?ini igdsel bir ?ekilde ngryor olabilirler. Ama o zaman dan??manl???n kalitesi de d?er. ?n?allah bizde yle olmam??t?r veya bundan sonra yle olmaz

Ba?bakana dan??man olman?n en zor yan?n?n ise zaman meselesi oldu?unu syleyen Avc?, Ba?bakan hakikaten ok yo?un bir tempo ile al???r. Dolay?s?yla sizin aktaraca??n?z her konu iin nceden bunu minimum ne kadar zamanda anlatabilece?inizi d?nerek, masaya oturman?z laz?m dedi. Avc?, Ba?bakana bir konuyu en fazla cmlede anlatman?n uygun oldu?unu belirtti.

Eski?ehir Belediye Ba?kan? Y?lmaz Byker?en, kime oy verecek?

Nuriye Akman, Nabi Avc?ya Eski?ehir Belediye Ba?kan? Y?lmaz Byker?ennin 12 Haziran seimlerinde kendi partisinden olan Sheyl Batumu mu yoksa Nabi Avc?y? m? destekleyece?ini sordu. Avc?, Akman?n sorusunu Ben de merak ediyorum asl?nda. Kabine girdi?i zaman oyunu kime verecek. Byker?enin oyunu hemen verece?ini zannetmiyorum ?eklinde yan?tlad?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri