forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_ali_birand_300
MEHMET AL? B?RAND: Devletin gazetesi derken Devlet'in sat?n ald??? gazete anlam?nda söylemiyorum. Ama Devlettir. Devlet için her?eyi yapar... Devlet ad?na çal??an gazetedir Hürriyet. Ne olursa olsun her zaman devlet ad?na çal???r.

 

Erkam Tufan Aytav'?n 13 Eylül'de Burç FM'de yay?nlanacak program?nda Mehmet Ali Birand, Ye?il'in komisyoncu k?l???nda evinde ke?if yapt???n?, 28 ?ubat döneminde öldürülmek istendi?ini, Eymür ve A?ar'?n kendisine gizli bir olu?umdan bahsettiklerini, Hürriyet"in derin devletin güdümünde bir gazete oldu?unu söyledi...

> Asker sizden ne istiyor? Asl?nda geçmi?te çok da onlar? y?prat?p, zorda b?rakacak i?ler yapmad?n?z...

?u nedenlerden dolay?. Birincisi, Fethullan Gülen'i destekledin. ?kincisi, Kürt konusunda benim politikam? izlemedin. Mehmet Ali Birand'?n suçu buydu. Benim askerle yolum Emret Komutan?m kitab? ile ayr?lmaya ba?lad?. Onun ard?ndan Fethullah Gülen okullar? yaz?lar? geldi.  Onun arkas?ndan Kürt sorunu geldi. Milliyetle yazd???m, medyada ilk yaz?d?r, "Bu meselenin ad?n? koyal?m, be sorun Kürt sorunudur. Bu sorun silahla çözülmez" yaz?s?n? yazd?m ben. Ona ç?ld?rd?lar i?te. Yani çok gereksizdi. Ben hala bugün TSK'n?n son derece önemli bir kurum oldu?una inan?yorum. Modernize edilmesi gerekti?ine, e?itiminin de?i?mesi gerekti?ine inan?yorum.

> Ama askeri delirten yaz?lar yazan, hani kan?rta kan?rta yazan yazarlar vard?. Onlar and?çlanmad?, sen and?çland?n.

>Ben Brüksel'de çok kald???mdan dolay?, d??ar?daki yazarlar beni fazla al?nt?lard?. Beni çok ciddiye al?yorlard?. Ben bir ?ey dedim mi, "Birand ?unu dedi, bunu dedi" diye çok fazla ses getiriyordu. Asker en çok buna bozuluyordu. Di?erleri o kadar ciddiye al?nm?yordu. "Yahu sen e?er  bize kar?? ç?karsan, di?erleri çok daha fazla kar?? ç?karlar" diye çok bozuluyorlard?.

28 ?UBAT TÜRK?YE'N?N EN BÜYÜK ?K? YÜZ KARASINDAN B?R?

> O dönem Posta'ya geçtiniz. Hala da Posta'das?n?z.

> Valla ben Posta'dan memnunum.

> Ama hâlâ 28 ?ubat'?n izi gibi görülüyor... 

> Posta m?? Valla bilmiyorum. ?u an 28 ?ubat Belgeseli haz?rl?yorum ve çok daha iyi anl?yorum içeri?ini. 28 ?ubat hakikaten yüz karas?.  Türkiye'nin iki büyük yüz karas?ndan biri. Ya?ananlara bak?ld??? zaman birincisi 27 May?s darbesi dönemi, Menderes'e yap?lan falan... ?kincisi 28 ?ubat dönemi... Ben Posta'ya öyle bakm?yorum.

>Ama sonuçta Birinci Lig gazetesi de?il...

> Kimse bana ?unu yazamazs?n, bunu yazars?n demiyor. R?fat Ababay falan bu konuda hiç bir ?ey söylemiyor. Askeri yazma diyen yok. Askeri övmek zordundas?n diyen yok...

> Ama i?te Hürriyet'in internet sitesinde vars?n?z ama ana gazetesinde yoksunuz... 

> Yok, Hürriyet ayr?... Hürriyet Devlet'in gazetesi.

> Devlet'in gazetesi mi? 

> Devlet'in gazetesi! Daima devletin gazetesidir Hürriyet.

> Yani belki tashih edersiniz diye sordum Devlet'in gazetesi mi diye? 

> Devletin gazetesi derken Devlet'in sat?n ald??? gazete anlam?nda söylemiyorum. Ama Devlettir. Devlet için her?eyi yapar... Devlet ad?na çal??an gazetedir Hürriyet. Ne olursa olsun her zaman devlet ad?na çal???r.

> Devlet mi yönetir? 

> Her ?eyden önce Devlet'e destek olur Hürriyet. Önce Devlet der.

> Devlet dönü?ürse...

> E, dönü?tü zaten!

> Yine mi Devlet der?

> Hürriyet ne olursa olsun yine Devlet der...Ve ?imdi de zaten Hürriyet yine Devlet diyor...

> O zaman Hürriyet de dönü?ür...

> Hürriyet dönü?tü zaten...

> Dönü?tü derken eski emir komuta zinciri, Askerle olan ili?ki devam etmiyor anlam?nda m?...  

> Hay?r etmiyor. ?u anda etmiyor..  ?leride eder mi? Vallahi buras? Türkiye hiç belli olmaz!

> Pek de güveniyorum diyorsunuz...

> ?u anda asker sivil ili?kilerinde son derece önemli bir noktaya geldik. Yani kimsenin bu gelinen noktay? küçümsememesi gerekiyor.  son derece önemli yani. Fakat bunun bir süre daha devam etmesi gerekir ki yerine otursun.  Çok çabuk de?i?ir biliyor musun? Buras? Türkiye, bir olay, bir bir ?ey! Birden bire bi bakars?n hooop geri dönmü?üz!

> Oturmas? laz?m diyorsunuz yani?

> Oturmas? laz?m..  Ama otuyor, bundan sondra kimse kalk?p da "acaba darbe mi olacak?" diyemez. Bak mesela gelecek y?ldan ihtibaren YA? toplant?lar? birinci sayfadan verilmeyecek...  Bu sene verildi çünkü gerçekten önemli ?eyler oldu. Ba?bakan Erdo?an'?n çektirdi?i foto?raf mesela görülmeyecek gibi de?ildi...

Haber 7

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri