forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

NTV'Y? NASIL B?R DE????M BEKL?YOR?

Aktif .

cem_aydin_300Do?u? Yay?n Grubu Genel Müdürü Cem Ayd?n, NTV'deki de?i?imi, TVEN'i ve yeni yay?n dönemini Marketing Türkiye'ye anlatt?. Ayd?n, "Görsel ve içerik zenginli?i ile di?er kanallardan farkl?la?aca??m?z? dü?ünüyoruz." diyor...

 

Ferruh Altun'un Cem Ayd?n'la yapt??? söyle?i...

Banu Güven’in ayr?lmas? ve ard?ndan “Hükümet bask?s? sebebiyle NTV’den ayr?ld?m” aç?klamas?yla bir anda medya dünyas?nda çetin tart??malara sebep olan NTV, bugünlerde kapsaml? bir de?i?im sürecinden geçiyor.

Bundan böyle yorum ve tart??ma programlar?na yer vermeyecek olan kanal?n yeni yay?n politikas?n? dergimize anlatan Do?u? Yay?n Grubu Genel Müdürü Cem Ayd?n “Ajans habercili?i” yapacaklar? yönündeki tahminleri do?rulayarak “Yorum ve tart??ma izlemek isteyenlerin çok fazla seçene?i var zaten. Biz bilginin pe?indeyiz” diyor. Cem Ayd?n, Banu Güven’in ayr?l???n?n ard?ndan kimi kö?e yazarlar?n?n kendilerine a??r bir dille yüklenmesini ise “Bizde yay?na ç?kmak isteyip ç?kamayan, NTV ile bir ili?ki kuramayan, NTV’nin yok sayd??? baz? ki?ilikler durumu f?rsat bilip ‘bir de ben vuray?m’ dedi san?yorum...” diye aç?kl?yor ve ard?ndan ekliyor: “Medyan?n ne yaz?k ki en önemli problemlerinden biri de yeni yeni ortaya ç?kan, kavga ve çat??madan beslenen, altyap?s? zay?f yazarlar.” Do?u? Grubu’nun Kas?m ay? ortas?nda yay?na girecek yeni kanal? TVen’in tüm e?lence kanallar?na rakip olaca??n? da sözlerine ekleyen Ayd?n, ezber bozan, cesur ve yenilikçi bir kanal yaratmak için çaba harcad?klar?n? belirtiyor.
·         Her gün NTV'den yeni bir haber al?yoruz. Ya bir ayr?l?k ya yeni bir transfer... NTV'de neler oluyor? NTV'nin yeni bir yap?lanmaya gitti?ini biliyoruz. Neden böyle bir yeniden yap?lanmaya ihtiyaç duydunuz?

Kurulu?undan bugüne her y?l bir yenilik iddias?yla ç?kmaya çal??t?k izleyicinin kar??s?na. Bu y?l ise temeli güçlendirmeye karar verdik. ??imizin temeli haber. Haber yay?nc?l??n? daha anla??l?r, izleyicinin ihtiyac?n? en kapsaml? ?ekilde kar??layacak bir standarta getirmeye çal???yoruz. Muhabir ve editör kadrolar?n? güçlendiriyor, e?itim çal??malar? ile eksiklerimizi tamamlamaya çal???yoruz.  Haber Merkezi hem içerik hem de görsel aç?dan bugüne kadar yapt???m?z i?in üzerinde bir haber kanal?  kurmak için çal???yor.
Neden bu de?i?ime ihtiyaç duyduk, tart??ma ve yorum programlar? neden kald?rd?k? Çünkü özelikle son dönem art?k izleyiciye de yans?yan tahammülsüzlük, taraf ol bask?s? bizim aç?m?zdan yönetilemez hale geldi.  Bir kanal hem ergenokoncu, hem komünist, hem yanda? hem canda? olabilir mi? Biz olduk.
Yay?n ilkelerini ekrana vererek hem izleyiciye, hem siyasilere nerede durdu?umuzu anlatmaya çal??t?k, “Taraf oldu?umuz sadece üç alan var; demokrasi, hukukun üstünlü?ü ve insan haklar?” dedik. Bu kanal?n siyasi görü?ü yok dedik. Ama pek ba?ar?l? olamad?k. ?nsanlar?n dinlemekten, anlamaktan çok duymak istediklerini duyduklar? bir dönemden geçiyoruz. Biz de yap?y? de?i?tirmeye i?imizin temeli olan habere dönmeye karar verdik.

·        Bu yeni yap?lanma ile birlikte NTV ekranlar?nda neler
de?i?ecek? Kendinizi bu yeni dönemde di?er haber kanallar?ndan nas?l farkl?la?t?racaks?n?z?

Bu de?i?imin bir nedeni de farkl?la?ma çabas?. Birbirine benzeyen bu kadar kanal aras?nda NTV yine so?ukkanl? ve sakin durmaya çal??t? ama rekabet bizi de zorlad?.
Onlarca kanalda, çok fazla tart??ma, konu?ma ve çat??ma program? ortaya ç?kt?. Üstelik kafalar?n aç?lmas? de?il, daha da kar??mas?na yol açan programlar oldu bir ço?u. Çat??madan ne kadar kaçarsan?z kaç?n, gerginlik bu tür programlara da yans?yor. ?nsanlar da kavga eden insanlar? izlemeyi seviyor aç?kcas?.
Görsel ve içerik zenginli?i ile di?er kanallardan farkl?la?aca??m?z? dü?ünüyoruz,  Türkiye’nin en güvenilir kanal? olma iddiam?z sürüyor. ?zleyici en h?zl? ve anla??l?r haliyle haberi yine NTV’den alacak . Konunun gerçek uzmanlar?n? bulup ç?kartaca??z ekrana, yorum ve tart??ma izlemek isteyenlerin çok fazla seçene?i var zaten. Biz bilginin pe?indeyiz. Neyin, neden oldu?unu anlamas?n? sa?layaca??z izleyicinin. Rekabet aç?s?ndan çok da detay vermek istemiyorum. Farkl?l??? 1 Ekim’den itibaren görmeye ba?layacaks?n?z.

·         ?imdiye kadar yap?lan yorumlar NTV'nin bundan böyle "Yorum yapmayan" di?er bir ifadeyle "ajans habercili?i" yapan bir kanala dönü?ece?i yönünde. Gerçekten de art?k "yorumsuz" bir NTV mi görece?iz?

Yorumu izleyici yapacak, NTV’nin görevi olup biteni en anla??l?r haliyle izleyiciye ula?t?rmak, haberi yorumla de?il bilgiyle tamamlayaca??z. Bunu hakk?yla yapabilirsek zaten yapt???m?z i?i bir ad?m daha ileri götürmü? oluruz. Daha önce de NTV’ye “ajans habercili?j” tan?m?  yap?lm??t?. Ajans dilinden bahsetmiyorum ama evet yorumsuz yal?n haber anlam?nda do?ru. Hakk?yla yap?l?rsa önemli bir ihtiyac? kar??layacakt?r. NTV’nin siyasi bir duru?u yok mu, olmayacak m? ? Hay?r yok ve olmayacak. Olmas? kötü bir ?ey de de?il, siyasi yay?nc?l?k yapan kurumlar var. Ama biz yapm?yoruz.

·          Özellikle Banu Güven'in kanaldan ayr?lmas? ve ard?ndan
"Hükümet bask?s? sebebiyle NTV'den ayr?ld?m" aç?klamas? medyada geni? yer buldu. Ard?ndan bir çok kö?e yazar?n?n NTV'ye a??r bir dille yüklendi?ini gördük. Sizce neden Türk Medyas?nda birden bire böyle bir NTV kar??tl??? ortaya ç?kt? ve bu NTV'nin sayg?n marka imaj?na nas?l etki eder?

Etkilendik do?al olarak . Banu da bunu kötü niyetli yapmad? eminim, kuruma etkisini öngörmemi? olabilir. Bazen kurumdan ayr?lan ki?iler  kurumun hayat?na devam etti?ini unutabiliyor. Neyse anla??labilir kayg?larla hatlar kar??t?. Banu sevdi?imiz, sayd???m?z bir arkada??m?zd?r,  O NTV’ye, NTV de ona de?er katm??t?r. Kendisiyle anla?arak ve konu?arak ayr?ld?k. Kendini yapt??? programla, hayattaki duru?uyla tarif eden arkada?lar?m?za “hadi ?imdi tekrar haber sunmaya ba?la” diyemiyorsunuz, bu  da mesle?in gerçe?i. O yüzden ayr?lmak zorunda kald?k.

Sizce bu olaylar?n ard?ndan neden Türk medyas?nda birden bire böyle bir NTV kar??tl??? ortaya ç?kt??

NTV’ye niye bu kadar yükleniyorlar? NTV Türkiye’nin en gözde en sayg?n  markalar?ndan biri. Yapt??? yay?nlar, de?i?imler de do?al olarak konu?ulup tart???labilir. Ama baz?lar? ayar? biraz kaç?rd?. Sa?l?ks?z bir  öfkenin d??avurumu gibi. Bizde yay?na ç?kmak isteyip ç?kamayan, NTV ile bir ili?ki kuramayan, NTV’nin yok sayd??? baz? ki?ilikler durumu f?rsat bilip bir de ben vuray?m dedi san?yorum. Medya’n?n ne yaz?k ki en önemli problemlerinden biri de  yeni yeni ortaya ç?kan, kavga ve çat??madan beslenen , altyap?s? zay?f yazarlar. Bunlar?n yan?nda çok düzgün ele?tiri yaz?lar? da ç?kt?. Ç?kmal? da zaten. Mesela Amberin Zaman, Taraf gazetesinde NTV’yi ele?tiren güzel bir yaz? yazd?. Neyse ki kalemini dövmek için de?il derdini anlatmak için kullanan yazarlar da var. Bizim problemimiz ele?tiri de?il düzeysizlik.

·         Sizin imzan?zla yay?nlanan aç?klamada "Biz hiç mi yanl??
yapmad?k, elbette yapt?k"  dedi?iniz bir bölüm var. Yaz?n?z?n bu bölümümedyada oldukça ciddi bir taktirle kar??land?. O bölümde ifade etti?iniz hatalar? tekrar yapmamak içine ne gibi önlemler alacaks?n?z?

Hata yapmamak mümkün de?il ama düzeltebilmek için hatay? anlamak gerekiyor. Yöneticilere, editör ve muhabirlere çok i? dü?üyor. Bu i?te bir yanl?? on do?ruyu götürüyor.

·         TV-en kanal?yla ilgili haberler de bir süre gündemde...
Biliyoruz bu projeyle ilgili pek konu?mak istemiyorsunuz ama dergimiz için birkaç tüyo verir misiniz? Nas?l bir içeri?i olacak? Kime rakip olacaks?n?z?

Rakip e?lence kanallar?. Ama o alanda da farkl?la?maya gerçek anlamda yeni ve alternatif olmaya çal??aca??z.  Varolanlardan bir tane daha yapman?n ticari ve mesleki olarak çok bir anlam? yok. Ezberbozan, cesur ve yenilikçi bir kanal yaratmak için çaba harc?yoruz. Kas?m ortas? yay?na ba?lamay? hedefliyoruz. Ocak ba?? yay?n ak???m?z oturmu? olur. Ama kendi tarz?m?z?, kimli?imizi gösteren yap?mlar?n ortaya ç?kmas? 2012 Eylül gibi görünüyor.

·  Birkaç önemli dizinin astronomik rakamlarla TVen'e geçti?ine dair haberler okuduk. Bu haberlerin yap?lma amac? sizce ne ve bu tür haberler ?u a?amada sizi zora sokuyor mu?

Yanl?? olmad?klar? sürece diyecek bir ?ey yok. Rakamlar çok abart?ld?, bize kimsenin bir ?ey sormamas? biraz tuhaft?.  Rakam? aç?klayamazd?k ama en az?ndan do?ru bir çerçeve çizmeye çal???rd?k.

 MARKETING TURKiYE

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri