forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kozmik_oda_huseyinkocabiyikTRT Haber’de dün gece Kozmik Oda program?n?n konu?u olan Siyasi Analist, Tansu Çiller’in 1995-99 y?llar? aras?ndaki ba?dan??man? Hüseyin Kocab?y?k R?dvan Memi’nin sorular?n? yan?tlad?..

 

Hüseyin Kocab?y?k, programda çok tart???lacak aç?klamalar yapt?.

‘Devlet Bahçeli, 1999’da Çiller’in Ba?bakanl?k önerisini reddetti’

‘?nan K?raç, 1995’de Türke? ve Çiller’e iki anket verdi, ittifak engellendi’

‘Türke? seçimlerden sonra K?raç’?n anketi için ‘kand?r?ld?k’ dedi’

‘Baykal’? tasfiye edenler ile MHP kasetlerini ç?karanlar ayn? ki?iler’

‘MHP kaset operasyonunun as?l hedefi Tayyip Erdo?an’d?r’

‘2 bin 500 Ülkü Oca?? var, yanl?? istikamette Allah muhafaza...’

‘Engin Alan, Anayasa yapt?rmamak için MHP’de, ba?ka izah? yok’

‘MHP devletçi bir milliyetçili?e do?ru evriliyor’


‘Çiller 99’da Devlet Bahçeli’ye Ba?bakanl?k önerisi iletti’

SETA Vakf? için yazd??? MHP Analizi ile gündeme gelen Hüseyin Kocab?y?k, Kozmik Oda profram?nda bu analiz ve ya?anan son kaset operasyonu çerçevesinde MHP’yi de?erlendirdi. R?dvan Memi’nin, kendisinin yapt??? analiz itibar? ile MHP’nin mevcut yönetimi ile adeta ‘iktidara gelmek istemeyen’ bir profili olu?tu?una dikkat çekmesi üzerine Kocab?y?k ?ok bir anekdot aktard?:

“MHP taban? son derece dinamik, iktidar talep eden sadece Türkiye iktidar? de?il b?raksan dünya iktidar? da talep eden çok son derece ihtirasl? ve son derece dinamik bir canl? bir taban. Ama Devlet Bey’in bir iktidar talebi yok. ?ktidar? sevmiyor Devlet bey, iktidardan hatta biraz da korkuyor yani ben bunu gözümle canl? bir ?ekilde gördüm.

?öyle bir hat?ram?z var mesela; 1999 seçimlerinde bir sonuç ç?kt? ortaya. Sonuç neydi; Ecevit yüzde 23 gibi bir oy alm??t?.MHP yüzde 18. Do?ru Yol 12 ve ANAP 13 ald?. (Toplam milletvekili say?s? 300’dü) ?imdi biz Tansu han?ma dedik ki; efendim yani bu tablo içerisinde niye bir sol iktidar olsun ki? Burada çok rahat bir biçimde sa? iktidar ç?k?yor.3 partinin bir araya gelmesiyle. Devlet bey ba?bakan olsun, Devlet bey son derece düzgün bir insan. MHP liderli?inde bir sa? koalisyon kural?m dedim. Tansu Han?m, Allah var, do?ru söylüyorsunuz dedi. Kabul etti ve bizi tam yetkiyle Devlet Bahçeli’ye gönderdi hatta randevuyu da kendisi ald?. Biz, Mümtazer Türköne ile ikimiz gittik Devlet Bey’e. Mesaj? aynen bu ?ekilde ilettik.

‘Bahçeli Ba?bakanl?k önerisini reddeti, ‘Tansu Han?m dinlensin’ dedi’

“Sizi ba?bakan görmek istiyoruz ve çok aç?k bir sa? iktidar ç?kmas? laz?m buradan. Devlet Beyin o anki yüz ifadesini ben hiç unutmuyorum, hiç ho?lanmad? bu tekliften.

R?dvan Memi: Nas?l yani? Siz ba?bakanl?k önerisi götürüyorsunuz ?

Hüseyin Kocab?y?k: Hiç ho?lanmad? bu tekliften ve rahats?z oldu yani. Ve bunu kabul etmeyece?ini söyledi yani “Tansu Han?m dinlensin biraz” dedi, istemiyorum böyle bir ?eyi. Nitekim Ecevit ailesinin bütün o ülkücü camiay? a?a??lamalar?na ra?men gitti o 2 parti ile ortak oldu. Bunu MHP camias? da biliyor zaten böyle oldu?unu.”

‘?nan K?raç 95 seçimleri öncesinde DYP-MHP ittifak?n? yan?lt?c? anketle önledi’

Kozmik Oda’da MHP’ye yönelik kaset operasyonu konu?ulurken, ?nan K?raç’?n CHP’deki kaset operasyonu öncesinde Eski Genel Ba?kan Baykal ile görü?tü?ü ve Önder Sav ve ekibinin tasfiyesini istedi?i iddias? gündeme geldi. Hüseyin Kocab?y?k bunun üzerine ?nana K?raç’a ili?kin kendisinin tan?k oldu?u çok ciddi bir olay? aktard?:

“Benim haf?zamda çok y?llard?r ta??d???m bir hat?ray? canland?rd?.1995 y?l?nda hiç unutmuyorum DYP ile MHP koalisyon görü?meleri yap?yordu. 95 seçimi öncesi. Tansu Han?m önceleri taraftard? bu DYP-MHP ittifak?na. DYP çat?s? alt?nda ittifak yap?lacakt?. Buna da te?vik eden ba?ta bizdik. Çünkü DYP’nin oy oran?n? tespit etmi?tik, 24-25 gibi bir oy oran? ç?k?yordu, iktidar olam?yordu. MHP ile ittifak yapman?z laz?m dedik. Tansu Han?m önce bunu kabul etti sonra bir günde bozuldu bu i?. Tansu Han?m’a son güne kadar ben yalvard?m. Yapmay?n bunu dedim yani bak?n hükümeti kaybedersiniz. DYP-MHP ittifak? olsayd? yüzde 30’un üzerinde oy alacaklard? ve bir koalisyon kuracaklard?. Yeniden hükümet olacaklard?. Tansu Han?m dedi ki, yaln?z dedi bizim oyumuzun yüzde 29 oldu?unu söylüyorlar. Kim söylüyor bunu dedim. ?nan K?raç bir ara?t?rma yapt?rm??, o söyledi dedi. Yine son ana kadar ben yalvard?m kendisine, ?ahitler var, zaten kendisi de sonra Tansu Han?m dan??manlar?m? dinlemedim diye aç?klama yapt?.”

‘?nan K?raç Türke?’e de anket götürmü?, Türke? ‘bizi kand?rd?lar’ dedi’

“?imdi bir ba?ka sahne, seçim oldu. DYP birinci parti oldu ama i?te yüzde 22 mi 23 mü öyle bir oy ald?. ?ktidar olamad? tek ba??na tabi. ?ubat ay? faland?, 96’n?n ?ubat ay?. Rahmetli Türke?, Kas?m Gülek ve ben, Kas?m Gülek’in evinde oturuyoruz. O aralar ahbapl?k vard? aram?zda. Rahmetli Kas?m Bey’in k?z? Tayyibe Gülek de vard?. Ben rahmetli Türke?’e sordum. Efendim dedim, bu kadar ittifak yapma lüzumu aç?kken niçin bu ittifak? yapmad?n?z dedim. Rahmetli Türke? dedi ki, evlad?m ben bu ittifak? yapmak istedim, Tansu Han?mla güzel bir ?ey yapar?z, iktidar oluruz falan diye de dü?ündük. Fakat önce Tansu Han?m’?n çevresindeki adamlar, siyasileri kastederek, onlar dedi bu i?i sabote ettiler. Sonra da bizi de kand?rd?lar dedi. Nas?l, kim kand?rd? falan dedim, laf geni?leyince. ?nan K?raç’?n MHP’nin oyunun yüzde 15 oldu?una dair bir ara?t?rma verdi?ini söyledi. ?kisini birle?tirdi?im zaman ?nan K?raç Bey Ankara’ya geliyor, ö?leden evvel MHP’ye bir ara?t?rma veriyor yüzde 15, ö?leden sonra DYP’ye bir ara?t?rma veriyor yüzde 29. Yani bir seçim ittifak? yapman?za gerek yok.MHP ile DYP’nin seçim ittifak? engellendi.”

‘Baykal’? tasfiye edenler ile MHP kasetlerini ç?karanlar ayn? ki?iler’

“Deniz Baykal ile ilgili kaseti ç?kar?p onun genel ba?kanl?ktan tasfiyesini mümkün k?lanlarla MHP kasetini ç?karanlar, üretenler ayn? ki?iler. Benim kanaatim. Türkiye’de Balyoz darbe plan?yla askeri müdahale modelini devreye sokmak istediler bu akamete u?rad?. Demokrasi püskürttü bu giri?imi. Ard?ndan Ergenekon örgütü sözde me?ru kanallar? kullanarak hükümeti devirmek istedi. Neydi? Belli ba?l? iki tane enstrüman kulland?lar. Bir tanesi soka?? kulland?lar. Hat?rlay?n, hepimizi asl?nda etkileyen milyon ki?inin geldi?i Cumhuriyet mitingleri yapt?lar sonra bunun bir hükümet devirme projesi oldu?u ortaya ç?kt?, de?il mi? ?kinci alt?na odun att?klar? proje neydi? Bir CHP-MHP koalisyonu. Ve san?r?m MHP yönetiminin de akl?n? çelen, bir bak?ma onlar? feraset çizgisinden uyand?ran bu iktidar haz?rl???. Yani kurgulanan bu haz?rl??a, bunun gerçekle?ebilece?ine inanm?? olmalar?.”

‘MHP kaset operasyonunun as?l hedefi Tayyip Erdo?an’d?r’

“Geçiyorum ?imdi tekrar kaset meselesine. Bak?n bu insanlar art?k AK Parti hükümetinin me?ru yollarla demokrasi üzerinden ala?a?? edilmesine bir bak?ma mecbur kald?lar. Bunun için CHP’nin güçlenmesi gerekiyordu. K?l?çdaro?lu operasyonuyla MHP bugün yüzde 30’lar? zorlayan bir parti oldu. Bir bak?ma azami gücüne ula?t? ama bu yetmiyor bunun ikinci bir aya?? MHP. MHP’nin de güçlenmesi gerekiyor, nas?l ki Deniz Baykal -yani bu kaseti planlayanlar böyle dü?ünüyor yanl?? anla??lmas?n- CHP’nin önünü t?k?yor, CHP’yi k?s?r b?rak?yorsa bu insanlar dü?ünüyorlar ki Devlet Bahçeli de MHP’nin böyle bir CHP-MHP koalisyonu için ihtiyaç duyulan oy yüzdesinin, yani MHP’den beklenen oyun önünü kesti?ini dü?ünüyorlar. Ve birinci hedefi Devlet Bahçeli’yi indirmek. Hem Devlet Bahçeli’yi indirip MHP’nin soka?a inmesinin önünü açacaklar, bak?n unutmay?n Türkiye’de veya dünyan?n herhangi bir ülkesinde, bir etnik gerilim varsa bunun bir taraf? soka?a inmi?se Kürt hareketi soka??n üzerinden oyunu yükseltiyor. Bu MHP’ye dönük kaset operasyonunun as?l hedefi Tayip Erdo?an. As?l hedef oras?. Çünkü bunu tertip eden insanlar Tayip Erdo?an’?n ve AK Parti’nin daha uzun süre iktidarda kalaca??n? dü?ünüyorlar. E?er bir ?ey yapmazlarsa. Tayip Erdo?an’? ancak bir istikrars?zl?k ortam? bir dahaki seçimde indirir.”

‘2 bin 500 Ülkü Oca?? var, yanl?? istikamette Allah muhafaza...’

Kozmik Oda’da R?dvan Memi’nin ‘MHP’nin d???nda kald??? ve BDP’nin 25-30 ba??ms?z milletvekili ile girece?i meclisin yapaca?? anayasa hukuken de?il ama siyaseten me?ru olur mu ?’ sorusuna Hüseyin Kocab?y?k’?n yan?t? ?u oldu:

“Belki me?ru olur ama millet iradesini temsil bak?m?ndan özürlü olur. Çok aç?k bu. Ciddi çat??maya dönü?ür tabi.Devlet Bahçeli bugüne kadar gerçekten, ülkücüleri soka?a döküp Türkiye’de bir istikrars?zla?ma sürecinin ba?lat?lmas?na mani olan adamd?r. Burada bir sa?duyu, büyük bir feraset örne?i göstermi?tir. Bunun bir kere ortaya konmas? laz?m. ?kincisi, Türkiye’de AK Parti kar??tl??? anlam?nda söylüyorum, soka?? hareketlendirecek, soka?a egemen olacak, soka?? Türkiye’nin istikrars?zla?t?rmas? için kullanacak iki tane diri, canl? hareket var; birisi Kürt hareketi, bir tanesi de ülkücüler. MHP’nin…Türkiye’de her gün 2 bin 500 tane ülkü oca??n?n kap?s? aç?l?yor, ????? aç?l?yor ve yüz binlerce genç buraya girip ç?k?yor. Yani hiç kimse bunu unutmas?n. Yani MHP çok önemli bir partidir ve mecliste de olmal?d?r derken yani bu potansiyel Allah muhafaza yanl?? bir istikamete sevk edilirse buradan çok büyük bir bela ç?kar, Türkiye’nin son günlerde u?ra?t??? meseleler ba?lam?nda söylüyorum.”

‘Engin Alan yeni Anayasa yapt?rmamak için MHP’de, ba?ka izah? yok’

“Engin Alan, Balyoz Darbe Giri?imi san???, ?uanda yarg?lan?yor. Daha ötesi var; ba?örtülülerin fi?lenmesi konusunda yani neredeyse belgeleri ile kendiside kabul ediyor zaten ortada olan bir ?ey. Burada ilginç olan ?ey ?u; MHP, Ergenekon örgütüne, bu tür darbe giri?imlerine, MHP’yi soka?a çekmek isteyenlere ve kullanmak isteyenlere her zaman kesin bir tav?r alm?? bir partidir, mesafeli durmu? bir partidir. Öbür taraftan ba?örtüsü konusunda AK Parti’yi zorlayacak biçimde anayasa de?i?ikli?i deste?i vermi? bir parti. Bu iki konuda da ?uanda san?k olan bir emekli subay? aday yap?yor yani MHP’nin dünkü siyasi davran??lar? niçin de?i?ti? ?imdi bana göre seçimden sonra MHP pozitif bir milliyetçilik üzerinden sisteme olumlu bir ?ekilde katk?da bulunmak, demokratik sisteme katk?da bulunmak yerine maalesef bana göre 12 Haziran seçimleri sonras?nda Türkiye’de anayasa yapt?rmamak ve Kürt meselesi üzerinden bir siyaset yapmak için kendini haz?rl?yor yoksa Engin Alan’?n niye MHP’de oldu?unun ba?ka türlü bir izah? yok yani böyle bir seçim sonras? sert siyaset haz?rl??? var sanki yani siyasetçiler bunu kendileri planlarlar, bu tür gelecek bir tak?m senaryolar? yaparlar kendileri için. Bu i?ler veya i?lemez çünkü ba?ka türlü ?uan bir izah getiremiyoruz niye Engin Alan var ?”

‘MHP devletçi bir milliyetçili?e do?ru evriliyor’

“?imdi yeniden milliyetçilik fikriyat?n? zenginle?tiremedi?i gibi ça??n geli?melerine uygun olarak yeniden tan?mlamad??? gibi milliyetçili?i çok kötü bir alana çekmeye ba?lad?lar yani 12 Eylül 1980’de o ya?ad?klar?, devletten gördükleri a??r davran?? ve ya?ad?klar? travmadan sonra MHP daha toplum merkezli milliyetçili?e yaslanm??. Daha demokrat, devletle millet aras?nda bir tercih yapt???nda milletin saf?nda yer alan bir milliyetçilik anlay???. Milliyetçilik zaten özünde çok demokratik bir fikriyatt?r ama ?imdi k?r?lma orada ortaya ç?k?yor zaten. MHP devletçi bir milliyetçili?e, devleti önceleyen, devletin korkular?n?, kayg?lar?n? öne ç?karan bir milliyetçili?e do?ru eviriliyor. Bak?n Devlet Bey’in konu?malar?na, cümlesindeki kulland??? 3 kelimeden bir tanesi; hain, vatan haini, y?k?l?yoruz, bölünüyoruz her ?ey de bölünüyoruz, parçalan?yoruz ifadelerini kullan?yor. Böyle bir siyaset olur mu? Korkutarak, korku üzerine kurulmu? bir siyaset olur mu ?”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri